37 ICm 2172/2017
Číslo jednací: 37 ICm 2172/2017-84

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl soudkyní JUDr. Lidmilou McAvoy ve věci

Žalobce: René anonymizovano , anonymizovano bytem Příkrá 211, 378 53 Strmilov

proti žalovanému: Mgr. Petr Brož, IČO 71471766 bytem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha insolvenční správce dlužníka Martina Holého

o vyloučení pohledávky z konkurzní podstaty

takto:

I. Žaloba na vyloučení pohledávky 90 100 Kč ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Martina Holého v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 44 (28) INS 18262/2014, se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz -2-

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou z 26. 4. 2017, doručenou soudu 27. 4. 2017, doplněnou k výzvě soudu (z 11. 8. 2017) podáním z 6. 9. 2017, domáhá vyloučení pohledávky 90 100 Kč z konkurzní podstaty dlužníka Martina Holého.

Dle žalobce se jedná o pohledávku, která vznikla z titulu darovací smlouvy z 21. 7. 2014, která byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem, dle této smlouvy žalobce daroval dlužníkovi částku celkem 21 200 Kč, v mezidobí pak byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, poměry žalobce se změnily tak, že není schopen plnit závazky z darovací smlouvy a dále uvedl, že insolvenční správce dlužníka Martina Holého Mgr. Brož vede tuto pohledávku vůči žalobci spočívající v povinnosti žalobce hradit do majetkové podstaty dar 5 300 Kč měsíčně, insolvenční správce se domáhá zaplacení částky 90 100 Kč vůči žalobci v řízení u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 23/2017.

Žalovaný ve svém podání z 12. 7. 2017 navrhl zamítnutí žaloby s tím, že pohledávka za žalobcem byla prodána třetí osobě, již není v soupisu majetku dlužníka a osobní situace žalobce nemůže vést ke zpochybnění soupisu pohledávky, navíc již byla vypracována konečná zpráva v konkurzním řízení a tedy zmíněná pohledávka se v soupisu majetku nenachází.

Soud ve věci rozhodoval bez nařízení jednání postupem dle § 115a o.s.ř., kdy účastníci se k výzvě soudu, aby ve lhůtě 10 dnů sdělili, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez jednání, nevyjádřili, tudíž dle § 101 odst. 4 o.s.ř. má soud za to, že proti tomuto není námitek.

Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 18262/2014, později 44 INS 18262/2014 je zjištěno, že dne 3. 7. 2014 dlužník Martin Holý podal návrh na oddlužení, usnesením z 30. ledna 2015, č. j. KSCB 28 INS 18262/2014-B-14 bylo schváleno oddlužení dlužníka Martina Holého.

Usnesením KSCB 44 INS 18262/2014-B-17 ze dne 11. 11. 2016 bylo schválené oddlužení zrušeno a prohlášen konkurz jako nepatrný.

V soupisu majetkové podstaty je sepsána pohledávka za žalobcem, neboť dle darovací smlouvy jako dárce měl žalobce povinnost hradit do majetkové podstaty dlužníka Martina Holého dar od února 2015 do října 2016, tj. po dobu 21 měsíců, 5 300 Kč měsíčně, a protože žalobce uhradil pouze 4x 5 300, tj. 21 200 Kč, sepsal insolvenční správce pohledávku za žalobcem a tuto uplatnil i v řízení před Okresním soudem v Jindřichově Hradci, jak je doloženo i žalobou z tohoto řízení, která je obsahem předmětného spisu.

Z darovací smlouvy uzavřené mezi žalobcem jako dárcem a dlužníkem jako obdarovaným z 31. 7. 2014 je zjištěno, že žalobce jako dárce se zavázal počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém bude schváleno oddlužení (tj. od 1. 2. 2015, když oddlužení bylo schváleno 30. ledna 2015) poskytovat dlužníku Martinu Holému dar 5 300 Kč měsíčně po dobu 60 měsíců, nejdéle do doby trvání účinků schváleného oddlužení, tedy dar měl žalobce poskytovat od února 2015 do října 2016, když oddlužení bylo zrušeno 11. 11. 2016, tj. po dobu 21 měsíců.

Usnesením z 16. 3. 2017, č. j. KSCB 44 INS 18262/2014-B-20 soud vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu pohledávky za René Procházkou, tedy za žalobcem, tato pohledávka byla postoupena Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 16. 5. 2017 na třetí osobu (p. Roman Novák) tzn., že se již v majetku dlužníka tato pohledávka nenachází. -3-

Dále je zjištěno, že usnesením z 16. 10. 2017, č. j. KSCB 44 INS 18262/2014-B-28 byla schválena konečná zpráva insolvenčního správce a usnesením z 15. ledna 2018 byl zrušen konkurz prohlášený na Martina Holého, č. j. KSCB 44 INS 18262/2014-B-32, rozhodnutí nabylo právní moci 3. 2. 2018.

Žalobce podává žalobu dle § 225 insolvenčního zákona, kdy podle odst. 1 tohoto ustanovení osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty; žaloba musí být podána do 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění.

V daném případě se nejedná o pohledávku žalobce vůči dlužníku, nýbrž o pohledávku, která byla původně sepsána do majetku dlužníka v rámci insolvenčního řízení insolvenčním správcem a jedná se o pohledávku vůči žalobci z titulu darovací smlouvy, kdy podle této darovací smlouvy to byl žalobce, který měl povinnost hradit měsíčně 5 300 Kč dlužníku.

Dále je prokázáno, že pohledávka dlužníka za žalobcem dle darovací smlouvy byla na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 16. 3., kterým byl vysloven souhlas s prodejem mimo dražbu, postoupena smlouvou o postoupení pohledávky třetí osobě. Tento souhlas soudu byl dán ještě před podáním předmětné žaloby, za situace, kdy žalobcova tvrzená pohledávka není součástí soupisu majetkové podstaty, nelze se domáhat jejího vydání dle § 225. Soud ještě doplňuje, že žalobce měl plnit povinnosti z darovací smlouvy z 31. 7. 2014 po dobu od února 2015 až do doby trvání účinků oddlužení, tj. do října 2016 ve výši 5 300 Kč měsíčně. Osobní situace žalobce nemohla mít vliv na plnění jeho povinnosti z této smlouvy, toto však je již bez významu s ohledem na uvedené, a to že pohledávka v počátku řízení insolvenčního sepsána v majetku dlužníka, posléze prodána mimo dražbu a převedena smlouvou o postoupení pohledávky na třetí osobu, již není součástí majetku dlužníka v rámci insolvenčního řízení, a to vše za situace, kdy konkurz prohlášen na žalovaného je pravomocně ukončen 3. 2. 2018.

Se zřetelem k výše uvedenému soud pak žalobu jako nedůvodnou v plném rozsahu zamítl.

O nákladech řízení je rozhodnuto dle § 163 insolvenčního zákona ve spojení s § 142 o.s.ř., kdy žalovaný jako úspěšná strana by měl právo na náhradu nákladů řízení, žádné náklady mu však v tomto řízení nevznikly, proto je o nich rozhodnuto tak, jak je vyjádřeno v bodě II. výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 28. února 2018

JUDr. Lidmila McAvoy v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Plachá.