37 ICm 15/2015
Jednací číslo: 37 ICm 15/2015-44 Spis. zn. ins. řízení: KSOS 37 INS 13204/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci žalobce: Roman anonymizovano , anonymizovano , Jungbauerova 172/4, 719 00 Ostrava-Kunčice, proti žalovanému: JUDr. Aleš Vídenský, se sídlem Sokolská třída 22/966, 702 00 Moravská Ostrava, ins. správce dlužníka Radomíra anonymizovano , nar. 23.11.1989, Štěpaňákova 635/15, 719 00 Ostrava-Kunčice, zastoupenému JUDr. Kateřinou Martínkovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Sokolská třída 22, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, o vyloučení věcí

takto:

I. Návrh, aby bylo určeno, že peněžní prostředky uložené na účtě č. 3307628701/7960 u ČMSS a.s. se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Radomíra anonymizovano , r.č. 891123/5938, bytem Štěpaňákova 635/15, 719 00 Ostrava-Kunčice, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 16.940,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokátky JUDr. Kateřiny Martínkové. isir.justi ce.cz

-pokračování Spisová značka:

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 05.01.2015 se žalobce domáhal určení, že peněžní prostředky uložené na účtě č. 3307628701/7960 u ČMSS, a.s. se vylučují ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Radomíra anonymizovano r.č. 891123/5938, bytem Štěpaňákova 635/15, 719 00 Ostrava-Kunčice. Tvrdil, že rodiče založili smlouvy o stavebním spoření pro něj i pro jeho staršího bratra Radomíra. Dle dohody rodičů a obou bratrů (žalobce a dlužníka) měly peněžní prostředky rodiči na stavební spoření naspořené, patřit oběma bratrům, ale tak, že ty, které byly naspořeny na stavební spoření žalobce, měly patřit dlužníku a ty, které byly naspořeny na stavební spoření dlužníka, měly patřit žalobci. To, co bylo naspořeno na účtě stavebního spoření žalobce, bylo použito ve prospěch dlužníka při zařizování jeho bytu, peněžní prostředky na účtě stavebního spoření vedeného na jméno dlužníka jsou tedy v majetku žalobce.

Soud provedl žalobcem navrhované důkazy a dospěl k závěru, že jeho návrh není důvodný, a tedy jej zamítl.

Peněžní prostředky uložené na běžném účtu vedeném bankou na základě smlouvy (v daném případě smlouvy o stavebním spoření) nejsou jednotlivě určitelné a v majetku banky rozpoznatelné (tj. odlišitelné od jiných peněžních prostředků vložených nebo poukázaných na účty vedené bankou pro její klienty), proto soudní praxe dovodila, že majitel účtu není vlastníkem peněžních prostředků uložených na účtu (ty jsou v majetku banky). Oprávnění majitele účtu spočívá v tom, že podle jeho příkazu nebo příkazu jiných k tomu oprávněných osob byly z peněžních prostředků na účtu uskutečněny výplaty nebo platby, což představuje pouze pohledávku z účtu u peněžního ústavu. Práva k peněžité částce uložené na účtu společnosti lze tedy realizovat pouze požadavkem na vydání částky odpovídající zůstatku na účtu.

Z tohoto důvodu by nárok žalobce-jeho pohledávka byla uspokojitelná pouze jako včas a řádně přihlášená pohledávka insolvenčního věřitele v rámci rozvrhu spolu s nároky ostatních insolvenčních věřitelů.

Nutno dodat, že ale žalobce by nebyl úspěšný, ani kdyby svou pohledávku přihlásil jako pohledávku insolvenčního věřitele, pokud by svůj nárok uplatnil tak, že tvrdil, že to, co bylo naspořeno na účtě stavebního spoření žalobce a bylo použito ve prospěch dlužníka při zařizování jeho bytu, proto peněžní prostředky na účtě stavebního spoření vedeného na jméno dlužníka jsou v majetku žalobce, neboť bylo-li v řízení prokázáno, že ČMSS, a.s. zrušila stavební spoření žalobce a vyplatila peněžní prostředky tam naspořené bez toho, že by nebyl takovýto úkon zákonných zástupců (rodičů) schválen soudem ve smyslu § 28 OZ, pak je takovýto úkon-zrušení stavebního spoření a výběr naspořené částky absolutně neplatný (viz rozhodnutí NS ČR ze dne 23.2.2011, č.j. 33 Cdo 2912/2008).

ICM R

-pokračování Spisová značka: O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142, odst. 1 a § 149 o.s.ř., žalovanému, který měl ve věci plný úspěch a byl zastoupen advokátem, přiznal náklady právního zastoupení dle § 7 bodu 5. vyhl. č. 177/96 Sb. za 5 úkonů právní služby ve výši 2.500,-Kč, 5x režijní paušál á 300,-Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. 177/96 Sb. (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření žalovaného ze dne 04.07.2016, účast u ústního jednání dne 31.08.2016, vyjádření žalovaného ze dne 21.09.2016 a účast u ústního jednání dne 12.10.2016), tj. 5 x 2.500,-Kč + 5 x 300,-Kč, tj. 14.000,-Kč + 21% DPH. Celkem na nákladech řízení 16.940,-Kč.

Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalobce povinen zaplatit přiznanou náhradu nákladů řízení k rukám advokáta žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne dne 19.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Slaběňáková, v.r. Iveta Kukiová samosoudkyně

ICM R