37 ICm 1010/2012
Číslo jednací: 37 ICm 1010/2012-51-52 KSBR 37 INS 15342/2011-C1-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou ve věci žalobce EXCELFIN s.r.o., IČ 26841002, Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc, zast. Mgr. Tomášem Cimbotou, advokátem, se sídlem Horní náměstí 365/7, 772 00 Olomouc proti žalovaným 1) Indra-Šebesta v.o.s., IČ 26919877, Čechyňská 16, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužnice: Máša anonymizovano , anonymizovano , 683 04 Ruprechtov 192 a 2) Máša anonymizovano , anonymizovano , 683 04 Ruprechtov 192,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce EXCELFIN s.r.o., se dílem Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc, IČ 26841002 přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. KSBR 37 INS 15342/11 v insolvenční věci dlužnice Máši anonymizovano , anonymizovano , 683 04 Ruprechtov 155, ve výši 180.438,81 Kč je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou doručenou soudu dne 10.4.2012 domáhal se žalobce určení pohledávky za dlužnicí Mášou anonymizovano ve výši 180.438,81 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení isir.justi ce.cz vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 37 INS 15342/2011. V návrhu žalobce uvedl, že usnesením ze dne 4.10.2011 soud rozhodl o úpadku dlužnice a současně vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Žalobce, jako věřitel dlužnice, přihlásil svou pohledávku sestávající z jistiny ve výši 153.003,18 Kč a příslušenství ve výši 27.435,63 Kč, jako pohledávku nevykonatelnou a to na základě smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 3100/030617-01/01/01-001/00/R ze dne 1.6.2001, uzavřené mezi dlužnicí a původním věřitelem Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. Pohledávka byla z původního věřitele postoupena na postupníka AFIA PROINVEST s.r.o., ze kterého byla dále postoupena na žalobce dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2011. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 9.3.2012 popřel insolvenční správce (žalovaný č. l) pohledávku co do pravosti, stejně jako dlužnice (žalovaná č. 2). Insolvenční správce popřel pohledávku z důvodu, že nebyla prokázána skutečná výše jistiny, nebyl prokázán způsob výpočtu příslušenství-úroků z úvěru, poplatků a sankčních úroků. Ze shodných důvodů popřela pohledávku co do její pravosti i dlužnice. Na přezkumném jednání doplnil insolvenční správce ještě jako důvod popření pohledávky co do pravosti, že na pohledávku bylo plněno v rámci exekuce a není tak zřejmé, jakým způsobem byla uplatněná pohledávka vypočtena, a dále namítl promlčení pohledávky, když tyto námitky již dále nespecifikoval. Žalovaný na přezkumném jednání tak i ve vyrozumění uvedl, že pohledávku popřel co do její pravosti. Nicméně jako důvody popření uplatnil skutečnosti, které by spíše nasvědčovaly tomu, že pohledávku popírá co do její výše, ne však co do její pravosti. Námitky, že na pohledávku bylo již plněno v exekuci a pohledávka je promlčena, nejsou konkretizovány, žalovaný neuvedl, jakou částkou mělo být dle jeho názoru plněno na pohledávku v exekuci, námitku promlčení vznesl jen z opatrnosti, aniž by však uvedl konkrétní skutečnosti, proč má být pohledávka promlčena.

Ve svém vyjádření ze dne 2.10.2013 žalovaný insolvenční správce k věci uvedl, že žalobce neprokázal skutečnou výši jistiny a neprokázal ani způsob výpočtu příslušenství a žalovaný z žalobcem předložených dokumentů neměl možnost sám zjistit skutečnou výši jistiny a příslušenství tak, aby mohl uvést, jaká je skutečná výše pohledávky. Nadto žalovaný zjistil, že nemovitost, na jejíž koupi byl poskytnut hypoteční úvěr, byla prodána dne 30.11.2006 na základě usnesení o příklepu v dražbě soudního exekutora. Na základě usnesení okresního soudu byla rozdělovaná podstata rozvržena tak, že z ní byla uspokojena pohledávka soudního exekutora a pohledávka Hypoteční banky a.s. (tedy právního předchůdce věřitele) ve výši 221.988,40 Kč. Závěrem insolvenční správce uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky, u kterých neprokázal jejich skutečnou výši a způsob jejich výpočtu a vzhledem k tomu žalovaný popřel přihlášené pohledávky co do pravosti. Na jednání konaném dne 7.9.2016 insolvenční správce sdělil, že z předložených listin výši přihlášené pohledávky nebylo možné prokázat, v důsledku čehož přihlášenou pohledávku popřel co do výše. Ve světle provedené exekuce, kdy není zřejmé, zda nedošlo k uhrazení pohledávky, pohledávku popřel i co do její pravosti. Námitka promlčení byla vznesena z procesní opatrnosti, pokud by správce zjistil, že je možno promlčení uplatit, aby tuto námitku také uplatnit mohl.

Na uvedeném jednání žalovaná č. 2)-dlužnice k věci uvedla, že úvěr byl čerpán na koupi nemovitosti, která byla následně na základě návrhu věřitele druhého v pořadí vydražena. O této skutečnosti se dlužnice dozvěděla až následně. Z toho důvodu se informovala u Hypoteční banky a.s. na stav pohledávky a bylo jí sděleno, že pohledávka byla uhrazena. Dále dlužnice uvedla, že zhruba v roce 2008 nebo 2009 byla kontaktována bankou, že stále její dluh z úvěru trvá a činí cca 140.000,-Kč. Bývalým manželem jí bylo následně sděleno, že dlužná částka je hrazena z jeho příjmu, na základě probíhající exekuce.

Z listinných důkazů provedených v tomto řízení soud zjistil následující skutečnosti:

Usnesením ze dne 4.10.2011 rozhodl soud o úpadku dlužnice a povolil její oddlužení. Insolvenčním správcem byl současně ustanoven Mgr. Marek Indra. Přihláškou doručenou insolvenčnímu soudu dne 13.10.2011 přihlásil žalobce pohledávku ve výši 180.438,81 Kč (153.003,18 Kč jistina, 27.435,63 Kč úroky, poplatky). Dne 1.6.2001 byla mezi Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. , Ladislavem Jánoškou a dlužnicí uzavřena smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 369.000,-Kč za účelem nákupu nemovitosti-budovy č.p. 192 a pozemků parc. č. 72/2, 4/3, 4/4, 5/1 a 5/3 v obci Ruprechtov. Smlouvou ze dne 22.9.2010 byla pohledávka z uvedené smlouvy ve výši celkem 180.438,81 Kč, z toho jistina 153.003.18 Kč, postoupena Hypoteční bankou, a.s. (dříve Českomoravská hypoteční banka, akciová společnost) na společnost AFIA PROINVEST s.r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.3.2011 byla uvedená pohledávka společností AFIA PROINVEST s.r.o. postoupena žalobci.Usnesením ze dne 2.1.2012 byl insolvenční správce Mgr. Marek Indra z funkce odvolán a novým insolvenčním správcem ustanoven žalovaný č. 1). Na přezkumném jednání konaném dne 9.3.2012 popřel insolvenční správce i dlužnice pohledávku žalobce co do pravosti z důvodu, že nebyla prokázána skutečná výše jistiny, nebyl prokázán způsob výpočtu příslušenství a vzhledem k tomu, že věřitel označil celou pohledávku za nesplatnou, nedoložil pak způsob výpočtu sankčních úroků. Dále insolvenční správce doplnil, že na uvedenou pohledávku bylo plněno v rámci exekuce a není tak zřejmé jakým způsobem byla pohledávka vypočtena. Z důvodu právní opatrnosti správce dále namítl promlčení pohledávky. Podáním doručeným dne 27.3.2012 insolvenční správce vyrozuměl žalobce, že na jednání konaném dne 9.3.2012 popřel jeho pohledávku co do pravosti v celkové částce 180.438,81 Kč, a to z důvodu, že nebyla prokázána skutečná výše jistiny a nebyl prokázán způsob výpočtu příslušenství. Usnesením ze dne 30.11.2006 udělil soudní exekutor vydražiteli příklep na vydražené nemovitosti a to budovu č.p. 192 a pozemky parč.č. 72/2, 4/3, 4/4, 5/1 a 5/3 v obci Ruprechtov. Dle usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 15.4.2008 byla rozdělovaná podstata rozvržena tak, že z ní byla pohledávka Hypoteční banky a.s. uspokojena ve výši 221.988,40 Kč.

Podle ustanovení § 192 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), pravost výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Dle ust. § 193 a § 194 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. O popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky , která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (§ 410 odst. 2 IZ).

Po zhodnocení provedených důkazů soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána včas, k tomu oprávněnou osobou. Jelikož žalovaní popřeli pohledávku žalobce co do pravosti, aniž namítali, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla, případně insolvenční správce odůvodnil námitku promlčení (vznesenou z procesní opatrnosti), nemá soud pohledávku za popřenou ve smyslu uvedených ustanovení IZ a proto žalobě o určení pohledávky vyhověl. Pokud bylo ze strany žalovaných zamýšleno popření výše pohledávky, současně neuvedli její skutečnou výši.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 IZ. Za dané situace žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud v Brně dne 7. září 2016

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iveta Hanzlová