37 ICm 3103/2017
Číslo jednací: 37 ICm 3103/2017-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní JUDr. Lidmilou McAvoy ve věci žalobce Františka Kubery, IČ: 41207441, Kubelíkova 1583, 130 00 Praha 3, zastoupeného Mgr. Máriou Staňkovou, advokátkou, Stroupežnického 2328/30, 150 00 Praha 5, proti žalovaným 01) ELEKTRA PV, s.r.o., IČ: 48202550, Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, a 02) JUDr. Daniele Urbanové, IČ: 66240484, Opletalova 5, 110 00 Praha 1, ins. správce ELEKTRA PV, s.r.o., zastoupené Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 5, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka P236 žalobce Františka Kubery, IČ: 41207441, Kubelíkova 1583, 130 00 Praha 3, vůči úpadci ELEKTRA PV, s.r.o., IČO: 48202558, se sídlem Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod zn. KSCB 41 INS 18021/2016, je co do částky 11.913,54 Kč po právu co do pravosti, řádně přihlášená a platná.

II. Návrh, jímž se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky P236 vůči úpadci ELEKTRA PV, s.r.o., IČO: 48202558, se sídlem Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod zn. KSCB 41 INS 18021/2016, se co do částky 203.858,70 Kč zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobce podal dne 28.06.2017 žalobu na určení, že jeho pohledávka v celkové výši 215.772,24 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. KSCB 41 INS 18021/2016, vůči společnosti ELEKTRA PV, s.r.o., IČO 4802550, sídle Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice, je v plné výši zjištěna a existuje po právu. K žalobě byly mimo jiné přiloženy přepravní listy od společnosti GLS.

Pohledávka žalobce byla žalovanou č. 2 popřena na přezkumném jednání dne 31.05.2017 z důvodu, že nebylo doloženo, že by zboží bylo skutečně žalobcem dodáno žalovanému č. 1. Žalovaný č. 1 pohledávku nepopřel, a to ani částečně. Žalovaná č. 2 se k žalobě na výzvu soudu vyjádřila dne 01.09.2017, kdy uvedla, že žalobce přiložil k žalobě nové důkazy, které nepřiložil k přihlášce pohledávek a nepředložil je žalované č. 2 ani po její výzvě. Jako důkaz žalovaná přiložila e-mail ze dne 26. března 2017.

Žalovaná č. 2 se dle svého vyjádření seznámila s nově předloženými důkazy-dodacími listy a dospěla k závěru, že tyto důkazy již prokazují dodání zboží dlužníkovi. Žalovaná č. 2 proto na popření jistiny pohledávky již nadále netrvala, avšak nadále trvala na popření přihlášeného příslušenství ve výši 11.913,54 Kč z důvodu, že podle jejího názoru se žalobce domáhal úhrady smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, avšak v Rámcově smlouvě, o kterou žalobce svůj nárok opírá, byla v článku 4, odst. 7 sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Nárok z titulu smluvního úroku z prodlení proto nebyl dle žalované č. 2 přihlášen po právu.

Žalovaná na závěr svého vyjádření navrhla, aby soud žalobu v rozsahu, v němž se žalobce domáhá určení, že jím přihlášené příslušenství-úrok z prodlení ve výši 11.913,54 Kč je přihlášené po právu, zamítl. Dále navrhla, aby jí soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení, a to i v případě, že by soud dospěl k závěru, že celá přihlášená pohledávka je přihlášená po právu, neboť žalovaná č. 2 vyzvala žalobce, aby k přihlášce svých pohledávek předložil listiny, jimiž by prokázal dodání zboží dlužníkovi. Jestliže žalobce na tuto výzvu nereagoval a doložil dodací listy až v rámci řízení o žalobě na určení pohledávek, zavinil dle názoru žalované č. 2 zahájení tohoto řízení včetně nákladů, které v něm vznikly žalované.

Žalobce podáním ze dne 21.09.2017 souhlasil s projednáním věci bez nařízení jednání. Dále uvedl, že nesouhlasí s tím, že by mu žalovaná č. 2 v průběhu insolvenčního řízení po podání přihlášky zaslala výzvu k doplnění přihlášky pohledávek. Z důvodu podání žaloby a následného uznání nároku v průběhu řízení ze strany žalované č. 2 žalobce žádal náhradu nákladů řízení. Žalobce se dále neztotožnil s právním názorem žalované č. 2 ve věci uplatněného příslušenství pohledávky, protože ve své přihlášce řádně uplatnil příslušenství pohledávky ve výši sjednané mezi smluvními stranami.

V podání ze dne 30.10.2017 žalovaná č. 2 shodně vyslovila souhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. Ohledně příslušenství pohledávky odkázala na své předchozí vyjádření ze dne 01.09.2017 a uvedla, že pokud žalobce přihlásil příslušenství z jiného titulu, než na jaké má dle smlouvy nárok, nelze než konstatovat, že mu takové příslušenství nemůže být přiznáno. Závěrem navrhla, aby soud žalobu v rozsahu, v němž se žalobce domáhá určení, že jím přihlášené příslušenství-úrok z prodlení ve výši 11.913,54 Kč je přihlášené po právu, zamítl a aby jí přiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Soud se seznámil s příslušnou částí insolvenčního spisu a s důkazy předloženými účastníky řízení a shledal, že přihláška pohledávek P236 byla zaslána insolvenčnímu soudu dne 02.01.2017. Žalobce v ní uplatnil nárok na jistinu ve výši 203.858,70 Kč a příslušenství ve výši 11.913,54 Kč-smluvní pokutu-úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Dne 07.06.2017 byla žalobci doručena výzva insolvenčního správce k podání žaloby na určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky. Jako důvod popření pohledávky bylo uvedeno, že věřitel nedoložil, že by dlužníkovi dodal zboží, jehož uhrazení se domáhá (nebyly předloženy dodací listy).

Dále soud zjistil, že v rámcové smlouvě uzavřené mezi žalobcem a žalovaným č. 1 bylo sjednáno, že bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny zboží za každý den prodlení.

Podáním žalované č. 2 zaslaným insolvenčnímu soudu dne 08.09.2017 došlo ke zpětvzetí popření pohledávky co do částky 203.858,70 Kč. Žalobce však nevzal svou žalobu v této části zpět, a proto soud za účelem vypořádání celého merita věci v rozsudku co do této částky žalobu zamítl. Toto zamítnutí již nemá vliv na skutečnost, že v rámci insolvenčního řízení je pohledávka považována za řádně přihlášenou, protože insolvenční správce vzal své popření před vydáním tohoto rozsudku zpět.

Dále soud dospěl k závěru, že pohledávka žalobce je co do zbývající částky 11.913,54 Kč po právu, protože se neztotožnil s názorem žalované, že žalobce uplatnil nárok, který nebyl sjednán v rámcové smlouvě. V rámcové smlouvě je uvedeno, že žalobce má právo uplatnit proti žalovanému č. 1 smluvní pokutu a rovněž v přihlášce pohledávky je na samostatném řádku uvedeno, že požadovaným druhem příslušenství je smluvní pokuta. Následné používání pojmu úrok z prodlení může být zavádějící, soud však shledal, že se jednalo o písařskou chybu, která byla následně přenesena i do textu žaloby. V petitu žaloby se tato chyba nevyskytuje.

Podle § 177 insolvenčního zákona je k přihlášce pohledávky nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Postup podle § 188 (výzva k opravě a doplnění přihlášky) se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky.

Žalovaná č. 2 předložila soudu výzvu k doplnění dodacích listů-email ze dne 23.04.2017 odeslaný z adresy l.szmaragowski@gmail.com na adresu Maria.stankova@net-advokacie.cz. Pomine-li soud, že nebyl předložen důkaz o doručení a přečtení emailu a že adresa odesílatele připomíná nevyžádanou poštu, jsou zde i další pochybnosti o doručení emailu, protože právní zástupkyně žalobce, Mgr. Staňková byla již ke dni podání přihlášky partnerkou advokátní kanceláře Staňková a Partneři s.r.o. a v databázi České advokátní komory má vedený email stankova@stankovapartneri.cz. Nelze tedy určit, že by žalobce nereagoval na výzvu žalované č. 2.

Soud tedy uzavírá, že obecně dle zákona věřitel má povinnost přiložit k přihlášce pohledávky veškeré listiny, které dokládají pravost jeho pohledávky. Insolvenční správce naopak nemá povinnost vyzývat věřitele k doplnění listin, pokud se nejedná o postup dle § 188 odst. 2, kdy nejde přihlášku pohledávky vůbec přezkoumat pro její vady nebo neúplnost.

V tomto případě žalobce předložil společně s přihláškou pohledávek objednávky vystavené žalovaným č. 1 a neuhrazené faktury.

Soud doplňuje, že předmětná žaloba je dle § 198 ISZ podána včas s ohledem na datum přezkumného jednání 31.5.2017 a datum podání žaloby 29.6.2017.

Podle § 143 o.s.ř. žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. S ohledem na výše uvedené se však soud rozhodl podle tohoto ustanovení nepostupovat, protože zavinění na podání žaloby shledal i na straně žalované č. 2.

Naopak podle § 202 odst. 1, věta první, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků, v tomto případě žalobce, právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalovanému č. 1 pak žádné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly. Žádnému z účastníků proto soud nepřiznal náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 28. 12. 2017

JUDr. Lidmila McAvoy v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Mgr. Linda Kramářová