37 ICm 675/2014
Číslo jednací: (4)37 ICm 675/2014-55 (KSBR 37 INS 28712/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou v právní věci žalobce: Mgr. Karolína Dvořáková, sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, IČ: 01859251, insolvenční správce dlužníka Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Padělky 467, Zbýšov u Brna, proti žalovanému: ALU PROGRES a.s., sídlem Strojírenská 47/18, Praha 5, IČ: 29059691, o určení pohledávky

takto:

I. Návrh žalobce, aby bylo určeno, že pohledávka žalované za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbýšov u Brna, Padělky 467, PSČ 664 11 ve výši 773.601,--Kč není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se svým podáním ze dne 24.2.2014 domáhala, aby soud určil, že pohledávka žalované za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano není po právu. Ve své žalobě uvedla, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. listopadu 2013, č.j. KSBR 37 INS isir.justi ce.cz

28712/2013-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbýšov, Padělky 467, PSČ 664 11 a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Zároveň byla insolvenční správkyní ustanovena žalobkyně.

Žalobkyně na přezkumném jednání konaném dne 24.1.2014 popřela dvě jednotlivé pohledávky žalované jako věřitele č. 33 z přihlášky č. P34 co do jejich pravosti. Pohledávka tak byla zjištěna ve výši 2.202.052,--Kč a ve výši 773.601,--Kč zůstala spornou. Popřeny byly pohledávky č. 4 a 5.

Dle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona rozhodnutí o úpadku musí mimo jiné obsahovat a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,

Dle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Dle ust. § 199 odst. 3 insolvenčního zákona v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Dle ust. § 244 insolvenčního zákona konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

Dle ust. § 246 odst. 1 insolvenčního zákona prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.

K pohledávce č. 4 žalobkyně uvedla, že byla přihlášena ve výši 133.213,--Kč jako pohledávka plynoucí z ústní smlouvy o dílo, věřitel na základě této smlouvy pro dlužníka

zhotovil a předal a to od měsíce září 2011 do 7.11.2011 dílo spočívající ve výrobě hliníkové fasády, oplechování a kotevních prvků. Vyúčtováno bylo fa č. 710910314 se splatností 22.12.2011. Z pohledávky činila jistina 115.890,--Kč, zákonné úroky z prodlení 17.323,--Kč. Přihlášena byla jako vykonatelná na základě platebního rozkazu Krajského soudu v Brně z 21.5.2012, č.j. 49 Cm 25/2012-26.

Dlužník jako objednatel uzavřel dne 17.5.2011 s žalovanou jako zhotovitelem smlouvu o dílo č. DEJVY/201105, jejímž předmětem byla výstavba servisní haly společnosti C&K a.s., Brno, Vídeňská 100. Žalovaná sice předmět díla dlužníku předala, avšak v předávacím protokolu č. 11/05 ze dne 10.11.2011 byly sepsány vady a nedodělky (celkově 12 vad), které měla žalovaná ve lhůtě nejpozději do 21.12.2012 odstranit.

Vady nebyly ve lhůtě odstraněny, dlužník tak uplatnil dle čl. V odst. V.3 pokutu, která byla sjednána tak, že v případě nedodržení termínu s odstraněním vad a nedodělků má právo objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a každý započatý dne prodlení zhotovitele s odstraněním.

Dlužník uplatnil smluvní pokutu za období od 22.12.2011 do 17.9.2012, tj. za celkem 271 dnů, v celkové výši 3.252.000,--Kč (12x1.000,--Kč x 271). Vzhledem k tomu, že pohledávka zanikla, byla popřena správkyní co do její pravosti.

K pohledávce č. 5 správkyně uvedla, že byla přihlášena ve výši 640.388,--Kč jako pohledávka plynoucí z trojstranné smlouvy o převodu práv a povinností a postoupení pohledávek ze dne 15.12.2010. Přihlášená pohledávka se skládala z jistiny ve výši 554.755,--Kč a zákonných úroků z prodlení ve výši 85.633,--Kč. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, a to na základě platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 27.6.2012, č.j. 49 Cm 31/2012.

I tato pohledávka zanikla započtením, dlužník stejným přípisem, jak je uvedeno výše, ze dne 9.10.2012 započetl pohledávku plynoucí z výše zmíněného platebního rozkazu. Proto i tuto pohledávku popřela správkyně co do pravosti.

Žalovaný se k návrhu nevyjádřil.

V průběhu dokazování soud zjistil, že usnesením zdejšího soudu KSBR 37 INS 28712/2013-A-15 ze dne 26.11.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslava anonymizovano a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně. Z přihlášky věřitele č. 33, č. přihlášky P 34 soud zjistil, že jejím předmětem jsou pohledávky, tak jak je uvedla žalobkyně, jsou doloženy pravomocnými platebními rozkazy. Z listu seznamu pohledávek a z protokolu o přezkumném jednání vyplývá, že správkyně popřela pohledávky, které jsou předmětem tohoto řízení co do pravosti, vzhledem k tomu, že zanikly započtením. Pohledávky byly přezkoumané jako vykonatelné.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16094 soud zjistil, že na společnost ALU PROGRES a.s., tedy žalovaného, byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5.2.2014, č.j. MSPH 95 INS 15630/2012-B-12 prohlášen konkurs. Účinky konkursu nastaly 5.2.2014 v 16.10 hod. Skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 7.2.2014.

Z výše uvedeného dokazování vyplývá, že žalobkyně je ve věci aktivně legitimována, vzhledem k tomu, že na majetek dlužníka Jaroslava anonymizovano byl ve smyslu ust. § 136 z.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) zjištěn úpadek a na majetek dlužníka byl dle ust. § 244 a násl. insolvenčního zákonaprohlášen konkurs, zároveň byla žalobkyně ustanovena insolvenční správkyní. Žalobkyně, tj. správkyně podala včas ve lhůtě stanovené v ust. § 198 insolvenčního zákona žalobu na určení pravosti pohledávky, neboť přezkumné jednání se konalo dne 24.1.2014, žaloba byla podána 24.2.2014, tedy ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání. Správkyně uplatnila v žalobě skutečnosti, pro které pohledávku popřela (§ 199 odst. 3), zároveň se jedná o důvody v souladu s ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, když jako důvod popření uvedla skutečnost pohledávky zanikly zápočtem, učiněným po právní moci platebních rozkazů.

Zároveň však bylo v dokazování také zjištěno, že také na majetek žalovaného byl ve smyslu ust. § 244 a násl. insolvenčního zákona prohlášen konkurs.

Ve smyslu ust. § 246 odst. 1 insolvenčního zákona prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Soud tak konstatuje, že žalovaný, tj. společnost ALU PROGRES a.s. nebyla v době podání žaloby již pasivně legitimovaná, soud tedy žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého ve sporu, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 25.1.2018 Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška Šobová samosoudce