37 ICm 3165/2013
č.j.: 37 ICm 3165/2013-31 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 37 INS 31605/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: Beneš-insolvenční správce v.o.s., IČ: 227 93 518, se sídlem Kadaň, Tušimice 23, PSČ 432 01, insolvenční správce dlužníků: a) Martin anonymizovano , anonymizovano a b) Martina anonymizovano , nar. 9.8.1970, oba bytem Hvožďany 165, 262 44 Hvožďnay, proti žalovanému: AB 5 B.V. soukromá společnost s ručením ome ze ný m, reg.č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylann 933, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupen Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou, se sídlem Haštalská 27, 110 00 Praha 1, o určení pravosti a in eventum výše vykonatelné pohledávky přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 31605/2012, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalovaného ve výši 14.947,20 Kč za dlužníkem Martinem anonymizovano , anonymizovano , která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 31605/2012, není pravá a nepokládá se v dané m insolvenčním řízení za zjištěnou.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, na účet Krajského soudu v Praze č. 3703- 8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 4337316513.

Od ůvo d ně n í:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 23.9.2013 se žalobce, jako insolvenční sprá vce dlužníků: a) Martin anonymizovano , anonymizovano a b) Martina anonymizovano , nar. 9.8.1970, oba bytem Hvožďany 165, 262 44 Hvožďnay (dále jen Dlužníci ) domáhal určení, že popření pohledávky ve výši 14.947,20 Kč, přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení ve věci Dlužníků, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 31605/2012 (dále jen Insolvenční řízení ), učiněné žalobcem na zvláštním přezkumném jednání dne 22.8.2013 co do pravosti a in eventum co do výše, je po právu.

[2] Žalobce uvedl, že dne 22.1.2013 byl zjištěn úpadek dlužníků, přičemž zp ůsobe m je ho řešení bylo zvoleno oddlužení. Současně byl insolvenčním správcem ustanoven žalobce.

[3] Dne 22.8.2013 se konalo zvláštní přezkumné jednání, na kterém žalobce popřel co do pravosti a in eventum co do výše pohledávku žalovaného ve výši 14.947,20 Kč. Pohledávka představuje náklady žalovaného v rozhodčím řízení, které žalobce popřel s tím, že rozhodčí doložka je neplatná, když neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení.

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[4] Dne 26.9.2013 byla žalovanému doručena soudní výzva k vyjádření podle ust. § 114b o.s.ř. 1 , která obsahovala výzvu žalovanému, aby se ve věci píse mně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhod ujíc í skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jic hž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svýc h tvr ze ní. Žalovaný byl poučen, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává.

III. Právní úprava

[5] Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

IV. Právní posouzení věci

[6] Jelikož se žalovaný k žalobě včas nevyjádřil ani ve stanovené lhůtě so ud u nesdělil, jak ý vážný důvod mu v tom brání, uplatnila se fikce uznání nároku, jenž byl proti žalovanému žalobou uplatněn.

[7] Vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci tento postup nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 114b o.s.ř., soud tak bez nařízení ústního jednání rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání.

[8] Rozsudek pro uznání byl veřejně vyhlášen dne 1.11.2013.

V. Náklady řízení

[9] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce, který měl plný úspěch ve věci, vš ak v řízení žádné náklady netvrdil a ani podle obsahu spisu mu žádné nevznikly. Z uvedeného důvodu soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[10] Žalobce je dle ust. § 11 odst. 2 písm. q) zákona o soudních poplatcích2 od soudního poplatku osvobozen, a proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích o přenosu poplatkové povinnosti na procesně neúspěšného žalovaného a uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek, který činí dle položky č. 13 odst. 1. písm. a) Sazebníku soudních poplatků 3 5.000,-Kč.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítá vá den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 1. listopadu 2013

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Ostrówková

2 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) 3 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů