37 Cm 3/2009
Číslo jednací: 37 Cm 3/2009 KSBR 37 INS 1377/2008-C2-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce Indra-Šebesta v.o.s., IČ 26919877, se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka SLOVMLÝN, spol. s r. o., IČ: 45474371, 696 74 Velká nad Veličkou 476, zast. Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem, se sídlem Čechyňská 14a, 602 00 Brno, proti žalovanému Ing. Ladislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Oravská 13, 903 01 Senec, Slovenská republika, zast. JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem, se sídlem Ječná 29a, 621 00 Brno, o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba o určení neúčinnosti právního úkonu-vrácení půjčky ve výši 3.000.000,-Sk dlužníkem, společností SLOVMLÝN, spol. s r.o., IČ 45474371, se sídlem Velká nad Veličkou 476, žalovanému Ing. Ladislavu anonymizovano , bytem Oravská 13, 903 01 Senec, Slovenská republika, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.1.2008 mezi dlužníkem a žalovaným, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení k rukám právního zástupce žalovaného 12.240,-Kč do tří dnů právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 14.5.2009 domáhal se žalobce Mgr. Marek Indra, insolvenční správce dlužníka SLOVMLÝN, spol. s r.o. určení, že právní úkon dlužníka-vrácení půjčky žalovanému (zřejmě chybou v psaní uvedeno Ing. Branislavu Hojsíkovi, namísto označenému žalovanému Ing. Ladislavu anonymizovano ) ve výši 3.000.000,-Sk, je právně neúčinný. V žalobě žalobce uvedl, že usnesením zdejšího soudu ze dne 19.5.2008 byl KSBR 37 INS 1377/2008 zjištěn úpadek společnosti SLOVMLÝN, spol. s r.o. a usnesením ze dne 22.8.2008 byl novým insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Marek Indra. Usnesením ze dne 25.8.2008 byl na majetek společnosti SLOVMLÝN, spol. s r.o. prohlášen konkurs. Dne 11.1.2008, tedy v době, kdy byl nepochybně v úpadku, uzavřel dlužník jednající vedoucím provozovny Ing. Ladislavem Šefánkem se žalovaným smlouvu o půjčce, na základě které měl žalovaný půjčit dlužníku v hotovosti částku 3.000.000,-Sk. Půjčka byla splatná dne 28.2.2008, ve smlouvě nebyl udán důvod půjčky a nebyly ani sjednány úroky. Pohledávka na vrácení půjčky byla zajištěna blankosměnkou vystavenou dlužníkem a avalovanou Ing. Ladislavem Šefánkem. Žalobce nemá v účetnictví doklad, že by v rozhodné době přijal od žalovaného částku 3.000.000,-Sk. De facto totožnou smlouvu o půjčce uzavřel dlužník jednající vedoucím provozovny Ing. Ladislavem Štefánkem na částku 2.000.000,-Sk dne 14.1.2008 s Ing. Branislavem Hojsíkem. Dne 12.3.2008, tedy den předtím než došlo k zániku funkce Ing. Ladislava Štefánka jako vedoucího provozovny, vybral Ing. Ladislav Štefánek z účtu dlužníka částku 5.000.000,-Sk a částku 3.000.000,-Sk dal, jako vrácení půjčky žalovanému a částku 2.000.000,-Sk Ing. Branislavu Hojsíkovi. Žalovaný nepožadoval zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Sk pro placení po lhůtě splatnosti. Napadený právní úkon byl učiněn v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení. Žalobce je přesvědčen o tom, že v době, kdy dlužník vracel půjčku žalovanému, byl zcela nepochybně v úpadku a musel si být této skutečnosti vědom, když insolvenční návrh byl podán už dne 7.4.2008 a dne 19.5.2008 byl prohlášen úpadek dlužníka. Žalobce je dále přesvědčen o tom, že tím, že dlužník přednostně zaplatil žalovanému, byť za ním měla spousta věřitelů splatné pohledávky, zkrátil tím možnost uspokojení těchto věřitelů (např. věřitelů, kteří podali insolvenční návrh) a zvýhodnil žalovaného. Žalovanému tak byla uhrazena celá pohledávka, resp. zcela nepochybně se mu dostalo více, než kdyby byl nucen přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení. Žalobce se domnívá, že je pravděpodobné, že výše popsané právní úkony učiněné žalovaným, Ing. Ladislavem Minaričem a dlužníkem jsou neplatné.

Ve vyjádření ze dne 11.10.2011 žalovaný k věci uvedl, že popírá veškerá tvrzení žalobce, která zpochybňují okolnosti ohledně půjčky. Skutkové okolnosti poskytnuté půjčky nejsou podle žalovaného pro toto řízení již relevantní, protože žalobce pozbyl aktivní věcnou legitimaci, když tvrzenou pohledávku z titulu předmětné půjčky postoupil třetí osobě. V řízení vedeném u Okresního soudu v Hodoníně (14 C 325/2009) se žalobce domáhal proti Ing. Ladislavu Štefánkovi vydání bezdůvodného obohacení mimo jiné proto, že jako vedoucí organizační složky společnosti úpadce vydal žalovanému částku 3.000.000,-Sk bez právního důvodu. V průběhu řízení žalobce oznámil soudu, že vymáhanou pohledávku zpeněžil formou veřejné dražby, konané dne 7.1.2011, kdy vydražitelem se stala společnost AKNELA, s.r.o., která po úhradě ceny vydražení dne 13.1.2011 se stala ke dni příklepu, tj. 7.1.2011 nabyvatelem pohledávky.

V podání ze dne 20.11.2011 žalobce k vyjádření sdělil, že v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně je nadále aktivně legitimován, když na společnost AKNELA s.r.o. nepostoupil pohledávku za žalovaným. Zatímco pohledávka za Ing. Ladislavem Štefánkem je z titulu bezdůvodného obohacení, kdy v řízení u Okresního soudu v Hodoníně žalobce zpochybňoval vybrání částky 3.000.000,-Sk z účtu žalobce Ing. Ladislavem Štefánkem (ten se dle žalobce obohatil), pohledávka za žalovaným je z titulu jiného. Žalobce napadá vrácení půjčky žalovanému (ten byl zvýhodněn na úkor ostatních věřitelů). KSBR 37 INS 1377/2008

Z provedených důkazů soud zjistil: usnesením ze dne 19.5.2008 rozhodl soud o úpadku dlužníka, na základě návrhu doručeného dne 7.4.2008. Usnesením ze dne 22.8.2008 soud potvrdil volbu nového insolvenčního správce Mgr. Marka Indry. Soudu je z jeho činnosti známo, že usnesením ze dne 2.1.2012 byl Mgr. Marek Indra z funkce insolvenčního správce odvolán a novým insolvenčním správcem byla ustanovena obchodní společnost Indra-Šebesta v.o.s. Z listin předložených žalobcem soud dále zjistil, že dne 11.1.2008 byla mezi žalovaným jako věřitelem a dlužníkem SLOVMLÝN, spol. s r.o., zastoupeným vedoucím organizační složky Ing. Ladislavem Štefánkem, uzavřena smlouva o půjčce. Ze smlouvy vyplývá, že věřitel půjčil dlužníku peněžní prostředky ve výši 3.000.000,-Sk v hotovosti při uzavření smlouvy, což dlužník podpisem potvrdil. Současně se dlužník zavázal věřiteli půjčku splatit do 28.2.2008. Z příjmového a výdajového pokladního dokladu ze dne 12.3.2008 vyplývá, že žalovaný od dlužníka částku ve výši 3.000.000,-Sk převzal. Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 4.10.2011 byla zamítnuta žaloba insolvenčního správce dlužníka Slovmlýn, spol. s r.o. proti žalovanému Ing. Ladislavu Štefánkovi o zaplacení 165.969,59 EUR s příslušenstvím. Dle rozsudku v žalobě žalobce uvedl, že dne 12.3.2008 vybral žalovaný bez právního důvodu z účtu žalobce částku 5.000.000,-Sk a bezdůvodně se tak na úkor žalobce obohatil.

Podle ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Dle ust. § 241 a § 242 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným, dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Zvýhodňujícím právním úkonem není zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem. Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo KSBR 37 INS 1377/2008 osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Z uvedených listin vyplývá, že žaloba byla podána ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Jelikož žalobce neprokázal, že dlužník půjčku od žalovaného neobdržel a že žalovaný, kterému byla půjčka vrácena mohl v době jejího vrácení poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku, případně, že dlužník vrácení půjčky činil s úmyslem zkrátit uspokojení věřitelů a tento úmysl byl žalovanému znám, soud návrh žalobce zamítl. Tvrzení žalobce v žalobě rovněž odporuje jeho tvrzení v žalobě podané u Okresního soudu v Hodoníně. V žalobě žalobce tvrdí, že dne 12.3.2008, tedy den předtím než došlo k zániku funkce Ing. Ladislava Štefánka jako vedoucího provozovny, vybral Ing. Ladislav Štefánek z účtu dlužníka částku 5.000.000,-Sk a částku 3.000.000,-Sk dal jako vrácení půjčky žalovanému. V žalobě podané u Okresního soudu v Hodníně uvedl, že dne 12.3.2008 vybral Ing. Ladislav Štefánek bez právního důvodu z účtu žalobce částku 5.000.000,-Sk a bezdůvodně se tak na úkor žalobce obohatil.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšnému žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení vzniklých právním zastoupením dle ust. § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 9.000,-Kč a 4x paušál á 300,-Kč, k tomu DPH 2.040,-Kč, tj. celkem 12.240,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud Brně dne 12. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce