37 ICm 1006/2012
jednací číslo: 37 ICm 1006/2012-21 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 37 INS 16864/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: Money service a.s., IČ: 289 70 691, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Polská 2333, PSČ 272 01, zastoupen JUDr. Michalem Račokem, advokátem, se sídlem Štěpánská 49/633, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Petr Moravec, se sídlem Náprstkova 214/7, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníků: Róbert anonymizovano , anonymizovano a Lenka anonymizovano , nar. 1.8.1980, oba bytem Třeboc 119, 270 54 Třeboc, o určení popřené nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 16864/2011, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 16864/2011 ve věci dlužníků: Róbert anonymizovano a Lenka anonymizovano , je v popřené části ve výši 70.305,80 Kč přihlášená po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 11.4.2012 domáhal vydání soudního rozhodnutí, kterým by byla pohledávka žalobce za žalovaným ve výši 70.305,80 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 16864/2011, určena za pravou.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil ve svém podání ze dne 21.9.2012, ve kterém žalobou uplatněný nárok v plném rozsahu uznal.

Předmětný spor je incidenčním sporem o určení popřené nevykonatelné pohledávky, jehož meritorní projednání je podmíněno splněním podmínek uvedených v ustanovení § 198 insolvenčního zákona 1. Splnění podmínek soud zjišťoval z obsahu insolvenčního spisu v rámci něhož je tento spor projednáván, sp. zn. KSPH 37 INS 16864/2011.

Dne 20.1.2012 byl zjištěn úpadek dlužníků Róberta anonymizovano a Lenky anonymizovano a na jejich majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Petr Moravec, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1. Včasnou přihláškou ze dne 7.9.2011 přihlásil žalobce svoji pohledávku ve výši 362.333,70 Kč. Žalobce svou přihlášku doplnil svými podáními ze dne 14.2.2012 a 23.3.2012. Celková výše přihlášené pohledávky po doplnění přihlášky činí 433.172,10 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 20.3.2012 popřel insolvenční správce pohledávku žalobce co do výše 70.838,40 Kč, s tím že výpočet této částky je neurčitý, a že úrok byl vypočten i po dobu po prohlášení konkursu.

Z insolvenčního spisu tak soud zjistil, že žaloba je včasná, podána legitimovanou osobou a žalovaným je insolvenční správce, který pohledávku popřel. Podmínky pro věcné projednání žaloby dle ustanovení § 198 insolvenčního zákona tak jsou splněny.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. 2, uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 2 citovaného ustanovení nelze rozsudek pro uznání vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Podle odst. 3 citovaného ustanovení rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci postup podle ust. § 153a o.s.ř. nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, tak soud rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 163 ve spojení s ust. § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud se držel uvedeného pravidla, a rozhodl proto tak, že mezi žalobcem a žalovaným insolvenčním správcem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Způsobilým odvolacím důvodem do výroku I. jsou však jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř., a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání. Odvolání z jiných důvodů není přípustné.

V Praze dne 12. října 2012

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Martina Žofková