38 Cm 1/2009
Číslo jednací: 38Cm 1/2009-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Libor Kubala, bytem Biskupcova 1792/17, Praha 3, PSČ 130 00, proti žalovanému: Mgr. Petr Poloček, Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, Ostrava, PSČ 700 30, o určení neplatnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že převod domén hukvaldy.cz a zakonycr.cz z obchodní společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, se sídlem Volgogradská 74, Ostrava, na Ing. Milána Mikuše, bytem Dolní Sklenov 14, Hukvaldy dne 30.09.2002, je neplatným právním úkonem, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.02.2009 doručenou soudu 23.01.2009 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že převod domén hukvaldy.cz a zakonycr.cz z obchodní společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , Volgogradská 74, Ostrava, na Ing. Milána Mikuše, bytem Dolní Sklenov 14, Hukvaldy dne 30.09.2002, je neplatným právním úkonem. Žalobu odůvodnil tím, že Ing. Milán Mikuš, jako jednatel společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , na sebe převedl dne 30.09.2002 za částku 4.000,-Kč dvě domény uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Ing. Milán Mikuš dne 28.01.2004 doménu zakonycr.cz smlouvou o nájmu doménové adresy pronajal společnosti Arnet On Line, a.s., IČ 268 25 767 za částku 60.000,-Kč ročně a následně na přelomu roku 2007 tuto doménu uvedené společnosti prodal. Tím žalovaného připravil za rok 2004, 2005, 2006 a 2007 nejméně o příjem 60.000,-Kč ročně a dále o částku, za kterou doménu dále prodal společnosti Arnet On Line, a.s. Dle § 196a obch.zák. je však převod z žalovaného na Ing. Milána Mikuše z 30.09.2002 absolutně neplatným právním úkonem ve smyslu § 39 obč.zák., neboť hodnota převáděného majetku nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, jak stanoví uvedený § 196a obch.zák.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu 23.09.2010. Uvedl, že nárok uplatněný v žalobě neuznává. Dle žalovaného žaloba neobsahuje skutková tvrzení ani důkaz k podpoře tohoto skutkového tvrzení, jakým způsobem měl na sebe převést dne 30.09.2002 předmětné domény Ing. Milán Mikuš jako jednatel společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci . I kdyby Ing. Milán Mikuš na sebe převedl za částku 4.000,-Kč výše uvedené domény, pak na sebe nepřevedl za protihodnotu majetek dosahující alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí. Nad to není zřejmé, zda uvedené domény byly v majetku žalovaného, což žalobce ani netvrdí, natož prokazuje. Dle žalovaného, pokud by i byl proveden znalecký posudek na ocenění výše uvedených domén, znalec by určitě dospěl k závěru, že jejich hodnota je nulová.

Na jednání konané dne 23.03.2011 se dostavil pouze žalobce. žalovaný podáním ze dne 18.03.2011 omluvil svou neúčast u nařízeného jednání, když odkázal na své písemné vyjádření k žalobě a navrhl tuto jako nedůvodnou zamítnout. Soud proto jednal v nepřítomnosti žalovaného.

Důkazy provedenými z připojeného spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 1551/2008 soud zjistil, že usnesením ze dne 09.06.2008 byl zjištěn úpadek dlužníka KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci , IČ 253 51 036, Volgogradská 74, 700 30 Ostrava, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Gurecký, J. Skupy 1639/21, Ostrava a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Do insolvenčního řízení se se svými pohledávkami ve výši 745.824,86 Kč rovněž přihlásil žalobce-věřitel č. 2, a to přihláškou ze dne 12.05.2008 doplněnou podáním ze dne 05.08.2008. Na přezkumném jednání konaném dne 11.08.2008 byly pohledávky žalobce v plné výši zjištěny. Na schůzi věřitelů konané rovněž dne 11.08.2008 bylo rozhodnuto o odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Gureckého z funkce a o ustanovení žalovaného Mgr. Petra Poločka novým insolvenčním správcem.

Z fotokopie elektronické pošty ze dne 23.08.2002 zaslané na adresu mikus@kubdat.cz bylo zjištěno, že Ing. Milán Mikuš na žádost CZ.NIC-spravadomen (Hvězdova 33, P.O.BOX 202, 140 21 Praha 4) ověřil dne 30.08.2002 na žádosti o registraci převodu domény zakonycr.cz podpis nového vlastníka (Milán Mikuš) a původního vlastníka domény (Milán Mikuš-jednatel).

Dále soud provedl důkazy listinami, a to jednoduchým příjmovým pokladním dokladem PD-0023 ze dne 30.09.2002, smlouvou o nájmu doménové adresy ze dne 28.01.2004, výpisem z registru domén pořízeným 21.01.2009, smlouvou o převodu práv k doménovému jménu ze dne 13.03.2002 uzavřenou mezi KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci a žalobcem, výpisy Správce domény nejvyšší úrovně.cz ze dne 19.12.2003 a ze dne 30.12.2003, notářským zápisem NZ 553/2003, N 594/2003 sepsaným dne 11.06.2003 notářkou JUDr. Jarmilou Valigurovou a nedatovaným dopisem Ing. Milána Mikuše, který začíná Vážení obchodní přátelé, dostává se Vám do rukou nový program Zákony ČR se stavem legislativy k 01.09.2002 , které soud však pro nadbytečnost nehodnotil, a to s ohledem na níže uvedené závěry.

Podle ust. § 231 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) , insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazku dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění (odst. 1). V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového úkonu pouze insolvenční soud, a to buď jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce (odst. 2).

Dle ust. § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ust. § 80 písm. c) o.s.ř. se lze návrhem na zahájení řízení domáhat, aby bylo rozhodnuto o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Mezi účastníky v tomto řízení je sporu, zda žalobcem tvrzený převod ve výroku uvedených domén z obchodní společnosti KUBDAT Software, s.r.o. v likvidaci na Ing. Milána Mikuše, je či není neplatným právním úkonem.

Předpoklad úspěšnosti žaloby o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, po procesní stránce spočívá v tom, že účastníci mají věcnou legitimaci a že na požadovaném určení je naléhavý právní zájem. Dle názoru soudu je žalobce, jakožto přihlášený věřitel se zjištěnou pohledávkou, ve věci aktivně legitimován, neboť z ust. § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že aktivní legitimaci k podání žaloby o neplatnost právního úkonu zákon svěřuje také účastníkům řízení (vyjma dlužníka), tedy i přihlášeným věřitelům, a dále z tohoto ustanovení vyplývá, že v těchto případech se naléhavý právní zájem nezkoumá, neboť zákon počítá s právním zájmem věřitele na tom, aby věc, která ušla z majetku dlužníka neplatným právním úkonem, byla zařazena zpět do soupisu majetkové podstaty. V dané věci však soud spatřuje nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované. Jestliže má být určena ve smyslu ust. § 80 písm. c) o.s.ř. neplatnost právního úkonu, musí se řízení (ať již jako žalobci nebo žalovaní) účastnit všichni účastníci tohoto právního úkonu, popř. jejich právní nástupci, neboť účinek rozsudku se musí vztahovat na všechny účastníky právního úkonu. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že účastníkem žalobcem tvrzeného právního úkonu (převodu domén) byl rovněž Ing. Milán Mikuš, vůči němuž nebyla žaloba podána, soud žalobu zamítl pro nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalované. Pro úplnost soud dodává, že poučení žalobce, že musí být žalován další žalovaný, není součástí poučovací povinnosti soudu dle § 5 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když jinak procesně úspěšnému žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.03.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Alena Sztulová samosoudce