37 ICm 1761/2010
č. j.: 37 ICm 1761/2010-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Brožíkovou v právní věci žalobce Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, insolvenčního správce dlužnice Věry Dvořákové, bytem Karlštejnská 20, 252 17 Chýnice, právně zastoupeného Mgr. Adrianou Traganovou, bytem Svojsíkova 1437/7, 169 00 Praha 6, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Pernštýnské nám. 80, 530 02 Pardubice, právně zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného PROFI CREDIT Czech, a.s.ve výši 38 467,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Věry Dvořákové vedeného Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou KSPH 37 INS 6916/2010 je po právu pouze do výše 9 479,55 Kč, s e z a m í t á.

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

1

Žalobce, insolvenční správce, podal dne 18. listopadu 2011 ke Krajskému soudu v Praze žalobu, ve které navrhl určit, že pohledávka žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení ve výši 38 467,-Kč je po právu pouze do výše 9 479,55 Kč. Žalobce odůvodnil žalobu tvrzením, že žalovaný podal dne 17. září 2010 do insolvenčního řízení vedeném na majetek dlužnice Věry Dvořákové vykonatelnou pohledávku, kterou žalobce popřel do její výše při přezkumném jednání dne 20. října 2010.

Žaloba obsahuje tvrzení, že dlužnice a žalovaný uzavřeli dne 18. června 2004 Smlouvu revolvingové půjčce, podle které byla dlužnici půjčená částka 54 000,-Kč. Dlužnice měla půjčku platit ve 36 splátkách po 1 500,-Kč. Po zaplacení 24 splátek byla dlužnici poskytnutá další půjčka ve výši 36 000,-Kč a novým splátkovým kalendářem. V polovině roku 2009 došlo k opoždění úhrady několika splátek. Žalobce dále tvrdí, že o existenci pohledávky a její vykonatelnosti se dlužnice dozvěděla až uveřejněním přihlášky pohledávky žalovaného. Žalovaný uplatnil u rozhodčího soudu svůj údajný nárok na smluvní pokutu ve výši 27 000,-Kč, za pozdní úhrady splátek včetně zbývajícího dluhu částku 5 224,-Kč. Smluvní pokuta a zbývající dlužné částky byly uplatněny jako směnečná pohledávka vyplněním blankosměnky ze dne 18. 6. 2004.

Žalobce popřel pohledávku žalovaného do výše 28 987,45 Kč, z toho 27 000,-Kč odpovídá směnečné sumě představující smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové výše půjčky, protože směnka byla vyplněná v rozporu se směnečným prohlášením. Podle směnečného prohlášení mohla být směnečná suma vyplněná o splatnou částku představující neurazené splátky půjčky a smluvní pokuty a to v den splatnosti směnky. Nárok ve výši 27 000,-Kč v době vyplnění směnky neexistoval, proto nemohla být tato částka doplněná jako směnečná suma. Podle tvrzení žalobce byla výše smluvní pokuty sjednána v rozporu s dobrými mravy, jedná se ve smyslu § 39 obč. zákoníku o absolutně neplatný právní úkon.

Žalovaný se na výzvu soudu k žalobě vyjádřil, uvedl, že mezi účastníky je nesporné, že mezi žalovaným a dlužnicí Věrou Dvořákovou byla dne 18. června 2004 uzavřená smlouva o půjčce, zajištění svého závazku z půjčky vystavila dlužnice blankosměnku. Smlouva o půjčce obsahovala rozhodčí doložku, podle které byl rozhodcem určen Mgr. Landsmann. Dne 23. září 2009 byl vydán rozhodčí nález, kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit žalovanému částku 35 809,-Kč s příslušenstvím. tato částka je totožná se směnečnou pohledávkou, která byla přihlášená do insolvenčního řízení, byla popřená a nyní je předmětem sporu. Rozhodčím nálezem přiznaná pohledávka byla snížená o částku, kterou zaplatila dlužnice do podání přihlášky pohledávky.

Podle názoru žalovaného není žaloba důvodná především proto, že důvodem popření vykonatelné pohledávky mohou být podle § 199 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, uplatněny jen ty skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí.Důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

Žalobce se podle vyjádření žalovaného nemůže zabývat smlouvou o půjčce a nároky vzešlými z této smlouvy. Rozhodčí nález je pravomocný a vykonatelný, nebyl

2 zrušen, nebyl podán návrh na jeho zrušení, jedná se o věc pravomocně rozhodnutou a pro účastníky právně závaznou. Dlužnice se měla bránit v rozhodčím řízení, popřípadě měla podat návrh na zrušení vydaného rozhodčího nálezu. Výše přihlášené pohledávky je v souladu se smlouvou o půjčce uzavřenou mezi žalovaným a dlužnicí, je v souladu se zákonem a obchodními zvyklostmi. Předmětem řízení o vykonatelné pohledávce popřené v insolvenčním řízení nemůže být zkoumání přiměřenosti přihlášené a popřené pohledávky.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Soud nařídil jednání na 9. března 2011, žalobce k podané žalobě uvedl, že dlužnice rozhodčí nález napadla u Krajského soudu v Hradci Králové žalobou, kterou tvrdí, že jí byla odejmuta možnost jednat před rozhodcem. Žalobce uvedl, že se ztotožňuje s tvrzením uvedeným v žalobě na zrušení rozhodčího nálezu, ze stejných důvodů byla popřená pohledávka žalovaného v insolvenčním řízení. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu byla soudu předložená v kopii, není opatřená podacím razítkem, tvrzení o podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu nebylo prokázáno.

Soud pokládal provádění důkazů k tvrzení žaloby za nadbytečné.

Mezi účastníky je nesporné a Krajskému soudu v Praze jako insolvenčnímu soudu je známo, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Věry Dvořákové vykonatelnou pohledávku ve výši 38 467,-Kč, vykonatelnost pohledávky insolvenční správce uznal a tuto pohledávku částečně do výše 28 987,45 Kč popřel. Vykonatelnost pohledávky byla založená rozhodčím nálezem a vznikla podle důvodů uvedených žalovaným jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ke smlouvě o revolvingové půjčce. Pohledávky byla popřená z důvodů uvedených v žalobě, zásadně proto, že žalobce jako insolvenční správce nesouhlasil s vyplněním směnky, protože k němu došlo v rozporu se směnečným prohlášením a nesouhlasil s výší směnečné sumy v rozsahu požadované smluvní pokuty. Ujednání o smluvní pokutě pokládá za neplatný právní úkon, protože takové ujednání je v rozporu s dobrými mravy. Insolvenční správce tak právně přehodnotil rozhodnutí, které založilo vykonatelnost pohledávky žalovaného.

Podle § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

3

Soud má za prokázané, že žaloba byla podaná včas, do 30 dnů od přezkumného jednání. Soud má dále za prokázané, že jako důvod popření výše vykonatelné pohledávky žalovaného neuplatnil žalobce jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí. Žalobce popřel pohledávku žalovaného pro jiné právní hodnocení přihláškou uplatněného nároku.

V souladu s ustanovením § 199 odst. 3 IZ potom žalobce uplatnil v tomto incidenčním sporu skutečnosti, pro které pohledávku žalovaného popřel.

Žalobě nebylo vyhověno, protože žalobce jako insolvenční správce překročil v důvodech popření pohledávky žalovaného své pravomoci uvedené v ustanovení § 199 odst. 2 IZ. Žalobou uplatněné důvody popření nemohly být soudem uznány. Žaloba byla po právu zamítnutá.

Žalovaný měl ve sporu úspěch, náklady řízení neúčtoval, proto soud rozhodl o náhradě nákladů řízení jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Praze dne 9. března 2011

JUDr. Maria B r o ž í k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Metelcová

4