37 ICm 116/2010
Číslo jednací: 37 ICm 116/2010-85 KSBR 37 INS 7664/2009-C1-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, Velké náměsí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: 1. JUDr. Miroslav Kyprý, se sídlem Palackého tř. 119, 612 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefy Fajmonové 2223/6, 628 00 Brno a 2. Roman Bonczek, anonymizovano , bytem Josefy Fajmonové 2223/6, 628 00 Brno, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce ve výši 35.558,-Kč za dlužníkem Romanem Bonczekem, anonymizovano , bytem Josefy Fajmonové 2223/6, 628 00 Brno, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem, je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 13.4.2010 domáhal se žalobce určení, že jeho pohledávka za dlužníkem ve výši 35.558,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem je po právu. V žalobě žalobce uvedl, že přihláškou ze dne 17.12.2009 přihlásil u nadepsaného soudu do insolvenčního řízení pohledávky za dlužníkem v celkové výši 169.570,-Kč. Právním důvodem vzniku pohledávky č. 2 ve výši 35.558,-Kč byl nedoplatek z dohody o uznání dluhu č. 9100143300 (smluvní sankce dle čl. 4 odst. 4.1 smluvních ujednání). Usnesením krajského soudu v Brně ze dne 19.3.2010 bylo rozhodnuto -2-o způsobu oddlužení dlužníka Romana anonymizovano a to plněním splátkového kalendáře. Při přezkumném jednání konaném dne 19.3.2010 byla pohledávka č. 2 žalobce co do pravosti a výše zcela popřena ze strany žalovaných. Důvodem pro popření pohledávky byl názor, že se jedná o smluvní pokutu uplatněnou duplicitně, neboť měla již být uplatněna v rámci směnečného platebního rozkazu. O této skutečnosti byl žalobce vyrozuměn přípisem žalovaného č. 1, který byl žalobci doručen dne 29.3.2010. Žalobce nesouhlasí s názorem žalovaných. Na základě uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 22.6.2007 byl dlužníku poskytnut úvěr o celkové výši 77.592,-Kč. Dlužník se zavázal žalobci poskytnutý úvěr vrátit ve 24 měsíčních splátkách po 3.233,-Kč, počínaje měsícem červencem 2007. Dále se dlužník zavázal žalobci zaplatit smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 32.592,-Kč. Poskytovaná částka byla dlužníku po započtení pohledávky na zaplacení smluvní odměny vyplacena. K zajištění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru vystavil dlužník blankosměnku vlastní, kterou byl žalobce v případě závažného prodlení se splácením poskytnutého úvěru oprávněn vyplnit a jejím prostřednictvím uplatnit. Vzhledem ke skutečnosti, že se dlužník dostal do prodlení se splácením poskytnutého úvěru, staly se splatnými všechny závazky dlužníka vyplývající mu z úvěrové smlouvy. Žalobce proto blankosměnku, která úvěr zajišťovala, vyplnil a uplatnil svůj nárok v rozhodčím řízení, když dlužník nereagoval na výzvy žalobce a ničeho na svůj dluh neuhradil. Rozhodce v rozhodčím řízení shledal návrh žalobce plně důvodným, proto mu v celém rozsahu vyhověl a vydal rozhodčí nález ze dne 16.3.20009, který nabyl právní moci dne 31.3.2009 a je vykonatelný. Dne 29.6.2009, tedy po právní moci výše uvedeného rozhodčího nálezu uzavřel žalobce s dlužníkem dohodu o uznání dluhu. Na základě této dohody uznal dlužník co do důvodu i výše pohledávku žalobce za dlužníkem ve výši 142.234,-Kč, když tento závazek se dlužník zavázal zaplatit do 3 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že se dostal do prodlení s úhradou dlužné částky, vznikla mu na základě čl. 4 odst. 4.1 smluvních ujednání dohody o uznání dluhu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 35.558,-Kč. Na základě čl. 4 odst. 4.2 smluvních ujednání dohody o uznání dluhu se dlužník zavázal zaplatit dlužnou částku společně se smluvní pokutou v celkové výši 177.792,-Kč v 36 měsíčních splátkách po 4.939,-Kč. Smluvní pokuta představuje částku za umožnění splácet dlužnou částku.

Ve svém vyjádření ze dne 20.5.2010 žalovaný č. 1 uvedl, že je skutečností že dne 22.6.2007 uzavřel žalovaný č. 2 se žalobcem smlouvu o revolvingovém úvěru, jejímž předmětem bylo poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 45.000,-Kč, který měl žalovaný č. 2 podle splátkového kalendáře k této smlouvě splatit formou 24 splátek po 3.233,-Kč měsíčně, počínaje od 20.7.2007 s předpokládanou výší roční procentní sazby nákladů 79,5 %. Žalobce si při podpisu smlouvy vymínil smluvní odměnu ve výši 32.592,-Kč a za poskytnutí každého revolvingu další odměnu ve výši 25.605,-Kč. Taková odměna činí 72,43 % z výše poskytnutého úvěru a při opětovném poskytnutí finančních prostředků 78,57%. Tímto způsobem žalobce svoji pohledávku navyšoval, ačkoli žalovanému č. 2 poskytl půjčku pouze ve výši 45.000,-Kč a následně ve výši 32.589,-Kč. S ohledem na finanční potíže žalovaný č. 2 požádal žalobce dopisem ze dne 30.11.2007 o odklad splátek, který byl potvrzen dodatkem ke smlouvě za podmínky souhlasu s další smluvní odměnou ve výši dvou odložených splátek, tj. 6.466,-Kč, která byla splatná jako poslední splátka dle splátkového kalendáře. Dne 25.9.2008 poukázal žalobce žalovanému č. 2 částku 32.589,-Kč na jeho účet a k této částce si žalobce připočetl svoji odměnu ve výši 25.605,-Kč. Z celkové výše žalobcem poskytnutých finančních prostředků 77.589,-Kč činily odměny žalobce celkovou částku 64.663,-Kč, tj. 83,34% z výše půjčených prostředků. Tím se závazek žalovaného -3-zvýšil na celkovou částku 142.252,-Kč. Žalovaný č. 2 v době od 16.8.2007 do 26.9.2008 žalobci zaplatil 13 splátek po 3.233,-Kč, tj. celkem částku 42.029,-Kč. Od měsíce září 2008 do prosince 2008 přestal žalovaný č. 2 hradit pravidelné měsíční splátky po 3.233,-Kč. Dopisem ze dne 30.12.2008 oznámil žalobce žalovanému č. 2, že pro závažné porušení smlouvy o revolvingu sesplatnil okamžitě všechny jeho závazky, přičemž požadoval do 19.1.2009 zaplatit celkovou částku 140.634,-Kč. Tuto částku měly tvořit zbývající dlužné splátky ve výši 100.223,-Kč, neuhrazené penalizační faktury 1.615,-Kč, smluvní pokuta ve výši 38.796,-Kč. V důsledku toho, že žalobce při podpisu smlouvy požadoval po žalovaném č. 2 zajištění splacení poskytnutého úvěru podepsáním a předáním vlastní blankosměnky, bez vyplnění údaje splatnosti, směnečné sumy a místa platebního, s doložkou bez protestu , oznámil žalobce žalovanému č. 2 dopisem ze dne 30.12.2008, že nebule-li jeho pohledávka ve výši 140.634,-Kč uhrazena do 19.1.2009, uplatní svůj nárok ze směnky vlastní vyplněním chybějících údajů na předané vlastní blankosměnce, což se také stalo. Následně na to, byl dne 16.3.2009 vyhotoven rozhodčí nález, který nabyl právní moci dne 31.3.2009. Tato pohledávka žalobce byla žalovaným č. 1 a žalovaným č. 2 na přezkumném jednání uznána v přihlášené výši. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení také nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 35.558,-Kč a jako právní důvod uvedl smluvní pokutu s odkazem na dohodu o uznání dluhu ze dne 29.6.2009 se splátkovým kalendářem, která se týkala stejného závazkového vztahu. Ohledně této pohledávky dospěl žalovaný č. 1 k závěru, že bylo-li ve prospěch žalobce vydáno pravomocné rozhodnutí a do výše směnečného peníze již nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta (ve výši 50% závazku žalovaného č. 2) zahrnuta byla, bylo trvání na dalším uznání dluhu ze strany žalobce nadbytečné. Uzavřenou dohodu považuje žalovaný č. 1 za neplatný právní úkon žalobce, který se příčí dobrým mravům dle ust. § 39 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), když žalobce si musel být při uzavírání dohody vědom toho, že žalovaný č. 2 nebude schopen svůj závazek do 3 pracovních dnů zaplatit. Žalobce svým jednáním v rozporu s dobrými mravy zneužil svého postavení jako věřitele vůči žalovanému č. 2 tím, že vůči žalovanému č. 2 uplatnil další smluvní pokutu ve výši 35.558,-Kč. Z hodnoty skutečně žalobcem půjčených finančních prostředků žalovanému č. 2 (77.589,-Kč), by měl žalovanému č. 2 vzniknout další závazek ve výši 177.792,-Kč. Za půjčení částky 77.589,-Kč v roce 2007, by měl žalovaný č. 2 vrátit žalobci dle smlouvy a dohody v roce 2012 celkem částku 235.071,-Kč ( 177.792,-Kč + již žalobci zaplacených 57.279,-Kč). Tento rozdíl představuje navýšení poskytnuté částky o 302,97 %. Smluvní vztah ze smlouvy mezi žalobcem a žalovaným č. 2 se dle jejich dohody měl řídit právní úpravou obchodního zákoníku. Dle ust. § 262 obchodního zákoníku je taková dohoda neplatná, směřuje-li ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem. Žalovaný č. 2 podnikatelem nebyl, a proto se na jeho vztah se žalobcem měla aplikovat právní úprava OZ, neboť se ve skutečnosti jednalo o spotřebitelskou smlouvu. Dle ust. § 56 OZ nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Uplatnění další smluvní pokuty žalobcem ve výši 35.558,-Kč znamenalo další navýšení pohledávky žalobce a finanční situaci žalovaného č. 2 zhoršilo natolik, že byl nucen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Žalovaný č. 1 považuje dohodu za neplatnou, neboť byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro žalovaného č. 2 a v rozporu s dobrými mravy. -4-

Žalovaný č. 2 se k vyjádření 1. žalovaného připojil a dále uvedl, že nebyl zástupcem žalobce při uzavírání dohody informován o tom, že celý závazek dle dohody je splatný do 3 pracovních dnů, nýbrž pouze o tom, že závazek buď ihned zaplatí, anebo když bude souhlasit se smluvní pokutou ve výši cca 40.000,-Kč, umožní mu žalobce uhradit závazek ve splátkách. S ohledem na tyto skutečnosti považuje žalovaný č. 2 uzavřenou dohodu za neplatný právní úkon, který byl ze strany žalovaného uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, neboť nebyl schopen prosadit změny do žalobcem předem připravených formulářových smluvních podmínek smlouvy a i dohody .

Z provedených důkazů soud zjistil: usnesením ze dne 1.12.2009 rozhodl zdejší soud o úpadku dlužníka a dlužníku povolil oddlužení. Přihláškou ze dne 17.12.2009 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 134.012,-Kč (nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru, směnečný úrok a náklady rozhodčího řízení) a pohledávku ve výši 35.558,-Kč (smluvní sankce z dohody o uznání dluhu č. 9100143300). Z protokolu o přezkumném jednání a seznamu přihlášených pohledávek ze dne 19.3.2010 vyplývá, že pohledávku žalobce ve výši 35.558,-Kč insolvenční správce stejně jako dlužník popřel. Unesením ze dne 24.3.2010 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 24.3.2010 insolvenční správce žalobce vyrozuměl, že pohledávka ve výši 35.558,-Kč byla na přezkumném jednání popřena. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100143300 soud zjistil, že dne 22.6.2007 byla mezi věřitelem Profireal a.s. (nyní PROFI CREDIT Czech, a.s.) a dlužníkem uzavřena smlouva, kterou se věřitel zavázal dlužníku vyplatit částku 45.000,-Kč. Jednotlivé splátky byly stanoveny ve výši 3.233,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru byla dohodnuta ve výši 32.592,-Kč. Maximální výše úvěru 77.592,-Kč, předpokládaná RPSN 77,93%, den splatnosti měsíční splátky 20. den v měsíci. Smluvní odměna za poskytnutí každého revolvingu byla dohodnuta 25.605,-Kč, předpokládaná RPSN úvěru po poskytnutí revolvingu 60,01%. Dle splátkového kalendáře datum splatnosti 1. splátky bylo dohodnuto 20.7.2007, datum poslední splátky 20.6.2009, RPSN úvěru 79,5%. Dle dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne11.12.2007 dlužník požádal o odklad splátek č. 4 a 5, které se zavázal zaplatit jako splátky č. 25, 26, 27 a 28 (včetně smluvní odměny) a dále smluvní odměnu za provedení odkladu splátek ve výši 6.466,-Kč. RPSN na úvěr po uzavření dodatku činila 73%. Z karty klienta k úvěrové smlouvě č. 9100143300 plyne, že v období od 16.8.2007 do 26.9.2008 bylo dlužníkem uhrazeno celkem 42.026,-Kč. Podáním ze dne 30.12.2008 věřitel dlužníku oznámil, že vzhledem k tomu, že dlužník porušil smlouvu o úvěru, staly se okamžitě splatnými všechny závazky ze smlouvy vyplývající. Současně věřitel požádal o okamžitou úhradu nesplacené části úvěru a všech smluvních pokut, tj. celkem 140.634,-Kč. Rozhodčím nálezem ze dne 16.3.2009 bylo dlužníku uloženo zaplatit žalobci částku 140.634,-Kč s 6% úrokem od 21.1.2009 do zaplacení a na náhradě nákladů rozhodčího řízení částku 1.600,-Kč, vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu (právní moc 31.3.2009). Z odůvodnění rozhodčího nálezu vyplývá, že dne 22.6.2007 uzavřel žalobce s dlužníkem smlouvu o revolvingovém úvěru č. 910043300. K zajištění pohledávky vystavil dlužník blankosměnu vlastní a směnečným vyplňovacím prohlášením byl navrhovatel zmocněn při nesplnění podmínek smlouvy k jejímu vyplnění za dohodnutých podmínek. S ohledem na skutečnost, že dlužník řádně neplnil podmínky smlouvy a byl v prodlení se splácením úvěru, navrhovatel blankosměnku, která tento úvěr zajišťovala vyplnil v souladu se smlouvou o úvěru a směnečným vyplňovacím prohlášením. Směnečný peníz ve výši 140.634,-Kč se skládá ze zbývající dlužné částky dle splátkového kalendáře ve výši 100.223,-Kč, smluvní pokuty dle čl. 13.4 ve výši 38.796,-Kč a neuhrazené penalizační faktury dle čl. 13.1 odst. A) a b) v celkové výši 1.615,-Kč. -5-

Z dohody o uznání dluhu ze dne 29.6.2009 vyplývá, že dlužník má vůči věřiteli závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 9100143300 ve výši 142.234,-Kč. Dlužník se podpisem dohody zavázal provést úhradu závazku v termínu max. 3 pracovních dnů ode dne podpisu této dohody. V případě prodlení s úhradou závazku je dlužník povinen zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 35.558,-Kč, tj. celkem 177.792,-Kč v 36 splátkách. Splatnost splátek byla dohodnuta 25. den v měsíci, výše měsíční splátky 4.939,-Kč.

Z provedených důkazů a sdělení účastníků soud zjistil, že mezi žalobcem a dlužníkem (2. žalovaným) byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru, na základě které byla dlužníku poskytnuta částka 77.589,-Kč. Protože dlužník řádně neplnil podmínky smlouvy a byl v prodlení se splácením úvěru, žalobce vyplnil blankosměnku, která úvěr zajišťovala. Směnečná pohledávka byla věřiteli přiznána pravomocným rozhodčím nálezem ze dne 16.3.2009. Pohledávka z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100143300 ve výši 125.384,-Kč, směnečného úroku (7.028,-Kč) a nákladů rozhodčího řízení (1.600,-Kč) byla žalovanými uznána-celkem 134.012,-Kč. Dle dohody o uznání dluhu ze dne 29.6.2009 dlužník uznal závazek vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100143300 ve výši 142.234,-Kč a tento se zavázal uhradit v termínu max. 3 pracovních dnů ode dne podpisu dohody. V případě prodlení s úhradou uvedeného závazku se zavázal uhradit smluvní pokutu ve výši 35.558,-Kč. Podle ust. § 39 OZ neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Dohodu o uznání dluhu ze dne 29.6.2009 má soud dle ust. § 39 OZ za neplatnou, neboť se příčí dobrým mravům. Vzhledem k dlouhodobému nehrazení závazků z úvěrové smlouvy nebylo možno jejich uhrazení ze strany dlužníka ve lhůtě max. 3 pracovních dnů od uzavření dohody důvodně předpokládat. Smluvní pokuta tak nepřiměřeně zvyšovala pohledávku věřitele. Dlužníku byla půjčena částka 77.589,-Kč. Dlužníkem bylo věřiteli uhrazeno 57.279,-Kč. Do insolvenčního řízení byla věřitelem přihlášena pohledávka vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100143300 ve výši celkem 169.570,-Kč (z toho zjištěno 134.012,-Kč). Soud se proto ztotožnil s námitkami žalovaných a žalobu o určení pohledávky zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšným žalovaným žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 16. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce