37 ICm 2477/2017
Číslo jednací: 37 ICm 2477/2017-61

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní JUDr. Lidmilou McAvoy v právní věci žalobce: Mgr. Vladimír Turoň, IČ: 62876074, se sídlem Lidická 4, Brno, insolvenční správce dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65021215, Moskevská 2716/2, Tábor, zastoupen JUDr. Filipem Pundou, advokátem, se sídlem Pražská 100/II, Jindřichův Hradec, proti žalované: Business Money, a.s., IČ: 29158079, se sídlem Hybešova 167/18, Karlovy Vary, zastoupena JUDr. Vítem Lebedou, advokátem se sídlem T. G. Masaryka 25, Karlovy Vary, o popření (vykonatelné) pohledávky insolvenčním správcem,

takto:

I. Pohledávka věřitele Business Money, a.s., Hybešova 167/18, Karlovy Vary, IČ: 29158079, přihlášená v celkové výši 3.294.964,50 Kč, která je evidována u insolvenčního soudu pod pořadovým č. P3, není zjištěna.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 9.498,45 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Filipa Pundy, advokáta se sídlem Jindřichův Hradec, Pražská 100/II.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu 18. 5. 2017 domáhal určení, že pohledávka věřitele Business Money, a.s. ve výši 3.294.964,50 Kč, evidovaná u insolvenčního soudu pod poř. č. P3, není zjištěna. Žalobu odůvodnil tím, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 41 INS 29572/2015-A-27 ze dne 3. 10. 2016, byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurz na majetek dlužníka a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. isir.justi ce.cz

Přihláškou pohledávky č. 3 z 8. 2. 2016 přihlásila žalovaná společnost svou pohledávku v insolvenčním řízení v celkové výši 3.294.964,50 Kč, z toho jistina činila 3.233.631,50 Kč a příslušenství 61.333,-Kč, pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná a zajištěná ma anonymizovano dlužníka, a to nemovitostmi zapsanými na LV č. 368 pro k.ú. a obec Tábor. Jako právní důvod vzniku své pohledávky uvedla žalovaná, že dlužník Jan Žítek uzavřel společně s Bohumilem anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužník 2) a věřitelem (žalovaná) dne 22. 6. 2015 Dohodu o narovnání. Dohodou dlužník přistoupil k závazku vyplývajícímu z Úvěrové smlouvy z 28. 1. 2013, č. 109/2013. V Úvěrové smlouvě ve znění Dohody byl sepsán dne 24. 6. 2015 Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, pod zn. NZ 927/2015, N 912/2015. Součástí Dohody ve znění Notářského zápisu byl upraven splátkový kalendář, přičemž neuhrazení jediné splátky znamenalo ztrátu výhody splátek a povinnost dlužníka a dlužníka 2 uhradit na účet věřitele společně a nerozdílně celou dlužnou částku 3.299.631,50 Kč s přísl. Dle uvedeného měli dlužníci společně a nerozdílně uhradit částku 1.700.000,-Kč nejpozději do 29. 7. 2015, dlužník uhradil pouze částečně první ze splátek ve výši 66.000,-Kč, o tuto uhrazenou částku je celkový dluh ponížen, a s odkazem na čl. 1 odst. 10, v případě, že dlužníci neuhradí jen jedinou ze splátek bez splátkového kalendáře, a to jakoukoliv částku sjednanou dne čl. 1.4 písm. a) až e) Dohody o narovnání řádně a včas, je věřitel oprávněn trvat na úhradě celého závazku včetně příslušenství. Dlužníci jsou tak povinni zaplatit věřiteli svůj dluh ve výši 3.299.631,50 Kč nejpozději do tří dnů od doručení výzvy věřitele. Věřitel doručil výzvu k úhradě oběma dlužníkům 11. 11. 2015 a od 14. 11. 2015 jsou dlužníci v prodlení s úhradou dlužné jistiny ve výši 3.233.631,50 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná dle zmíněného Notářského zápisu zn. N 919/2015, NZ 927/2015, pohledávka byla také přihlášena jako zajištěná ma anonymizovano dlužníka, a to nemovitostmi specifikovanými v bodě I. žaloby, zapsanými na LV č. 12247 pro k.ú. a obec Tábor. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 24. 4. 2017, žalobce popřel co do pravosti přihlášenou pohledávku, a to z toho důvodu, že žalovaná společnost v insolvenčním řízení nedoložila, že by odeslala dlužníkovi nebo dlužníkovi č. 2 výzvu k zaplacení ve znění Přílohy č. 1 Dohody o narovnání, tím nedoložila, že by jí vznikla pohledávka ve výši 3.294.964,50 Kč dle čl. 1.4 písm. i) Dohody o narovnání a že by byla splatná, a že by byla pohledávka žalované společnosti dle Notářského zápisu vykonatelnou. Dle čl. 2.4 Dohody o narovnání, v případě, že dlužník 2 a přistupitel nesplní zcela, řádně a včas své závazky sjednané v čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody, pozbývá Dohoda účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne, kdy se dlužník 2 a přistupitel dostali do prodlení s prvním z kterýchkoliv závazků uvedených ve zmíněném čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody. Vlivem uvedeného se uplatnila rozvazovací podmínka sjednaná v čl. 2.4 Dohody o narovnání, Dohoda o narovnání pozbyla účinnosti, tím zaniklo přistoupení k dluhu dlužníkem podle Dohody o narovnání a žalovaná společnost tak nemá z titulu Dohody o narovnání vůči dlužníku žádné pohledávky. Současně tím zanikl i právní důvod pohledávky, která je předmětem Notářského zápisu.

Žalovaná společnost pak ve svém vyjádření z 28. 6. 2017 namítla, že trvá na platnosti přihlášené pohledávky v plné výši a rozvádí s odkazem na bod 2.4 Dohody o narovnání, že v Dohodě je ujednáno, že v případě, že dlužník 2 a přistupitel nesplní zcela, řádně a včas své závazky sjednané v souladu s čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody, pozbývá tato Dohoda účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne, kdy se dlužník 2 a přistupitel dostali do prodlení s prvním z kterýchkoliv závazků uvedených v čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody. I po případném pozbytí účinnosti Dohody dle tohoto článku však nadále zůstává v platnosti a účinnosti dohoda o rozhodčí doložce, sjednaná v čl. 2.2 Dohody a společné prohlášení účastníků dle čl. 1.2 Dohody se považuje za uznání dluhu dlužníka 2 a přistupitele vůči věřiteli, pro účely řízení vedeného před Okresním soudem v Táboře pod spis. zn. 23 C 126/2014. Dle názoru žalované společnosti tedy platí, že i tehdy, pozbude-li Dohoda účinnosti následkem porušení smluvní povinnosti dle čl. 1.4 písm. b) až e), jsou některé účinky Dohody nadále zachovány. Zejména zdůrazňuje čl. 2.4, v němž je ujednáno, že společné prohlášení účastníků dle čl. 1.2 Dohody se považuje za uznání dluhu dlužníka 2 a přistupitele vůči věřiteli. Je nutné vykládat toto ustanovení tak, že uznání těchto osob se považuje za určené i do budoucna i pro účely jiných řízení. Dle názoru žalované je přistoupení i uznání platné a účinné v plném rozsahu. Proto navrhla zamítnutí žaloby.

V řízení byl proveden důkaz usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 41 INS 29572/2015-A-27 ze dne 3. 10. 2016, jímž bylo doloženo zjištění úpadku a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka Jana anonymizovano s tím, že žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem. Dále byl proveden důkaz přihláškou pohledávky žalovaného s uvedením výše jistiny 3.233.631,50 Kč a příslušenství 61.333,-Kč, kdy jako důvod vzniku pohledávky je uvedeno to, co je již výše specifikováno v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí-dlužník s Bohumilem anonymizovano , anonymizovano , a věřitel-žalovaná, uzavřeli Dohodu o narovnání dne 22. 6. 2015. Touto Dohodou přistoupil dlužník k závazku vyplývajícímu z Úvěrové smlouvy z 28. 1. 2013, č. 109/2013, uzavřenou mezi věřitelem-žalovaným, dlužníkem 2 a společností Inteli spol. s r.o., k Úvěrové byl sepsán Notářský zápis NZ 927/2015, N 919/2015 s doložkou přímé vykonatelnosti. Součástí Dohody ve znění Notářského zápisu byl upraven splátkový kalendář, neuhrazení jediné splátky znamenalo ztrátu výhody splátek a povinnost dlužníka a dlužníka 2 uhradit věřiteli společně a nerozdílně celou dlužnou částku. Dlužník uhradil pouze 66.000,-Kč, o to byl celkový dluh ponížen. S odkazem na čl. 1.4 písm. a) až e) trvá věřitel na úhradě celého závazku včetně příslušenství a dlužníci jsou tak povinni zaplatit věřiteli svůj dluh ve výši 3.299.631,50 Kč do tří dnů od doručení výzvy, výzvu doručil věřitel dlužníkům dne 11. 11. 2015 a od 14. 11. 2015 jsou dlužníci v prodlení. Rovněž zde uvedl, že pohledávka je vykonatelná s odkazem na zmíněný Notářský zápis a zajištěná zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka 2 s odkazem na Zástavní smlouvu z 28. 11. 2013, ve vztahu k nemovitostem zapsaným na LV 368 pro obec a k. ú. Tábor. K uvedené přihlášce byl rovněž proveden důkaz Úvěrovou smlouvou, z níž plyne, že dlužníkem je společnost Inteli spol. s r.o. z této Úvěrové smlouvy, Bohumil Žítek je vlastník zástavy, Bohumil Žítek rovněž podepsal prohlášení ručitele ve vztahu k této smlouvě a rovněž byl proveden důkaz Smlouvou o zřízení zástavního práva k doložení zajištění Úvěrové smlouvy, též spolu s výpisem z katastru nemovitostí LV č. 368. Dále byl proveden důkaz Dohodou o narovnání uzavřenou mezi žalovaným jako věřitelem, Bohumilem anonymizovano jako dlužníkem 2 a Janem anonymizovano jako přistupitelem, kdy z této Dohody je zjištěno, že dlužník Jan Žítek a Bohumil Žítek jako dlužník 2 přistoupili k závazku vyplývajícímu ze zmíněné Úvěrové smlouvy, v bodě 1.3 této Dohody je zmíněno, že v souvislosti s Úvěrovou smlouvou a s Dohodou o narovnání, je veden civilní spor o žalobě na zaplacení částky 2.320.000,-Kč s přísl. u Okresního soudu v Táboře pod spis. zn. 23 C 126/2014. V čl. 1.4 Dohody si účastníci Dohody ujednali, že přistupitel přistupuje k veškerým závazkům dlužníka 1 (ve čl. 1.1 je zmíněno s ohledem na Úvěrovou smlouvu, že dlužníkem č. 1 je společnost Inteli spol. s r.o.) a dlužníka 2-Bohumila anonymizovano z této Dohody a zavazuje se je v plném rozsahu uhradit spolu s dlužníkem č. 1 a 2. Jakým způsobem budou uhrazeny závazky, je ujednání v bodě 1.4 písm. b) až e) Dohody. V čl. 2.2 je sjednána rozhodčí doložka a v čl. 2.4 této Dohody je ujednáno, že v případě, že dlužník 2 Bohumil Žítek a přistupitel Jan Žítek nesplní zcela, řádně a včas své závazky, sjednané v souladu s čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody, pozbývá tato Dohoda účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne, kdy se dlužník 2 a přistupitel dostali do prodlení s prvním z kterýchkoliv závazků uvedených v čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody. I po případném pozbytí účinnosti této Dohody dle tohoto článku však nadále zůstává v platnosti a účinnosti dohoda o rozhodčí doložce sjednaná v čl. 2.2 Dohody, a společné prohlášení účastníků dle čl. 1.2 Dohody se považuje za uznání dluhu dlužníka 2 a přistupitele vůči věřiteli pro účely řízení vedeného u Okresního soudu v Táboře pod spis. zn. 23 C 126/2014. V čl. 1.2 Dohody jsou pak uváděny nesporné skutečnosti mezi účastníky, které jsou datálně rozepsány pod písm. a) až d), z tohoto článku však nevyplývá projev vůle dlužníka 2 Bohumila anonymizovano a Jana anonymizovano jako přistupitele, který by bylo možné označit jako uznání dluhu. Součástí Dohody o narovnání z 22. 6. 2015 je Příloha č. 1, která obsahuje formu výzvy k úhradě dluhu dle čl. 1.4 písm. h) Dohody o narovnání. Dle čl. 1.4 písm. h) Dohody o narovnání, pokud dlužník 2 a přistupitel neuhradí byť jen jedinou částku sjednanou v čl. 1.4 písm. a) až e) této Dohody řádně a včas, je věřitel oprávněn trvat na úhradě celého závazku včetně příslušenství a dle písm. i) tohoto článku jsou pak dlužník 2 a přistupitel povinni z důvodu nesplnění závazku zaplatit věřiteli předmětný dluh do tří dnů ode dne doručení výzvy věřitele ve formě, jak je stanovena touto zmíněnou přílohou. Takováto výzva však s přihláškou předkládána není, v řízení je proveden důkaz dopisem žalovaného z 29. 1. 2014-Zesplatnění pohledávek z Úvěrové smlouvy a z 20. 2. 2014-Zesplatnění a informace o stavu pohledávek z Úvěrové smlouvy. Je zde popsáno, že dlužník bude vyzván k dobrovolnému plnění dluhu, bude mu stanovena lhůta k plnění a teprve nesplní-li, obrátí se se svým požadavkem na splnění na Bohumila anonymizovano jako věřitele.

Při přezkumném jednání, které se konalo 24. 4. 2017, jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání, žalobce jako insolvenční správce popřel pravost přihlášené pohledávky P3 věřitele Business Money, a.s.-žalovaného. Jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek, u přihlášené pohledávky žalovaného P3 je uvedeno jako důvod popření, že společnost žalovaná v insolvenčním řízení nedoložila, že by odeslala dlužníkovi nebo Bohumilu Žítkovi výzvu k zaplacení ve znění Přílohy č. 1 Dohody o narovnání, tím nedoložila, že by jí vznikla pohledávka Business Money, a.s. ve výši 3.294.964,50 Kč dle čl. 1.4 písm. i) Dohody o narovnání, že by byla splatná a že by byla dle Notářského zápisu vykonatelná. Rovněž je zde uváděno, že čl. 2.4 Dohody o narovnání stanoví, že nesplní-li dlužník 2 a přistupitel řádně a včas své závazky, sjednané v souladu s čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody, pozbývá Dohoda účinnosti uplynutím sedmi dnů ode dne, kdy se dlužník 2 a přistupitel dostali do prodlení s prvním z kterýchkoliv závazků uvedených v čl. 1.4 písm. b) až e) této Dohody. Vzhledem k tomu, že dlužník ani Bohumil Žítek nesplnili své závazky dle čl. 1.4 písm. b) Dohody o narovnání (jak též tvrdí žalovaná v přihlášce, uplatnila se rozvazovací podmínka dle čl. 2.4 Dohody o narovnání a Dohoda o narovnání pozbyla účinnosti, tím zaniklo přistoupení k dluhu dlužníkem podle Dohody o narovnání a společnosti Business Money, a.s. nemá z titulu Dohody o narovnání vůči dlužníku žádné pohledávky. Zanikl tak právní důvod pohledávky, která je předmětem Notářského zápisu.

V daném případě podává insolvenční správce žalobu na popření vykonatelné pohledávky dle § 199 insolvenčního zákona, přezkumné jednání se konalo 24. 4. 2017, žaloba je podána 18. 5. 2017, tedy včas, ve lhůtě dle zmíněného ustanovení.

V dané věci je prokázáno, že dlužník a přistupitel k dluhu nesplnili své závazky plynoucí z Dohody o narovnání, což také popisuje žalovaný ve své přihlášce, není doloženo, že by byla doručena výzva ve znění Přílohy č. 1 Dohody o narovnání dlužníkovi-Janu Žítkovi-a Bohumilu Žítkovi, nesplnění jejich závazku dle Dohody je ve věci nepochybné, dle čl. 2.4 zmíněné Dohody o narovnání Dohoda o narovnání pozbyla účinnosti, je tak prokázáno, že zaniklo přistoupení k dluhu dlužníkem podle Dohody o narovnání a tedy z titulu Dohody o narovnání žalovaná společnost nemá vůči dlužníkovi-Janu Žítkovi-žádnou pohledávku. Pakliže žalovaný zastává názor, že v druhé části čl. 2.4 je vyjádřeno, že zůstávají platnými a účinnými ostatní zmíněná ujednání a odkazuje na uznání dluhu dle čl. 1.2, pak je soud toho názoru, že čl. 2.4 ve spojení s čl. 1.2 Dohody o narovnání není uznáním dluhu ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku. Soud proto shledal popření pohledávky žalobcem důvodným a žalobě proto v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení je rozhodnuto dle § 163 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení. Ty jsou tvořeny náklady právního zastoupení za dva úkony právní služby dle vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 6.200,-Kč, dva režijní paušály po 300,-Kč, náhrada za promeškaný čas za čtyři započaté půlhodiny ve výši 400,-Kč, cestovné 786,45 Kč a 21 % DPH, žalobce vyčíslil náklady řízení písemně s rozvedením cestovních náhrad (č.l. 55-56 spisu s doložením velkého technického průkazu). Náklady řízení na straně žalobce představují částku 9.498,45 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly řádně a včas splněny.

V Českých Budějovicích dne 14. 11. 2017

JUDr. Lidmila McAvoy soudkyně