37 Cm 2/2009
Číslo jednací: 37 Cm 2/2009 KSBR 37 INS 1377/2008-C1-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v právní věci žalobce Advokátní kancelář Indra-Šebesta a spol., IČ 26919877, se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka SLOVMLÝN, spol. s r.o., IČ 45474371, 696 74 Velká nad Veličkou 476, zast. Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem, se sídlem 602 00 Brno, Čechyňská 14a, proti žalovanému Ing. Branislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Brezinskou 2310/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba o určení neúčinnosti právního úkonu-vrácení půjčky ve výši 2.000.000,-Sk dlužníkem, společností SLOVMLÝN, spol. s r.o., IČ 45474371, se sídlem Velká nad Veličkou 476, žalovanému Ing. Branislavu anonymizovano , bytem Pod Brezinskou 2310/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.1.2008 mezi dlužníkem a žalovaným, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 14.5.2009 domáhal se žalobce Mgr. Marek Indra, insolvenční správce dlužníka SLOVMLÝN, spol. s r.o. určení, že právní úkon dlužníka-vrácení půjčky žalovanému ve výši 2.000.000,-Sk, je právně neúčinný. V žalobě žalobce uvedl, že usnesením zdejšího soudu ze dne 19.5.2008 byl zjištěn úpadek společnosti SLOVMLÝN, spol. s r.o. a usnesením ze dne 22.8.2008 byl novým insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Marek Indra. Usnesením ze dne 25.8.2008 byl na majetek společnosti

SLOVMLÝN, spol. s r.o. prohlášen konkurs. Dne 14.1.2008, tedy v době, kdy byl nepochybně v úpadku, uzavřel dlužník jednající vedoucím provozovny Ing. Ladislavem Šefánkem se žalovaným smlouvu o půjčce, na základě které měl žalovaný půjčit dlužníku v hotovosti částku 2.000.000,-Sk. Půjčka byla splatná dne 28.2.2008, ve smlouvě nebyl udán důvod půjčky a nebyly ani sjednány úroky. Pohledávka na vrácení půjčky byla zajištěna blankosměnkou vystavenou dlužníkem a avalovanou Ing. Ladislavem Šefánkem. Žalobce nemá v účetnictví doklad, že by v rozhodné době přijal od žalovaného částku 2.000.000,-Sk. Dne 12.3.2008 tedy den předtím než došlo k zániku funkce Ing. Ladislava Štefánka jako vedoucího provozovny vybral Ing. Ladislav Štefánek z účtu dlužníka částku 5.000.000,-Sk a částku 2.000.000,-Sk dal, jako vrácení půjčky žalovanému. Žalovaný nepožadoval zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Sk pro placení po lhůtě splatnosti. Napadený právní úkon byl učiněn v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení. Žalobce je přesvědčen o tom, že v době, kdy dlužník vracel půjčku žalovanému, byl zcela nepochybně v úpadku a musel si být této skutečnosti vědom, když insolvenční návrh byl podán už dne 7.4.2008 a dne 19.5.2008 byl prohlášen úpadek dlužníka. Žalobce je dále přesvědčen o tom, že tím, že dlužník přednostně zaplatil žalovanému, byť za ním měla spousta věřitelů splatné pohledávky, zkrátil tím možnost uspokojení těchto věřitelů (např. věřitelů, kteří podali insolvenční návrh) a zvýhodnil žalovaného. Žalovanému tak byla uhrazena celá pohledávka, resp. zcela nepochybně se mu dostalo více, než kdyby byl nucen přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení. Žalobce se domnívá, že je pravděpodobné, že výše popsané právní úkony učiněné žalovaným a dlužníkem jsou neplatné.

Ve svém vyjádření ze dne 13.6.2010 žalovaný k věci uvedl, že na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.1.2008 mezi jím jako věřitelem a obchodní společností SLOVMLÝN, spol. s r.o., jednajícím vedoucím organizační složky podniku Ing. Ladislavem Štefánkem, jako dlužníkem poskytl dlužníkovi půjčku finanční hotovosti ve výši 2.000.000,-Sk. Převzetí předmětné částky potvrdil dlužník svým podpisem na smlouvě o půjčce. Jako smluvní sankce pro případ nezaplacení dluhu ve stanovené lhůtě ze strany dlužníka byla sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000,-Sk splatná do 10 dní ode dne vzniku nároku na její úhradu .Smlouva o půjčce byla sjednána v souladu s právními předpisy Slovenské republiky. Plnění ze strany věřitele bylo řádně poskytnuto, což potvrdil dlužník svým podpisem na smlouvě o půjčce. Skutečnost, že žalobce nemá v účetnictví doklad o přijetí uvedené částky dlužníkem neprokazuje, že žalovaný plnění dle smlouvy neposkytl. Dne 12.3.2008, tedy 12 dní po splatnosti půjčky, byl ze strany dlužníka dluh ve výši 2.000.000,-Sk uhrazen v hotovosti bez sjednané smluvní pokuty. O skutečnosti, zda je dlužník v úpadku v době poskytnutí ani přijetí půjčené částky žalovaný nevěděl. S dlužníkem nikdy předtím neobchodoval, nebyl osobou blízkou, ani nebyl s dlužníkem v koncernu, nemohl tedy znát jeho majetkové poměry. Poskytnutí a navrácení půjčky bylo běžným právním úkonem v obchodním styku a nic z jednání dlužníka nenasvědčovalo tomu, že je dlužník v úpadku nebo že by mohl úpadek dlužníka v blízké době nastat. Návrh na zahájení insolvenčního řízení byl podán až po uhrazení půjčky, do té doby žalovaný ekonomickou situaci dlužníka neznal.

Usnesením ze dne 31.1.2011 soud žalobce i žalovaného vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení soudu sdělili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Současně byli účastníci poučeni, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude se předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Usnesení bylo žalobci doručeno dne

2.2.2011, žalovanému dne 3.2.2011. V podání ze dne 3.3.2011 žalovaný uvedl, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalobce se k usnesení nevyjádřil.

Z usnesení zdejšího soudu připojeného žalobcem vyplývá, že dne 19.5.2008 rozhodl soud o úpadku dlužníka, na základě návrhu doručeného dne 7.4.2008. Usnesením ze dne 22.8.2008 soud potvrdil volbu nového insolvenčního správce Mgr. Marka Indry. Soudu je z jeho činnosti známo, že usnesením ze dne 2.1.2012 byl Mgr. Marek Indra z funkce insolvenčního správce odvolán a novým insolvenčním správcem byla ustanovena Advokátní kancelář Indra-Šebesta a spol. Z listin předložených žalobcem soud dále zjistil, že dne 14.1.2008 byla mezi žalovaným jako věřitelem a dlužníkem SLOVMLÝN, spol. s r.o., zastoupeným vedoucím organizační složky Ing. Ladislavem Štefánkem, uzavřena smlouva o půjčce. Ze smlouvy vyplývá, že věřitel půjčil peněžní prostředky ve výši 2.000.000,-Sk v hotovosti při uzavření smlouvy, což dlužník podpisem potvrdil. Současně se dlužník zavázal věřiteli půjčku splatit do 28.2.2008. Z příjmového pokladního dokladu ze dne 12.3.2008 vyplývá, že žalovaný od dlužníka částku ve výši 2.000.000,-Sk převzal.

Podle ust. § 239 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Dle ust. § 241 a § 242 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným, dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Zvýhodňujícím právním úkonem není zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem. Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Z uvedených usnesení a listin vyplývá, že žaloba byla podána ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Jelikož žalobce neprokázal, že dlužník půjčku od žalovaného neobdržel a že žalovaný, kterému byla půjčka vrácena mohl v době jejího vrácení poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku, případně, že dlužník vrácení půjčky činil s úmyslem zkrátit uspokojení věřitelů a tento úmysl byl žalovanému znám, soud návrh žalobce zamítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Krajský soud Brně dne 9. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce