37 Cm 2/2010
Číslo jednací: 37 Cm 2/2010 KSBR 37 INS 9089/2009-C1-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, se sídlem Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovaným 1. Mgr. Martin Kopčil, se sídlem Brno, Palackého tř. 119, 612 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka Zbyňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Vranovská 508/26, 614 00 Brno, 2. Zbyněk Juračka, anonymizovano , bytem Vranovská 508/26, 614 00 Brno, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení o určení pohledávky žalobce za dlužníkem Zbyňkem Juračkou, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem co do částky 47.655,35 Kč se zastavuje.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Zbyňkem Juračkou ve výši 10.805,-Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem i dlužníkem je po právu a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 25.3.2010 domáhal se žalobce, aby soud určil, že pohledávka žalobce za dlužníkem ve výši 58.460,35 Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 26.2.2010 popřena insolvenčním správcem a dlužníkem, byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

Na jednání konaném dne 9.3.2012 žalobce sdělil, že bere svoji žalobu na určení pohledávky ve výši 47.655,35 Kč zpět (20.259,35 Kč na jistině, 27.396,-Kč na smluvní pokutě). Soud proto postupoval podle ust. § 96 odst. 2 o.s.ř. a řízení o určení pohledávky v uvedeném rozsahu zastavil.

Jelikož na uvedeném jednání oba žalovaní souhlasně sdělili, že popřenou pohledávku co do částky 10.805,-Kč uznávají (10.000,-Kč na jistině, 805,-Kč na smluvní pokutě), tedy vzali zpět své popření, rozhodl soud jak ve výroku II. uvedeno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud Brně dne 9. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce