37 ICm 97/2010
č.j.: 37 ICm 97/2010-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobce CARE CAR a.s., se sídlem Koněvova 411/143, 130 00 Praha 3, IČ 27379809, proti žalovanému HORIZONT ISPL v.o.s., se sídlem Vídeňská 84/1586, 140 00 Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka AUTO-PANOKO, a.s., IČ 25078585, se sídlem K.Lípy 1678, Brandýs nad Labem, právně zastoupenému Mgr. Gabrielou Kaprálkovou, advokátkou se sídlem Občanská 18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení,

takto:

I. Žaloba na určení, že popřené pohledávky žalobce za dlužníkem AUTO-PANOKO a.s., identifikační číslo 25078585, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou KSPH 37 INS 8914/2009 a to co do rozsahu popření v částce 12 981 998,50 Kč, z toho popřeno zajištění v částce 11 605 962,50 jsou po právu, dosahují uvedené výše a pohledávka je co do popření zajištění v částce 11 605 962,50 Kč zajištěnou pohledávkou žalobce, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 24 295,20 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalovaného Mgr. Gabriely Kaprálkové, se sídlem Občanská 18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.

1

Odůvodnění:

Žalobce podal ke Krajskému soudu v Praze dne 12. dubna 2010 žalobu na určení, že jeho pohledávka ve výši 12 981 998,50 Kč popřená co do pravosti a výši je po právu a zároveň uplatnil z této pohledávky co do výše 11 605 962,50 Kč určení práva na zajištění, které bylo žalovaným také popřeno. K popření pohledávky došlo při přezkumném jednání dne 17. března 2010. Z uvedeného soud dovozuje, že žaloba na určení popřené pohledávky byla podaná včas.

Žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníka AUTO-PANOKO a.s. přihlásil pohledávky v celkové výši 14 284 583,50 Kč z toho přihlásil pohledávku ve výši 12 535 962,50 Kč jako zajištěnou pohledávku a pohledávku ve výši 1 748 621,-Kč jako nezajištěnou. Zajištěná pohledávka žalobce vznikla jednak z dílčích půjček a z částky 4 765 000,-Kč zaplacené jako záloha na převod akcií ze smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 23. 8. 2008 mezi společností PANOKO, spol. s r.o., IČ 46359761 a žalobcem. Nezajištěná pohledávka vznikla částečně z půjček poskytnutých žalobcem dlužníkovi, částečně z titulu nezaplaceného nájemného a nezaplacené kupní ceny. Průběžné půjčky a záloha na nákup akcií byly shrnuty smlouvou o půjčce ze dne 1. 4. 2009 a celá pohledávka byla zajištěná nemovitostmi podle zástavní smlouvy ze dne 16. 7. 2009.

Přihlášená pohledávka ve výši 14 284 583,50 Kč byla při přezkumném jednání dne 17. března 2010 popřená do výši 12 981 998,50 Kč co do pravosti a výše a do výši 11 605 962,50 Kč popřené pohledávky bylo popřeno také její pořadí, právo na plnění ze zajištění.

Podle názoru žalobce není důvod pro popření jeho pohledávky, protože závazky dlužníka jsou zachyceny v účetnictví a odpovídají skutečnosti. Žalobce nesouhlasí s názorem žalovaného insolvenčního správce, že k poskytnutí půjčky reálně nedošlo, že se jedná fiktivní hotovostní platby, a v účetnictví dlužníka je zachycený stav této položky jako vyčištění účtu .

S názoru žalovaného žalobce nesouhlasí, podle jeho názoru byla existence pohledávky v popřené části včetně zajištění této pohledávky řádně prokázaná.

Žalovaný podal k žalobě písemné vyjádření, ve kterém navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný pohledávku žalobce ve výši 12 981 998,50 Kč neuznává, protože podle kontroly účetnictví a sdělení zaměstnanců dlužníka, žádné finanční prostředky, kromě uznaných 930 000,-Kč nebyly žalobcem dlužníkovi zapůjčeny. Částka 930 000,-Kč byla zaplacena žalobcem dlužníkovi dne 26. března 2009 bankovním převodem. Hotovostní platby, které měly být dlužníkovi žalobcem poskytnuty jako půjčka, nebyly převzaty do pokladny, vztah z půjčky mezi žalobcem a dlužníkem nevznikl. Smlouva o půjčce s datem 1. 4. 2009 byla uzavřená fiktivně, jedná se o oboustranně simulovaný právní úkon, o právní úkon absolutně neplatný.

Žalovaný upozornil na to, že v přihlášce pohledávky žalobce podané do insolvenčního řízení je uveden jako důvod vzniku popřené pohledávky smlouva o půjčce ze dne 1. 4. 2009. V žalobě uvedené tvrzení, že pohledávka do výše 4 765 000,-Kč vznikla

2 z jiného důvodu, konkrétně ze smlouvy o novaci, žalovaný neuznává, upozorňuje na to, že žalobce nemůže uplatnit touto žalobou jiné důvody vzniku pohledávky, než jaké uvedl v přihlášce.

Soud nařídil jednání na 29. září 2010, předvolání bylo doručeno do datové schránky žalobce dne 6. srpna 2010. Dne 27. září 2010 v 17:45 hodin byla doručená elektronicky Krajskému soudu v Praze omluva žalobce k jednání. Omluva byla doložená rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti pana Daniela Martinů od 27. září 2010 vystaveným praktickým lékařem MUDr. Miroslavem Mrzenou. Soud z výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zjistil, že Daniel Martinů je předsedou představenstva žalobce, omluvu k jednání uznal a jednání odročil na 5. ledna 2011. Právní zástupkyně žalovaného se k jednání 29. září 2010 dostavila, žádala, aby jí byla přiznána náhrada cestovník nákladů a ušlého času.

Předvolání k jednání na 5. ledna 2011 bylo žalobci doručeno do datové schránky dne 4. října 2010. K jednání 5. ledna 2011 se žalobce nedostavil, dne 4. ledna 2011 v 11:17 hodin byla soudu doručená omluva neúčasti Mgr. Daniela Martinů a žádost o odročení jednání. K omluvě je připojeno rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavené soukromým praktickým lékařem MUDr. Jiřím Havránkem, pracovní neschopnost nastala opět jeden den před jednáním, dne 4. ledna 2011. Soud tuto omluvu neuznal, podle názoru soudu se jedná ze strany žalobce o účelové prodlužování řízení.

Předseda představenstva Daniel Martinů mohl zajistit účast na jednání některým ze dvou členů představenstva, případně zmocnit další osobu.

Soud rozhodl podle § 101 odst. 3 o.s.ř. a věc projednal a rozhodl dne 5. ledna 2011 v nepřítomnosti žalobce.

Soud provedl důkaz insolvenčním spisem sp. zn. KSPH 37 INS 8914/2009 včetně přihlášky pohledávek žalobce a zjistil, že dne 18. ledna 2010 bylo vydáno usnesení č.l. A-15, kterým soud zjistil úpadek dlužníka AUTO-PANOKO, a.s., na majetek dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil společnost HORIZONT ISPL v.o.s..

Z insolvenčního spisu má soud za prokázané, že dne 15. února 2010 byla soudu doručená přihláška pěti pohledávek žalobce, celkem žalobce přihlásil 14 284 583,50 Kč.

Žalobce přihlásil pohledávky ve výši a z důvodu následně uvedeném.

Pohledávku č. l ve výši 10 091,-Kč z titulu nájemného ze smlouvy o nájmu automobilu, pohledávku č. 2 ve výši 12 535 962,50 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna 2009, tuto pohledávku přihlásil jako zajištěnou zástavním právem založeným zástavní smlouvou ze dne 16. července 2009 a váznoucím na nemovitosti zapsané na LV č. 4602 pro k.ú. Brandýs nad Labem, pohledávku č. 3 ve výši 362 494,-Kč z titulu nezaplacené kupní ceny za dodané zboží, pohledávku č. 4 ve výši 711 630,-Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna 2009, pohledávku č. 5 ve výši 664 406,-Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna 2009.

Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 17. března 2010 založeném na č.l. B-23 a seznamu přihlášených pohledávek, který je součástí protokolu o přezkumném jednání,

3 má soud za prokázané, že insolvenční správce uznal pohledávku č. 1, z pohledávky č. 2 uznal část ve výši 930 000,-Kč včetně zajištění a uznal pohledávku č. 3, celkem byly po přezkumném jednání všechny přihlášené pohledávky žalobce uznány v rozsahu l 302 585,-Kč. Insolvenční správce popřel pohledávku č. 2 v rozsahu 11 605 962,50 Kč také právo na zajištění, dále popřel pohledávku č. 4 a 5, celkem byly po přezkumném jednání všechny přihlášené pohledávky žalobce popřeny ve výši 12 981 998,50 Kč pro nedostatek jejich pravosti. Popřeny byly všechny pohledávky přihlášené z titulu půjčky uzavřené dne 1. dubna 2009, kromě částky 930 000,-Kč.

K přihlášce pohledávek žalobce připojil smlouvu o půjčce ze dne 1. dubna 2009, zástavní smlouvu ze dne 16. července 2009, výpis z katastru nemovitostí, LV č. 4602 pro k.ú. Brandýs nad Labem, těmito listinami prokazoval pohledávky č. 2, 4 a 5. Z listin soud zjistil, že žalobce a dlužník podepsali smlouvu o půjčce, jejím předmětem byla půjčka dlužníkovi ve výši 12 535 962,50 Kč a závazek dlužníka vrátit ve sjednané domě půjčku věřiteli za podmínek stanovených smlouvou. Obě strany smlouvy potvrdily, že půjčku poskytl žalobce dlužníkovi postupně před uzavřením smlouvy, dlužník se zavázal vrátit půjčku, to je jistinu a úrok ve výši 8 % ročně, počítaný ode dne uzavření smlouvy až do vrácení celé částky, do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele. Dále se dlužník zavázal pro případ, že věřiteli řádně a včas nevrátí poskytnutou půjčku zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý dne prodlení.

K zajištění pohledávky z půjčky ze dne 1. dubna 2009 ve výši 12 535 962,50 Kč uzavřel žalobce s dlužníkem dne 16. července 2009 zástavní smlouvu, předmětem zástavy byly ve smlouvě vyjmenované nemovitosti zapsané na LV č. 4602 pro obec a k.ú. Brandýs nad Labem. Zástavní právo bylo vloženo do katastru nemovitostí, právní účinky vkladu práva nastaly dne 20. července 2009.

Přihláška pohledávek žalobce byla na výzvu žalovaného doplněná výdajovými pokladními doklady a k nim připojenými smlouvami o půjčce, součet těchto dílčích půjček byl uvedený ve smlouvě o půjčce ze dne 1. dubna 2009. Dále žalobce doplnil přihlášku a své tvrzení o výši pohledávky Smlouvou o smlouvě budoucí o převodu akcií ze dne 23. srpna 2008 a Dohodou o novaci ze dne 6. ledna 2009. Žalobce tvrdil, že poskytl zálohu na nákup akcií podle smlouvy ze dne 23. srpna 2008 ve výši 4 765 000,-Kč, tato částka byla dlužníkem uznaná jako půjčka ze strany žalobce a zahrnutá do Smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna 2009.

Předloženými smlouvami o půjčce a výdajovými pokladními doklady, chtěl žalobce prokázat, že jeho jménem vydal Daniel Martinů, předseda představenstva, a jménem dlužníka převzal Pavel Novotný, předseda představenstva, v následně uvedených termínech určité částky, k platbám došlo vždy v hotovosti a splatnost všech dílčích půjček byl vždy sjednána do 31. srpna 2009.

Dne 6. ledna 2009 mělo být půjčeno 235 000,-Kč, dne 13. ledna 2009 mělo být půjčeno 370 000,-Kč, dne 14. ledna 2009 mělo být půjčeno 350 000,-Kč, dne 15. ledna 2009 mělo být půjčeno 380 000,-Kč, dne 23. ledna 2009 mělo být půjčeno 360 000,-Kč, dne 27. ledna 2009 mělo být půjčeno 330 427,-Kč, dne 20. února 2009 mělo být půjčeno 432 150,-Kč, dne 23. února 2009 mělo být půjčeno 426 750,-Kč, dne 24. února 2009 mělo být půjčeno 141 100,-Kč, dne 25. února 2009 mělo být půjčeno 85 386,-Kč, dne 26. února 2009 mělo být půjčeno 424 350,-Kč, dne 27. února 2009 mělo

4 být půjčeno 253 125,-Kč, dne 2. března 2009 mělo být půjčeno 268 850,-Kč, dne 3. března 2009 mělo být půjčeno 53 675,-Kč, dne 5. března 2009 mělo být půjčeno 250 000,-Kč, dne 6. března 2009 mělo být půjčeno 250 000,-Kč, dne 11. března 2009 mělo být půjčeno 350 000,-Kč, dne 17. března 2009 mělo být půjčeno 400 00,-Kč, dne 18. března 2009 mělo být půjčeno 400 000,-Kč, dne 19. března 2009 mělo být půjčeno 218 000,-Kč, dne 20. března 2009 mělo být půjčeno 300 000,-Kč, dne 22. března 2009 mělo být půjčeno 432 150,-Kč, dne 30. března 2009 mělo být půjčeno 130 000,-Kč, celkem 6 840 963,-Kč. Dne 26. března 2009 byla uzavřená smlouva o půjčce na částku 930 000,-Kč, platba je doložená výpisem z účtu žalobce vedeném u Komerční banky, a.s. na účet dlužníka, tato částka byla jako pohledávka žalobce žalovaných v insolvenčním řízení uznaná.

K prokázání částky 12 535 962,50 Kč, která je jako předmět půjčky uvedená ve smlouvě ze dne 1. dubna 2009 předložil žalobce k přihlášce pohledávky ještě Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu akcií ze dne 23. srpna 2008, kterou uzavřela společnost PANOKO, spol. s r.o., IČ 46359761, zastoupená Pavlem Novotným, jednatelem, dále Pavel Novotný a Jiří Novotný, označení všichni jako budou převodci a žalobce, označený jako budoucí nabyvatel, za účasti AUTO-PANOKO a.s., IČ 25078585. Podle této smlouvy, se budoucí převodci, osoby rozdílné od dlužníka, zavázali převést na žalobce, budoucího nabyvatele, akcie dlužníka za dohodnutou kupní cenu ve výši 22 500 000,-Kč.

Platby, které na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu akcií poskytl žalobce společnosti PANOKO, spol. s r.o. jsou dokládány výpisy z účtu žalobce vedeném u Komerční banky, a.s., kterými je doloženo, že žalobce převedl na účet PANOKO, spol. s r.o. na úhradu akcií dne 28. srpna 2008 částku 250 000,-Kč, dne 29. srpna 2008 částku 100 000,-Kč a částku 500 000,-Kč, dne 1. září 2008 částku 150 000,-Kč, dne 2. září 2008 částku 300 000,-Kč, dne 3. září 2008 částku 400 000,-Kč, dne 5. září 2008 částku 300 000,-Kč. Výpisem z účtu vedeného u České spořitelny, a.s. žalobce dokládá, že dne 24. září 2008 bylo vyčerpáno z jeho účtu 2 289 000,-Kč a tvrdí, že i tato částka byla převedená společnosti PANOKO spol. s r.o.. Žalobce tak dokládá, že zaplatil společnosti PANOKO spol. s r.o částku 4 289 000,-Kč. Další platbu za účelem úhrady akcií ve výši 476 000,-Kč v hotovosti dokládá příjmovým pokladním dokladem ze dne 7. října 2008, pokladní doklad je potvrzený v rubrice pokladník razítkem společnosti PANOKO spol. s r.o. a podpisem, který je totožný s podpisem Pavla Novotného, na jiných soudu předložených listinách. Pavel Novotný byl jednatel příjemce a v té době předseda představenstva dlužníka.

Předmětem sporu o pravosti pohledávky žalobce však není založen na skutečnosti, zda žalobce převáděl na účet subjektu rozdílného od dlužníka nějaké částky, posledně uvedenými listinami se žalobce snaží nepřímými důkazy prokázat pravdivost svých tvrzení o existenci a výši půjčky uzavřené s dlužníkem.

Žalobce přihlášku pohledávky doložil v insolvenčním řízení také Dohodou o novaci uzavřenou dne 6. ledna 2009 mezi účastníky totožnými s účastníky Smlouvy ze dne 23. srpna 2008. Podle obsahu Dohody o novaci byla tato uzavřená z důvodů nesplnění podmínek stanovených ve Smlouvě o smlouvě budoucí o převodu akcií, závazky budoucích převodců a budoucího nabyvatele uzavřít vlastní smlouvu o převodu akcií zanikly. Ke dni 1. ledna 2009 se změnily částky, zaplacené jako zálohy na nákup akcií, na půjčky, poskytnuté dlužníku PANOKO s.r.o věřitelem CARE CAR a.s., a to na půjčku 4 765 000,-Kč. Společnost PANOKO s.r.o, subjekt rozdílný od dlužníka, ovšem

5 personálně s ním propojený, se dohodl se žalobcem, že místo vrácení půjčky 4 765 000,-Kč poskytne tuto částku společnosti AUTO-PANOKO, a.s., která se tak dostane do postavení dlužníka vůči věřiteli CARE CAR, a.s.. Smlouva je podepsaná, tak, že ke strojem napsanému jménu subjektu je připojený nečitelný stejný podpis, s tím, že podpisy za PANOKO, spol. s r.o., za AUTO-PANOKO, a.s. a podpis Pavla Novotného jsou stejné.

K důkazu, že došlo k reálnému převzetí dluhu společností AUTO-PANAKO, a.s. od společnosti PANOKO, spol. s r.o. byl v přihlášce připojený dopis ze dne 7. ledna 2009, podepsaný za obě posledně uvedené firmy Pavlem Novotným, a výdajový pokladní doklad s datem 7. ledna 2009, ve kterém je v rubrice pokladník razítko PANOKO spol. s r.o. a podpis Pavla Novotného. K platbě podle listiny došlo v hotovosti. Pro personální propojení došlo k chybně při zhotovování listiny, když peníze vyplácela a podle potvrzení převzala stejná firma.

Shora uvedenými listinami dokládal žalobce k přihlášce svých pohledávek vzniklých ze smlouvy o půjčce ze dne 1. dubna 2009, částku 11 605 963,-Kč ( součet 6 840 963,-Kč z hotovostních dílčích půjček a 4 765 000,-Kč z dohody o novaci). Pohledávka 711 630,-Kč, která byla zahrnutá do částky uvedené ve smlouvě o půjčce ze 1. dubna 2009 nebyla doložená žádnou listinou.

Soud provedl důkaz čestným prohlášením hlavní účetní Jany Štanglerové a hlavní pokladní Svatavy Tošnarové, které předložil žalovaný a je založeno na č.l. 17 spisu. Z této listiny má soud za prokázané, že všechny žalobcem tvrzené hotovostní platby ve výši 11 605 962,50 Kč, které měly být dlužníkovi vyplaceny do pokladny dlužníka, vyplaceny nebyly. Hlavní účetní doklady o platbách nezaúčtovala a hlavní pokladní nikdy uvedené finanční částky do pokladny nepřevzala, ani do pokladny dlužníka nebyly nikdy vloženy. Hlavní pokladní vyhotovila dodatečně zaúčtování dokladů podle pokynu pana Brodníčka, který podle vyjádření žalovaného působil pravděpodobně ve společnosti CARE CAR a.s..

Soud po provedeném dokazování, zhodnocení důkazů, došel ke skutkovému zjištění, že mezi žalobcem a dlužníkem, společnosti AUTO-PANOKO, a.s., nedošlo k uzavření vztahu, ze kterého by žalobci vznikl tvrzený nárok na plnění ze strany dlužníka. Pohledávky popřené v insolvenčním řízení měly vzniknout ze smlouvy o půjčce, která nebyla nikdy reálně uzavřená, nikdy nedošlo ze strany žalobce k výplatám částek, které byly v součtu zahrnuty do částky, uvedené ve smlouvě ze dne 1. dubna 2009, označené jako titul pro vznik přihlášené pohledávky. Podle názoru soudu se v roce přecházejícím před podáním insolvenčního návrhu dlužník ve spolupráci se žalobcem připravil na insolvenční řízení tak, že simulovanými platbami ze strany žalobce chtěl upravit své účetnictví a získat spřízněného věřitele s vysokou pohledávkou.

Soud nemohl uvěřit, že by právnické osoby řešily platby z obchodních vztahů, nebo i platby z platně uzavřených úvěrových smluv, případně i smluv o půjčce podle občanského zákoníku tak, že věřitel vyplatil v hotovosti určitou částku v termínech podle shora rozebraných dokladů. Žalobce musel prokazovat údajně půjčenou částku platbami v hotovosti, protože taková platba může být prokazována ničím nepodloženými doklady, jak se to také stalo. Celá přihlášená a popřená pohledávka nemohla vzniknout podle zákona 254/2004 Sb. z platby v hotovosti, proto byla přihláška na výzvu insolvenčního správce doplněná doklady o hotovostních platbách, jak je shora rozebráno.

6

Soud po uvedeném skutkovém zjištění nutně došel k právnímu závěru, že mezi žalobcem a dlužníkem nedošlo k uzavření smlouvy o půjčce, na straně žalobce, insolvenčního věřitele, není tvrzené právo na výplatu přihlášené částky.

Smlouva o půjčce je upravená v § 657 občanského zákoníku, touto smlouvou přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Půjčka je reálný vztah, k platnosti smlouvy o půjčce není zapotřební písemné formy, smlouva vznikne po přenechání věcí (zejména peněz) v určitém množství, které dlužník převezme a zaváže se stejné množství věcí vrátit v dohodnutém termínu.

Soud po právu zamítl žalobu na určení pohledávky 12 981 998,50 Kč přihlášené žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka AUTO-PANOKO, a.s. , protože má za prokázané, že na straně žalobce taková pohledávka za uvedeným dlužníkem neexistuje.

Žalovaný měl ve sporu úspěch, podle § 142 odst. 1 o.s.ř. má právo na náhradu nákladů řízení. Náklady řízení žalovaného jsou náklady spojené s jeho právním zastoupením. Právní zástupkyně žalovaného vyúčtovala podle § 5 vyhlášky 484/2000 Sb. odměnu ve výši 10 000,-Kč, odměnu 1 200,-Kč za 4 režijní paušály a náhradu jízdného ve výši 5 846,-Kč podle § 13 vyhlášky 177/1996 Sb., v platném znění, částku 3 200,-Kč podle § 14 vyhlášky 177/1996 Sb., a 20% daně z přidané hodnoty, což je 4 049,20 Kč, celkem 24 295,20 Kč.

Náklady jízdného právní zástupkyně žalovaného doložila platnou vlakovou jízdenkou na částku 950,-Kč za cestu na jednání 5. ledna 2011 z Ostravy do Prahy a zpět. Při jednání předložila technický průkaz osobního auta zn. SUBARA IMPREZA , RZ 4T4 6823, který použila pro jízdu Ostrava-Praha a zpět dne 29. září 2010. Za použití automobilu účtuje 4 896,-Kč, což je za 380 km při spotřebě 8,861/100 km benzínu Natural 95 v ceně podle vyhlášky 28,70 Kč a sazbě za opotřebení vozila 3,90 Kč/1 km.

P o u č e n í : Proti rozsudku j e přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 5. ledna 2011 Deleted: Deleted: 5

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

7