37 ICm 3026/2017
Číslo jednací: 37 ICm 3026/2017-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní JUDr. Lidmilou McAvoy v právní věci žalobce: PROMEN123 s.r.o., IČ: 28642406, se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Ostrava, zastoupen JUDr. Jiřím Bezuchou, advokátem se sídlem Wellnerova 1215/1, Olomouc, proti žalované: JUDr. Daniela Urbanová, IČ: 66240484, se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1, insolvenční správce dlužníka ELEKTRA PV, s.r.o., IČ: 48202550, zastoupena Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem se sídlem Opletalova 5, Praha 1, o určení pravosti přihlášené nevykonatelné pohledávky,

takto: I. Určuje se, že přihlášená pohledávka, číslo přihlášky 173, je po právu.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou došlo soudu 23. 6. 2017 domáhal určení, že pohledávky přihlášená do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku ELEKTRA PV, s.r.o. u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 41 INS 18021/2016, pod č. P173, je po právu. V žalobě a doplnění žaloby ze dne 19. 9. 2017 a z 8. 11. 2017 doplnil, že do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku ELEKTRA PV, s.r.o. přihlásil pohledávku z titulu nezaplacených cen zboží dle Rámcové kupní smlouvy ze dne 16. 3. 2015 v celkové výši jistiny 775.083,93 Kč a v částce příslušenství 12.629,-Kč s tím, že se jedná o pohledávku nezajištěnou a nevykonatelnou. Dále žalobce uvedl, že po zahájení insolvenčního řízení žalobce přípisem ze dne 6. 9. 2016 uplatnil výhradu vlastnického práva ke zboží, které nebylo ze strany dlužníka řádně a včas zaplaceno, navrhl vyloučení movitých věcí z daňové exekuce. Na tento žalobcům přípis ze dne 6. 9. 2016 reagovala žalovaná přípisem z 1. 3. 2017 s tím, že bude-li žalobce nadále uplatňovat výhradu vlastnického práva, budou mu vydány ty věci, u nichž budou splněny zákonné předpoklady pro jejich vydání. Žalobce zaslal požadovanou dokumentaci, žádné zboží však nebylo žalobci vráceno. Při přezkumném jednání dne 31. 5. 2017 popřela žalovaná přihlášenou pohledávku č. P173 co do pravosti a rozsahu, tedy v plné výši s tím, že byla uplatněna výhrada isir.justi ce.cz vlastnického práva, která je vlastně odstoupením od kupní smlouvy. Dále se žalobce vyjadřoval k námitce žalované, že na Rámcové kupní smlouvě úředně ověřené podpisy nejsou, smlouva není vyhotovena formou veřejné listiny.

Žalovaná pak ve svém vyjádření z 1. 9. 2017 doplněném dne 8. 9. 2017 navrhla zamítnutí žaloby s tím, že žalobce jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 775.083,93 Kč z titulu nezaplacených kupních cen za zboží dodané dlužníku na základě Rámcové smlouvy ze dne 16. 3. 2015. V průběhu insolvenčního řízení uplatnil vůči žalované žalobce výhradu vlastnického práva a domáhal se vydání zboží, které dodal dlužníku. Žalovaná je toho názoru, že po uplatnění výhrady vlastnického práva ze strany žalobce se již žalobce nemůže domáhat úhrady kupní ceny, dle názoru žalované má uplatnění výhrady vlastnictví účinky odstoupení od kupní smlouvy. Přihláškou se žalobce domáhá zaplacení kupní ceny, a to poté kdy, dle názoru žalované, již uplatnil výhradu vlastnického práva a domáhal se vydání zboží.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 11. 2016, č.j. KSCB 41 INS 18021/2016-A-107, ve spojení s usnesením ze dne 7. 2. 2017, č.j. KSCB 41 INS 28021/2016-B-82, je doloženo, že byl zjištěn úpadek dlužníka ELEKTRA PV, s.r.o., na jeho majetek byl prohlášen konkurs a posléze došlo ke změně insolvenčního správce, jímž je žalovaná. Přihláška zahrnuje faktory pod poř. č. 1-13, kdy celková výše jistiny-tedy dodaného a nezaplaceného zboží-činí 775.083,93 Kč a zákonné úroky a smluvní pokuta dle Rámcové smlouvy 12.629,-Kč, celkem tak výše pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení představuje 787.712,93 Kč, tato přihláška, jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek, je evidována pod č. 173. Ze seznamu přihlášených pohledávek, který je součástí protokolu o přezkumném jednání ze dne 31. 5. 2017, je pak doloženo, že pohledávka pod č. 173 věřitele-žalobce-PROMEN123 s.r.o.-ve výši 787.712,93 Kč je popřena insolvenčním správcem z toho důvodu, že věřitel-žalobce-uplatnil výhradu vlastnického práva, čímž odstoupil od kupní smlouvy. Z toho důvodu není dlužník povinen hradit věřiteli kupní cenu, a tudíž není ani věřitel oprávněn požadoval úrok z prodlení a smluvní pokutu z prodlení.

S ohledem na datum konání přezkumného jednání 31. 5. 2017 a datum podání předmětné žaloby dne 23. 6. 2017, je žaloba v dané věci podána včas, a to ve lhůtě dle § 198 insolvenčního zákona.

Účastníci v podání ze dne 1. 9. 2017-č.l. 29-30 (žalovaný) a v podání z 19. 9. 2017-č.l. 39 (žalobce) souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení jednání dle § 161 odst. 1 insolvenčního zákona a dle § 15a o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl, aniž by jednání nařídil.

Z předložené Rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi žalobcem jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím ze dne 16. 3. 2015 je zjištěno, že žalobce dodával dlužníku zboží dle této smlouvy, a to na základě objednávek, jak je ujednání v čl. 3 této smlouvy; kupní cena je sjednána v čl. 4 s odkazem na ceník prodávajícího a seznam zboží, který je předkládán spolu se smlouvou, způsob dodání zboží je ujednán v čl. 7 a v čl. 6 je pak sjednána výhrada vlastnického práva, tj. že vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky, přechází na kupujícího dnem úhrady celé kupní ceny.

Co se týče samotných dodávek, zde je nesporné, že žalobce dodal dlužníku zboží, které dlužník nezaplatil, žalovaná také tuto skutečnost nijak nezpochybňuje, neboť popírá přihlášenou pohledávku výhradně z titulu uplatněné výhrady vlastnického práva, která je dle jejího názoru zároveň odstoupením od smlouvy. Jak rozvedl žalobce v žalobě dokládá dopis ze 6. 9. 2016 (č.l. 6 spisu), kdy sám označuje, že uplatnil výhradu vlastnického práva ke zboží dodaného na základě Rámcové kupní smlouvy a navrhl tímto vyloučení movitých věcí z daňové exekuce, na tento dopis pak reaguje žalovaná dne 1. 3. 2017 (č.l. 23 spisu) a uvádí, že dopis žalobce ze 6. 9. 2016, kterým se domáhá vydání movitých věcí a který zaslal v průběhu daňové exekuce Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj, vyhodnocuje jako řádně uplatněnou výhradu vlastnického práva.

Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že na základě obchodní spolupráce založené Rámcovou kupní smlouvou došlo k dodávkám zboží žalobcem dlužníku, jednotlivé faktury uvedené pod poř. č. 1-13 v přihlášce jsou faktury, které zůstaly neuhrazené. Tuto skutečnost žalovaná nijak nezpochybňuje, není zpochybněno ani dodání tohoto zboží dlužníku. Toto zboží tedy zůstalo nezaplacené. Dopis z 6. 9. 2016, který sám žalobce kvalifikuje tak, že uplatnil výhradu vlastnického práva ke zboží, které nebylo ze strany dlužníka zaplaceno řádně a včas, a navrhl vyloučení věcí, a kterou žalovaná dopisem z 1. 3. 2017 považuje za řádně uplatněnou výhradu vlastnického práva, tento dopis neobsahuje odstoupení žalobce od uzavřených kupních smluv v jednotlivých případech nezaplacených faktur.

Podle § 2132 občanského zákoníku vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

V předmětné věci je nepochybné, že žalobce dodal zboží, které bylo předmětem faktur pod poř. č. 1-13 v přihlášce, toto zboží zůstalo nezaplacené. Ohledně důvodu popření přihlášené pohledávky, tj. uplatnění výhrady vlastnického práva žalobcem, zde soud vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 29 Cdo 1028/2007, podle kterého, poruší-li kupující závazek zaplatit řádně a včas sjednanou kupní cenu, prodávající si zvolí, zda odstoupí od kupní smlouvy a bude požadovat vrácení věcí, k nimž uplatnil výhradu vlastnického práva, nebo zda setrvá ve smluvním vztahu a bude vymáhat úhradu kupní ceny. Uplatnění jednoho z těchto práv vylučuje uplatnění práva druhého. Soud je tedy toho názoru, že k úspěšnému uplatnění výhrady vlastnického práva je zapotřebí, aby prodávající od smlouvy odstoupil, bez odstoupení od smlouvy nemůže účinně uplatňovat výhradu vlastnického práva. Odstoupení od kupních smluv ve výzvě žalobce ze 6. 9. 2016 obsaženo není, žalobce od žádné z kupních smluv neodstoupil, tudíž výhrada vlastnického práva není uplatňována tímto dopisem-tento dopis žalovaná považuje za uplatnění výhrady vlastnického práva-není účinná. Žalobce se přihláškou domáhá zaplacení kupní ceny v jednotlivých případech kupních smluv, které sumarizuje v přihlášce P173.

Žalobce tedy prokázal dodání zboží dlužníku, není uplatněna výhrada vlastnického práva-jak je výše zdůvodněno-žaloba je důvodná a soud jí proto v plném rozsahu vyhověl.

Ohledně nákladů řízení soud rozhodl postupem dle § 163 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy procesně úspěšnému žalobci by náleželo právo na náhradu nákladů řízení, avšak dle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona žalobci v řízení o pravost pohledávky nelze vůči insolvenčnímu správci náhradu nákladů řízení přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 20. 12. 2017

JUDr. Lidmila McAvoy soudkyně