38 Cm 4/2009
Číslo jednací: 38Cm 4/2009-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Libor Kubala, bytem Biskupcova 1792/17, Praha 3, PSČ 130 00, proti žalovanému: Mgr. Petr Poloček, Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, Ostrava, PSČ 700 30, o určení neplatnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že vypořádání majetku sdružení ARNET-Kubdat ke dni ukončení sdružení ze dne 10.06.2003 a Hospodářský výsledek roku 2002 sdružení ARNET-Kubdat ze dne 03.06.2003 jsou neplatnými právními úkony, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24.01.2009 doručenou soudu 27.01.2009 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že vypořádání majetku sdružení Arnet-Kubdat ke dni ukončení sdružení ze dne 10.06.2003 a hospodářský výsledek roku 2002 sdružení Arnet-Kubdat ze dne 03.06.2003 jsou neplatnými právními úkony. Žalobu odůvodnil tím, že Ing. Milán Mikuš, jako jednatel společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci dne 25.07.2002 uzavřel se společností Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., IČ 258 18 091 smlouvu o sdružení Arnet-Kubdat. Druhý účastník sdružení-společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. písemným oznámením o vystoupení ze sdružení údajně dne 31.12.2002 pro údajný tzv. vážný důvod ze sdružení Arnet-Kubdat vystoupil. Dle přílohy č. 2 k hospodářskému výsledku roku 2002 sdružení Arnet-Kubdat, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2002 aktiva sdružení činila 5.500.899,-. Dle vypořádání majetku sdružení Arnet-Kubdat ke dni ukončení činnosti sdružení (31.12.2002) ze dne 10.06.2003 bylo toto sdružení vypořádáno tak, že společnost KUBDAT Software, s.r.o. je povinna zaplatit společnosti Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. částku 640.124,35 Kč. Dle žalobce je vypořádání sdružení ze dne 10.06.2003 v rozporu se zákonem, neboť jeden účastník (dlužník) se podílí pouze na výdajích sdružení a druhý účastník, společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o.-na výnosech a dále proto, že dlužníku nebyly vráceny hodnoty do sdružení vnesené.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu 22.05.2009. Uvedl, že žalobce se domáhá absolutní neplatnosti, vypořádání majetku ke dni 10.06.2003, avšak netvrdí, natož prokazuje, v čem konkrétně spatřuje absolutní neplatnost takového právního úkonu. Z podané žaloby není zřejmé, čeho se žalobce konkrétně domáhá, zda absolutní nebo relativní neplatnosti právního úkonu, a pokud by snad šlo o relativní neplatnost, pak k žalobě netvrdí žádné konkrétní skutečnosti, ani k ní nenabízí žádné důkazy, které takovéto skutečnosti potvrzují. Nadto, pokud by snad měl žalobce na mysli relativní neplatnost právního úkonu, pak není zřejmé, v čem spatřuje žalobce naléhavý právní zájem podle § 80 písm. c) o.s.ř. Pokud by měl žalobce na mysli relativní neplatnost právního úkonu, pak žalovaný namítá námitku promlčení podle § 101 obč.zák., neboť je evidentní, že neplatnosti právního úkonu se žalobce domáhá u právních úkonů učiněných ve dnech 10.06.2003 a 03.06.2003 a o těchto úkonech žalobce i k těmto datům věděl. Dle žalovaného hospodářský výsledek roku 2002, u kterého se rovněž žalobce domáhá neplatnosti právního úkonu, není právním úkonem, nýbrž zřejmě jde o výsledek-hospodářský výsledek, hospodaření sdružení roku 2002 a nejedná se o právní úkon. Z uvedených důvodů navrhuje zamítnutí žaloby.

Na jednání konaném dne 23.03.2011 se dostavil pouze žalobce. Žalovaný podáním ze dne 18.03.2011 omluvil svou neúčast u nařízeného jednání, když odkázal na své písemné vyjádření k žalobě a navrhl tuto jako nedůvodnou zamítnout. Soud proto jednal v nepřítomnosti žalovaného.

Důkazy provedenými z připojeného spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 1551/2008 soud zjistil, že usnesením ze dne 09.06.2008 byl zjištěn úpadek dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, 700 30 Ostrava, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Gurecký, J. Skupy 1639/21, Ostrava a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Do insolvenčního řízení se se svými pohledávkami ve výši 745.824,86 Kč rovněž přihlásil žalobce-věřitel č. 2, a to přihláškou ze dne 12.05.2008 doplněnou podáním ze dne 05.08.2008. Na přezkumném jednání konaném dne 11.08.2008 byly pohledávky žalobce v plné výši zjištěny. Na schůzi věřitelů konané rovněž dne 11.08.2008 bylo rozhodnuto o odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Gureckého z funkce a o ustanovení žalovaného Mgr. Petra Poločka novým insolvenčním správcem.

Dále bylo soudem zjištěno, že dne 27.05.2002 byla mezi společností Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 86/1942, IČ 258 18 091 a společností KUBDAT Software, s.r.o. uzavřena smlouva o sdružení dle ust. § 829 obč.zák., a to na dobu neurčitou.

Z oznámení o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2002 adresovaného společnosti KUBDAT Software, s.r.o. bylo zjištěno, že společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. na základě ustanovení článku VIII odst. 2 písm. b) a odstavce 4 smlouvy o sdružení ze dne 25.07.2002 oznámila společnosti KUBDAT Software, s.r.o., že vystupuje ke dni 31.12.2002 ze sdružení Arnet-Kubdat.

Z listiny označené Vypořádání majetku sdružení Arnet-Kubdat ke dni ukončení činnosti sdružení 31.12.2002 bylo zjištěno, že obchodní společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. a obchodní společnost KUBDAT Software, s.r.o. dne 10.06.2003 provedly písemné vypořádání majetku sdružení Arnet-Kubdat ke dni ukončení činnosti sdružení 31.12.2002.

Z listiny označené Sdružení Arnet-Kubdat hospodářský výsledek roku 2002 bylo zjištěno, že členové sdružení obchodní společnosti Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. a KUBDAT Software, s.r.o. dne 03.06.2003 podepsali tuto listinu obsahující náklady sdružení, výnosy sdružení a rozdělení nákladů a výnosů členům sdružení.

Podle ust. § 231 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) , insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazku dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění (odst. 1). V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového úkonu pouze insolvenční soud, a to buď jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce (odst. 2).

Dle ust. § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ust. § 80 písm. c) o.s.ř. se lze návrhem na zahájení řízení domáhat, aby bylo rozhodnuto o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Mezi účastníky v tomto řízení je sporu, zda žalobcem tvrzené vypořádání majetku sdružení Arnet-Kubdat a hospodářský výsledek roku 2002 je či není neplatným právním úkonem.

Předpoklad úspěšnosti žaloby o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, po procesní stránce spočívá v tom, že účastníci mají věcnou legitimaci a že na požadovaném určení je naléhavý právní zájem. Dle názoru soudu je žalobce, jakožto přihlášený věřitel se zjištěnou pohledávkou, ve věci aktivně legitimován, neboť z ust. § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že aktivní legitimaci k podání žaloby o neplatnost právního úkonu zákon svěřuje také účastníkům řízení (vyjma dlužníka), tedy i přihlášeným věřitelům, a dále z tohoto ustanovení vyplývá, že v těchto případech se naléhavý právní zájem nezkoumá, neboť zákon počítá s právním zájmem věřitele na tom, aby věc, která ušla z majetku dlužníka neplatným právním úkonem, byla zařazena zpět do soupisu majetkové podstaty. V dané věci však soud spatřuje nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované. Jestliže má být určena ve smyslu ust. § 80 písm. c) o.s.ř. neplatnost právního úkonu, musí se řízení (ať již jako žalobci nebo žalovaní) účastnit všichni účastníci tohoto právního úkonu, popř. jejich právní nástupci, neboť účinek rozsudku se musí vztahovat na všechny účastníky právního úkonu. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že účastníkem žalobcem tvrzeného právního úkonu byla rovněž obchodní společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., IČ 258 18 091, vůči níž nebyla žaloba podána, soud žalobu zamítl pro nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované, a nezabýval se již dalšími tvrzenými skutečnostmi. Pro úplnost soud dodává, že poučení žalobce, že musí být žalován další žalovaný, není součástí poučovací povinnosti soudu dle § 5 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když jinak procesně úspěšnému žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.03.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Alena Sztulová samosoudce