38 Cm 7/2009
Číslo jednací: 38 Cm 7/2009-71

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: A1 TRADING, s.r.o., IČ 279 37 828, Americká 177/35, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., Erbenova 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice, o určení zajištění nevykonatelné pohledávky

takto :

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má jako zajištěný věřitel za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 59.630,77,-Kč, která je v celé výši zajištěna majetkem dlužníka uplatněním zadržovacího práva žalobce k textilnímu zboží, se zamítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 17.03.2009, doručenou Krajskému soudu v Ostravě 20.03.2009, se původní žalobce (tím byla obchodní společnost TRUTEX, spol. s r.o., která předmětnou pohledávku postoupila na A1 TRADING, s.r.o.) domáhal, aby soud vydal rozhodnutí, kterým určí, že žalobce má jako zajištěný věřitel za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 59.630,77,-Kč, která je v celé výši zajištěna majetkem dlužníka uplatněním zadržovacího práva žalobce k textilnímu zboží. Žalobce svou žalobu odůvodnil tím, že na základě ústních dohod s Ing. Hajdíkem, obchodním ředitelem SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Na Příkopě 1221, 738 32 Frýdek-Místek (dále jen dlužník ) a obchodním zástupcem dlužníka Petrem Lorenzem prováděl úpravu textilních tkanin v rozsahu, množství a kvalitě podle výrobních příkazů dlužníka. Cena byla účtována daňovými doklady-fakturami po zhotovení zboží podle dodacích listů. Dlužník se však dostal do problémů s hrazením, a proto bylo domluveno, že žalobce dlužníkovi zboží dodá až po zaplacení fakturované částky (viz přiložené faktury). Na konci roku 2008 dlužník nezaplatil za zboží, a proto žalobce sdělil dlužníkovi, že další zboží nebude vydáno do zaplacení dlužných částek a bude v souladu s ust. § 175 a násl. občanského zákoníku zadržováno. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 267.940,77,-Kč z titulu nezaplacené kupní ceny. Dne 20.01.2009 vydal dlužník žalobci již dříve vyfakturované náhradní naturální plnění v textilním zboží, kterým došlo k částečné úhradě pohledávky žalobce. Žalobce proto provedl zápočet svých pohledávek a snížil svou přihlášku na částku 59.630,77,-Kč s uplatněním práva na uspokojení ze zajištění. Při přezkumném jednání konaném dne 26.02.2009 však žalovaný popřel právo žalobce na uspokojení jeho pohledávky ze zajištění, když byla pohledávka žalobce popřena co do pořadí. Na závěr žalobce uvedl, že zadržovací právo bylo mezi ním a dlužníkem ujednáno a je běžným prostředkem užívaným v obchodním styku k zajištění nároků. Žalobce má z toho důvodu za to, že se jedná o zajišťovací prostředek, z čehož vyplývá, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka je pohledávkou zajištěnou.

Žalovaný v písemném podání doručeném Krajskému soudu v Ostravě dne 15.12.2010 uvedl, že považuje zadržovací právo uplatňované žalobcem za neúčinné, a to z toho důvodu, že zadržovací právo vzniklo až po zahájení insolvenčního řízení a je tak v rozporu s ust. §§ 109 odst. 1 písm. b) a 248 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Dále uvedl, že na svém stanovisku setrvává a navrhl proto, aby soud zamítl žalobu v plném rozsahu.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, respektive neměli k uvedenému postupu námitky ( § 101 odst. 4 o.s.ř.).

Soud ve věci provedl následující důkazy, z nichž učinil níže uvedená skutková zjištění:

Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě vedeného pod sp. zn. KSOS 38 INS 4953/2008 soud zjistil, že usnesením ze dne 23.12.2008 ve znění opravného usnesení ze dne 06.01.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., IČ: 451 93 371, Na

Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Ing. Jiří Hanák. Usnesením ze dne 29.02.2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Z přihlášky pohledávky doručené soudu dne 20.01.2009 soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel č. 101 s přihláškou pohledávky P101 přihlásil do řízení pohledávku ve výši 267.940,77,-Kč z titulu nezaplacené kupní ceny a přiložil příslušné dodací listy a daňové doklady. Podáním ze dne 13.02.2009 vzal žalobce částečně zpět pohledávky do výše 208.310,-Kč a soud nadále evidoval přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 59.630,77 Kč, a to jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka.

Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu z první schůze věřitelů konaných u Krajského soudu dne 26.02.2009 bylo zjištěno, že předmětná pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem i dlužníkem zjištěna co do pravosti a výše, avšak byla popřena co do pořadí.

Z kopie vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 11.03.2009 soud zjistil, že žalobce byl insolvenčním správcem vyzván, nechť ve lhůtě dle ust. § 197 odst. 2 IZ podá k soudu žalobu na určení pořadí pohledávky.

Z usnesení č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-P101/6 ze dne 09.09.2011 bylo zjištěno, že soud připustil, aby do řízení na místo dosavadního věřitele č. 101 TRUTEX spol. s r.o., IČO 252 91 700, 542 32 Úpice-Radeč 176 s přihláškou pohledávky P101 vstoupil věřitel A1 TRADING, s.r.o., IČO 279 37 828, Americká 177/35, 120 00 Praha 2, Vinohrady. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12.08.2011 původní žalobce postoupil za dlužníkem na společnost A1 TRADING, s.r.o. celou svou pohledávku přihlášenou v řízení, tj. tedy i pohledávku, která je předmětem této žaloby.

Z usnesení č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B155 ze dne 04.02.2011 o částečném rozvrhu bylo zjištěno, že zjištěné a nepodmíněné pohledávky věřitelů byly uspokojeny poměrně do výše 60 %. Z usnesení o částečném rozvrhu ze dne 25.10.2011 č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B169 bylo zjištěno, že věřitelé (včetně žalobce jakožto věřitele č. 101) byli uspokojeni ve zbývajícím rozsahu do výše 100% jejich zjištěných a nepodmíněných pohledávek.

Ze sdělení inolvenčního správce ze dne 10.01.2012 bylo zjištěno, že žalobci bylo ze strany insolvenčního správce opakovaně, doporučenou poštou do sídla společnosti a následně na adresu jednatele společnosti, zasláno usnesení soudu ze dne 25.10.2011 č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B169 se žádostí o sdělení čísla účtu, na který má být zaslán výtěžek zpeněžení )ve výši 100 % přihlášené pohledávky). Insolvenční správce však sdělení čísla účtu neobdržel.

Podle ust. § 301 odst. 1 IZ umožňuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty, insolvenční správce kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení navrhne insolvenčnímu soudu, aby povolil částečný rozvrh; s jeho návrhem musí souhlasit věřitelský výbor. V návrhu musí uvést, které pohledávky mají být v částečném rozvrhu uspokojeny a do jaké výše. Podle odst. 2 insolvenční soud povolí částečný rozvrh, jestliže jej umožňuje stav výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, jestliže jím nejsou dotčena práva zajištěných věřitelů, jestliže jím nemůže být ohrožen rozvrh po konečné zprávě a jestliže je navrhované uspokojení pohledávek, zahrnutých do částečného rozvrhu, nepochybné.

Po provedeném dokazování a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti ve smyslu ust. § 132 o.s.ř. posoudil soud zjištěný skutkový stav zejména

dle výše citovaného zákonného ustanovení a dospěl k závěru, že žalobcův nárok není důvodný.

Předně soud konstatuje, že žaloba byla podána včas, tj. v zákonné lhůtě stanovené v ust. § 198 odst. 1 IZ, když přezkumné jednání se konalo dne 26.02.2009 a žaloba byla soudu doručena dne 20.03.2009.

V posuzované věci bylo mezi účastníky řízení sporné, zda je žalobce zajištěným věřitelem dlužníka v insolvenčním řízení s pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka, když jako důvod zajištění přihlášené pohledávky žalobce uvedl zadržovací právo k předmětnému textilnímu zboží. Jelikož však na základě usnesení o částečném rozvrhu č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B155 ze dne 04.02.2011 a usnesení o částečném rozvrhu ze dne 25.10.2011 č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-B169 došlo k uspokojení věřitelů se zjištěnými nepodmíněnými pohledávkami (včetně pohledávky žalobce jakožto věřitele č. 101) do výše 100 % pohledávek, odpadl v daném případě též předmět sporu, poněvadž pohledávka žalobce byla zcela uspokojena, tj. v plné výši 59.630,77,-Kč.

S ohledem na shora uvedené soud žalobu zamítl.

Žalovaný měl v řízení plný úspěch a náleží mu proto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný však žádné náklady v řízení neuplatnil a z obsahu spisu žádné jeho náklady nevyplývají. Soud proto o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.05.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce