37 ICm 1103/2012
Číslo jednací: 37 ICm 1103/2012-84 KSBR 37 INS 13703/2011-C1-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou ve věci žalobce: František Janovský, zast. Mgr. Janem Vondrou, advokátem, Palackého tř. 2203/186, Brno, proti žalovanému: Mgr. Tomáš Gartšík, se sídlem Novobranská 14, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužnice Marty anonymizovano , anonymizovano , Vackova 2, 612 00 Brno, zast. Mgr. Michalem Gruberem, advokátem, Novobranská 14, 602 00 Brno, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že pohledávka č. 1 na přihlášce pohledávky P-2 žalobce, přihlášená ve výši 263.820,09 Kč, která byla žalovaným na přezkumném jednání konaném dne 30.3.2012 popřena co do pravosti, byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 13703/2011 přihlášena po právu co do pravosti, výše a pořadí, s e z a m í t á.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení částku 13.552,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16.4.2012 domáhal se žalobce František Janovský, aby soud určil, že pohledávka žalobce, přihlášená ve výši 263.820,09 Kč, která byla žalovaným na přezkumném jednání konaném dne 30.3.2012 popřena co do pravosti, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu. V žalobě žalobce dále uvedl, že usnesením zdejšího soudu ze dne 3.2.2012, č.j. KSBR 37 INS 13703/2011-A-22, byl deklarován úpadek dlužnice Marty anonymizovano a zároveň bylo povoleno oddlužení. Do funkce insolvenčního správce byl která byla označena jako přihláška č. P-2. Touto přihláškou věřitel uplatnil svoji nezajištěnou, nevykonatelnou, nepodmíněnou a splatnou pohledávku ze smolouvy o půjčce peněz ze dne 18.1.2010, a to v částce 200.000,-Kč jistiny a 63.820,09 Kč příslušenství představující smluvní úrok z jistiny, zákonný úrok z prodlení z jistiny od 1.9.2011 do dne prohlášení úpadku. Původní věřitel uzavřel s dlužnicí smlouvu o půjčce peněz, na základě, které dlužnici půjčil dne 18.1.2010 částku 200.000,-Kč, kterou mu měla dlužnice vrátit s dohodnutým úrokem. Závazek byl taktéž zajištěn směnkou vlastní ze dne 18.1.2010. Dlužnice ničeho nevrátila a svůj závazek dne 18.1.2011 uznala co do důvodu a výše. Pohledávka byla následně z původního věřitele postoupena na žalobce, přičemž bylo toto postoupení řádně dlužnici oznámeno. Dlužnice pohledávku žalobce zcela co do důvodu a výše uznala na přezkumném jednání. Ve svém vyjádření ze dne 30.9.2013 žalovaný uvedl, že výzvou žádal žalobce o doložení skutečného poskytnutí tvrzené půjčky. Žalobce skutečnosti, k jejichž doložení byl vyzván nedoložil. Smlouva o půjčce je reálným kontraktem, u kterého musí být prokázáno odevzdání předmětu půjčky dlužníkovi. To žalobce nedoložil. K námitce žalobce, že závazek byl uznán dlužnicí žalovaný uvedl, že insolvenční správce musí postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby došlo k náležitému prozkoumání všech skutečností podstatných pro zjštění přihlášených pohledávek. Závěrem žalovaný sdělil, že skutečnost, že předání peněz dlužnici nebylo nijak prokázáno a rovněž není žádná dokumentace ohledně odcizení velké části těchto financí, nelze než trvat na předložení dokladů, že půjčka byla poskytnuta. V podání ze dne 14.10.2014 žalobce doplnil, že k předání půjčky v hotovosti dlužnici Martě anonymizovano , celkem částky 200.000,-Kč, došlo dne 18.1.2010. Tuto částku jí předal původní věřitel, pan Michal Janota, který však již zemřel. Pohledávka ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.1.2010 byla na žalobce původním věřitelem postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 6.6.2011. Na jednání dne 15.7.2015 zástupce žalovaného doplnil, že z bankovní historie předložené věřitelem Česká spořitelna, a.s. k jeho přihlášce nijak nevyplývá, že v době, kdy měla být půjčka poskytnuta, došlo k větším platbám na účtu dlužnice. Podpis na smlouvě o převodu obchodního podílu z pana Michala Janoty na Zdeňku Janotovou ze dne 6.6.2011 neodpovídá podpisu pana Janoty na smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 6.6.2011. Z předchozího návrhu na povolení oddlužení, sp. zn. KSBR 28 INS 12759/2011 vyplývá, že v návrhu ze dne 19.7.2011 byl jako věřitel uváděn pan Michal Janota, nikoliv žalobce, ač smlouva o postoupení pohledávky byla uzavřena dne 6.6.2011 a dle žalobce bylo postoupení pohledávky dlužnici oznámeno. Žalobce rovněž neprokázal, že by původní věřitel poskytnutou částkou v době půjčky disponoval. Na výše uvedeném jednání zástupce žalobce odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2547/20121 s tím, že pokud z ujednání stran plyne, že půjčka byla poskytnuta, nelze toto následně zpochybnit. V doplnění žaloby ze dne 7.8.2015 žalobce dále uvedl, že s ohledem na uznání pohledávky dlužnicí v insolvenčním řízení má za to, že i bez originálů listin, a to uznání dluhu ze dne 18.1.2011 a směnky ze dne 18.1.2010, je poskytnutí půjčky dostatečně prokázáno. Žalobce má za to, že argumentace, že dlužnice nenahlásila krádež finančních prostředků nemůže být předmětem sporu o určení pravosti pohledávky. Žalobce rovněž odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.11.2011, KSBR 37 INS 13703/2011, 2 VSOL 707/2011-A-17 a dále sdělil, že je zcela na dlužnici, jak se svými finančnímu prostředky naloží, tj. zda je vloží na svůj účet, nebo si je ponechá v hotovosti. Pokud se poskytnutí finančních prostředků neprojevilo na účtu dlužnice, koresponduje to KSBR 37 INS 13703/2011-C1-10 s jejím tvrzením, že jí byly tyto prostředky odcizeny. Vyrozumění dlužníka není podmínkou platnosti postoupení pohledávky. Krátce po postoupení pohledávky ze dne 6.6.2011 byl podán insolvenční návrh dlužnice, a to dne 21.7.2011, z čehož bylo žalobci zřejmé, že svou pohledávku již bude uplatňovat v insolvenčním řízení. Co se týče údajné rozdílnosti podpisu postupitele na smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 6.6.2011 a na smlouvě o převodu obchodního podílu polečnosti BRIO club s.r.o. žalobce uvedl, že dle jemu dostupných informací byl v předmětné době postupitel vážně nemocen a již cca o tři měsíce později své nemoci podlehl. Proto také došlo k uzavření smlouvy o postoupení ze dne 6.6.2011 distančním způsobem, kdy převzetí a předání návrhu učiněného žalobcem (postupníkem) panu Janotovi, včetně předání úplaty za postoupení, zajistila manželka postupitele, paní Janotová. Pan Janota, vzhledem k typu nemoci kterou trpěl, velmi často měnil způsob jakým se podepisoval, což bylo zřejmě zapříčiněno aktuálním zdravotním stavem. Usnesením ze dne 3.2.2012, sp. zn. KSBR 37 INS 13703/2011 byl zjištěn úpadek dlužnice Marty anonymizovano . Z provedených důkazů dále vyplývá, že přihláškou ze dne 20.2.2012 přihlásil žalobce pohledávku z titulu půjčky ze dne 18.1.2010 ve výši celkem 263.820,-09 Kč (200.000,-Kč jistina, smluvní úrok 49.045,95 Kč, zákonný úrok 14.774,14 Kč). Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 30.3.2012 a upraveného seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že pohledávka žalobce ve výši celkem 263.820,09 Kč byla žalovaným popřena. Jako důvod popření žalovaný uvedl, že smlouva o půjčce je reálným kontraktem, u nějž musí být prokázáno i odevzdání předmětu půjčky dlužníku. Odevzdání peněz dlužnici prokázáno nebylo. Dlužnicí byla pohledávka žalobce při přezkumném jednání uznána. Z uznání dluhu ze dne 18.1.2011vyplývá, že uvedeného dne potvrdila dlužnice Marta anonymizovano , že dne 18.1.2010 jí pan Michal Janota poskytl částku 200.000,-Kč a dohodnuté úroky ve výši 12 % ze směnky vlastní ze dne 18.1.2010. Do dne 18.1.2011 ničeho na tento dluh nezaplatila. Dluh ve výši 200.000,-Kč s příslušenstvím uznala a zavázala se jej uhradit do 20.2.2011. Dle kopie směnky vlastní ze dne 18.1.2010 se dlužnice za tuto směnku zavázala zaplatit panu Michalu Janotovi částku 200.000,-a dohodnuté úroky ve výši 12 %. Podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.6.2011 byla pohledávka z půjčky ze dne 18.1.2010, zajištěná směnkou vlastní ze dne 18.1.2010, postoupena panem Michalem Janotou na žalobce. Podle ust. § 657 zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Pro smlouvu o půjčce je charakteristické, že věřitel přenechává dlužníkovi určité množství věcí druhově určených (zastupitelných) k volnému nakládání, případně ke spotřebování, a dlužník se zavazuje vrátit mu po určité době věci stejného druhu. Smlouva o půjčce má reálnou (nikoli jen konsensuální) povahu a vznik půjčky předpokládá nejen dohodu stran, ale i skutečné odevzdání předmětu půjčky (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Odo 350/2003). Žalobce jako věřitel má nejen břemeno tvrzení, že postupitel s dlužnicí smlouvu o půjčce uzavřel a že dlužnici předmět půjčky odevzdal, ale také důkazní břemeno, pokud jde o prokázání uvedených tvrzení. Ačkoliv žalobce tvrdí, že má za dlužnicí pohledávku ze smlouvy o půjčce, pohledávku dokládá kopií směnky vlastní. Uznání dluhu je jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli. Uznání dluhu usnadňuje věřiteli procesní situaci v případě sporu s dlužníkem, nikoliv s třetí osobou, tedy s žalovaným. Uznáním dluhu přechází důkazní břemeno ohledně dluhu z věřitele na dlužníka. Jelikož žalobce žádné další důkazy k prokázání svého tvrzení o poskytnutí půjčky postupitelem, mimo tvrzení dlužnice ať již při jednání či v písemné formě, neuvedl a neunesl tak břemeno důkazní, soud jeho žalobu zamítl. Z toho důvodu důkaz výslechem paní postupitel pan Janota, již neprováděl a také dalšími důkazy, týkajícími se tohoto tvrzení, se nezabýval. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. l o.s.ř. Žalovanému na náhradě nákladů řízení soud přiznal podle ust. § 9 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, vyjádření k žalobě, 2x účast na jednání před soudem), tj 4 x 2.500,-Kč + 21 % DPH a 4 x 300,-Kč + 21 % DPH, paušální částku dle § 13 odst. 3 uvedené vyhlášky, celkem 13.552,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.