37 ICm 335/2011
Číslo jednací: 37 ICm 335/2011-209 KSBR 37 INS 4632/2010-C1-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou ve věci žalobce Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., IČ 63997240, Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov, zast. Mgr. Ondřejem Slezákem, advokátem, se sídlem Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1 proti žalovanému Mgr. Martinu Kopčilovi, Palackého tř. 119, 612 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a.s., IČ 63470489, Roviny 825/4, 643 00 Brn, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce: č. 1 ve výši 91.997,54 Kč, č. 2 ve výši 82.479,91 Kč a č. 3 ve výši 193.792,07 Kč, přihlášené v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 4632/2010 ve věci dlužníka ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a. s., jsou po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné.

II. Řízení o určení pohledávek ve výši celkem 403.636,13 Kč se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 11.2.2011 domáhal se žalobce Mercedes-Benz Financial, ČR s.r.o. určení, že dílčí pohledávka č. 1 co do částky 224.909,81 Kč, dílčí pohledávka č. 2 co do částky 229.313,89 Kč a dílčí pohledávka č. 3 co do částky 346.139, 26 Kč, které byly žalovaným insolvenčním správcem na přezkumném jednání popřeny, jsou po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné. Žalobce svoji přihláškou přihlásil v rámci insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem v celkové výši 1.108.150,70 Kč. Přípisem insolvenčního správce ze dne 25.1.2011 byl žalobce informován o tom, že shora uvedené pohledávky žalobce byly na přezkumném jednání částečně popřeny.

Rozsudkem ze dne 23.11.2012 soud určil, že část pohledávek žalobce, které byly insolvenčním správcem na překumném jednání popřeny, je ve výši 28.457,31 Kč po právu, a to jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné. Žaloba o určení části pohledávek ve výši 771.905,65 Kč byla soudem zamítnuta. Usnesením ze dne 3.9.2013, k odvolání žalobce, odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Na jednání konaném dne 11.2.2015 vzal žalobce svůj návrh na určení pohledávky ve výši 1.744,84 Kč (vyúčtované fakturou č. 39207175 za kontrolu vozidla) zpět. Současně sdělil, že nadále uplatňuje pohledávku z titulu kompletní prohlídky vozu reg. zn. 4B6 35-08 a 4B6 1326, tj. ve výši 2 x 1.744,84 Kč. Dále uplatňuje pohledávky z titulu oprav vozidel vyúčtovaných fakturami, a to ve výši 200.590,28 Kč, 225.154,38 Kč a 341.979,77 Kč včetně DPH.

Na jednání konaném dne 25.3.2015 žalobce dále uvedl, že nadále uplatňuje nároky vyplývající z leasingové smlouvy č. L 136040 (vozidlo reg. zn. 4B6 35-07), a to náklady na opravy vozidla v celkové výši 91.997,54 Kč. Dále nároky z leasingové smlouvy č. L 136041 (vozidlo reg. zn. 4B6 35-08)-náklady prohlídky ve výši 1.744,84 Kč a náklady na opravy vozidla ve výši 80.735,07 Kč a nároky z leasingové smlouvy č. L 136042 (vozidlo reg. zn. 4B6 13-26)-náklady prohlídky ve výši 1.744,84 Kč a náklady na opravy vozidla ve výši 192.047,23 Kč. Ve zbývající části pohledávky vyplývající z vynaložených nákladů na opravy vozidel v celkové výši 401.891,29 Kč navrhovatel bere zpět a nadále již neuplatňuje.

Žalovaný s návrhem vyslovil souhlas a takto uplatněné pohledávky uznal. Jelikož žalovaný pohledávky žalobce č. 1-3 v uvedeném rozsahu uznal, rozhodl soud, jak ve výroku I. uvedeno. S ohledem na zpětvzetí žaloby v rozsahu uvedeném na jednání dne 11.2.2015 a 25.3.2015 soud rozhodl, že řízení o určení pohledávek ve výši celkem 403.636,13 Kč se zastavuje. O úhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. Náklady řízení nebyly žádným z účastníků uplatněny.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště 601 95 Brno, Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 1. dubna 2015 JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.