36 INS 28468/2014www" :7 . .--"_--.H--I l.-__.: I

* . _ Krajský sand v Ústravě Havlíčkův nábřeží 34 i '-' 3 723 51 Ostrava 53m.:l-

_"'_'. 'ä-f l I.. .' 2:--i..." u.. _ .Ě'I'...Jc-.1.,.,.:.~_,=',-.'.--"-:4.: .

*x "na-w. t 155;: .

5- -n.

.-JH í' Jména:-I .:".ł'.Pig-...mial IE I 1 II_1 '-K __~.'1

-all

...1.1 'ăi-.l . ' . ' .-"-

I F

. ::s .l .:.:..-| "l I

I' w. _-..:-..-"ił-..-um

1 a.irIWH l

EüůH|l|l |||L||l|||W|!||||l!l|||||||H|l||W|||

5 2-I. v-2 ü 1 a-

" [NS zamsnüm usnesením-[15-13

~-' sát: mmm'lmwmnmhm ł;ť__:_f;':.ľí Gabriela Tekhasuvá "l .še 5:." Il:: Trnkm' 19

humfesildmsäuäslII-.uipłsmnäť'ł'l u 5;; ..-: 779 m] mumüuc / iülnínlduhłmrlauiułemdü " " a.de mumgym;-'

!mim umeni hwuňhłf I u r' l-l' . '1-' i r

'Ýmmm'm - . mi *3 * 2?-05-2016

I ._' .l I l I -. . .-1-_ . . I______._._.:-r|.__+'_. ."_..r55_. _-: ', _ .I u.. ~ .' ."-.':'. 41..: 1, !JI -| ' H' _ ._'.-'.-.-a--"I l ' __ I " a 'I. .". _-". 1.155 . l. a I .-.' I :I: _'I.' _ I' . a i .-'1w._'

WW-v ' -i á x matak ' ' Krajský sand v ŮSI'I'E'FĚ

::u 'ł'łií'ľ'ihl ::5:55 Dmmwsemmmyumana už*** 'Í' ::5151 P g I: Havlířkuvn nábřeží 3:1 -. 718 El Ústrava 551162 dum-IHIIWHHÍHIIIIIIH .H _ _| .-#34.-

' mełtadmitnehmasliien, '"I-aľiillravmaulă '..I-r-.. ~. ;_=____;._;_l CEHKHDDWÍEH BUILD" ml. mrúlmmmmxul mm ,

FEÚ'lůrš...III

__ __ Him au .a m WW

* '5 E 'EI EI 2-" " _. ms 13463,*2014 usneseni v5-?5-13

"-u 1.-L l I r . ""h

amatemásuäřwmmm-.-. t u-::EM !EE jf; Dalihur Šálek Luční 1:53 735 m Libavá

.1-.'' _ _ .-Í-'4-' 1*; .--' . '-Futuhsłaümáuäsilhulpmm ť .;:; _;"1 ""._-_-__4_~ . uüinłníduumpa 11mm!minn www má:: 'j í. I Him :ásIhIpłemla .Ti-'ť-l ł I '..I . !139 E mw#-..m

'-ł" firm. 1.

hifi;-__ l* "M

'H +1; h." 1 Pif-'HI' ..H

.::H j J l

11 ..l "E I ., * 'mu-Hmm".-_ _ _ m--' .-..i J I"?řf$-I'J;iřtli"*.ů'ľ 'url-'p 'a-a h 'l i-l .--. T'-ř' _ l. i

:gl---I' "-' " 'Il-.IE Ž? '-I I: ..-"--'-..-|'-.1.'-.-"---' u" . .... _' I-r- _ r .-1., . l .4 u '5 _,-;;_ k MAMMW I ' i mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

36INS 28468/2014 usnesení VS-P6-13, tisková skupina 58062-4/2016

TAJEMNÍK

Lhůta:

163-16.docx 2016/04/15 11:02:12 JUDr. Horák anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71345680, ins. správce, ID: HORÁK PETR811218 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Horák-JUDr. anonymizovano Horák, U sportovní haly 542/3, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: iknmjr5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 12:42:54

23.05.2016 12:42:54

23.05.2016 12:42:54 23.05.2016 15:27:37

30.05.2016 08:18 24.05.2016 01 :44

Taťána Václavková 23.05.2016 15:27:37

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Nevímová IvetaSpisová značka:361NS 28468/2014 Identifikace dotazuz58062-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 11:39 Kontrolu proved13 Václavková Taťána

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

Adresát: JUDr. Horák anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71345680, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR

Název DS anonymizovano Horák, rodné příjmení: Insolvenční správce

71345680

1D DS:iknmjr5

Horák, firma: lČ:

Adresa: U Sportovní haly /3, 77900 Olomouc, CZ anonymizovano

lD:HORÁK

PETR811218

Stav DS Přístupná

JUDr.

anonymizovano Horák-

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzTekbasová Gabriela, nar. TYP=:fyzická

04.06.1977, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

24.10.1978,

Tekbasová, Gabriela, 04.06.1977

Adresátzšálek Dalibor, nar. Twin fyzická fyzická ro, Šálek, Dalibor, 24.10.1978

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno v DS:typ:

l D : TEKBASOGABRO 4 0 67 7 lDzšÁLEK

DAL1241078

1

1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R