37 ICm 204/2010
Č.j. 37 ICm 204/2010-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobce LINATRA, spol. s r.o. , se sídlem Staré Místo 14, 506 01 Jičín, IČ 25435205, právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem se sídlem Na Stráni 26, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. v.o.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka Jan Šturma-Metalcentrum, IČO 42704448, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, právně zastoupenému JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e, že nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 137 595,89 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 7180/2009 je p o p r á v u.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 26. dubna 2010 ke Krajskému soudu v Praze žalobu proti žalovanému, ve které navrhl určení pravosti pohledávky 137 595,89 Kč, popřené žalovaným v insolvenčním řízení.

V žalobě žalobce uvedl, že výzvu žalovaného insolvenčního správce obdržel dne 13. dubna 2010.

Žalobce přihlásil nevykonatelnou pohledávku vzniklou z titulu nezaplacení ceny díla, které poskytl dlužníkovi. Žalobce uvedl, že pro dlužníka opravil dvě motorová vozidla podle zakázkových listů číslo 2870 0681 a 2870 0785 ze dne 3. 10. 2008 a 14. 11. 2008. Ceny oprav byly vyúčtované fakturami ze dne 24. 10. 2008 na částku 96 008,01 Kč a ze dne 19. 11. 2008 na částku 41 587,88 Kč. Dlužník převzal motorová vozidla včetně faktur bez výhrad a faktury zařadil jako účetní doklady do svého účetnictví. Podle tvrzení žalobce je nepochybné, že opravy dvou motorových vozidel dlužníka provedl, dlužník opravená vozidla převzal a uznal povinnost zaplatit za jejich opravu podle fakturované ceny. Popření pohledávky žalovaným pokládá žalobce za účelový projev vůle.

Žalovaný podal k žalobě písemné vyjádření, ve kterém učinil nesporným, že popřel v insolvenčním řízení předmětnou pohledávku a nezpochybnil, že žaloba na určení pravosti popřené pohledávky byla podaná včas. Žalovaný uvedl, že žalobce doložil přihlášku pohledávky pouze fakturami a zakázkovými listy , které nejsou za dlužníka podepsány. Z předložených listin nelze dojít k závěru, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřená smlouva o dílo a žalobce dílo pro dlužníka provedl. Žalobce neunesl důkazní břemeno ke svému tvrzení o existenci své pohledávky. V účetnictví dlužníka jsou evidovány závazky dlužníka vůči žalobci, účetnictví však bylo vedeno velmi nedbale, proto nelze údaje z účetní evidence dlužníka pokládat za relevantní. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, souhlasil s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

Žalobce na výzvu soudu souhlasil s tím, aby bylo o žalobě rozhodnuto bez na řízení jednání.

K vyjádření žalovaného uvedl, že obchodní zákoník nevyžaduje k platnému uzavření smlouvy o dílo písemné formy. Žalobce uzavřel s dlužníkem dvě smlouvy o dílo formou zakázkových listů, s objednatelem, dlužníkem, byl dohodnutý předmět díla. V případě díla provedeného podle zakázkového listu č. 2870 0681 byla provedená oprava vozidla po jeho vykradení za účasti Pojišťovny ČSOB a.s., pojišťovna poskytla dlužníkovi pojistné plnění. Žalobce předložil k důkazu originál zakázkového listu č. 2870 0681 s potvrzením o převzetí vozidla po opravě, originál faktury č. 28200563 ze dne 24. října 2008, přejímací protokol z 24. října 2008, kalkulační list zakázky, pracovní výkaz a výdejku. Za dlužníka podepisoval tyto listiny pan Brunclík.

K prokázání pohledávky vzniklé z právního vztahu založeného zakázkovým listem č. 2870 0785 ze dne 14. listopadu 2008 předložil žalobce stejné listiny, kromě zápisu pojišťovny o poškození vozidla, a uvedl, že vozidlo do opravy předal pracovník dlužníka Pavel Mareš.

Soud provedl důkaz spisem KSPH 37 INS 7180/2009, má za prokázané, že usnesením ze dne 8. února 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Šturmy-Metalcentrum,

2 na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl jmenován žalovaný. Dne 1. března 2010 podal žalobce přihlášku nezajištěné pohledávky 137 595,89 Kč. V přihlášce uvedl jako důvod vzniku pohledávky nezaplacenou cenu díla ( § 536 obch. zák.).K přihlášce připojil k důkazu své právní subjektivity výpis z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, seznam neuhrazených pohledávek s uvedením dvou faktur vystavených dlužníkovi na částky 96 008,01 Kč a 41 587,88 Kč, kopie faktur a zakázkových listů. Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 7. dubna 2010 a seznamu přihlášených pohledávek, byla pohledávka žalobce popřená žalovaným insolvenčním správcem do pravosti s poznámkou správce, že pohledávka není dostatečným způsobem podložená.

Soud provedl důkaz listinami předloženými žalobcem, objednávkou opravy, zakázkovým listem a kalkulačním listem zakázky č. 2870 0681, fakturou č. 28200563, pracovním výkazem, zápisem ČSOB Pojišťovny a.s. o poškození vozidla, přejímajícím protokolem.

Soud má z listin uvedených shora za prokázané, že dne 3. října 2008 přijal žalobce od firmy Jan Šturma-Metalcentrum do opravy vozidlo MAN TGA 18.430 BLS, SPZ 6S3 4052, v rubrice požadovaných prací je uvedeno-vozidlo bylo po vykradení, vozidlo převzal do opravy pan Brunclík. Popis poškození vozidla je prokázán zápisem ČSOB Pojišťovny, a.s., rozsah oprav, které odpovídají poškození, je prokázáno pracovním výkazem, výdejkami materiálu a náhradních dílů a zakázkovým listem. Cena provedené opravy ve výši 96 008,01 Kč byla uvedená ve faktuře č. 28200563 odpovídá přehledu vyúčtování zakázky uvedeném v zakázkovém listě. Soud má tak za prokázané, že mezi žalobcem jako dodavatelem a dlužníkem jako odběratelem byla sjednána smlouva o opravě motorového vozidla zn. MAN TGA 18.430 BLS, SPZ 6S3 4052, předmět opravy, díla, byl žalobcem proveden a cena díla nebyla dlužníkem, odběratelem, zaplacená.

Soud má z listin předložených žalobcem za prokázané, že dne 14. listopadu 2008 přijal žalobce od firmy Jan Šturma-Metalcentrum do opravy vozidlo MAN TGA 18.430 4x2 BLS, SPZ 6S1 0082, v rubrice požadovaných prací je uvedeno-sjeté brzdové destičky na PN a ZN-velký rozdíl L a P stranou-kontrola a prasklý brzdový kotouč na PN L strana. Vozidlo převzal do opravy pan Pavel Mareš. Popis poškození vozidla a rozsah oprav, které odpovídají objednávce, je prokázán pracovním výkazem, výdejkami materiálu a náhradních dílů a zakázkovým listem. Cena provedené opravy ve výši 41 587,88 Kč byla uvedená ve faktuře č. 28200611 odpovídá přehledu vyúčtování zakázky uvedeném v zakázkovém listě. Soud má tak za prokázané, že mezi žalobcem jako dodavatelem a dlužníkem jako odběratelem byla sjednána smlouva o opravě motorového vozidla zn. MAN TGA 18.430 4x2 BLS, SPZ 6S1 0082, předmět opravy, díla byl žalobcem proveden a cena díla nebyla dlužníkem, odběratelem, zaplacená.

Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení a uplatněná touto žalobou je pohledávkou z titulu nezaplacení ceny díla provedeného žalobcem.

Podle § 536 obchodního zákoníku se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně

3 zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

K platnosti smlouvy o dílo nestanoví obchodní zákoník písemnou formu.

Podle § 272 odst. l obch. z. vyžaduje smlouva k platnosti písemnou formu pouze v případech stanovených v tomto zákoně nebo když alespoň jedna strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.

Zpochybňování platnosti smluvního vztahu mezi dlužníkem a žalobcem pro nedostatek písemné formy smlouvy o dílo není právně relevantní.

Soud došel k závěru, že podepsáním objednávky opravy motorových vozidel v obou shora uvedených případech a převzetím objednávky žalobcem, vystavením zakázkového listu s předběžným určením ceny opravy, byla mezi dlužníkem a žalobcem v obou shora uvedených případech uzavřená smlouva o dílo. Provedením opravy splnil žalobce smluvní povinnost, dlužník, objednatel a druhý účastník smlouvy o dílo, nesplnil povinnost zaplatit cenu díla.

Žalobce má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 137 595,89 Kč odpovídající součtu cen oprav provedených podle smlouvy o dílo označené číslem 2870 0681 ze dne 3. října 2008 a smlouvy o dílo označené číslem 2870 0785 ze dne 14. listopadu 2008.

Žalobě na určení této pohledávky soud po právu vyhověl.

Žalobce měl ve sporu úspěch, navrhl přiznání náhrady nákladů řízení. Podle § 202 zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nemá žádný z účastků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek.

P o u č e n í : Proti rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 9. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

4