37 ICm 303/2010
Č.j. 37 ICm 303/2010-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobce MADIAN, a.s., se sídlem Ohradní 1087/63, 140 00 Praha 4, IČ 60734035, proti žalovanému CÍSAŘ,ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka Jan Šturma-Metalcentrum, IČ 42704448, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, právně zastoupenému JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e, že žalobce má za dlužníkem Jan Šturma-Metalcentrum, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, identifikační číslo 42704448 pohledávku z titulu nezaplacených faktur výši 671 933,71 Kč.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 7. května 2010 ke Krajskému soudu v Praze žalobu proti žalovanému, ve které navrhl určení pravosti pohledávky 671 933,71 Kč, popřené žalovaným v insolvenčním řízení.

V žalobě žalobce uvedl, že byl přítomen při přezkumném jednání dne 7. dubna 2010, při kterém žalovaný popřel jeho pohledávku co do pravosti.

Žalobce k předmětné pohledávce uvedl, že ji získal ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené s původním věřitelem společností CZ Logistics, a.s.. Pohledávka vznikla ze smlouvy o způsobu zajištění přeprav č. 82080007 uzavřené dne 25. ledna 2008 mezi dlužníkem a společností CZ Logistics, r.s.o. Dlužník uhradil dne 15. prosince 2008 tři pohledávky z původních patnácti, zaplatil celkem 195 730,21 Kč. Původně postoupená a žalobcem získaná pohledávka ve výši 867 663,92 Kč tak byla snížená na 671 933,71 Kč.

Žalovaný podal k žalobě písemné vyjádření, ve kterém učinil nesporným, že popřel v insolvenčním řízení předmětnou pohledávku a nezpochybnil, že žaloba na určení pravosti popřené pohledávky byla podaná včas.

Žalovaný uvedl, že žalobce doložil přihlášku pohledávky pouze fakturami, které nejsou za dlužníka podepsány. Z předložených listin nelze dojít k závěru, že žalobce má za dlužníkem jakoukoli pohledávku. Žalobce neunesl důkazní břemeno ke svému tvrzení o existenci své pohledávky. V účetnictví dlužníka jsou evidovány závazky dlužníka vůči žalobci, účetnictví však bylo vedeno velmi nedbale, proto nelze údaje z účetní evidence dlužníka pokládat za relevantní. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, souhlasil s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

Žalobce na výzvu soudu souhlasil s tím, aby bylo o žalobě rozhodnuto bez na řízení jednání..

Soud provedl důkaz spisem KSPH 37 INS 7180/2009, má za prokázané, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19. října 2009. Insolvenční návrh podal věřitel dlužníka. Dlužník předložil seznam svých závazků, do kterého zahrnul jako svého věřitele CZ Logistics s.r.o..Usnesením ze dne 8. února 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Šturmy-Metalcentrum, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl jmenován žalovaný.

Dne 4. února 2010 podal žalobce přihlášku nezajištěné pohledávky 671 993,71 Kč. V přihlášce uvedl jako důvod vzniku pohledávky postoupení neuhrazených pohledávek na základě 15 vystavených faktur v úhrnné výši 867 663,92 Kč na základě smlouvy o postoupení pohledávky č. 820800080 ze dne 4. 11. 2008. Žalobce dále v přihlášce uvedl, že dne 15. 12. 2008 došlo k částečné úhradě ve výši 195 670,21 Kč tří faktur, proto má za dlužníkem pohledávku ve výši 671 993,71 Kč. K přihlášce připojil k důkazu své právní subjektivity výpis z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

2 smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 4. 11. 2008 a faktury, všechny přílohy byly předloženy k posouzení insolvenčnímu správci.

Z protokolu o přezkumném jednání a seznamu přihlášených pohledávek, má soud za prokázané, že pohledávka žalobce byla popřená žalovaným insolvenčním správcem do pravosti s poznámkou správce, že pohledávka není dostatečným způsobem podložená.

Soud provedl důkaz listinami předloženými žalobcem, Smlouvou o způsobu zajištění přeprav číslo 82080007 ze dne 24. 1. 2008, fakturami vystavenými CZ Logistics, a.s. určenými odběrateli Jan Šturma-Metalcentrum. Jedná se o fakturu č. 80420815 ze dne 2.9.2008 splatnou 1. 11. 2008 na 60 252,08 Kč, fakturu č. 80420877 ze dne 16.9.2008 splatnou 15. 11. 2008 na 22 949,15 Kč, fakturu č. 80420883 ze dne 17.9.2008 splatnou 16.11.2008 na 325 730,13 Kč, fakturu č. 80420923 ze dne 26.9.2008 splatnou 25. 11. 2008 na 41 926,08 Kč, fakturu č. 80420937 ze dne 30.9.2008 splatnou 29. 11. 2008 na 40 712,28 Kč, fakturu č. 80420973 ze dne 6.10.2008 splatnou 5. 12. 2008 na 64 068,41 Kč, fakturu č. 80420988 ze dne 8.10.2008 splatnou 7. 12. 2008 na 10 834,71 Kč, fakturu č. 80421016 ze dne 17.10.2008 splatnou 16. 12. 2008 na 21 325,99 Kč, fakturu č. 80421049 ze dne 22.10.2008 splatnou 21. 12. 2008 na 11 294,29 Kč, fakturu č. 80421060 ze dne 23.10.2008 splatnou 22. 12. 2008 na 24 240,30 Kč, fakturu č. 80421074 ze dne 30.10.2008 splatnou 29. 12. 2008 na 37 813,44 Kč, fakturu č. 80421083 ze dne 31.10.2008 splatnou 30. 12. 2008 na 10 846,85 Kč.

Všechny shora uvedené částky byly fakturovány za železniční přepravu, ke každé faktuře je připojená přílohy, ve které je fakturovaná částka specifikovaná do jednotlivých položek. Soud provedl také důkaz smlouvou o postoupení pohledávky č. 82080080 ze dne 4. 11. 2008 uzavřenou mezi CZ Logistics, s.r.o. jako postupitelem a MADIAN, a.s. jako postupníkem a výpisem z účtu vedeného u České spořitelny, a.s..

Soud má z listin uvedených shora za prokázané, že dne 24. ledna 2008 uzavřela společnost CZ Logistics, s.r.o. jako zasílatel a Jan Šturma-Metalcentrum jako příkazce smlouvu o způsobu zajištění přeprav. Podle smlouvy se zasílatel zavázal příkazci, že mu jeho jménem a na jeho účet zajistí přepravu jeho zásilek po železnici v vnitrostátní a mezinárodní přepravě podle pokynů příkazce z místa odeslání do místa určení. Zajištění přepravy byla organizace a financování přepravy zásilky nebo zásilek příkazce. Příkazce se zavázal zaplatit zasílateli za služby úplatu ve výši dohodnuté smlouvou a podle cenových ujednání uvedených v příloze. Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou, byla dohodnutá výpovědní lhůta a práva a povinnosti obou smluvních stran.

Podle § 601 obchodního zákoníku se zasílatelskou smlouvou zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu.

Soud má za prokázané, že společnost CZ Logistics, s.r.o. uzavřela s dlužníkem smlouvu podle § 601 obch. zák., z této smlouvy poskytovala plnění, obstarávala přepravu věcí pro dlužníka. Za obstarání přepravy účtovala úplatu, která je žalobcem prokazována fakturami a k tomu propojeným bližším vyúčtováním částky uvedené ve faktuře.

3

Pohledávka, která zasílateli, společnosti CZ Logistics, s.r.o., vznikla vůči dlužníkovi byla postoupená smlouvou ze dne 4. 11. 2008 žalobci. Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky byly pohledávky postupitele vůči dlužníkovi, vzniklé z faktur vystavených za zajištění přepravy podle smlouvy o způsobu zajištění přeprav č. 82080007.

Faktury jsou uvedeny v příloze, která je součástí smlouvy o postoupení pohledávky.

Seznam faktur, s uvedením dat vystavení a splatnosti a výši fakturované částky je totožný se seznamem uvedeným shora tomto odůvodnění. Smlouvou však byly postupovány i pohledávky vzniklé z faktury č. 80420805 na částku 164 356,85 Kč, z faktury č. 80420843 na částku 12 104,68 Kč a faktury č. 80420849 na částku 19 208,68 Kč. Všechny faktury, které byly dlužníkovi vystaveny, byly protokolárně předány žalobci.

Žalobce je právním nástupcem společnosti Logistics, s.r.o., věřitelem dlužníka se stal ze smlouvy o postoupení pohledávky. Předmětem smlouvy o postoupení pohledávky byly existující pohledávky, které měla společnost Logistics, s.r.o. vůči dlužníkovi.

Na postoupené pohledávky byly podle výpisu z účtu zaplacené dne 15. 12. 2008 částky 164 356,85 Kč na fakturu č.80420805, 12 104,-Kč na fakturu č. 80420843 a 19 208,68 Kč na fakturu č.80420849.

Zásadní námitka žalovaného spočívá v pravdivém tvrzení, že pohledávka žalobce je prokazována pouze fakturami, které nejsou podepsané dlužníkem.

Soud po zhodnocení všech provedených důkazů došel k závěru, že právní předchůdce žalobce, insolvenčního věřitele, poskytl dlužníkovi služby podle smlouvy o způsobu zajištění přeprav, za které měl dlužník zaplatit. Svůj dluh dlužník uznával, tři z dlužných faktur, jak je shora uvedeno, zaplatil. K platbám došlo asi deset měsíců předtím, než byl jiným věřitelem podán proti dlužníkovi insolvenční návrh. Po podání insolvenčního návrhu byl k vyjádření dlužníka připojený také seznam závazků dlužníka. V seznamu je uvedený věřitel Cz Logistics s.r.o. s čísly faktur, včetně splatnosti a částek, tak, jak je uvedeno ve smlouvě o postoupení pohledávky, doloženo kopiemi faktur a tvrzením této žaloby.

Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení a uplatněná touto žalobou je pohledávkou, získanou žalobcem ze smlouvy o postoupení pohledávky s tím, že postupovaná pohledávka vznikla právnímu předchůdci žalobce vůči dlužníkovi po právu z titulu nezaplacené úplaty za služby poskytnuté ze smlouvy o způsobu zajištění přeprav.

Žalobce měl ve sporu úspěch, navrhl přiznání náhrady nákladů řízení. Podle § 202 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nemá žádný z účastků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

P o u č e n í : Proti rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

4

V Praze dne 9. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

5