37 ICm 3/2010
Číslo jednací: 37 ICm 3/2010-56 KSBR 37 INS 9145/2009-C1-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovaným: 1. Mgr. Martina Kaplánková, advokátka, se sídlem Divadelní 1604/8, 586 01 Jihlava, insolvenční správkyně dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířská 1011/21, 586 01 Jihlava, 2. Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířská 1011/21, 586 01 Jihlava, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce ve výši 9.552,-Kč za dlužnicí Danou anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířská 1011/21, 586 01 Jihlava, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužnicí, je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované č. 1 na náhradě nákladů řízení částku 1.243,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 2.4.2010 domáhal se žalobce určení, že jeho pohledávka za dlužnicí ve výši 9.552,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenční správkyní i dlužnicí, je po právu. V žalobě žalobce uvedl, že přihláškou ze dne 8.2.2010 přihlásil do insolvenčního řízení své pohledávky v celkové výši 50.000,-Kč. Jedná se o vykonatelnou nezajištěnou pohledávku jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100135082 ve výši 40.448,-Kč a nevykonatelnou nezajištěnou pohledávku ve výši 9.552,-Kč jako nedoplatek (smluvní pokutu) podle dohody o uznání dluhu č. 9100135082, kterou mezi sebou dlužník a žalobce uzavřeli. Při přezkumném jednání konaném dne 12.3.2010 byla pohledávka pod číslem 1 oběma žalovanými uznána, ale pohledávka č. 2 oběma žalovanými popřena co do celé výše 9.552,-Kč. Žalobce nesouhlasí s právním názorem žalovaných. Dne 4.5.2007 uzavřel KSBR 37 INS 9145/2009 s dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100135082 ve znění dodatku z 9.5.2007, na jejímž základě byl dlužnici poskytnut úvěr o celkové nominální výši 34.020,-Kč. Protože dlužnice řádně neplnila své povinnosti z uzavřené smlouvy, vyplnil žalobce zajišťovací směnku a uplatnil svůj nárok u rozhodce, který vydal dne 27.2.2009 rozhodčí nález. Rozhodčím nálezem, který se stal pravomocným a vykonatelným, bylo určeno, že dlužnice je povinna zaplatit věřiteli částku 36.609,-Kč s příslušenstvím (pohledávka č. 1). V souvislosti s tím žalobce uzavřel s dlužnicí dne 27.2.2009 dohodu o uznání dluhu č. 9100135082 se splátkovým kalendářem, na základě které dlužnice svůj dluh uznala co do důvodu a výše-tento uznaný dluh byl do insolvenčního řízení věřitelem přihlášen jako pohledávka č. 1 (vyčíslena v dohodě o uznání dluhu na 38.209,-Kč, tedy včetně v té době splatného příslušenství). Na základě dohody o uznání dluhu se dlužnice zároveň zavázala svůj dluh uhradit do 3 pracovních dnů ode dne podpisu dohody. V případě, že nezaplatí svůj dluh do 3 pracovních dnů, souhlasila se smluvní pokutou ve výši 9.552,-Kč (popřená pohledávka č. 2). Žalobce zároveň umožnil dlužnici celý dluh splácet v třiceti šesti měsíčních splátkách po 1.330,-Kč. Smluvní pokutu 9.552,-Kč je tedy nutno chápat především jako částku reflektující skutečnost, že věřitel po vydání exekučního titulu nepřistoupí k vymáhání své pohledávky cestou exekuce.

Ve vyjádření doručeném soudu dne 1.6.2010 žalované shodně uvedly, že se domnívají, že pohledávka nevznikla, neboť úkon 2. žalované je neplatný, když byl žalovanou učiněn v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, jako osobou neslyšící bez přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka a 2. žalovaná nebyla za této situace schopna učinit úkon vážně, když nemohla porozumět obsahu úkonu. Neplatnost úkonu je spatřována v tom, že úkon svým obsahem a účelem odporuje zákonu nebo jej obchází či se příčí dobrým mravům, když 2. žalovaná je v podstatě sankciována za výkon práva a nikoli za porušení povinností. Úkon byl učiněn mimo prostory obvyklé k podnikání, když zástupce žalobce navštívil 2. žalovanou doma a pokud ji navštívil zástupce žalobce s tím, že chce projednat záležitost ohledně poskytnutého úvěru, patrně byla 2. žalovaná schopna pochopit, že se jedná o placení úvěru žalobce, nicméně již nemohla být schopna pochopit obsah úkonu. Smluvní ujednání je psáno drobným písmem, v textu je často odkazováno na jiné články ujednání či na údaje na jiné straně dohody, jsou zde obsaženy právnické výrazy, které člověk nevzdělaný v oboru práva nezná a lze tedy konstatovat, že i pro osobu slyšící bude pochopení textu problematické. skutečnost, že se dlužnice zavazuje zaplatit dluh do 3 dnů, je uvedena ve smluvních ujednáních a nikoli v textu samotné dohody-již tento fakt je pro dlužníka skutečností, která ho může uvést v omyl o skutečném obsahu a smyslu dohody o uznání dluhu. Žalované se domnívají, že smluvní pokuta není v daném případě sankcí za porušení povinností dlužníkem, ale sankcí za výkon práva a jedná se tak o sankci, která odporuje zákonu nebo jej obchází. V podstatě se jedná o smluvní pokutu za výkon práva dohodnout splátky či naopak za nevykonávání práva podat návrh na exekuci. V této souvislosti žalované odkazují na samotnou žalobu, kde žalobce uvádí, že smluvní pokutu je nutno primárně chápat nikoli jako sankci za nedodržení podmínek dohody o uznání dluhu, ale především jako částku reflektující skutečnost, že věřitel po vydání exekučního titulu nepřistoupí k vymáhání své pohledávky cestou exekuce a umožní dlužníkovi jeho nesporný dluh splácet. Splátky se týkají nejenom nesporného dluhu, ale dluhu již navýšeného o smluvní pokutu, jejíž výši nelze ze žádného ujednání dohody odvodit. Dlužnice si půjčila pouze částku 20.614,-Kč a žalobci ji měla vrátit s RPSN 76,67 %, tedy částku 44.028,-Kč. V souvislosti s prohlášení o okamžité splatnosti celého dluhu jí byla vyúčtována smluvní pokuta ve výši 17.010,-Kč a v souvislosti s podpisem dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem další smluvní pokuta ve výši KSBR 37 INS 9145/2009

9.552,-Kč. Žalobce tak za půjčení částky 20.614,-Kč hodlá inkasovat ku svému prospěchu (bez započítání půjčené částky) včetně smluvních pokut částku 49.976,-Kč což je 242% půjčené částky. Celkově je tedy jednání žalobce v rozporu s dobrými mravy. Žalovaná sama žalobce nekontaktovala, ale bez sjednání návštěvy ji navštívil zástupce žalobce s již připravenou dohodou o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, kde se měl doplnit pouze údaj o úhradě v hotovosti při podpisu této dohody a následná s tímto související výše konečného závazku. Dle názoru žalovaných je dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem spotřebitelskou smlouvou uzavřena spotřebitelem na druhé straně dodavatelem, který jednal v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Je nepřípustné ujednání, které zavazuje spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy. Toto způsobilo neplatnost celé dohody a tím i sjednání smluvní pokuty.

Z provedených důkazů soud zjistil: usnesením ze dne 28.1.2010 rozhodl zdejší soud o úpadku dlužnice a dlužnici povolil oddlužení. Přihláškou ze dne 8.2.2010 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 40.448,-Kč (nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru a pohledávku ve výši 9.552,-Kč (smluvní sankce z dohody o uznání dluhu č. 9100135082). Z protokolu o přezkumném jednání a seznamu přihlášených pohledávek ze dne 12.3.2010 vyplývá, že pohledávku žalobce ve výši 9.552,-Kč insolvenční správkyně stejně jako dlužnice popřely. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100135082 soud zjistil, že dne 4.5.2007 byla mezi věřitelem Profireal a.s. (nyní PROFI CREDIT Czech, a.s.) a dlužnicí uzavřena smlouva, kterou se věřitel zavázal dlužnici vyplatit částku 20.614,-Kč. Jednotlivé splátky byly stanoveny ve výši 1.223,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru byla dohodnuta ve výši 22.014,-Kč. Maximální výše úvěru 44.028,-Kč, RPSN 76,67 %, den splatnosti měsíční splátky 22. den v měsíci. Dle dodatku z uvedené smlouvě ze dne 9.5.2007 byla částka k vyplacení dohodnuta ve výši 15.610,-Kč, smluvní odměna 17.010,-Kč, RPSN úvěru 75,86 %, výše splátky 945,-Kč, datum splatnosti první splátky úvěru 22.6.2007. Z karty klienta k úvěrové smlouvě č. 9100135082 plyne, že v období od 22.6.2007 do 22.10.2008 bylo dlužnicí uhrazeno celkem 15.620,-Kč. Podáním ze dne 30.12.2008 věřitel dlužnici oznámil, že vzhledem k tomu, že dlužnice porušila smlouvu o úvěru, staly se okamžitě splatnými všechny závazky ze smlouvy vyplývající. Současně věřitel požádal o okamžitou úhradu nesplacené části úvěru a všech smluvních pokut, tj. celkem 36.609,-Kč. Rozhodčím nálezem ze dne 27.2.2009 bylo dlužnici uloženo zaplatit žalobci částku 36.609,-Kč s 6 % úrokem od 21.1.2009 do zaplacení a na náhradě nákladů rozhodčího řízení částku 1.600,-Kč, vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu (právní moc 2.3.2009). Z odůvodnění rozhodčího nálezu vyplývá, že dne 4.5.2007 uzavřel žalobce s dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100135082. K zajištění pohledávky vystavil dlužník blankosměnku vlastní a směnečným vyplňovacím prohlášením byl navrhovatel zmocněn při nesplnění podmínek smlouvy k jejímu vyplnění za dohodnutých podmínek. S ohledem na skutečnost, že dlužnice řádně neplnila podmínky smlouvy a byla v prodlení se splácením úvěru, navrhovatel blankosměnku, která tento úvěr zajišťovala vyplnil v souladu se smlouvou o úvěru a směnečným vyplňovacím prohlášením. Směnečný peníz ve výši 36.609,-Kč se skládá ze zbývající dlužné částky dle splátkového kalendáře ve výši 18.400,-Kč, smluvní pokuty dle čl. 13.4 ve výši 17.010,-Kč a neuhrazené penalizační faktury dle čl. 13.1 odst. a) a b) v celkové výši 1.199,-Kč. Z dohody o uznání dluhu ze dne 29.6.2009 vyplývá, že dlužnice má vůči věřiteli závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 9100135082 ve výši 38.209,-Kč. Dlužnice se podpisem dohody zavázala provést úhradu závazku v termínu max. 3 pracovních dnů ode dne podpisu této dohody. V případě KSBR 37 INS 9145/2009 prodlení s úhradou závazku je dlužnice povinna zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 9.552,-Kč, tj. celkem 47.761,-Kč v 36 splátkách. Splatnost splátek byla dohodnuta 20. den v měsíci, výše měsíční splátky 1.330,-Kč.

Z provedených důkazů a sdělení účastníků soud zjistil, že mezi žalobcem a dlužnicí (2. žalovanou) byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru, na základě které byla dlužnici poskytnuta částka 15.610,-Kč. Protože dlužnice řádně neplnila podmínky smlouvy a byla v prodlení se splácením úvěru, žalobce vyplnil blankosměnku, která úvěr zajišťovala. Směnečná pohledávka byla věřiteli přiznána pravomocným rozhodčím nálezem ze dne 27.2.2009. Pohledávka z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100135082 ve výši 36.609,-Kč, směnečného úroku (2.239,-Kč) a nákladů rozhodčího řízení (1.600,-Kč) byla žalovanými na přezkumném jednání uznána-celkem 40.448,-Kč. Dle dohody o uznání dluhu ze dne 15.2.2009 dlužnice uznala závazek vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 99100135082 ve výši 38.209,-Kč a tento se zavázala uhradit v termínu max. 3 pracovních dnů ode dne podpisu dohody. V případě prodlení s úhradou uvedeného závazku se zavázala uhradit smluvní pokutu ve výši 9.552,-Kč. Podle ust. § 39 občanského zákoníku neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Dohodu o uznání dluhu ze dne 15.2.2009 má soud dle ust. § 39 uvedeného ustanovení za neplatnou, neboť se příčí dobrým mravům. Vzhledem k dlouhodobému nehrazení závazků z úvěrové smlouvy nebylo možno jejich uhrazení ze strany dlužnice ve lhůtě max. 3 pracovních dnů od uzavření dohody důvodně předpokládat. Smluvní pokuta tak nepřiměřeně zvyšovala pohledávku věřitele. Dlužnici byla půjčena částka 15.610,-Kč. Dlužnicí bylo věřiteli uhrazeno 15.620,-Kč. Do insolvenčního řízení byla věřitelem přihlášena pohledávka vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100135082 ve výši celkem 50.000,-Kč (z toho zjištěno 40.448,-Kč). Z uvedených důvodů se soud ztotožnil s námitkami žalovaných a žalobu o určení pohledávky zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Neúspěšnému žalobci bylo uloženo nahradit 1. žalované cestovní výdaje ve výši 1.243,-Kč ve lhůtě dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. Náhrada za promeškaný čas podle advokátního tarifu nebyla 1. žalované přiznána, neboť v dané věci neposkytovala právní služby dle zákona o advokacii. Úspěšné žalované č. 2 žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 23. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce