37 ICm 206/2010
Č.j. 37 ICm 206/2010-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobkyně Věry anonymizovano , bytem V Chaloupkách 204, 252 29 Lety, proti žalovanému CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka Jan Šturma-Metalcentrum, IČ 42704448, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, právně zastoupenému JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e, že nevykonatelná pohledávka žalobce-věřitele Věry anonymizovano , bytem V Chaloupkách 204, 252 29 Lety, vůči dlužníkovi-Jan Šturma-Metalcentrum, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, identifikační číslo 42704448 v celkové výši 6 932,-Kč se pokládá za zjištěnou co do pravosti a výše.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 26. dubna 2010 ke Krajskému soudu v Praze žalobu proti žalovanému, ve které navrhla určení pravosti pohledávky 6 932,-Kč, popřené žalovaným v insolvenčním řízení.

V žalobě žalobce uvedla, že Krajským soudem v Praze byl usnesením č.j.. KSPH 37 INS 7180/2009-A-21 ze dne 8. února 2010 zjištěn úpadek dlužníka Jana Šturmy -Metalcentrum, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem.

Žalobkyně přihlásila pohledávku ve výši 6 932,-Kč, dne 14. dubna 2010 bylo žalobkyni doručeno vyrozumění o popření přihlášené pohledávky žalovaným na přezkumném jednání dne 7. dubna 2010. Pohledávka byla popřená co do pravosti a výše. K žalobě je jako příloha připojená kopie výzvy insolvenčního správce k podání žaloby, výzva byla doručená dne 12. dubna 2010.

K popřené pohledávce žalobkyně uvedla, že pohledávka vznikla nezaplacením nájmu za listopad 2009. Žalobkyně pronajala dlužníkovi venkovní skladovací prostory včetně mostové váhy a vážního domku, vše na parcele číslo 474/II zapsané na LV č. 530 pro k.ú. Libice nad Cidlinou. Nájemní vztah trval od roku 1999. V průběhu roku 2008 a 2009 docházelo ze strany nájemce, dlužníka, k prodlení s placením nájmu, vypověděla proto žalobkyně dne 6. srpna 2009 nájemní smlouvu, nájem měl skončit ke dni 30. listopadu 2009. Po doručení výpovědi platil dlužník dlužné nájemné za prosinec 2008 a za leden až říjen 2009 včetně těchto měsíců. Nájem za listopad 2009 nezaplatil.

Žalovaný podal k žalobě písemné vyjádření, ve kterém učinil nesporným, že popřel v insolvenčním řízení předmětnou pohledávku a nezpochybnil, že žaloba na určení pravosti popřené pohledávky byla podaná včas. Žalovaný uvedl, že žalobkyně přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení z titulu pronájmu nebytových prostor, v žalobě je uvedený jiný důvod vzniku pohledávky, tato skutečnost je v rozporu s ustanovením § 198 odst. 2 insolvenčního zákona. Přihláška pohledávky byla doložená pouze fakturou č. 09/01/11 splatnou 29. 12. 2009, pohledávka tak nebyla co do důvodu a výše řádně prokázaná. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, souhlasil s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

Žalobkyně na výzvu soudu souhlasila s tím, aby bylo o žalobě rozhodnuto bez nařízení jednání, k vyjádření žalovaného uvedla, že její pohledávka vznikla z pronájmu nebytových prostor, tuto skutečnost tvrdila v přihlášce pohledávky i v podané žalobě. Dlužník pohledávky žalobkyně nepopřel, protože si byl vědom dlouhodobého nájemního vztahu.

Soud provedl důkaz spisem KSPH 37 INS 7180/2009, má za prokázané, že usnesením ze dne 8. února 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Šturmy-Metalcentrum, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl jmenován žalovaný. Dne 11. března 2010 podala žalobkyně přihlášku pohledávky 6 932,-Kč, která

2 je součtem jistiny 6 826,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 106,-Kč. V přihlášce uvedla jako důvod vzniku pohledávky pronájem nebytových prostor v Libici nad Cidlinou -faktura č. 09/01/11, splatná 29. 12. 2009. K přihlášce připojila kopii faktury, na kterou se v přihlášce odvolala. Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 7. dubna 2010 a seznamu přihlášených pohledávek, byla pohledávka žalobkyně popřená žalovaným insolvenčním správcem do pravosti a výše.

Soud provedl důkaz listinami předloženými žalobkyní, smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 6. srpna 1999, dodatkem nájemní smlouvy ze dne 31. srpna 1999, potvrzením Okresního soudu v Kolíně ve věci dědictví po Josefu anonymizovano sp. zn. D 1177/2002 ze dne 9. dubna 2003, odstoupením od smlouvy a dopisem ze dne 6. srpna 2009, přehledem plateb nájemného a plnou mocí vystavenou dne 10. března 2010.

Soud má z listin uvedených shora za prokázané, že dne 6. srpna 1999 uzavřel Josef anonymizovano , anonymizovano bytem Krčínova 538, Kolín, jako pronajímatel s nájemcem Jan Šturma-Metalcentrum, se sídlem Nádražní 84, Mladá Boleslav, IČO 42704448 smlouvu o nájmu nebytových prostor. Předmětem nájmu byla a) mostová váha včetně vážního domku a za b) venkovní skladovací prostory na parcele č. 474/II, katastrální území Libice nad Cidlinou, LV č. 530 o celkové výměře 2000 m2. Nájemní smlouva byla sjednána za účelem výkupu a skladování kovového odpadu. Nájemní vztah byl založený od 1. srpna 1999 za nájemné 60 000,-Kč ročně. Od roku 2000 byl pronajímatel oprávněn nájemné zvýšit podle míry inflace za uplynulý kalendářní rok. Zvýšené nájemné byl nájemce povinen platit od měsíce, ve kterém mu byla oznámená pronajímatelem výše nájemného. Mezi smluvními stranami byl sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení, který byl nájemce povinen platit v případě nezaplacení nájemného po uplynutí 10 dnů po jeho splatnosti. Nájemné mělo být placeno měsíčními splátkami ve výši 1/12 ročního nájemného do 15. dne příslušného kalendářního měsíce podle faktury vystavené pronajímatelem.

Podle smlouvy o nájmu byl pronajímatel oprávněn nájem vypovědět, výpovědní lhůta byla sjednána na tři měsíce a počala běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Pronajímatel měl podle smlouvy výpovědní lhůtu v trvání jednoho roku.

Dodatkem nájemní smlouvy ze dne 31. srpna 1999 byla nájemní smlouva doplněná o upřesnění předmětu nájmu uvedeného pod bodem b) smlouvy tak, že je jednalo o oplocené venkovní skladovací prostory na parcele 474/II, v kat. území Libice nad Cidlinou o výměře asi 2 000 m2 a elektrickou a telefonní přípojku do vážního domku, výpovědní doba byla určená v trvání tří měsíců pro obě smluvní strany a byly upravená ta část smlouvy, která se týkala užívání a úprav nebytových prostor.

Pan Josef anonymizovano zemřel dne 31. října 2002 a jeho dědici byli pozůstalá manželka Věra anonymizovano , anonymizovano , pozůstalá dcera Ing. Věra anonymizovano , anonymizovano , pozůstalá dcera PhDr. Alena anonymizovano , anonymizovano a pozůstalý syn Tomáš anonymizovano nar. 27. 2. 1963. Paní Věra anonymizovano je zmocněná ostatními dědici k zastupování ve věci insolvenčního řízení KSPH 37 INS 7180/2009 jako zástupce pronajímatelů.

Dne 6. srpna 2009 sdělila žalobkyně písemně dlužníkovi, že s ohledem na neplacení nájemného byli nuceni odstoupit od smlouvy. Neplacení nájemného bylo opakovaně podle textu dopisu urgováno, po doplacení dlužných částek byla žalobkyně

3 ochotná na odstoupení od smlouvy netrvat. Podle textu odstoupení od smlouvy dlužil nájemce od prosince 2008, dlužil celkem 40 551,-Kč, předmět nájmu užíval. Ke dni 30. listopadu 2009 odstoupila žalobkyně od smlouvy. Posledně uvedené písemnosti byly podány k poštovní přepravě jako doporučené zásilky dne 11. srpna 2009.

Podle přehledu plateb nebyla zaplacená faktura č. 09/01/11 vystavená na částku 6 826,-Kč, ostatní platby nájemného za rok 2009 byly provedeny.

Soud má za prokázané, že mezi žalobkyní, respektive jejím právním předchůdcem, a dlužníkem byla uzavřená nájemní smlouva, předmět nájmu dlužník užíval a platil nájemné. Soud po zhodnocení důkazů shora uvedených, došel ke skutkovému závěru, že platba za měsíc listopad 2009 nebyla, možná opomenutím, dlužníkem zaplacená a na žalobkyně, pronajímatelky, tak vznikla pohledávka ve výši 6 932,-Kč, kterou přihlásila do insolvenčního řízení.

Žalobkyně uvedla v žalobě i v přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení stejný důvod vzniku pohledávky, nezaplacení za nájem nebytových prostor v Libici nad Cidlinou, účtovaný fakturou č. 09/01/11 a smlouvou určeného příslušenství.

Žalobě na určení pohledávky ve výši 6 932,-Kč soud po právu vyhověl.

Žalobkyně měla ve sporu úspěch, podle § 202 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nemá žádný z účastků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

P o u č e n í : Proti rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 9. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

4