37 ICm 3794/2015
č. j. 37 ICm 3794/2015-61 (KSOS 37 INS 33316/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci žalobce: Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350 sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 proti žalovaným: 1) FOLTAN a spol., sídlem Ostrožná 233/40, 746 01 Opava insolvenční správce dlužníků Roberta Lebedy, na anonymizovano , bytem Petra Křičky 2699/3, 702 00 Ostrava a Aleny Lebedové anonymizovano , anonymizovano , bytem Mlýnská 1095/22, 746 01 Opava 2) Robert anonymizovano , anonymizovano bytem Petra Křičky 2699/3, 702 00 Ostrava 3) Alena Lebedová anonymizovano , anonymizovano bytem Mlýnská 1095/22, 746 01 Opava o určení platnosti zástavní smlouvy

takto: I. Návrh, aby soud určil, že pohledávka žalobce za úvěrovým dlužníkem Patrikem anonymizovano , narozeným anonymizovano , IČO: 42045541, Moravice č. 47, 747 84 Moravice, dle smlouvy o úvěru č. 1415/08/5137 ze dne 14. 4. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2009, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010, dodatku č. 3 ze dne 28. 3. 2011, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Roberta Lebedy a Aleny Lebedové anonymizovano přihláškou pohledávky ze dne 9. 3. 2015 ve výši 6 219 496,94 Kč, je zajištěna zástavním právem k nemovitosti na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0487/105/5137 ze dne 17. 3. 2010 s právními účinky vkladu ke dni 19. 3. 2010, uzavřené mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a dlužníkem (zástavcem) Robertem Lebedou, jejímž předmětem byl pozemek parc. č. st. 34 v k. ú. Malé Heraltice, katastrální pracoviště Opava, zapsaný na LV č. 178, se odmítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová. isir.justi ce.cz II. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 2. 10. 2015 se žalobce domáhal proti žalovaným určení, že smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0487/105/5137 ze dne 17. 3. 2010, s právními účinky vkladu ke dni 19. 3. 2010, uzavřená mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a dlužníkem (zástavcem) Robertem Lebedou, jejímž předmětem byl pozemek parc. č. st. 34 v k. ú. Malé Heraltice, katastrální pracoviště Opava, zapsaný na LV č. 178, zajišťující úvěrovou pohledávku žalobce za úvěrovým dlužníkem Patrikem anonymizovano , anonymizovano , IČ 42045541, bytem Moravice č. 47, 747 84 Moravice, dle smlouvy o úvěru č. 1415/08/5137 ze dne 14. 4. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2009. dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010 a dodatku č. 3 ze dne 28. 3. 2011, je platná. 2. Žalobce v této žalobě tvrdil, že na přezkumném jednání konaném dne 10. 9. 2015 insolvenční správce žalovaných i oba žalovaní popřeli pravost dílčí pohledávky číslo 1 věřitele za Robertem Lebedou, přihlášené ve výši 6 219 496,94 Kč, a to z důvodu, že zástavní právo k nemovitosti platně nevzniklo pro absenci souhlasu manželky s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti. Žalobce proto podanou žalobu odůvodňuje tak, že do insolvenčního řízení přihlásil jako věřitel i pohledávku pod pořadovým číslem 1 přihláškou pohledávky ze dne 9. 3. 2015, doručenou soudu dne 12. 3. 2015. Důvodem vzniku této pohledávky bylo zástavní právo k nemovitosti ve vlastnictví dlužníka Roberta Lebedy, zajišťující pohledávku žalobce za úvěrovým dlužníkem Patrikem anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravice 47 (který je rovněž v konkursu), a to pohledávku vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 1415/08/5137 ze dne 14. 4. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2009, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010, na základě smlouvy a zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0487/10/5137 ze dne 17. 3. 2010, když předmětem zajištění byl pozemek ve vlastnictví Roberta Lebedy, a to parc. č. 34 v k. ú. Malé Heraltice, katastrální pracoviště Opava, zapsaný na LV číslo 178. 3. Žalobce nesouhlasil s právním názorem insolvenčního správce i obou dlužníků, že pro absenci souhlasu manželky Roberta Lebedy nemohla být zástavní smlouva k nemovitostem platně uzavřena. Insolvenční správce i oba dlužníci zde postupovali tak, jako by případná absence souhlasu manželky (žalované č. 3) s uzavřením zástavní smlouvy zakládala absolutní neplatnost zástavní smlouvy. Uzavření zástavní smlouvy k majetku v SJM jedním z manželů bez souhlasu druhého však absolutní neplatnost takového právního úkonu nezakládá, jde pouze o tzv. neplatnost relativní. Takový právní úkon se považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým právním úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá, a to vůči všem účastníkům předmětného právního úkonu. Účinky dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu pak nastávají až dojitím tohoto projevu vůle všem účastníkům předmětného právního úkonu. Žalobce odkázal na judikaturu NS ČR, a to např. rozhodnutí 2 Cdon 130/96 z 29. 1. 1997 nebo 21 Cdo 948/2006 či 22 Cdo 2629/2012. 4. Dále žalobce uvedl, že v daném případě bylo nezbytné, aby se relativní neplatnosti dovolala žalovaná č. 3, a to jak vůči manželovi, tak i vůči bance. Toto však žalovaná č. 3 v obecné tříleté promlčení době neučinila, proto promlčení doba na dovolání se relativní neplatnosti skončila 20. 3. 2013 (začala běžet ode dne následujícího po dni právních účinků vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, tj. 20. 3. 2010). 5. Žalovaní ve vyjádření k žalobě s názorem žalobce nesouhlasili, uvedli, že dovolání se relativní neplatnosti není jediný institut, kterým by mohlo být zástavní právo zrušeno. Poukázali na to, že žalobce se domáhal soudního prodeje zástavy u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 10 C 82/2012 a tato žaloba byla zatím nepravomocně zamítnuta. Soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová. v odůvodnění píše, že Při absenci souhlasu druhého z manželů, a to manželky Aleny, s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti nemohla být platně tato smlouvu uzavřena, a proto nemohlo platně vzniknout zástavní právo zástavního věřitele vůči zástavci. V době, kdy soud rozhodoval o soudním prodeji zástavy, vyšlo najevo, že manželka svůj souhlas nepřipojila. Tato skutečnost se jevila jako rozhodující insolvenčnímu správci. Rozhodl-li (byť nepravomocně) soud o tom, že věřiteli a žalobci v jedné osobě nelze vydat nalézací titul pro případnou exekuci, a to pro skutečnost, že zástava v době, kdy se o ní rozhodovalo, byla zatížena právní vadou-absencí souhlasu manželky s touto zástavou na věci patřící do SJM, pak insolvenční správce popřel pořadí, které vzniklo z titulu zástavního práva, protože má k dispozici nepravomocné rozhodnutí, které sice neříká, že zástava neexistuje, ale říká, že toto zástavní právo nelze rozhodnout v rámci nalézacího řízení, jakým žaloba o soudní prodej zástavy bezesporu je. Není-li možné něco přiznat v rámci nalézacího řízení, není možné takovouto věc uznat v rámci insolvenčního řízení. 6. Pokud žalobce směřuje své vysvětlování do existence či neexistence zástavy a do její relativní či absolutní neplatnosti, pak se jedná o jinou problematiku, než o kterou se opírá insolvenční správce, proto jak insolvenční správce, tak i oba žalovaní setrvávají na svém stanovisku, že pro insolvenční řízení zástavní právo neexistuje, protože v běžném civilním nesporu dle zákona o zvláštních soudních řízeních, dříve OSŘ, nelze vydat usnesení o soudním prodeji zástavy. 7. Dříve než soud přikročil k projednávání této incidenční žaloby, zjistil z insolvenčního rejstříku, že dne 10. 12. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení proti dlužníku Robertu Le anonymizovano , bytem Mlýnská 1095/22, Opava-Předměstí, a to k návrhu věřitele: Hypoteční banka, a.s., IČ 13584324, Radlická 333/150, Praha 5. Usnesením č. j. KSOS 37 INS 33316/2014-A17 ze dne 23. 2. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníků Roberta Lebedy, r. č. 760626/5436, IČ: 63302527, bytem Mlýnská 1095/22, Opava-Předměstí a Aleny Lebedové anonymizovano , r. č. 845131/0098, bytem Mlýnská 1095/22, Opava-Předměstí a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ing. Aneta Babincová. Žalobce přihláškou pohledávek č. P7 přihlásil pohledávku v celkové výši 6 219 496,94 Kč, a to jako pohledávku zajištěnou, peněžitou a splatnou. Pokud jde o zajištění, pak v přihlášce žalobce uvedl, že jeho pohledávka je zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka a uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění. Jako důvod žalobce uvedl smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0487/10/5137 ze 17. 3. 2010. Na přezkumném jednání konaném dne 10. 9. 2015 insolvenční správce (v té době již FOLTAN a spol.) a rovněž oba dlužníci popřeli pravost pohledávky žalobce v plné výši a jako důvod popření uvedli, že zástavní právo k nemovitosti platně nevzniklo pro absenci souhlasu manželky s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti (s odkazem na usnesení OS Opava sp. zn. 10 C 82/2012 ze dne 11. 3. 2014). Dopisem z 15. 9. 2015 sdělil insolvenční správce žalobci, že popřel jeho pohledávku, a vyzval jej v souladu s ust. § 198 odst. 1, resp. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ ) k podání incidenční žaloby. Výzva byla žalobci doručena 16. 9. 2015. Usnesením ze dne 23. 10. 2015 č. j. KSOS 37 INS 33316/2014-B18 bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. 8. Jak shora uvedeno, v zákonem stanovené lhůtě žalobce sice podal žalobu, ale touto žalobou se nedomáhal určení existence jeho pohledávky, ale určení platnosti smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 0487/105/5137 ze dne 17. 3. 2010, s právními účinky vkladu ke dni 19. 3. 2010, uzavřené mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a dlužníkem (zástavcem) Robertem Lebedou, jejímž předmětem byl pozemek parc. č. st. 34 v k. ú. Malé Heraltice, katastrální pracoviště Opava, zapsaný na LV č. 178, zajišťující úvěrovou pohledávku žalobce za úvěrovým dlužníkem Patrikem anonymizovano , anonymizovano , IČ 42045541, bytem Moravice č. 47, PSČ 747 84, dle smlouvy o úvěru č.

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová. 1415/08/5137 ze dne 14. 4. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2009. dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010, dodatku č. 3 ze dne 28. 3. 2011. 9. Poté, co soud usnesením ze dne 6. 2. 2017 žalobce vyzval k odstranění vad nejasného podání, žalobce dne 23. 2. 2017 doručil soudu podání, jímž sdělil soudu, že požaduje, aby soud určil, že pohledávka žalobce za úvěrovým dlužníkem Patrikem anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42045541, Moravice č. 47, 747 84 Moravice, dle smlouvy o úvěru č. 1415/08/5137 ze dne 14. 4. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2009, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010, dodatku č. 3 ze dne 28. 3. 2011, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků anonymizovano Robert a Lebedová anonymizovano Alena přihláškou pohledávky ze dne 9. 3. 2015 ve výši 6 219 496,94 Kč, je zajištěna zástavním právem k nemovitosti na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0487/105/5137 ze dne 17. 3. 2010, s právními účinky vkladu ke dni 19. 3. 2010, uzavřené mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a zástavcem Robertem Lebedou, jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 34 v k. ú. Malé Heraltice, katastrální pracoviště Opava, zapsaný na LV č. 178. Vzhledem k tomu, že jde o zcela jiný nárok než ten, který byl uplatněn podáním ze dne 2. 10. 2015 (nejednalo se tedy o odstranitelnou vadu žaloby), bylo nutno o tomto novém nároku rozhodnout jako o změně žaloby dle § 95 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ ). 10. Změnu žaloby soud nepřipustil, a to usnesením ze dne 29. 5. 2017 č. j.- 49 (v podrobnostech viz zmíněné usnesení). 11. Určovací incidenční žalobu, tedy žalobu na určení existence přihlášené pohledávky, musí věřitel popřené nevykonatelné pohledávky podat do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky. Opožděně podanou žalobu insolvenční soud odmítne podle § 160 odst. 4 IZ. 12. Jak shora uvedeno, žalobce požadavek na určení existence pohledávky ve výši 6 219 496,94 Kč uplatnil až svým podáním doručeným soudu 24. 2. 2017, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty, když tato lhůta je lhůtou hmotněprávní. Soud proto neprováděl dokazování a žalobu podle § 160 odst. 4 IZ odmítl. 13. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, žalobci proto, že ve sporu nebyl procesně úspěšný, žalovaní náhradu nákladů nežádali.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, trojmo.

Ostrava 12. ledna 2018

JUDr. Eva Slaběňáková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová.