36 INS 15885/2015
Umwmmm Z" l' i.. Krajský sum' v üslravř m' . ' = 715 31 üstrava 114723:mm ®?...._aau _ 15;; mmmmµulm HUHnu Typl. 'ąumahrsixämhmm ' " ' '-.

Jmémapíilmnl'ďnmřwmł :nf-r .m EHKOf

:_ i ':-:'. Lil, ..'-I :IE-IM .1.'-' ir 1.-l-

' ._ l :l 1.'._ _-_ '_ ' I'-.'. _. r .I _ _ i . ._ r _ . '-m. . -. I . 1' .-ah-Hif.--w--"""- :± .-. _ _:.--I _-'_ : .._-\.I ' '-I.. ::I.El_l:._. I_._ .HLI-_-._ ..l-..Ě I. . " :_'.-:' ' . .FH-1": .l_ . r l-. a-_ _..-.-_-_-_._ rd.-._1 _ " :Ill _ __I:.u-i.; .-:.. .I _-.ł_ ..r _-' ř.; I E--. . II __ 'l" I " kr . u ..u 'i l I I I Il; I ł' f.'--l.l

||| || Í||| N |||Hl

*11ůír'EE

ED'IE'IL'|||i_||| ||H||_|||

5

1!|||_||||J||i

±łup* *W DluhuädňIHInüTumlb: :mi: :Il _ anonymizovano Hudáknvá _..._ ...mm-:Fr: ::_:L 'Zç-f'f Jičínská 157 hµmmłlnadmitmilluüµřiłmnzl: ' ' 'I 74' 1 Mí Jiřín'Lüuřk vmmuhuginlnimm r.-mumułmmmuinkydnł aliµlimmµmläva Hmm i.: !míwlmähm ł.h 'l' I. u -. IIIII.I-_ 'I'll-1.. ..._-u 1.'-:1. -.+

-. ílatel: --_'".-." Krajský suud v üstravě Havlíčknvu náhřaľí 34

TIS El üstrava !WIZEIl-uI-.I-IIIII !müvwllllllłł hntnřeaúuälnebrllasłiäen, . .-

I l' I a* :Ji .. J:. l

.' ..1.1-1 :"

I

'uteumnuuusmlm ::umu 'l'ppL[Hmmm] Efenaďąłipmum nemá.. .'aad :-_'

Vim. ihrsi :äsíil [Fütmnmü I' him a píijmtnl'-dunimatelt

-rlr nl-1' 4:-' ' F'." . c'±läłł»łµfł-'5:55

:srä'

HW

3-1:ED

lll ílll'uIM"

?EE-

Hllll

'k.'_.'!_-I r. I łnl'?" .'-I

!nwm l !mnm minn"

_ ů* ..tl [NS 1533521315 usnewniupnvulenivýjimky-BE

. .. t

4::l'±włäíř . ._ I ._ ł i II . :fil-:1. _I-É:: .._-Ir'-.::.-._ '.::I'l'l-L' l. __-I: .

' :r'_. :Ihr-.F1

_-l

'-- ..ý na'

Et. Martin Hudák Theinm'a 99MB 19ti [H] Praha 9-Čakmrice

r r L' . _ l . .-_-_'H-.i -' :alu-hr.. 51 admitłm ułfnnéschinkr-__ .-.:i.;."r-r 11 .. ."e-.'.-.Ě l _I µI-i

, = Í f mmammm'młídmmuřfü"i'f'rí' I *i ĚIWMÍWIMMWÉ 'ii/!ň í?

. E nummmmjímm f Ú) '-.-::TI-, . _ _ _ ' aj". :Elan-1 II. .'

.. WWWW' 54m' ?ms i =.1:- _~= . a za, hmmm W

u***

V. K.:

Usnesení o povolení Výjimky Doruč:

-IS

-dluľník

-Bc. Martin Hudák, Theinova 996/6, 196 00 Praha 9-Čakovice -zveřejnit V IR

Kal-právní moc

Ostrava 25.5.2016

Mgr. anonymizovano Budín, V.r. samosoudce vyhotovila

Dana J asková vyąąí soudní úředník mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlvvll vvvv llvvv 'vv-v IvlvleI-II l

36lNS 15885/2015 usnesení o povolení výjimky-B6, tisková skupina 114728-5/2016 vsú Lhůta:

36 INS 15885 2015 povolen 2016/05/25 11:22:03 JUDr. Chyla anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66211760, ins. správce, ID: CHYLA PETR 9 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Chyla-JUDr. anonymizovano Chyla, Sokolská třída 451/11, 70200 Ostrava, CZ ID DS: fkvxyze

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporuąena. 31.05.2016 14:16:43 31.05.2016 14:16:44

Ta»ána Václavková 01.06.2016 12:11 :24

Zprávu vypravil: Doručeno:

31.05.2016 14:16:43 31.05.2016 14:16:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamľikem doručena.

01.06.2016 12:11:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 aľ 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívějąí datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 07:26 Kontrolu provedl: Nevímová Iveta

02.06.2016 00:38Spisová značkaz3GINS 15885/2015 Identifikace dotazu:114728-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 13:12 Kontrolu provele Václavková Ta»ána

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzJUDr. Chyla anonymizovano , nar. Typµins. ID:CHYLA PE anonymizovano , IČ: 66211760, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:fkvxyze Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Chyla, firma: anonymizovano Chyla-Insolvenční správce

IČ: 66211760

Adresa: Sokolská třída /11, 70200 Ostrava 2, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzHudáková anonymizovano , nar. 18.06.1981, TST podnikajíc: IDzHUDÁKOVPETR180681 1 IČ: 73316661, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Hudáková, anonymizovano , 18.06.1981, 73316661 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Adresátch. Hudák Martin, fyzická TST fyzická IDzHUDÁK MART 1 Hledáno V DS:typ: FO, Hudák, Martin Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R