37 ICm 202/2010
č.j. 37 ICm 202/2010-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobce T-P R O T E C H, spol. s r.o. , se sídlem Přestanov 110, 403 17 Chabařovice, IČ 62739034, právně zastoupeného JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem se sídlem Na Stráni 26, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. v.o.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenčnímu správci dlužníka Jan Šturma-Metalcentrum, IČO 42704448, se sídlem Nádražní 84, 293 01 Mladá Boleslav, právně zastoupenému JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba na u r č e n í, že pohledávka žalobce ve výši 55 797,13 Kč, představující do částky 1 962,67 Kč cenu prodaného náhradního dílu a co do zbytku představující cenu oprav motorových vozidel, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 7180/2009 je po právu, se z a m í t á.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 9 000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Oldřicha Řeháčka, Ph.D, advokáta se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 26. dubna 2010 ke Krajskému soudu v Praze žalobu proti žalovanému, ve které navrhl určení pravosti pohledávky 55 797,13 Kč, popřené žalovaným v insolvenčním řízení.

V žalobě žalobce uvedl, že výzvu žalovaného insolvenčního správce obdržel dne 13. dubna 2010.

Žalobce tvrdí, že přihlásil pohledávku vzniklou z titulu nezaplacení kupní ceny ve výši 1 962,67 Kč za dodaný náhradní díl podle ústně uzavřené kupní smlouvy s dlužníkem a pohledávku ve výši 53 834,46 Kč z titulu nezaplacení ceny díla.

Žalobce uvedl, že dne 5. února 2009 prodal dlužníkovi 1 kus patrony vysoušeče ECAM podle objednávky-dodacího listu č. 2009 0081. Cenu zboží ve výši 1 962,67 Kč fakturoval fakturou č. 29100053 ze dne 5. února 2009, splatnost faktury uplynula dnem 19. února 2009. Zboží i fakturu převzal dlužník bez výhrad.

Žalobce tvrdí, že opravil pro dlužníka motorová vozidla podle zakázkových listů číslo 2800 2976, 2900 0080, 2900 0215, 2900 0257, 2900 0276, 2900 0370 a 2900 1125. Ceny oprav byly vyúčtované fakturami č. 28202821 ze dne 1. 12. 2008 na částku 16 161,87 Kč, č. 29200123 ze dne 12. 1. 2009 na částku 5 658,93 Kč, č. 29200191 ze dne 26. 1. 2009 na částku 21 916,23 Kč, č. 29200237 ze dne 30. 1. 2009 na částku 776,83 Kč, č.29200275 ze dne 2. 2. 2009 na částku 1 110,03 Kč, č. 29200333 ze dne 10. 2. 2009 na částku 3 443,15 Kč, č. 29200894 ze dne 21. 5. 2009 na částku 14 767,42 Kč.

Kopie faktur a zakázkových listů žalobce připojil k přihlášce pohledávky a k žalobě.

Na cenu oprav zaplatil dlužník dne 12. 3. 2009 částku 10 000,-Kč, cena dosud nezaplacených oprav motorových vozidel představuje částku 53 824,46 Kč.

Podle tvrzení žalobce je přihlášená pohledávka 55 797,13 Kč pohledávkou vykonatelnou. Platebním rozkazem ze dne 24. července 2009 č.j. 11C 283/2009-13 Okresního soudu v Mladé Boleslavi byla dlužníkovi uložená povinnost zaplatit žalobci kromě jiného 37 586,56 Kč s příslušenstvím a platebním rozkazem sp. zn. 11C 282/2009 téhož soudu ze dne 5. srpna 2009 byla dlužníkovi uložená povinnost zaplatit kromě jiného 18 210,57 Kč s příslušenstvím.

Žalobce uvedl, že obě soudní rozhodnutí jsou žalovanému insolvenčnímu správci známá. Dlužník pohledávku nepopřel, popření pohledávky žalovaným pokládá žalobce za úkon učiněný v rozporu se zákonem.

Žalovaný podal k žalobě písemné vyjádření, ve kterém učinil nesporným, že popřel v insolvenčním řízení předmětnou pohledávku a nezpochybnil, že žaloba na určení pravosti popřené pohledávky byla podaná včas.

Žalovaný uvedl, že žalobce doložil přihlášku pohledávky pouze fakturami a zakázkovými listy , objednávkou-dodacím listem , které nejsou za dlužníka

2 podepsány. Z předložených listin nelze dojít k závěru, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřená kupní smlouva a smlouva o dílo a závěr, že žalobce dodal dlužníkovi nějaké zboží a provedl dílo.

Žalobce k přihlášce své pohledávky nedoložil tvrzenou vykonatelnost své pohledávky.

Podle žalovaného neunesl žalobce důkazní břemeno ke svému tvrzení o existenci své pohledávky. V účetnictví dlužníka jsou evidovány závazky dlužníka vůči žalobci, účetnictví však bylo vedeno velmi nedbale, proto nelze údaje z účetní evidence dlužníka pokládat za relevantní. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, souhlasil s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

Žalobce na výzvu soudu souhlasil s tím, aby bylo o žalobě rozhodnuto bez na řízení jednání.

K vyjádření žalovaného uvedl, že obchodní zákoník nevyžaduje k platnému uzavření smlouvy o dílo písemné formy. Žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvy o dílo formou zakázkových listů, s objednatelem, dlužníkem, byl dohodnutý předmět díla.

Žalobce trval na svém stanovisku, že jeho pohledávka je pohledávkou vykonatelnou a navrhl, aby soud provedl důkaz spisem Okresního soudu v Mladé Boleslavi sp. zn. 11C 282/2009 a 11C 283/2009.

Soud provedl důkaz spisem KSPH 37 INS 7180/2009, má za prokázané, že usnesením ze dne 8. února 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Šturmy-Metalcentrum, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl jmenován žalovaný. Dne 1. března 2010 podal žalobce přihlášku nezajištěné pohledávky 55 797,13 Kč. V přihlášce uvedl jako důvod vzniku pohledávky nezaplacenou cenu díla ( § 536 obch. zák.) a nezaplacenou kupní cenu ( § 409 obch. zák.). Žalobce neoznačil v přihlášce, že se jedná o pohledávku vykonatelnou. K přihlášce připojil žalobce k důkazu své právní subjektivity výpis z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, seznam neuhrazených pohledávek s uvedením faktur vystavených dlužníkovi na částky shora uvedené, s platbou 10 000,-Kč a s uvedením celkové dlužné částky 55 797,13 Kč. K přihlášce byly připojeny kopie faktur a zakázkových listů totožných podle označení těchto listin v žalobě.

Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 7. dubna 2010 a seznamu přihlášených pohledávek, byla pohledávka žalobce popřená žalovaným insolvenčním správcem do pravosti s poznámkou správce, že pohledávka není dostatečným způsobem podložená. Pohledávka byla přezkoumaná jako nevykonatelná, vykonatelnost pohledávky nebyla žalobce, insolvenčním věřitelem, do okamžiku přezkumu jeho pohledávky doložená.

Žalobce předložil k žalobě kopii platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Mladé Boleslavi ze dne 5. srpna 2009 č.j. 11C 282/2009-13 s doložkou právní moci dne 10. září 2009. Platební rozkaz ukládá žalovanému Janu Šturmovi zaplatit 18 210,57 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení ve výši 13 820,-Kč žalobci T-PROTECH, spol. s r.o..

3

Žalobce předložil k žalobě kopii platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Mladé Boleslavi ze dne 24. července 2009 č.j. 11C 283/2009-23 s doložkou právní moci dne 20. srpna 2009. Platební rozkaz ukládá žalovanému Janu Šturmovi zaplatit 37 586,56 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení ve výši 18 505,10 Kč žalobci T-PROTECH, spol. s r.o.. Z předložených platebních rozkazů nelze dovodit, že předmětem sporu, ve kterých byly vydány, se jednalo o pohledávky totožné s pohledávkami přihlášenými do insolvenčního řízení a uplatněnými touto žalobou.

Podle § 174 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá.

Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, který se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle § 192 odst. 2 IZ může věřitel až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí.

Z uvedené právní úpravy insolvenčního zákona a obsahu přihlášené pohledávky soud dovozuje závěr, že žalobce vykonatelnost pohledávky v insolvenčním řízení neuplatnil a také nedoložil. Kopie platebních rozkazů, které předložil k žalobě, nelze považovat za doložení vykonatelnosti pohledávky, listiny byly předloženy opožděně a z jejich obsahu nelze dovodit, že se týkají předmětných pohledávek.

Soud provedl důkaz listinami předloženými žalobcem, objednávkou-dodacím listem č. 2009 0081 ze dne 5. 2. 2009 a fakturou č. 291 00053 ze dne 5. 2. 2009 a objednávkami oprav, zakázkovými listy a fakturami uvedenými v žalobě a shora označenými. Listiny předložené žalobcem k důkazu jak k přihlášce pohledávky, tak k žalobě, neobsahují podpis nebo jakékoli potvrzení o tom, že žalobce uzavřel s dlužníkem kupní smlouvu a smlouvy o dílo.

Podle objednávky-dodacího listu č. 2009 0081 ze dne 5. 2. 2009 a faktury č. 291 00053 ze dne 5. 2. 2009 měl žalobce dodat dlužníkovi patronu vysoušeče ECAM za cenu 1 962,67 Kč včetně DPH a tato cena byla žalobcem fakturovaná. Na uvedených listinách není žádné potvrzení, podpis nebo jiná poznámka, že by dlužník zboží převzal.

Z objednávek oprav-zakázkových listů, a z připojených faktur nelze dovodit, že by objednávky vystavil nebo s nimi souhlasil odběratel Jan Šturma-Metalcentrum, který je pouze na listinách označený.

Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení a uplatněná touto žalobou je podle tvrzení žalobce pohledávkou z titulu nezaplacení kupní ceny z kupní smlouvu a zaplacení ceny ze smluv o dílo.

Podle § 409 obchodního zákoníku se kupní smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

4

Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny.

Podle § 447 obch. zák. je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

Podle § 272 odst. l obch. zák. vyžaduje smlouva k platnosti písemnou formu pouze v případech stanovených v tomto zákoně nebo když alespoň jedna strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.

Kupní smlouva nemusí být uzavřená písemně, k její platnosti stačí i ústní dohoda o dodání určitého zboží prodávajícím, souhlas kupujícího s převzetím zboží, respektive převzetí zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Jedná se o vztah, kdy plnění prodávajícího podmiňuje plnění kupujícího, to znamená, že prodávající má právo na zaplacení kupní ceny kupujícím pouze v případě, když dodá sám plnění a umožní kupujícímu, aby jeho plnění převzal.

Žalobce neprokázal, že mezi ním a dlužníkem byla uzavřená kupní smlouva o dodávce zboží, neprokázal, že by dlužník zboží převzal a neprokázal proto, že na straně dlužníky vznikla povinnost zaplatit kupní cenu. Žalobce tak neprokázal existenci své pohledávky z titulu nezaplacení kupní ceny.

Podle § 536 obchodního zákoníku se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

K platnosti smlouvy o dílo nestanoví obchodní zákoník písemnou formu ve smyslu § 272 odst. l obch. zák..

Žalobce uplatnil pohledávku z titulu zaplacení ceny díla, neprokázal však, že by mezi ním a dlužníkem byly uzavřeny smlouvy o dílo, že byl pro dlužníka nějaké dílo vytvořil a jeho plnění dlužník převzal. Plněním žalobce, zhotovitele díla, a převzetím jeho plnění objednavatelem, dlužníkem, by teprve vznikla povinnost dlužníka zaplatit cenu díla, tuto skutečnost žalobce neprokázal. Žalobce tak neprokázal existenci své pohledávky z titulu nezaplacení ceny za zhotovené a dodané dílo.

Žalobci se nepodařilo prokázat, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 1 962,67 Kč z titulu nezaplacené kupní ceny a pohledávku ve výši 53 834,46 Kč z titulu nezaplacení ceny za dodané dílo, za provedení tvrzených oprav motorových vozidel.

5

Žaloba na určení pravosti pohledávky popřené v insolvenčním řízení byla po právu zamítnutá.

Žalovaný měl ve sporu úspěch, navrhl přiznání náhrady nákladů řízení. Soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. a přiznal žalovanému náhradu za právní zastoupení ve výši určené podle § 8 vyhlášky č. 484/2000Sb.. podle § 202 insolvenčního zákona náleží náhada nákladů řízení do majetkové podstaty dlužníka.

P o u č e n í : Proti rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 9. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

6