37 ICm 4131/2015
č. j. 37 ICm 4131/2015-33 (KSOS 37 INS 30492/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci

žalobkyně: Ing. Soňa Krčová, MBA sídlem U Důlňáku 225/66, 717 00 Ostrava-Bartovice insolvenční správkyně dlužníka Ing. Vlastimila anonymizovano , anonymizovano bytem Čeladná 1, 739 12 Frýdek-Místek zastoupená advokátem Mgr. Milanem Kvasnicou sídlem Na Úvoze 392, 735 52 Bohumín proti žalované: DUPLIN REAL ESTATE INC., P.O.Box 1777 Withfield Tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize o popření vykonatelné pohledávky přihlášené jako P7 ve výši 8 743 801,70 Kč

takto : I. Žaloba na určení, že žalovaná nemá proti dlužníkovi Ing. Vlastimilu Huňkovi, anonymizovano , bytem Čeladná 1, 739 12 Frýdek-Místek, pohledávku B7-2 ve výši 8 040 000 Kč z titulu smluvní pokuty ve výši 1 % denně z jistiny ve výši 2 000 000 Kč od 8. 10. 2008 do zaplacení, nejdéle však do 13. 11. 2009 a pohledávku B7-3 ve výši 703 801,70 Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Petrem Čubíkem pod sp. zn. 4869/2008, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková isir.justi ce.cz

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 29. 10. 2015 se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že žalovaná nemá proti dlužníkovi Ing. Vlastimilu Huňkovi, naro anonymizovano , bytem Čeladná 1, 739 12 Frýdek-Místek, pohledávku ve výši 8 040 000 Kč z titulu smluvní pokuty ve výši 1 % denně z jistiny ve výši 2 000 000 Kč od 8. 10. 2008 do zaplacení, nejdéle však do 13. 11. 2009 a pohledávku ve výši 703 801,70 Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Petrem Čubíkem pod sp. zn. 4869/2008, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 30492/2014 pod č. B7-2 a B7-3. 2. Žalobkyně svůj návrh odůvodnila tím, že žalovaná do insolvenčního řízení přihlásila své tři pohledávky vůči dlužníkovi v celkové výši 11 795 784,12 Kč jako vykonatelné dle rozhodčího nálezu vydaného ze dne 30. 10. 2008 Mgr. Petrem Čubíkem pod sp. zn. 4869/2008 (dále také jen rozhodčí nález ). Žalobkyně na přezkumném jednání konaném dne 1. 10. 2015 popřela žalovanou přihlášené pohledávky pod č. B7-2 a B7-3, neboť co se týče pohledávky B7-2, smluvní pokuta sjednaná dle článku 5 smlouvy ze dne 31. 8. 2007 ve výši 1 % denně z jistiny ve výši 2 000 000 Kč od 8. 10. 2008 do zaplacení, nejdéle však do 13. 11. 2009, je dle ust. § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen OZ ) pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 OZ a ust. § 56 odst. 1 OZ nepřiměřeně vysoká, a proto je neplatná. Co se týče pohledávky B7-3, rozhodčí doložka obsažená ve smlouvě o půjčce ze dne 31. 8. 2007 je dle žalobkyně absolutně neplatná pro rozpor se zákonem a rozhodčí nález, kterým žalovaná doložila vykonatelnost své pohledávky, tak nelze považovat za vykonatelné rozhodnutí. K určení rozhodce došlo netransparentním způsobem, byl jmenován Společností rozhodců s.r.o. ze seznamu vedeného touto společností a podle jednacího řádu, rovněž vydaného touto společností. Z tohoto důvodu nevzniklo žalované ani právo na zaplacení nákladů tohoto rozhodčího řízení. 3. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 4. V dané věci soud rozhodl o žalobě bez nařízení jednání podle ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) jen na základě předložených listinných důkazů, jelikož žalobkyně se práva účasti na projednání věci vzdala a u žalované se předpokládalo, že proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání nemá námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). 5. Soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny předpoklady pro to, aby se mohl zabývat důvodností nároku uplatněného touto incidenční žalobou, a dospěl k závěru, že tomu tak není. 6. Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 37 INS 17108/2014 soud totiž ohledně přihlášky pohledávky zjistil, že tato byla zaevidována pod č. P7 a jako věřitel je zde uvedena právnická osoba DUPLIN REAL ESTATE INC., P.O.Box 1777, Withfield Tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize. Přihláška byla soudu doručena 23. 7. 2015, na základě výzvy insolvenčního správce byla přihláška doplněna a doručena soudu dne 30. 7. 2015. Přihlášku digitálně podepsal a stvrdil Mgr. Ivo Šotek. K této přihlášce byly přiloženy tyto přílohy:

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková -smlouva o postoupení pohledávky ze dne 6. 1. 2010, plná moc ze dne 9. 10. 2009, kterou žalovaná zmocňuje JUDr. Marcelu Neuwirthovou k uzavírání veškerých smluv a vymáhání všech pohledávek společnosti DUPLIN REAL ESTATE INC. se sídlem Jasmine Court 35 A Regent Street, P.O. BOX 1777, BZ-Belize City.Belize, I.B.C. no. 74, 520 -plná moc ze dne 17. 2. 2014, kterou společnost DUPLIN REAL ESTATE INC., P.O.Box 1777, Withfield Tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, I.B.C. 74, 520, zmocňuje Mgr. Ivo Šotka, advokáta k zastupování ve věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 79/2011, dále ve věci nařízené exekuce usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti č. j. 10 Nc 9388/2008-11, kdy exekuční řízení je vedeno u Exekutorského úřadu Praha 6 pod sp. zn. 025 Ex 17564/08, a ke všem souvisejícím právním úkonům včetně přebírání písemností -usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti o nařízení exekuce ze dne 28. 11. 2008 -rozhodčí nález ze dne 30. 10. 2008 sp. zn. 4869/2008 vydaný rozhodcem Mgr. Petrem Čubíkem, exekuční příkaz ze dne 13. 3. 2015 -záznam rozhodce o právní moci rozhodčího nálezu ze dne 12. 11. 2008 -kopie tří doručenek -2 listiny ze dne 17. 7. 2015 označené jako vývoj úroků z prodlení pro jistinu splatnou dne 7. 10. 2008 ve výši 2 000 000 Kč -výpis z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, LV č. 2400, katastrální území Čeladná, obec Čeladná. 7. Podle ust. § 19 o.s.ř. má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává. 8. Ve smyslu ust. § 103 o.s.ř. je soud povinen kdykoliv za řízení zkoumat, zda ten, kdo v řízení vystupuje jako účastník řízení, má skutečně způsobilost být účastníkem řízení. 9. Podle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. 10. Podle ust. § 177 odst. 1 IZ k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. 11. Dle komentáře k ust. § 177 IZ (Richter, O.: Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 112-114) listinami dokládajícími existenci věřitele jsou výpis z obchodního rejstříku, jiného veřejného rejstříku nebo obdobného registru. V případě zahraničních osob nelze vyloučit i jinou listinu než výpis ze zahraničního obchodního rejstříku či obdobného registru. Pokud česká právnická osoba přiloží k přihlášce pohledávky pouze vytištěný informativní výpis z obchodního rejstříku, není to samo o sobě na závadu, protože podle § 188 odst. 1 musí insolvenční správce provést ohledně pohledávky nezbytná šetření-insolvenční správce si tedy může existenci věřitele snadno ověřit. V případě zahraničních osob lze předpokládat, že insolvenční správce takovou možnost často mít nebude, a je proto zřejmé, že věřitel by měl k přihlášce pohledávky přiložit originál listiny dokládající existenci věřitele i s úředně ověřeným překladem. 12. Dle komentáře k ust. § 177 IZ (Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 628-629), pokud věřitel přihlášenou pohledávku doloží listinami nedostatečně, nelze to považovat za vadu přihlášky, kterou by bylo nezbytně nutno odstraňovat postupem podle § 188 IZ (s výjimkou doložení listiny prokazující existenci právnické osoby, zvláště má-li sídlo v zahraničí, a plné moci zmocněnce, je-li věřitel zastoupen).

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková 13. Podle ust. § 20 odst. 1 IZ, ustanovení části první hlavy třetí občanského soudního řádu, která se týkají jednání za právnickou osobu, stát a územní samosprávní celky a zastoupení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory. 14. Podle ust. § 28 o.s.ř. zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony. 15. Podle ust. § 32 o.s.ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil. 16. Podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. 17. Podle ust. § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. 18. Ze shora uvedeného ustanovení je zřejmý postup insolvenčního správce pro případy, kdy věřitel podal přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. 19. Soud s ohledem na shora uvedené uzavírá, že přihláška pohledávky č. P7 neobsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. V tomto případě nebyla doložena a řádně osvědčena právní osobnost věřitele podle cizího práva, resp. listiny dokládající existenci věřitele v přihlášce pohledávky č. P7 absentují, jak uvedeno shora. Navíc byla přihláška pohledávky č. P7 podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele, aniž bylo zastoupení řádně doloženo. K přihlášce pohledávky byla sice přiložena plná moc ze dne 17. 2. 2014, kterou společnost společnost DUPLIN REAL ESTATE INC., P.O.Box 1777, Withfield Tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, I.B.C. 74, 520, zmocňuje Mgr. Ivo Šotka, advokáta, ovšem toto zmocnění se vztahuje toliko k zastupování společnosti ve věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 79/2011, dále ve věci nařízené exekuce usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti č. j. 10 Nc 9388/2008-11, kdy exekuční řízení je vedeno u Exekutorského úřadu Praha 6 pod sp. zn. 025 Ex 17564/08, a ke všem souvisejícím právním úkonům včetně přebírání písemností. Žalovaná soudu nepředložila jinou plnou moc, která by opravňovala právního zástupce k podání přihlášky pohledávky za žalovanou a žalobkyně jako insolvenční správkyně nevyzvala Mgr. Ivo Šotka k doložení řádné plné moci a přihlášku č. P7 na přezkumném jednání dne 1. 10. 2015 i přes tuto vadu přezkoumala. 20. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28. 5. 2015 sen. zn. 29 NSČR 26/2013 vyslovil, že je-li přihláška pohledávky do insolvenčního řízení podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, k jehož nápravě (předložení procesní plné moci) musí být tvrzený zástupce vyzván; nebude-li ani tak zjednána náprava, musí být řízení o přihlášce pohledávky zastaveno dle § 104 odst. 2 o.s.ř. K případnému odstranění vad přihlášky lze přikročit až po zhojení nedostatku podmínky řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková 21. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1072/2010, v němž formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého, zjistí-li soud, který rozhoduje v incidenčním sporu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávky, řádně zahájené včasnou žalobou přihlašovatele pohledávky, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, žalobu musí pro předčasnost zamítnout. Tyto závěry se týkají nepřezkoumatelnosti přihlášky pohledávky a není podstatné, zda přihlášku pohledávky popřel insolvenční správce nebo jiný insolvenční věřitel, jehož popěrný úkon se považuje za žalobu, není-li insolvenčním soudem odmítnut. 22. Za daného stavu tedy dospěl insolvenční soud k závěru, že ač je podaná žaloba z procesního hlediska žalobou včasnou dle ust. § 199, odst. 1 IZ, neboť byla podána ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, a žalobkyně je ve smyslu § 199 odst. 1 IZ aktivně legitimována, neboť insolvenční správkyně popřela tvrzenou vykonatelnou pohledávku a účinky prohlášeného konkursu na majetek dlužníka nadále trvají, předmětem přezkumného jednání se přesto stala přihláška pohledávky předčasně, neboť v době přezkoumání nebyly splněny podmínky řízení (absence řádné plné moci) a přihláška byla vadná (neobsahovala přílohy osvědčující existenci věřitele). 23. Tento odstranitelný nedostatek podmínky řízení a vada přihlášky měla být zhojena v rámci přezkoumávání jednotlivých přihlášek věřitelů insolvenční správkyní, nelze jej zhojit v rámci incidenčního sporu, ve kterém nelze nahrazovat činnost insolvenční správkyně. Je povinností insolvenční správkyně činit úkony směřující k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v absenci řádné plné moci a k odstranění vad přihlášky spočívající v osvědčení existence věřitele. Insolvenční správkyně však tyto úkony neučinila, nesprávně zařadila přihlášenou pohledávku na přezkumné jednání a následně ji popřela. Soudu proto nezbývá, než žalobu žalobkyně na určení vykonatelné pohledávky pro vadu přihlášky a pro nedostatek podmínky řízení (absenci listin prokazující existenci věřitele a řádné plné moci) zamítnout pro předčasnost. 24. Vzhledem k tomu, že žaloba byla zamítnuta pro předčasnost, bude na žalobkyni, aby postupovala podle ust. § 188 IZ a vyzvala věřitele k doplnění či opravě přihlášky, a to jak k odstranění nedostatku podmínky řízení spočívající v absenci řádné plné moci, tak k doložení listin osvědčujících existenci věřitele, a poté aby přikročila k jejímu novému přezkumu, resp. ji předložila soudu k postupu podle ust. § 185 IZ, nebude-li přihláška řádně doplněna. 25. Podle ust. § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f). 26. Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 27. Podle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. 28. V daném případě za situace, kdy žalobkyně ve sporu úspěšná nebyla a existence žalované nebyla prokázána, rozhodl soud o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo. Pro úplnost se podává, že i za předpokladu, kdyby existence žalované prokázána byla, soud by žalované náhradu nákladů nepřiznal, a to s odkazem na ust. § 202 odst. 1 IZ. 29. Závěrem soud konstatuje, že tvrzený zástupce věřitele (žalované) Mgr. Ivo Šotek, advokát, k výzvě soudu, nechť předloží plnou moc k zastupování žalované v tomto incidenčním

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková sporu ze dne 6. 12. 2017 č. j.-25, založil do spisu totožnou plnou moc k zastupování společnosti DUPLIN REAL ESTATE INC., P.O.Box 1777, Withfield Tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, I.B.C. 74, 520, jakou doložil k přihlášce pohledávky č. P7 ze dne 17. 2. 2014, která jej opravňuje toliko k zastupování společnosti ve věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 79/2011, dále ve věci nařízené exekuce usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti č. j. 10 Nc 9388/2008- 11, kdy exekuční řízení je vedeno u Exekutorského úřadu Praha 6 pod sp. zn. 025 Ex 17564/08, a ke všem souvisejícím právním úkonům včetně přebírání písemností. Soud proto uzavřel, že oprávnění advokáta Mgr. Ivo Šotka jednat za žalovanou v této věci prokázáno nebylo. Rovněž tak nebyla prokázána existence žalované, přičemž tyto nedostatky nelze zhojit v rámci incidenčního sporu, ale, jak uvedeno výše, bude nutno postupovat v souladu s ust. § 188 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 5. ledna 2018

JUDr. Eva Slaběňáková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková