37 ICm 4512/2014
Číslo jednací: 37 ICm 4512/2014-20 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 37 INS 17829/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: s Autoleasing, a. s., IČO 27089444, Střelničná 8/1680, 182 00 Praha 8, proti žalované: Mgr. Pavlína Jašková, IČO 71347429, Lužickosrbská 116/7, 787 01 Šumperk, insolvenční správce dlužníka Industry Media, s. r. o., IČO 01586696, Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc, o popření pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená v řízení vedeném u KS Ostrava, pobočka v Olomouci, pod sp. zn. KSOS 37 INS 17829/2014 je ve výši 179.926 Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 22.12.2014 se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, se, že pohledávka žalobce přihlášená v řízení vedeném u KS Ostrava, pobočka v Olomouci, pod sp. zn. KSOS 37 INS 17829/2014 je ve výši 179.926 Kč po právu.

Svou žalobu zdůvodnil tak, že -přihlásil do probíhajícího insolvenčního řízení svou pohledávku z úvěrové smlouvy č. UDTA 13/10015180 ze dne 11.12.2013 (dále také SÚ ) v celkové výši 359.185,- Kč. -Žalobce byl dopisem doručeným dne 16.12.2014 vyrozuměn o popření pohledávky z úvěrové smlouvy č. UDTA13/10015180 co do výše 179.926,-Kč insolvenčním správcem. Důvodem popření je skutečnost, že: IS vyhodnotil náhradu škody a ušlý zisk jako částku odpovídající ušlému úroku ze splátek splatných po datu mimořádného ukončení smlouvy . Žalovaný současně vyzval žalobce, aby ve stanovené lhůtě uplatnil své právo u insolvenčního soudu, jinak se nebude k jeho pohledávce popřené co do výše v insolvenčním řízení přihlížet. -S výše uvedeným tvrzením žalobce nesouhlasí a na podporu svého tvrzení uvádí:

Náhrada škody a ušlý zisk ve výši 179.926,-Kč představuje ušlý úrokový výnos ze splátek splatných po datu mimořádného ukončení smlouvy. V přiloženém Splátkovém kalendáři se jedná o součet položek ve sloupci úrok v anuitě ze splátek č. 6 až 84. Tento součet činí 183.251,16 Kč. Od tohoto součtu odečítá poměrnou část úroku ze splátky č. 6 ve výši 3.325,57 za období od data splatnosti splátky č. 6 do data skutečného ukončení smlouvy, tj. 183.251,16-3.325,57 = 179.926 Kč. Náhrada škody a ušlý zisk je upravena v čl. 10.2.1. písm. c) Všeobecných obchodních podmínek úvěrů ve spojení s čl. 5 Všeobecných obchodních podmínek úvěru.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a setrvala na svém popěrném úkonu se zdůvodnění shodným jako v popěrném úkonu z důvodů uvedených v přezkumném listě přihlášky č. 6., kdy částka 179.926,-Kč byla popřena s odůvodněním, že insolvenční správce vyhodnotil náhradu škody a ušlý zisk jako částku odpovídající ušlému úroku ze splátek splatných po datu mimořádného ukončení smlouvy, a tedy po rozhodnutí o úpadku, kdy tyto úroky jsou z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeny .

Soud rozhodl o věci dle § 115a o.s.ř. ve spojením s ustavením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili, což soud dovodil v souladu s ustanovením § 101 odst.4 o.s.ř. , když usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím věci soudem prvního stupně bez nařízení jednání ze dne 12.8.2015 bylo žalobkyní doručené 13.8.2015, žalované dne 14.8. 2015 a lhůta soudem stanovena k vyjádření marně uplynula.

ICM R

Ke sporným skutečnostem soud provedl následující zjištění ze spisu sp. zn. KSOS 37 INS 17829/2014, že :

-Vyhláškou ze dne 30.6.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Industry Media s.r.o. , IČO 01586696, Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc -Usnesením z 5. 8. 2014, č.j. KSOS 37 INS 117829/2014-A9 byl zjištěn úpadek dlužníka Industry Media, s. r. o., IČO 01586696, Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc (výrok I) a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz (výrok II). -Přihláškou ze dne 9. 9. 2014 žalobce přihlásil do předmětného insolvenčního řízení celkovou pohledávku ve výši 359.185 Kč sestávající:

Z pohledávky číslo 1 zajištěné majetkem dlužníka ve výši 359.185 Kč s důvodem vzniku: smlouva o úvěru číslo UDTA 13/10015180 ze dne 11. 12. 2013 (dále jen SÚ ).Předmět financování : Škoda Octavia Diesel II 1.9 TDI PD Ambiente, VIN: TMBCS21Z78C011765. Z dalších okolností se podává, že předmět financování byl odebrán, ale dosud neprodán. Celková dlužná částka byla 359.185 Kč. Dále se z přihlášky podává informace, že předmětná pohledávka je zajištěná Smlouvou o zajišťovacím převodu práva uzavřené v rámci úvěrové smlouvy, jejíž předmět tvoří Škoda Octavia Diesel II 1.9 TDI PD Ambiente, VIN: TMBCS21Z78C011765 s okamžikem vzniku zajištění:11.12.2013. Pohledávka je splatná od 9.6.2014 v celé částce 359.185 Kč.

Ze smlouvy o úvěru číslo UDTA 13/10015180 ze dne 11. 12. 2013 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem, bylo zjištěno, že v čl. I. je vymezen předmět smlouvy, kde se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi Úvěr na financování koupě motorového vozidla tov. zn. Škoda Octavia Diesel II 1.9 TDI Ambiente, registrační značky 3J51899 číslo karosérie (VIN): TMB CS21Z78C011765 včetně popsané nadstandardní výbavy za kupní cenu 216.486,-Kč s tím, že část kupní ceny bude hrazena klientem u prodejce ve výši 64.945,80 Kč. Náklady spojené s poskytnutím úvěru činí částku 5.000,-Kč. Dlužníkovi byl poskytnut úvěr v celkové výši 156.540,20 Kč z toho na úhradu vozidla částka ve výši 151.540,20 Kč a na náklady spojených s poskytnutím úvěru částka ve výši 5.000,-Kč. Dlužník se zavázal předmětný dluh zaplatit ve 84 měsíčních splátkách po 4.217,-Kč/měsíc. Současně byl sjednán motivační benefit-sleva ve výši 30.000,-Kč. Datum splatnosti první splátky byl dohodnut 1 měsíc po převzetí vozidla klientem od prodejce. Datem splatnosti dalších splátek počínaje 2.(druhou) splátkou se rozumí den, jehož pořadové číslo v rámci kalendářního měsíce odpovídá pořadovému číslu převzetí vozidla klientem od prodejce. Není-li takový den v měsíci, připadne datum splatnosti na jeho poslední den. Klient prohlásil: -že si před uzavřením úvěrové smlouvy vozidlo prohlédl a že stav vozidla odpovídá jeho stáří a počtu najetých kilometrů. -že část kupní ceny vozidla ve výše uvedené a náklady spojené s poskytnutím úvěru, uhradil ke dni podpisu této úvěrové smlouvy přímo prodejci.

ICM R

Klient se zavázal do uplynutí sjednané doby úvěru vrátit poskytnutý úvěr společnosti a zaplatit sjednané úroky a případné poplatky, náklady v pravidelných splátkách, není-li stanoveno jinak s tím, že výše jednotlivých splátek je stanovena rovněž ve splátkovém kalendáři, který tvoří přílohu a je nedílnou součástí této úvěrové smlouvy (dále jen Splátkový kalendář ). V článku II je ujednání smluvních stran, dle kterých k zajištění veškerých závazků vůči společnosti věřitele, které vznikly či vzniknou v souvislosti s úvěrovou smlouvou , se zřizuje následující zajištění: -Smlouva o zajišťovacím převodu, jejímž obsahem je ujednání, že k zajištění veškerých pohledávek, které vznikly či vzniknou v souvislosti s úvěrovou smlouvou, klient podpisem této smlouvy a za podmínek uvedených v čl. 6.1 Všeobecných obchodních podmínek úvěru u poskytovaných společností Autoleasing a.s. (dále též VOP či Podmínky ) převádí v souladu s ust. § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění na Společnost vlastnické právo k vozidlu a společnost toto vlastnické právo k vozidlu podpisem této smlouvy a za podmínek uvedených v čl. 6.1. Podmínek přijímá. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva nabývá platnosti okamžikem podpisu úvěrové smlouvy a účinnosti dnem převzetí vozidla klientem od prodejce. -V tomtéž článku je obsažena Smlouva o výpůjčce, jejímž obsahem je ujednání, že předání vozidla klientem společnosti a jeho převzetí společnosti od klienta je nahrazeno podpisem protokolu o předání a převzetí vozidla. Společnost a klient se dohodli na uzavření smlouvy o výpůjčce dle ust. § 659 a následujících občanského zákoníku mezi klientem jako vypůjčitelem a společnosti jako půjčitelem, a to za podmínek uvedených v čl. 6.2 VOP. Účelem smlouvy o výpůjčce je umožnit klientovi, který na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva převedl vlastnictví vozu na společnost, užívání vozidla a jeho účtování klientem a odepisování dle zákona o dani z příjmů. Smlouva o výpůjčce nabývá platnosti okamžikem podpisu úvěrové smlouvy a účinnosti ode dne převzetí vozidla klientem od prodejce, avšak nikoliv dříve než podpisem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Součástí téhož článku je smlouva o poskytnutí poukázky na zboží/slevu, jejímž obsahem je ujednání, že věřitel při uzavření úvěrové smlouvy předal klientovi poukázku ve výši 30.000,-Kč, kterou je klient oprávněn uplatnit na nákup zboží nebo na uplatnění slevy u prodejce. Klient svým podpisem této smlouvy prohlásil, že od věřitele tuto poukázku na zboží/slevu na základě této smlouvy a za podmínek uvedených v čl. 4.21 podmínek přijímá a převzal.

V článku III označeném Společná a závěrečná ujednání je ujednání, že práva a povinností smluvních stran dle této úvěrové smlouvy, jakož i smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a smlouvy o výpůjčce a případných dalších zajištění zřizovaných touto smlouvou se dále řídí Podmínkami (VOP) , které jsou přílohou a nedílnou součástí každé ze Smluv a spolu s nimi tvoří obsah jednotlivých Smluv. Dlužník prohlásil, že mu před uzavřením úvěrové smlouvy byla předána aktuální verze podmínek platná k datu podpisu této úvěrové smlouvy. S textem podmínek se důkladně seznámil, obsahu podmínek plně rozumí a souhlasí s nimi. Dále klient bere na vědomí, že verze podmínek platných pro tuto úvěrovou smlouvu je kdykoliv dostupná k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. Článek

ICM R obsahuje deklaraci, že každá ze smluv je podepsána na základě svobodné vůle smluvních stran, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran. Přílohy této smlouvy tvoří Splátkový kalendář a Všeobecné obchodní podmínky úvěrů poskytovaných společnosti Autoleasing a.s.. Smlouva byla podepsána dlužníkem i věřitelem, zastoupeným společností AAA AUTO a.s.-Olomouc, IČO: 26699648 dne 11. 12. 2013 v 18.00 hod.

Ze Splátkového kalendáře tvořící daňový doklad úvěrové smlouvy UDTA 13/10015180 bylo zjištěno, že první splátka ve výši 4.217,-Kč byla splatná dne 11. 1. 2014 (a následující splátky vždy 11. dne následujícího měsíce) a splátkový kalendář obsahuje přesnou specifikaci způsobu umořování zapůjčené částky (jistiny + příslušenství) jednotlivými splátkami, jejíž součástí je úhrada jistiny, včetně smluveného úroku, jehož výše je u každé jednotlivé splátky přesně konkretizována a kopíruje způsob uhrazování poskytnutého úvěru ( jistiny). Poslední splátka v pořadí 84. měla být zaplacena dne 11. 12. 2020.

Ze Všeobecných obchodních podmínek úvěrů poskytovaných společnosti Autoleasing a.s., člena finanční skupiny České spořitelny bylo zjištěno, že v článku 4 je ujednání týkající se splácení úvěru tak, že pod bodem 4.1 je datum splatnosti první splátky úvěru a dalších plateb 1 měsíc po datu převzetí vozidla. Datem splatnosti dalších splátek úvěru a dalších plateb počínaje 2. splátkou se rozumí den, jehož pořadové číslo v rámci kalendářního měsíce odpovídá pořadovému číslu dne převzetí vozidla. Není-li takový den v měsíci, připadne datum splatnosti na jeho poslední den. Detailní přehled výše a splatnost jednotlivých splátek úvěru a dalších plateb (včetně příslušenství a příplatek případných poplatků), pokud nejsou některé splátky uvedený přímo v úvěrové smlouvě, jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři, který je součástí úvěrové smlouvy (dále jen Splátkový kalendář ). Klient splácí úvěr a další platby podle úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře. Pod bodem 4.16 je ujednání, že prodlení s úhradou úvěrové splátky nebo jiné platby dle úvěrové smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností klienta vyplývajících z úvěrové smlouvy. Je-li klient v prodlení s úhradou jakékoliv splátky úvěru a dalších plateb dle splátkového kalendáře, je společnost oprávněna vedle stanoveného běžného úročení stanoveného ve splátkovém kalendáři požadovat po klientovi zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle úroků z prodlení je společnost oprávněna požadovat po klientovi náhradu škody, která jí z důvodu prodlení vznikla, tj. zejména škodu vzniklou v souvislosti s vymáháním dlužné částky. Smluvené běžné úročení se zastavuje s účinností od okamžité splatnosti nebo odstoupení od úvěrové smlouvy dle odst. 8.2 podmínek. Dle bodu 4.20 je ujednání, že součástí úroků z úvěru jsou mimo jiné náklady společnosti spojené se zajištěním finančních prostředků pro poskytnutí úvěru.

V čl. 5 označeném Smluvní pokuty, poplatky a náhrada škody je ujednání pod bodem 5.1, že není-li v úvěrové smlouvě, nebo těmito podmínkami stanoveno jinak, je společnost oprávněna v případě nesplnění jakékoliv povinnosti klienta vyplývající z úvěrové smlouvy požadovat po klientovi zaplacení a) Prokazatelných nákladů spojených s vymáháním splnění povinností nebo se splněním povinnosti místo klienta;

ICM R

b) smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každou povinnost nesplněnou řádně a včas dle úvěrové smlouvy; c) Smluvní pokuty ve výši odpovídající součtu veškerých nesplacených splátek dle splátkového kalendáře po odečtení zůstatku jistiny a přefakturovaného pojistného; d) Náhradu škody (skutečnou škodou, ušlý zisk, ztráta společnosti při realizaci zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu dle odst. 6.1 těchto podmínek, pokud společnosti škoda v důsledku nesplnění povinnosti vznikla); e) Poplatek dle sazebníku platného v den provedení zpoplatňované úkonu za každou písemnou či faxovou výzvou či upomínku adresovanou klientovi nebo osobě poskytující zajištění klienta.

Pod bodem 5.3. je ujednání, že není-li v úvěrové smlouvě stanoveno, jinak, je společnost oprávněna požadovat po klientově vždy i náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Společnost je také oprávněna domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Právo na náhradu škody způsobené společnosti v důsledku porušení úvěrové smlouvy klientem není dotčeno žádným ustanovením těchto podmínek.

V čl. 8 označeném Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany společnosti, Okamžité splacení úvěru je ujednání pod bodem 8.1 dle, kterého společnost je oprávněna požadovat okamžité splacení úvěru dle odst. 8 podmínek nebo od úvěrové smlouvy odstoupit z následujících důvodů: a) klient podstatným způsobem porušil svoji povinnost vyplývající z úvěrové smlouvy; b) klient je v prodlení se splacením jakékoliv splátky úvěru či dalších plateb či jakékoliv jiné částky vzniklé na základě nebo v souvislosti s úvěrovou smlouvu; c) klient je v prodlení se splněním jakékoliv platební povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy uzavřené mezi společností a klientem

Pod bodem 8.2 je ujednání týkající se odstoupení, popřípadě povinnosti klienta splatit okamžitě úvěr dle čl. 8. podmínek, jež nabývají účinnosti: v případě odstoupení od úvěrové smlouvě nebo uplatnění práva společnosti požadovat okamžitou splatnost úvěru v důsledku prodlení klienta se splácením jakékoliv splátky úvěru a dalších plateb či jakékoliv jiné dlužné částky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru .. 12. den po doručení nebo potvrzení převzetí Oznámení společnosti o odstoupení od úvěrové smlouvy, popřípadě Oznámení o uplatnění práva společnosti na okamžité splacení úvěru dle čl. 8 těchto podmínek klientovi, respektive při předání oznámení o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo uplatnění práva společnosti požadovat okamžitou splatnost úvěru, 12. den po odmítnutí převzetí takového oznámení klientem ( i).

Pod bodem 8.5 je ujednáno, že v případě, že klient bude s úhradou splátek úvěru a dalších plateb či jiných platebních povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy uzavřené mezi společností a klientem v prodlení delším než 15 dnů, byť i u jediné smlouvy, je společnost oprávněna odstoupit od všech smluv mezi smluvními stranami již uzavřených (včetně úvěrové smlouvy), nebo je oprávněna požadovat okamžitou

ICM R splatnost úvěru a dalších plateb vyplývajících z takovýchto smluv. Klient podpisem těchto podmínek vyjadřuje s tímto ustanovením výslovný souhlas. V článku 9. je obsaženo ujednání umožňující odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany klienta-spotřebitele a předčasné splacení úvěru. Pod bodem 9.3 je ujednání, že úvěrová smlouva může být ukončena na základě písemně uzavřené dohody mezi společností a klientem. Pod bodem 10 je obsažené Finanční vyrovnání, (bod 10.1 ) v případě odstoupení společnosti od úvěrové smlouvy nebo okamžité splatnosti úvěru a v případě úplného zničení, odcizení nebo ztráty vozidla v bodu 10.1.1 je ujednání, že odstoupí-li společnost od úvěrové smlouvy nebo uplatní-li společnost právo na okamžitou splatnost úvěru dle čl. 8 těchto podmínek, je společnost oprávněna požadovat po klientově zaplacení souhrn následujících plateb: a) Dlužných úvěrových splátek a jiných plateb dle úvěrové smlouvy, jejichž splatnost nastala nejpozději v den ukončení smlouvy, pojistného a úroků za období ode dne splatnosti poslední splatné (to je vystavené) splátky do dne předčasného ukončení úvěrové smlouvy a pojistného za období ode dne předčasného ukončení úvěrové smlouvy do konce pojistného období, nejsou-li tyto platby součásti plateb dle písm. b) až i) tohoto odst. 10.1.1 podmínek; b) Nesplacené části jistiny úvěru (to je ty části jistiny, jejíž splatnost měla nastat po splatnosti poslední splatné, tj. vystavené splátky), nejsou-li tyto platby součástí plateb pod písm. c) až i) tohoto odst. 10.1.1 podmínek; c) Ztráty společnosti z realizace zajišťovacího převodu vlastnického práva vozidlo dle odstavce podmínek; d) Náhradu škody ve výši nákladů spojených s předčasným ukončením úvěrové smlouvy, včetně nákladů vzniklých společnosti v souvislosti s případným zabavení vozidla; e) Bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s předčasným ukončením úvěrové smlouvy; f) Dohodnutých smluvních pokut, poplatků a náhrady škody uvedených v těchto podmínkách; g) Příslušenství všech pohledávek, zejména úroků z prodlení a nákladů spojených s případným vymáháním dlužných částek, to je zejména nákladů právního zastoupení společnosti; h) Pojistné, jehož placení společnost povinna za (ať již na základě zákona, neboť dle smlouvy s pojistitelem) ode dne, kdy v souvislosti s ukončením úvěrové smlouvy nabyla vlastnické právo k vozidlu do dne převodu vlastnického práva k vozidlu na třetí osobou; i) Poplatek za předčasné ukončení ve výši 5 % z nesplacené části jistiny minimálně však 5.000,-Kč plus případné DPH, maximálně 30.000,-Kč plus případné DPH, plus poplatek za zpracování ve výši úroku ode dne předčasného ukončení úvěrové smlouvy do dne původně předpokládaného řádného ukončení úvěrové smlouvy plus případné DPH; j) Mimořádný poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy v důsledku úplného zničení odcizení nebo ztráty vozidla ve výši úroků ode dne; předčasného ukončení úvěrové smlouvy do dne původně předpokládaného řádného ukončení úvěrové smlouvy plus případné DPH;

ICM R

k) Finanční částku odpovídající hodnotě převzatých poukázek na zboží/slevu, pokud takové poukázky byly poskytnuty.

Pod bodem 11.9 je ujednání, že úvěrová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pod bodem 11.11 je ujednání, že v případě rozporu mezi ustanovením podmínek úvěrové smlouvě nebo splátkového kalendáře mají ustanovení úvěrové smlouvy přednost. Pod bodem 11.13 je deklarace, ve které klient výslovně prohlašuje a podpisem úvěrové smlouvy a těchto podmínek potvrzuje, že se a) podrobně seznámil s těmito podmínkami, včetně práv a povinností Společnosti a klienta v souvislosti s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů a rodného čísla dle čl. 12 těchto podmínek, o nichž byl klient řádně poučen; b) s obsahem těchto podmínek souhlasí; c) se těmito podmínkami řídí úvěrová smlouva uzavřená mezi ním a společností, jejíž číslo je uvedené v záhlaví těchto podmínek. -Z Protokolu o převzetí předmětu koupě ke smlouvě o úvěru číslo UDTA 13/10015180 bylo zjištěno, že dlužník převzal dne 11. 12. 2013 v 18 00 hodin předmět koupě, a to vozidlo tov.zn. Škoda Octavia Diesel II 1.9 TDI PD Ambiente, rok výroby 2008 , číslo karosérie (VIN): TMBCS21Z78C011765. -Z listiny označené: Industry Media s.r.o.-přihlášení pohledávky z úvěrové smlouvy UDTA 13/10015180 do insolvenčního řízení (vyčíslení pohledávky z úvěrové smlouvy) vyplynulo, že úvěrová smlouva byla ukončena ke dni 9. 6. 2014 a předmět financování byl zajištěn, když dlužník nezaplatil splátky číslo 4 a 5 ve výši po 4.214,- Kč s datem splatnosti 11. 4. 2014 a 11. 5. 2014 a byl tak v prodlení se splátkou v celkové výši 8.434,-Kč. Poplatek za předčasné ukončení smlouvy činí částku 7.492,-Kč. Vícenáklady spojené se zabavením předmětu činí částku 9.428,-Kč. Nesplacená část jistiny úvěru činí částku 153.155,-Kč. Náhrada škody-skutečná škoda a ušlý zisk představuje částku 179.926,-Kč. Ostatní smluvní pokuty činí částku 750,-Kč. Celková pohledávka dlužníka k přihlášení do insolvenčního řízení činí částku 359.185,-Kč. -Ze Seznamu přihlášených pohledávek-zajištěný věřitel bylo zjištěno, že na přezkumném jednání konaném dne 27. 11. 2014 z celkem přihlášené částky 359.185,- Kč byla IS zjištěna pohledávka do výše 186.552,-Kč a popřená do výše částky 172.633,-Kč, když insolvenční správce vyhodnotil požadovanou náhradu škody a ušlý zisk, jako částku odpovídající ušlému úroku ze splátek splatných po datu mimořádného ukončení smlouvy a částku odpovídající výší úroků přirostlých po rozhodnutí o úpadku, kdy tyto úroky jsou z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeny. Dlužník pohledávku uznal v celém rozsahu. -Insolvenční řízení doposud neskončilo.

Především soud předesílá, že žaloba byla uplatněna žalobcem včas proti žalované v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ, když přezkumné jednání se konalo dne 27. 11. 2014 a žaloba byla podána u soudu dne 22.12. 2014. Přihláška má náležitosti vymíněné v ustanovení § 174 IZ .

ICM R

Vyhodnocením provedeného a tvrzení účastníků vzal soud za prokázány následující skutkový stav:

Pro předmět sporu je podstatné, že ze smlouvy o úvěru číslo UDTA 13/10015180 ze dne 11. 12. 2013, Splátkového kalendáře a Všeobecných obchodních podmínek soud vzal za prokázané, že mezi dlužníkem a věřitelem byl ujednán úvěr za účelem financování koupě motorového vozidla v celkové výši 156.540,20 Kč (leasingová smlouva) , jehož splatnost byla stanovena v měsíčních splátkách po 4.217 Kč a splatnost 1. splátky byla dohodnuta ke dni 11.1.2014 s tím, že každá další splátka až do úplného zaplacení je pak splatná vždy k 11.dni každého následujícího měsíce počínaje měsícem únorem roku 2014 až do úplného zaplacení dlužné částky ( čl. I ÚS + bod 4.1 VOP) . V případě prodlení se splacením jakékoliv splátky bylo ujednáno právo věřitele odstoupit od všech smluv a současně okamžitá povinnost dlužníka splatit úvěr, tj. celý dluh, včetně příslušenství, úplatky a paušální náhrady nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky (čl. 8 VOP) s tím, že účinky nastávají 12.dnem po doručení Oznámení o zesplatnění dlužníkovi ( bod 8.2 VOP). V čl. 10 VOP pak bylo ujednáno právo provést finanční vyrovnání v rozsahu shora citovaném.

Ze Splátkového kalendáře vyplývá, že tento předpis se váže k uzavřené smlouvě a obsahuje výčet jednotlivých splátek pro úvěr UDTA 13/10015180 ze dne 11. 12. 2013 a u každé splátky je uvedeno, co z celkové splátky 4.217 Kč je započítáno na úrok a co na jistinu ( úmor jistiny) s tím, že z tohoto předpisu vyplývá, že úroky v celkové výši 179.687,80 Kč kopírovaly postupně hrazenou jistinu v celkové výši 156.540,20 Kč. Celkem se dlužník zavázal věřiteli zaplatit v 84 splátkách částku 354.228 Kč.

Z přihlášky vyplynulo, že ke dni 9.6.2014 se stal splatný celý dluh v částce 359.185 Kč, přičemž z Vyčíslení pohledávky se podává, že k ukončení této smlouvy došlo pro nezaplacení 4. a 5. Splátky, tedy z důvodů na straně dlužníka a součástí pohledávky je nárok věřitele jednak na zaplacení jistiny ve výši 153.153 Kč, poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši 7.492 Kč, vícenáklady na zabavení předmětu leasingu ve výši 9.428 Kč a na zaplacení částky 179.926 Kč z titulu Náhrady škody a ušlého zisku , přičemž u posledně citovaného nároku lze souhlasit se žalovanou, že zahrnuje sjednané úroky za celou dobu dohodnutého splácení. Uzavření Smlouvy o úvěru (její podpis smluvními stranami) a převzetí vozidla (předmětu leasingu) bylo realizované tentýž den, tj. 11.12.2013 v 18.00 hod. (Protokol o převzetí předmětu koupě).

Insolvenční řízení bylo zahájené v předmětné věci dne 30.6.2014 a úpadek dlužníka i konkurz na jeho majetek byl prohlášen dne 22.8.2014.

Pohledávka je zajištěna Smlouvou o zajišťovacím převodu práva k majetku dlužníka (předmětu leasingu), tvořící součást úvěrové smlouvy, který byl sice zajištěn věřitelem, ale dosud nebyl prodán.

Žalovaná popřela spornou pohledávku co do výše, protože popřená částka 179.926 Kč představuje kapitalizované úroky účastníky sjednané, které se staly splatné po prohlášení

ICM R

úpadku a tudíž je tato část pohledávky z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučena (§ 170 IZ).

Podle § 170 IZ se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů,vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Zjištěný skutkový stav posoudil soud v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku v rozhodném znění (tj. ke dni uzavření smlouvy) a stávající judikaturou řešící problematiku leasingových smluv a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Při rozhodování vycházel soud zejména z názoru, že sjedná-li si leasingová společnost (pronajímatel) ve smlouvě s leasingovým nájemcem pro případ předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce ( dlužníka) právo na úhradu všech dlužných splátek, tedy i splátek splatných po odstoupení od smlouvy, není výkon tohoto práva v rozporu s poctivým obchodním stykem jen proto, že jde o splátky splatné po odstoupení od smlouvy (po odebrání vozidla leasingovému nájemci). Je-li právním důvodem pro plnění ve splátkách smlouva, vzniká věřiteli právo na plnění sjednaných splátek dnem vzniku (účinnosti) smlouvy, která toto právo na dílčí plnění zakládá, (pokud jeho vznik neváže na další právní skutečnost-např. převzetí předmětu leasingu nájemcem), nikoli až dnem splatnosti jednotlivých splátek. Právním důvodem vzniku pohledávky, představující souhrn splátek splatných po dni účinnosti odstoupení od smlouvy, je ujednání stran smlouvy o majetkovém vyrovnání pro případ odstoupení od smlouvy, které není v rozporu s dispozitivním ustanovením § 351 obch. zák. (Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. 31 Cdo 4356/2008)

Jak ze zjištěného skutkového stavu vyplynulo v daném případě bylo uzavření Smlouvy o úvěru (její podpis smluvními stranami) a převzetí vozidla (předmětu leasingu) realizované tentýž den, tj. 11.12.2013 v 18.00 hod. K tomuto datu se tedy váže povinnost dlužníka věřiteli zaplatit dohodnuté úroky v celkové výši 197.687 Kč, na které zaplatil částku 7.213 Kč (za 2. a 3. splátku), rozdíl činí částku 190.473,83 Kč. Pokud pak žalobce požaduje na náhradu škody (ušlý zisk) částku 179.926 Kč, který má základ v dohodnutém finančním vyrovnání, pohybuje se tak jeho nárok v relevantním zjištění soudem učiněného z předložených listinných důkazů provázejících přihlášku.

ICM R

Soud tak uzavírá, že dlužníkovi vznikla povinnost věřiteli zaplatit sjednané úroky, představující požadovanou náhradu škody (které byly rozpočteny do splátek) ke dni uzavření smlouvy o úvěru. Ke dni 9.6.2014 (odstoupením od smlouvy) odpadl právní důvod pro plnění ve splátkách a vznikl tak právní důvod dle ujednání smluvních stran na plnění z finančního (majetkového) vyrovnání. Úroky se tak nemohly stát splatnými či přirůst až po prohlášení úpadku.

Řídě se uvedenou úvahou, shledal soud žalobu důvodnou a rozhodl tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Nákladový výrok v odst. II. vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst.1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 26.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R