38 Cm 20/2009
Číslo jednací: 38 Cm 20/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Sallerova výstavba, spol. s.r.o., IČ 161 88 926, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, proti žalovanému: Bc. David Papoušek, insolvenční správce dlužníka ANIT CZ, s.r.o., Na Hradbách 2/120, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o popření pohledávky co do jejího pořadí

takto :

I. Žaloba, aby bylo určeno, že nájemní kauce ve výši 12.787,59 EUR, jež byla sjednána smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 07.08.2006 mezi žalobcem a dlužníkem, je zajišťujícím prostředkem, z kterého budou uspokojeny pohledávky, které jako zajištěné přihlásil žalobce do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod č.j. KSOS 38 INS 2514/2009, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 07.10.2009, doručenou Krajskému soudu v Ostravě 15.10.2009, se žalobce domáhal, aby soud vydal rozhodnutí, kterým určí, že nájemní kauce ve výši 12.787,59 EUR, jež byla sjednána smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 07.08.2006 mezi žalobcem a ANIT CZ, s.r.o. (dále jen dlužník ), je zajišťujícím prostředkem, z kterého budou uspokojeny pohledávky, které jako zajištěné přihlásil žalobce do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 2514/2009. Žalobce svou žalobu odůvodnil tím, že jako pronajímatel uzavřel dne 07.08.2006 s dlužníkem jakožto nájemcem smlouvu o nájmu nebytových prostor, na základě které žalobce přenechal dlužníku k užívání kancelářské prostory umístěné v budově č.p. 1077 v Ostravě-Stará Bělá. V článku 11 předmětné nájemní smlouvy byla sjednána povinnost dlužníka poskytnout žalobci nájemní kauci ve výši 3 měsíčních nájmů a 3 měsíčních záloh na vedlejší náklady k zajištění případných nároků žalobce vzniklých z porušení smluvních povinností dlužníka. Dne 10.10.2006 dlužník složil na účet žalobce jako nájemní kauci částku 12.787,59 EUR. Žalobce dále uvedl, že nájemní kauce je běžným prostředkem užívaným v obchodním styku k zajištění případných nároků pronajímatele vůči nájemci. Žalobce má z toho důvodu za to, že se jedná o zajišťovací prostředek, z čehož vyplývá, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka je pohledávkou zajištěnou.

Žalovaný v písemném podání doručeném Krajskému soudu v Ostravě dne 02.03.2011 uvedl, že u pohledávek žalobce č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 popřel právo na uspokojení pohledávky ze zajištění z toho důvodu, že právo na uspokojení u těchto pohledávek žalobce nikdy nevzniklo. Dále uvedl, že na svém stanovisku setrvává a navrhl proto, aby soud zamítl žalobu v plném rozsahu.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, respektive neměli k uvedenému postupu námitky ( § 101 odst. 4 o.s.ř.).

Soud ve věci provedl následující důkazy, z nichž učinil níže uvedená skutková zjištění:

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě vedeného pod sp.zn. KSOS 38 INS 2514/2009 bylo prokázáno, že:

1) usnesením ze dne 03.07.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Bc. David Papoušek, 2) usnesením ze dne 03.09.2009 bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, 3) přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 03.08.2009, evidovanou pod číslem P114, přihlásil žalobce do řízení svou pohledávku za dlužníkem sestávající se z 13 dílčích pohledávek v celkové výši 1.811.107,09,-Kč, kdy celková výše zajištěných pohledávek (pohledávky č. 1 až 12) činila 1.810.098,09,-Kč, jako důvod zajištění pohledávek žalobce uvedl nájemní kauci ve výši 12.787,59 EUR sjednanou dle nájemní smlouvy ze dne 07.08.2006, 4) u přezkumného jednání konaného dne 02.09.2009 žalovaný popřel právo na uspokojení pohledávky ze zajištění u pohledávek žalobce č. 1 až 12,

5) vyrozuměním o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 25.09.2009, které bylo žalobci dle dodejky doručeno dne 02.10.2009, žalovaný vyrozuměl žalobce o tom, že může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění, 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Z nájemní smlouvy uzavřené dne 07.08.2006 mezi žalobcem a dlužníkem ANIT CZ, s.r.o., bylo prokázáno, že touto smlouvou žalobce pronajal dlužníkovi nebytové prostory v budově občanské vybavenosti č.p. 1077 umístěné na pozemkové parcele č. 3602/28 v obci Ostrava, katastrální území Stará Bělá. V článku 11 smlouvy si účastníci sjednali, že nájemní kauce za plnění povinností nájemce k uspokojení nároků na náhradu škod činí 3 měsíční nájmy plus DPH a 3 měsíční zálohy na vedlejší náklady plus DPH. Smlouva byla uzavřena dle českého práva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.

Z výpisu účtu žalobce ze dne 10.10.2006 vedeného u Živnostenské banky, a.s. bylo prokázáno, že dne 10.10.2006 dlužník složil na účet žalobce jako kauci za nájem částku 12.787,59 EUR.

Na základě shora uvedených skutkových zjištění považuje soud za prokázaný následující skutkový stav:

Mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem byla uzavřena dne 07.08.2006 nájemní smlouva k nebytovým prostorům. V čl. 19 si strany sjednaly, že smlouva je uzavřena dle českého práva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. V článku 11 předmětné nájemní smlouvy byla sjednána povinnost dlužníka poskytnout žalobci nájemní kauci ve výši 3 měsíčních nájmů a 3 měsíčních záloh na vedlejší náklady k zajištění případných nároků žalobce vzniklých z porušení smluvních povinností dlužníka. Dne 10.10.2006 dlužník v souladu se smlouvou ze dne 07.08.2006 složil na bankovní účet žalobce jako nájemní kauci částku 12.787,59 EUR. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.07.2009 č.j. KSOS 38 INS 2514/2009-A20 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Bc. David Papoušek. Žalobce přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 03.08.2009 řízení svou pohledávku za dlužníkem sestávající se z 13 dílčích pohledávek v celkové výši 1.811.107,09,-Kč, kdy celková výše zajištěných pohledávek (pohledávky č. 1 až 12) činila 1.810.098,09,-Kč. Jako důvod zajištění pohledávek žalobce uvedl nájemní kauci ve výši 12.787,59 EUR sjednanou dle nájemní smlouvy ze dne 07.08.2006. Žalovaný na přezkumném jednání konaném dne 02.09.2009 zjistil pravost přihlášených pohledávek žalobce č. 1 až 12 ve výši 1.810.098,09,-Kč (žalobce do řízení přihlásil pohledávky v celkové výši 1.811.107,09,-Kč), avšak u zjištěných pohledávek, které byly přihlášeny jako zajištěné, popřel právo na jejich uspokojení ze zajištění.

Podle ust. § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), se zajištěným věřitelem rozumí věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Podle § 195 IZ jde o popření pohledávky co do jejího pořadí tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

Po provedeném dokazování a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti ve smyslu ust. § 132 o.s.ř. posoudil soud zjištěný skutkový stav dle výše uvedených zákonných ustanovení a dospěl k závěru, že žalobcův nárok není důvodný, a to na základě následujícího právního posouzení.

Předně soud konstatuje, že žaloba byla podána včas, tj. v zákonné lhůtě stanovené v ust. § 198 odst. 1 IZ.

V posuzované věci bylo mezi účastníky řízení sporné, zda je žalobce zajištěným věřitelem dlužníka v insolvenčním řízení s pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka, když jako důvod zajištění přihlášených pohledávek č. 1 až 12 žalobce uvedl nájemní kauci ve výši 12.787,59 EUR sjednanou dle nájemní smlouvy ze dne 07.08.2006, kterou dlužník dne 10.10.2006 v souladu s čl. 11 nájemní smlouvy ze dne 07.08.2006 složil na bankovní účet žalobce. Soud posuzoval, zda složenou nájemní kauci lze podřadit pod právní instituty taxativně vyjmenované v ust. § 2 písm. g) IZ. V daném ustanovení se hovoří pouze o zástavním právu, zadržovacím právu, omezení převodu nemovitosti, zajišťovacím převodu práva nebo postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobném právu podle zahraniční právní úpravy. To znamená, že institut kauce nebo též podle obsahu jistoty (srov. např. §§ 555, 556 občanského zákoníku) tam upraven není. Vzhledem k tomu, že v čl. 19 nájemní smlouvy si strany sjednaly, že smlouva je uzavřena dle českého práva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem, tak možnost použití obdobné zahraniční právní úpravy odpadá. Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalobce má za dlužníkem pohledávku, která byla na přezkumném jednání zjištěna, tudíž je věřitelem dlužníka, ale není zajištěným věřitelem dlužníka dle ust. § 2 písm. g) IZ (tj. věřitelem, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka), nýbrž nezajištěným věřitelem dlužníka.

S ohledem na shora uvedené soud žalobu zamítl.

Žalovaný měl v řízení plný úspěch a náleží mu proto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný však žádné náklady v řízení neuplatnil a z obsahu spisu žádné jeho náklady nevyplývají. Soud proto o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.04.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata Gabriela Skupinová samosoudce