38 Cm 10/2009
Číslo jednací: 38Cm 10/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobkyně: Magdalena Jakubčíková, nar. 24.01.1953, bytem Zlatá Olešnice čp. 75, zast. JUDr. Daliborem Pleskalem, advokátem, Horská 634, 541 01 Trutnov, proti žalovanému: Ing. Jiří Hanák, Erbenova 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice, insolvenční správce dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek-Místek, IČ 451 93 371, o určení existence pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobkyně má za dlužníkem SLEZAN Frýdek -Místek, a.s., se sídlem Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek-Místek, IČ 451 93 371 pohledávku ve výši 27.874,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25.03.2008 doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 31.03.2009 se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem

SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. pohledávku ve výši 27.874,-Kč. V odůvodnění uvedla, že v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod č.j. KSOS 38 INS 4953/2008 uplatnila svoji pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 27.874,-Kč. Důvodem této pohledávky je neuhrazená část mzdy, včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení u soudu prvního stupně-OS Trutnov s tím, že jistina činí 15.000,-Kč, úroky z prodlení 1.224,-Kč, náklady soudního řízení 11.650,-Kč, vše celkem 27.874,-Kč. Na přezkumném jednání dne 26.02.2009 byla pohledávka žalobkyně popřena a vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo doručeno jejímu právnímu zástupci dne 16.03.2009. Dále uvedla, že byla v roce 2007 zaměstnána v TEXLEN, a.s., Trutnov a platovým výměrem jí byla přiznána mzda ve výši 18.400,-Kč a rovněž jí byl k základní mzdě přiznán osobní příplatek ve výši 5.000,-Kč s účinností od 01.08.2007. Usnesením Krajského soud v Hradci Králové ze dne 15.03.2007 č.j. 41 K 12/2007 byl na majetek TEXLEN, a.s. prohlášen konkurs. Dne 24.09.2007 prodal správce konkursní podstaty firmě TEXTIL INVEST s.r.o., IČ 253 76 977, podnik TEXLEN, a.s., a kupující pak podnik pronajal firmě SLEZAN Frýdek-Místek, a.s.Žalobkyně pak na základě tohoto titulu pracovala pro firmu SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., závod 07 Trutnov, která nevyplatila žalobkyni osobní příplatek, tedy 3x 5.000,-Kč za měsíce leden, únor a březen 2008. Žalobou podanou Okresnímu soudu v Trutnově se žalobkyně domáhala po SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. zaplacení částky 15.00,-Kč z titulu osobního příplatku. Okresním soudem v Trutnově bylo rozsudkem ze dne 30.07.2008 žalobě vyhověno, proti tomuto rozsudku však bylo podáno žalovaným odvolání.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 14.04.2011, ve kterém uvedl, že v daném případě se jedná o pohledávku za podstatou, kterou žalobkyně uplatnila soudní cestou žalobou podanou u Okresního soudu v Trutnově, řízení vedeno pod č.j. 17Co 526/2008. Soud ve věci nepravomocně rozhodl dne 30.06.2008. Proti rozsudku se společnost SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. odvolala dne 11.09.2008 ke Krajskému soudu v Hradci Králové a ve věci dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Soud věc projednal a rozhodl v souladu s ust. § 115a) o.s.ř. na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, resp. neměli k uvedenému postupu námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši nebo pořadí do insolvenčního řízení přihlášené a insolvenčním správcem popřené pohledávky, vždy musí být závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

Za tím účelem soud prováděl skutková zjištění z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp. Zn. KSOS 38 INS 4953/2008.

Usnesením ze dne 23.12.2008 ve znění opravného usnesení ze dne 06.01.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. , IČ: 451 93 371, Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Ing. Jiří Hanák. Usnesením ze dne 29.02.2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Z přihlášky pohledávky ze dne 14.01.2009 došlé soudu dne 16.01.2009 soud zjistil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 27.874,-Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 27.874,-Kč (15.000,-Kč jistina, 12.874,-Kč-úroky z prodlení a náklady řízení) s uvedením důvodu vzniku pohledávky-neuhrazená část mzdy-osobní příplatek. Jako další okolnosti žalobkyně v přihlášce uvedla, že rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 30.07.2008 č.j. 9C 103/2008 byl nárok ve výši jistiny, úroků z prodlení a nákladů řízení přiznán v plné výši-řízení se nachází v odvolacím stádiu. Přihláška žalobkyně je evidována pod číslem P67.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 26.02.2009 bylo zjištěno, že pohledávka žalobkyně evidovaná pod č. P67 byla insolvenčním správcem a dlužníkem v plné výši popřena.

Ze seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu k přihlášce žalobkyně evidované pod č. P67 bylo zjištěno, že insolvenční správce zapsal do seznamu přihlášených pohledávek pohledávku v celkové výši 27.874,-Kč s právním důvodem vzniku pohledávky-neuhrazená část mzdy, rozhodnutím soudu č. 9C 103/2008 nárok na jistinu, včetně úroků a nákladů na soudní řízení. Pohledávka byla insolvenčním správcem popřena.

Podle ustanovení § 169 odst. 1 písm.a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak. Podle odst. 2 tohoto zák. ustanovení, není-li dále stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle ustanovení § 203 IZ pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem (odst. 1). Insolvenční správce uspokojí pohledávky podle odst. 1 z majetkové podstaty ( odst. 3). Neuspokojí-li insolvenční správce pohledávky podle odst. 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci; nejde i incidenční spor (odst. 4).

Podle ust. § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon.

Podle ust. § 190 odst. 1 IZ přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkummém jednání nařízením insolvenčním soudem.

Podle ust. § 191 IZ přezkoumání pohledávek na přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek.

Jednou ze základních podmínek pro to, aby se soud mohl zabývat pravostí, výši či pořadím popřené pohledávky, je její řádné přihlášení a přezkoumání. Ze shora uvedených skutkových zjištění, která mezi účastníky nebyla sporná, vyplývá, že žalobkyně ve své přihlášce do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod spisovou značkou KSOS 38 INS 4953/2008 uplatnila za dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. pohledávku ve výši 15.000,-Kč, představující neuhrazenou část mzdy-osobní příplatek a dále příslušenství této pohledávky. Tato přihlášená pohledávka byla žalovaným insolvenčním správcem přezkoumána a zařazena do seznamu přihlášených pohledávek předložených správcem insolvenčnímu soudu k přezkumnému jednání. Na přezkumném jednání byla pohledávka insolvenčním správcem popřena a žalobkyně byla o popření insolvenčním správcem vyrozuměna s poučením o možnosti podání určovací žaloby. Vzhledem k tomu, že úpadek dlužníka byl zjištěn dne 23.12.2008, jedná se dle názoru soudu v případě žalobkyní dle přihlášky uplatněné pohledávky představující neuhrazenou část mzdy, o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm.a) IZ. Tato pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou však nebyla žalobkyní řádně přihlášená vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by správce v ní byl dlužníkem a následně byla vadně přezkoumána insolvenčním správcem a nesprávně zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a předložena k přezkumu na přezkumném jednání.

S ohledem na výše uvedené závěry nezbylo soudu, než žalobu na určení přihlášené pohledávky v celkové výši 27. 874,-zamítnout, neboť se jedná o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, která byla žalobkyní nesprávně přihlášena a následně žalovaným nesprávně přezkoumána a spor o takovou pohledávku není dle ust. § 203 odst. 4 IZ incidenčním sporem.

Při výroku o náhradě nákladů řízení soud vycházel z toho, že žaloba byla sice zamítnuta, avšak stalo se tak pro nesprávné přihlášení pohledávky žalobkyní a následné její vadné přezkoumání žalovaným a výsledek věc definitivně neřeší pro žalobkyni ani žalovaného, přičemž tuto skutečnost (zamítnutí žaloby) zavinili žalobkyně i žalovaný. Proto soud rozhodl dle § 142 odst. 2 os..ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 23.05.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce