37 Cm 4/2009
Číslo jednací: 37 Cm 4/2009-C1-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce: GESTORE v.o.s., Mendryka 2, 570 01 Janov, IČ 28820959, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , Smetanova 633/51, 602 00 Brno, zast. Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem, Čechyňská 16, 602 00 Brno, proti žalovanému: Petr anonymizovano , anonymizovano , Vitošská 3414/9, 143 00 Praha 4, zast. JUDr. Vladimírem Zavadilem, advokátem, Revoluční 1, 110 00 Praha 1, o popření pohledávky

takto:

I. Žaloba na popření vykonatelné pohledávky ve výši 30.000.000,-Kč, kterou konkursní věřitel č. 5 Petr anonymizovano , Vitošská 3414/9, Praha, přihlásil v konkursním řízení vedeném proti dlužníkovi Tomáši Tomečkovi, Smetanova 633/51, Brno, sp.zn. KSBR 37 INS 800/2009, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16.7.2009 domáhal se žalobce Ing. Miloš Bačík, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , proti žalovanému Petru anonymizovano , aby soud určil, že pohledávka ve výši 30.000.000,-Kč, kterou žalovaný přihlásil v konkursním řízení vedeném proti dlužníkovi, jejímž právním důvodem byla tvrzená ústní smlouva o půjčce ze dne 30.4.2005, uzavřená mezi Petrem anonymizovano a Tomášem Tomečkem, není po právu. V žalobě žalobce dále uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.2009,

č.j. KSBR 37 INS 800/2009-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano . Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Tomáš Rašovský, advokát. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.4.2009 byl dosavadní insolvenční správce Mgr. Tomáš Rašovský ze své funkce odvolán a novým insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Miloš Bačík. Žalovaný jako konkursní věřitel přihlásil do konkursního řízení pohledávku vyplývající z titulu ústní smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.4.2005 mezi žalovaným jako věřitelem a dlužníkem, znějící na částku ve výši 30.000.000,-Kč Předmětná pohledávka byla žalovaným uplatněna jako pohledávka vykonatelná, a to z titulu notářského zápisu ze dne 24.8.2006, NZ 507/2006, N 617/2006, sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, notářem v Praze. Na základě tohoto notářského zápisu Městský soud v Brně svým usnesením ze dne 9.7.2007 nařídil k uspokojení pohledávky ve výši 30.000.000,-Kč na majetek Tomáše anonymizovano exekuci. Na přezkumném jednání, jež se konalo dne 26.6.2009, byla insolvenčním správcem předmětná pohledávka žalovaného co do pravosti v celé výši popřena. Dlužník a žalovaný ve shora specifikovaném notářském zápisu společně prohlásili, že dne 30.4.2005 byla mezi nimi uzavřena ústní smlouva o půjčce, na jejímž základě žalovaný předmětnou hotovost půjčil dlužníkovi v průběhu měsíců května až července roku 2005 v sedmdesáti pěti splátkách. Pojmovým znakem smlouvy o půjčce dle občanského zákoníku, je přenechání druhově určené věci, což jsou v daném případě peníze. Smlouva o půjčce je tedy vždy tzv. smlouvou reálnou, kdy při jejím uzavření musí dojít k předání věcí (peněz). Žalobce ze své činnosti insolvenčního správce zjistil, že v účetnictví dlužníka se takováto poměrně vysoká finanční částka ve výši 30.000.000,-Kč nikdy neobjevila a ani žádným způsobem, jako např. koupí nějakého nemovitého či movitého majetku, nebyla tato částka konzumována. Z tohoto důvodu insolvenční správce dovodil, že k uzavření (vzniku) předmětné smlouvy nikdy nedošlo. Dále insolvenční správce dodal, že k tomu, aby právní úkon byl způsobilý vyvolat patřičné právní následky, je třeba naplnění stanovených kvalitativních podmínek, označovaných právní teorií jako náležitosti právního úkonu. Mezi tyto náležitosti mj. patří i náležitosti vůle a poměru takovéto vůle s jejím projevem. Vzhledem k vysoké výši údajné půjčky není, dle přesvědčení žalobce, ani dost dobře myslitelné, aby především na straně věřitele existovala vůle uzavřít smlouvu o půjčce pouze ústní formou a bez využití jakéhokoli zajišťovacího institutu. Neexistovala-li s ohledem na uvedené skutečnosti vůle účastníků uzavřít smlouvu o půjčce, právní úkon v daném případě nevznikl, přičemž takový právní úkon je třeba považovat za neexistující, kdy § 37 občanského zákoníku nedostatek vůle a její vážnosti sankcionuje absolutní neplatností.

Ve svém vyjádření ze dne 28.5.2010 žalovaný k věci uvedl, že má za to, že skutečnost, že v účetnictví ani v majetku dlužníka se půjčená částka v celkové částce 30.000.0000,-Kč nikde neobjevila, nemůže vést k závěru, že k peněžité půjčce nedošlo. Nemůže být k tíži žalovaného, že insolvenční správce není schopen tuto částku v majetku dlužníka dohledat. Žalobce uvedl, že při uzavření smlouvy o půjčce neexistovala vůle stran uzavřít tuto půjčku a právní úkon tedy nevnikl. Příslušné ustanovené občanského zákoníku nestanoví pro smlouvu o půjčce písemnou formu. Je na vůli účastníků, zda si zvolí písemnou či ústní formu smlouvy. Stejně tak je na vůli účastníků, zda využijí zajišťovacího institutu či nikoliv. Právní úkon dlužníka byl učiněn určitě a srozumitelně a jeho vůle byla projevena svobodně a vážně. Tuto skutečnost potvrzuje i následný sepis dohody ve formě notářského zápisu s doložkou o vykonatelnosti ze dne 24.8.2006. V čl. I. dohody účastníci souhlasně prohlásili, že v průběhu měsíců květen až červenec roku 2005 poskytl žalovaný dlužníkovi hotovostní půjčku ve výši 30.000.000,-Kč, a to v sedmdesáti pěti splátkách a na základě ústní smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.4.2005. V čl. II. dohody dlužník uznal svůj dluh ve výši 30.000.0000,-Kč. Jelikož dlužník svůj závazek vůči žalovanému nesplnil a neuhradil mu ani jednu měsíční splátku z předmětného dluhu, podal žalovaný návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 9.7.2007 byla dle vykonatelného notářského zápisu dne 24.8.2006, sp.zn. NZ 507/2006, N 617/2006 nařízena exekuce na majetek dlužníka z důvodu uspokojení pohledávky ve výši 30.000.000,-Kč a provedením exekuce byla pověřena soudní exekutorka JUDr. Iveta Glorová. Dále žalovaný uvedl, že v případě, že by smlouva o půjčce nikdy nevznikla nebo projev vůle při uzavírání smlouvy o půjčce nebyl učiněn svobodně a vážně, měl dlužník minimálně dvakrát toto namítnout. Dlužník nemusel souhlasit se sepisem dohody formou notářského zápisu. V rámci probíhajícího exekučního řízení měl dlužník také možnost namítat neexistenci smlouvy o půjčce, případně neplatnost právního úkonu. Dlužník mohl podat proti předmětnému usnesení o nařízení exekuce odvolání. Dlužník tak neučinil a usnesení nabylo právní moci.

Z usnesení zdejšího soudu č.j. KSBR 37 INS 800/2009-A-12 vyplývá, že dne 1.4.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano . Insolvenčním správcem byl současně ustanoven Mgr. Tomáš Rašovský, advokát. Usnesením ze dne 29.4.2009 byl Mgr. Tomáš Rašovský z funkce insolvenčního správce odvolán a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Miloš Bačík. Na přezkumném jednání konaném dne 26.6.2009 popřel insolvenční správce vykonatelnou pohledávku věřitel poř. č. 5 Petra anonymizovano ve výši 30.000.000,-Kč, vyplývající z ústní smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2005, z důvodu nedoložení předání finančních prostředků a absence vůle smluvních stran k uzavření smlouvy. Z tvrzení účastníků vyplývá, že podle notářského zápisu ze dne 24.8.2006, žalovaný a dlužník souhlasně prohlásili, že v průběhu měsíců květen až červenec roku 2005 poskytl žalovaný dlužníku hotovostní půjčku ve výši 30.000.000,-Kč a to v sedmdesáti pěti splátkách na základě ústní smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.4.2005. Usnesením ze dne 9.7.2007 Městský soud v Brně nařídil exekuci na majetek dlužníka podle vykonatelného notářského zápisu vydaného dne 24.8.2006 k uspokojení pohledávky žalovaného ve výši 30.000.000,-Kč. Usnesením ze dne 12.1.2012 insolvenční soud Ing. Miloše Bačíka z funkce insolvenčního správce odvolal a novým insolvenčním správcem ustanovil veřejnou obchodní společnost GESTORE v.o.s., se sídlem Mendryka č.ev. 2, Janov.

Podle ust. § 199 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen IZ) insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Jelikož žalobce tvrzené nepředání předmětné hotovosti nedoložil (např. účetnictvím dlužníka), stejně jako nedostatek vůle dlužníka smlouvu o půjčce uzavřít, soud žalobu na popření vykonatelné pohledávky zamítl. Dlužník sám, jako účastník řízení, se svým výslechem nesouhlasil.

Podle ust. § 202 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Z toho důvodu nebyla náhrada nákladů řízení úspěšnému žalovanému přiznána.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud Brně dne 10. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce