36 ICm 812/2010
Jednací číslo: 36 ICm 812/2010-47 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 4337/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem ve věci žalobce: FAMILY CZECH SERVIS s.r.o., IČO: 268 72 404, Studentská 341, 735 81 Nový Bohumín, zast.: Mgr. Michal Nosek, advokát se sídlem Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: 1) Mgr. Daniel Tomíček, Občanská 1115/16, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, insolvenční správce dlužníka Ivety anonymizovano , anonymizovano , Slovenská 2904/47, 733 01 Karviná-Hranice a žalovanému 2) Iveta anonymizovano , anonymizovano , Slovenská 2904/47, 733 01 Karviná-Hranice, zast.: Mgr. Petr Bureček, advokát se sídlem Občanská 16, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil oprávněnou co do výše a pravosti přihlášenou pohledávku věřitele č. 3-FAMILY CZECH SERVIS s.r.o., Studentská 341, 735 81 Bohumín, IČO: 268 72 404, ve výši 18.255,-Kč jako pohledávku přihlášenou v ins. řízení dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , Slovenská 2904/47, 733 01 Karviná, spis. zn. KSOS 36 INS 4337/2010, se zamítá.

ICM R -2-Spisová značka :-pokračování

II. Žalovaný 1) nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalované 2) na nákladech řízení částku 11.880,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalované 2).

Odůvodnění:

Incidenční žalobou došlou soudu dne 21.07.2010 se žalobce domáhal určení, že má v insolvenčním řízení dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , Slovenská 2904/47, 733 01 Karviná, po právu platnou pohledávku ve výši 30.475,-Kč, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 14.08.2009.

Podáním jenž obdržel soud dne 05.11.2010 vzal žalobce svoji žalobu částečně zpět nadále se domáhá zjištění pohledávky v rozsahu popřeném při přezkumném jednání, tedy 18.255,-Kč. Soud vzal toto zpětvzetí na vědomí usnesením ze dne 17.12.2010, které nabylo právní moci dne 12.01.2011.

Žalovaný 1) (insolvenční správce) požadoval zamítnutí žaloby s tím, že jeho popěrný úkon byl učiněn po právu. Žalovaný 1) ve svém vyjádření k žalobě ze dne 18.09.2010 mj. namítá, že pohledávku popřela i dlužnice a žalobce nepodal žalobu na určení pravosti a výše pohledávky proti dlužnici, pohledávka tak má být považována za zjištěnou pouze ve výši, v níž nebyla dlužnicí popřena.

Účastníci označili za nesporné následující skutečnosti: -usnesením ze dne 04.05.2010 byl zjištěn úpadek dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , Slovenská 2904/47, 733 01 Karviná a bylo povoleno oddlužení; -žalovaný byl ustanoven do funkce insolvenčního správce; -přihláškou ze dne 19.05.2010, evidovanou v oddíle spisu P3, přihlásil žalobce pohledávku ve výši 30.475,-Kč; -u přezkumného jednání dne 17.06.2010 popřeli žalobce i dlužnice nevykonatelnou pohledávku částečně, a to ve výši 12.220,-Kč, ve výši 18.255,-Kč ji uznali.

Spisem Krajského soud v Ostravě sp.zn. KSOS 36 INS 4337/2010 bylo prokázáno, že usnesením ze dne 27.07.2010 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

ICM R -3-Spisová značka :-pokračování

Vyrozuměním insolvenčního správce o popření pohledávky ze dne 22.06.2010 bylo prokázáno, že žalovaný 1) vyrozuměl žalobce o tom, že pohledávka žalobce byla na přezkumném jednání dne 17.06.2010 uznána žalovaným 1) i dlužnicí pouze ve výši 12.220,-Kč a ve výši 18.255,-Kč byla žalovaným 1) i dlužnicí popřena co do pravosti a výše. Žalobce byl žalovaným 1) ve vyrozumění poučen, že podle insolvenčního zákona má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, a proto má být žaloba podána v tomto případě také proti dlužnici. Následně byl poučen o tom, že žaloba má být podána vůči dlužnici a insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastanou účinky popření dlužnicí, tj ode dne, kdy bude zveřejněno v insolvenčním rejstříku usnesení insolvenčního soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž uvedená lhůta neskončí dříve než 15 dnů od doručení výzvy. Žalovaný 1) ve vyrozumění rovněž upozornil, že nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží a pohledávka popřená co do výše se bude pokládat za zjištěnou ve výši uvedené při jejím popření insolvenčním správcem a dlužnicí.

Z kopie dodejky bylo prokázáno, že vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky ze dne 22.06.2010 bylo žalobci doručeno dne 23.06.2010.

Návrhem vzneseným před přípravným jednáním, konaným dne 23.02.2011, navrhl žalobce přistoupení dlužnice Ivety anonymizovano do řízení na straně žalované. Protože nebyly důvody, které by tomu bránily, soud návrhu vyhověl usnesením ze dne 28.02.2011, které nabylo právní moci dne 08.03.2011.

Na jednání konaném dne 23.03.2011 žalovaná 2) navrhla zamítnutí žaloby z důvodu její opožděnosti.

Soud v řízení postupoval dle insolvenčního zákona účinného v době vyhlášení tohoto rozhodnutí a po posouzení výše uvedeného stavu věci dospěl soud k následujícím závěrům.

Dle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle § 198 insolvnenčího zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

ICM R -4-Spisová značka :-pokračování

Insolvenční správce ve svém vyrozumění ze dne 22.06.2010 uvedl nesprávné poučení o běhu lhůty pro podání incidenční žaloby vůči insolvenčnímu správci. Soud v důsledku tohoto nesprávného poučení považuje žalobu proti žalovanému insolvenčnímu správci za včas podanou, jelikož jí žalobce podal ve lhůtě uvedené insolvenčním správcem.

Dle § 410 odst. 2 isnolvenčního zákona má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Soud vykládá ustanovení § 410 odst. 2 insolvenčního zákona tak, že popření nevykonatelné pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schváleného oddlužení má tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

Žalobu na určení popřené pohledávky je třeba podat vůči oběma popírajícím, tj. jak proti insolvenčnímu správci, tak proti dlužníkovi. Přitom platí, že žalobu proti dlužníkovi lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastaly účinky oddlužení (§ 410 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Soud vyhodnotil, že žaloba proti dlužnici nebyla podána včas. Žalobci uplynula lhůta k podání žaloby vůči dlužnici dne 26.08.2010, tedy po 30 dnech od okamžiku, kdy nastaly účinky schválení oddlužení. Žalobce navrhl přistoupení dlužnice Ivety anonymizovano do řízení na straně žalované dne 23.02.2011. Jestliže marně uplynula lhůta k podání žaloby vůči jednomu z pasivně legitimovaných subjektů (zde dlužnici), nelze tento nedostatek zhojit ani postupem podle § 92 odst. 1 o.s.ř. a žalobce již nemůže úspěšně uplatňovat svá práva vůči dlužníkovi v samostatném řízení z důvodu prekluze práva, neboť mu marně uplynula lhůta k podání žaloby vůči dlužníkovi. Přestože tedy žalobce podal žalobu i proti dlužnici, která jeho pohledávku spolu s žalovaným při přezkumném jednání částečně popřela, soud hodnotí uplatnění práva proti dlužnici jako opožděné. Žalobce byl žalovaným 1) ve vyrozumění řádně poučen vůči komu má žalobu podat a v jaké lhůtě. Popírající insolvnenčí správce a dlužník mají v řízení postavení nerozlučných společníků, dané specifiky insolvenčního zákona. Žalobce tak nemůže ve věci uspět, neboť pohledávka žalobce nemůže být v řízení zjištěna s účinky vztahujícími se vůči insolvenčnímu správci a dlužnici, když dlužnice pohledávku popřela a žalobce nepodal včas žalobu vůči dlužnici.

Soud proto žalobu, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení dlužnice pohledávku ve výši 18.255,-Kč, zamítl.

ICM R -5-Spisová značka :-pokračování

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. má úspěšný žalovaný právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému 1) náklady řízení nevznikly, z toho důvodu neuplatnil žalovaný 1) nárok na jejich náhradu. Žalované 2), jakožto v plném rozsahu úspěšné žalované, přiznal soud nárok na náhradu nákladů řízení. Soud uložil žalobci zaplatit žalované 2) náklady řízení ve výši 11.880,-Kč. Náklady se skládají z odměny za zastupování ve výši 9.000,-Kč dle ust. § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb., dále ze tří režijních paušálů-každý ve výši 300,-Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za převzetí zastoupení a přípravu věci, vyjádření k žalobě a účast na jednání. To vše zvýšeno o DPH 20%.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 23.03.2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce

ICM R