38 Cm 3/2009
Číslo jednací: 38Cm 3/2009-46

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Libor Kubala, bytem Biskupcova 1792/17, Praha 3, PSČ 130 00, proti žalovanému: Mgr. Petr Poloček, Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, Ostrava, PSČ 700 30, o určení neplatnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že vystoupení obchodní společnosti ARNET účetnictví, daně s.r.o., IČ 258 18 091 ze sdružení ARNET-Kubdat, provedené oznámením o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2002 je neplatným právním úkonem, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 23.01.2009 doručenou soudu 27.01.2009, doplněnou podáním ze dne 08.08.2010 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že vystoupení obchodní společnosti Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., IČ 258 18 091 ze sdružení Arnet-Kubdat, provedené oznámením o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2002, je neplatným právním úkonem. Žalobu odůvodnil tím, že Ing. Milán Mikuš, jako jednatel společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci dne 25.07.2002 uzavřel se společností Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., IČ 258 18 091 smlouvu o sdružení Arnet-Kubdat. Druhý účastník sdružení-společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. písemným oznámením o vystoupení ze sdružení údajně dne 31.12.2002 pro tzv. vážný důvod ze sdružení Arnet-Kubdat vystoupila. Dle názoru žalobce vystoupení uvedené společnosti ze sdružení bylo provedeno v rozporu s ust. § 838 odst. 1 obč.zák. a pro rozpor a obcházení zákona a pro rozpor s dobrými mravy je podle § 39 obč.zák. absolutně neplatným právním úkonem.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu 22.05.2009. Uvedl, že žalobce se domáhá absolutní neplatnosti právního úkonu, a to podle § 39 obč.zák., ovšem k absolutní neplatnosti právního úkonu soud přihlíží z úřední povinnosti a není důvodu domáhat se neplatnosti právního úkonu určovací žalobou dle § 40a o.z. Dle žalovaného žalobce netvrdí, natož jakkoliv dokládá a potvrzuje, v čem konkrétně spatřuje na straně žalovaného, že jednal v rozporu se zákonem nebo v čem jej měl obejít a nebo v čem konkrétně je jednání žalovaného v rozporu s dobrými mravy podle § 39 o.z. Pro absenci takových skutečností, které dosud nebyly zjištěny, nebyly zjištěny likvidátorkou Dr. Strachotovou ani insolvenčním správcem-nynějším žalovaným, navrhuje zamítnutí žaloby.

Na jednání konané dne 23.03.2011 se dostavil pouze žalobce. Žalovaný podáním ze dne 18.03.2011 omluvil svou neúčast u nařízeného jednání, když odkázal na své písemné vyjádření k žalobě a navrhl tuto jako nedůvodnou zamítnout. Soud proto jednal v nepřítomnosti žalovaného.

Důkazy provedenými z připojeného spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 1551/2008 soud zjistil, že usnesením ze dne 09.06.2008 byl zjištěn úpadek dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, 700 30 Ostrava, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Gurecký, J. Skupy 1639/21, Ostrava a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Do insolvenčního řízení se se svými pohledávkami ve výši 745.824,86 Kč rovněž přihlásil žalobce-věřitel č. 2, a to přihláškou ze dne 12.05.2008 doplněnou podáním ze dne 05.08.2008. Na přezkumném jednání konaném dne 11.08.2008 byly pohledávky žalobce v plné výši zjištěny. Na schůzi věřitelů konané rovněž dne 11.08.2008 bylo rozhodnuto o odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Gureckého z funkce a o ustanovení žalovaného Mgr. Petra Poločka novým insolvenčním správcem.

Dále bylo soudem zjištěno, že dne 27.05.2002 byla mezi společností Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 86/1942, IČ 258 18 091 a společností KUBDAT Software, s.r.o. uzavřena smlouva o sdružení dle ust. § 829 obč.zák., a to na dobu neurčitou.

Z oznámení o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2002 adresovaného společnosti KUBDAT Software, s.r.o. bylo zjištěno, že společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. vystupuje na základě ustanovení článku VIII odst. 2 písm. b) a odstavce 4 smlouvy o sdružení ze dne 25.07.2002 ze sdružení Arnet-Kubdat.

Dále soud provedl důkazy listinami, a to smlouvou o spolupráci ze dne 02.01.2003 uzavřenou mezi společnostmi Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. a společností KUBDAT Software, s.r.o. včetně dodatku ze dne 28.02.2003, které však soud pro nadbytečnost nehodnotil, a to s ohledem na níže uvedené závěry.

Podle ust. § 231 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) , insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazku dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění (odst. 1). V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového úkonu pouze insolvenční soud, a to buď jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce (odst. 2).

Dle ust. § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ust. § 80 písm. c) o.s.ř. se lze návrhem na zahájení řízení domáhat, aby bylo rozhodnuto o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Mezi účastníky v tomto řízení je sporu, zda vystoupení obchodní společnosti Arnet-účetnictví, daně, s.r.o. ze sdružení Arnet-Kubdat, provedené oznámením o vystoupení ze sdružení ze dne 31.12.2002, je či není neplatným právním úkonem.

Předpoklad úspěšnosti žaloby o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, po procesní stránce spočívá v tom, že účastníci mají věcnou legitimaci a že na požadovaném určení je naléhavý právní zájem. Dle názoru soudu je žalobce, jakožto přihlášený věřitel se zjištěnou pohledávkou, ve věci aktivně legitimován, neboť z ust. § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že aktivní legitimaci k podání žaloby o neplatnost právního úkonu zákon svěřuje také účastníkům řízení (vyjma dlužníka), tedy i přihlášeným věřitelům, a dále z tohoto ustanovení vyplývá, že v těchto případech se naléhavý právní zájem nezkoumá, neboť zákon počítá s právním zájmem věřitele na tom, aby majetková hodnota, která ušla z majetku dlužníka neplatným právním úkonem, byla zařazena zpět do soupisu majetkové podstaty. V dané věci však soud spatřuje nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované. Jestliže má být určena ve smyslu ust. § 80 písm. c) o.s.ř. neplatnost právního úkonu, musí se řízení (ať již jako žalobci nebo žalovaní) účastnit všichni účastníci tohoto právního úkonu, popř. jejich právní nástupci, neboť účinek rozsudku se musí vztahovat na všechny účastníky právního

úkonu. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že žalovaný právní úkon-vystoupení ze sdružení učinila obchodní společnost Arnet-účetnictví, daně, s.r.o., vůči níž nebyla žaloba podána, soud žalobu zamítl pro nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované. Pro úplnost soud dodává, že poučení žalobce, že musí být žalován další žalovaný, není součástí poučovací povinnosti soudu dle § 5 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když jinak procesně úspěšnému žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.03.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Alena Sztulová samosoudce