36 ICm 749/2010
Jednací číslo: 36 ICm 749/2010-50 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 1235/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem ve věci žalobce: AUTOServis Majer, s.r.o., IČO: 25855077, Vojkovice 127, 739 51 Dobrá, zast.: Mgr. Radmila Kovařčíková, advokátka se sídlem Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava proti žalovanému: Mgr. Radim Kubica, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce dlužníka SIBO, spol. s r.o., Třinec, Lužnice, Lidická č. 1264, PSČ 739 61, IČO: 43963366, zast.: Mgr. Iveta Magnusková, advokátka se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce AUTOservis Majer, s.r.o., IČO: 25855077, Vojkovice 127, PSČ 739 51 má za dlužníkem SIBO, spol. s r.o., IČO: 43963366, Třinec, Lyžbice, Lidická č. 1264, PSČ 739 61 pohledávku v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. KSOS 36 INS 1235/2010 ve výši 85.179,- Kč za provedené opravy automobilu a zapůjčení náhradního motorového vozidla.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náklady řízení ve výši 5.323,40 Kč a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce.

ICM B -2-Spisová značka :-pokračování

Odůvodnění:

Žalobou došlou insolvenčnímu soudu dne 13.7.2010 se žalobce domáhal určení pravosti pohledávek ve výši 299.612,59 Kč přihlášených v insolvenčním řízení vedeném na majetek SIBO, spol. s r.o.(dále jen dlužník ). Podaná žaloba byla následně vzata co do částky 214.433,59 Kč vzata zpět, usnesením bylo řízení v této části zastaveno. Pohledávka zůstala spornou co do částky 85.179,-Kč za provedené opravy automobilu a zapůjčení náhradního motorového vozidla.

K žalobě se vyjádřil žalovaný, jenž ve svých podáních a stanovisku sděleném při jednání navrhl vydání rozsudku, kterým bude žaloba v plném rozsahu zamítnuta a na tomto stanovisku nadále setrval. Důvodem pro zamítnutí má být dle žalobce jednak neprokázání provedení prací tvrzených žalobcem a dále nepřípustnost změny pohledávky uplatňované ze smlouvy o dílo na pohledávku kvalifikovanou jako bezdůvodné obohacení.

Strany před zahájením dokazování označili pro účely řízení za nesporné: -Na majetek dlužníka SIBO, spol. s r. o. je vedeno ins. řízení formou konkursu ve věci KSOS 36 INS 1235/2010, úpadek a konkurs ze dne 14.04.2010. -Ins. správce byl jmenován Mgr. Radim Kubica, tento funkci nadále vykonává. -Žalobce přihlásil v řízení svoji pohledávku, tato byla přezkoumána a popřena co do pravosti v plném rozsahu, pokud by byla shledána pohledávka oprávněnou, pak byla popřena její výše co do částky uznané 1,-Kč. -Žaloba byla podána žalobcem včasně. -Na majetek úpadce bylo vedeno exekuční řízení od 19.02.2007, kdy byl rovněž ustanoven správce podniku.

Ve věci bylo nařízeno jednání, toto se konalo dne 21.2.2013.

K důkazu bylo v průběhu jednání prováděno :

-faktury č. 37/2007, 45/2007, 2008045, 2008050, 2008049, 2008067.

Soud konstatuje, že posouzením předložených faktur a jejich obsahu shledal těmito listinami za věrohodně vylíčený rozsah činností prováděné žalobcem pro dlužníka. K výhradě žalovaného k rozsahu fakturovaných prací insolvenční soud konstatuje, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by skutková tvrzení žalobce doložená k provedené práci výše uvedenými listinami zpochybňovalo.

ICM B -3-Spisová značka :-pokračování

K otázce změny právního důvodu pohledávky v závislosti na závěru o neplatnosti sjednaných smluv na jejichž základě došlo k provedení oprav a poskytnutých služeb z důvodu absence jejich signace správcem podniku v průběhu probíhající exekuce soud v souladu s konstantní judikaturou poukazuje na fakt, že přihláškou pohledávky jsou uplatňovány náklady za provedené opravy a služby, bez ohledu na smluvní formu. Důvodem pohledávky je vždy kausa, její právní kvalifikace pak může být v průběhu řízení změněna.

Z výše uvedených důvodů soud žalobě v rozsahu nedotčeném zastavením vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. V řízení došlo k zastavení řízení o podané žalobě, jenž byla následně vzata co do částky 214.433,59 Kč. S ohledem na to, že nebylo prokázáno zpětvzetí pro chování žalovaného, je třeba hodnotit podíl v rozsahu zastavení jako úspěch žalovaného. Co do částky 85.179,-Kč pak soud žalobě vyhověl, což je úspěchem žalobce. Úspěch žalovaného činí 71,5 %, úspěch žalobce 28,5%. Odečtením úspěchu od neúspěchu dostáváme výsledný stav 43%, jenž stanoví rozsah uspokojení nákladů řízení žalovaného.

Náklady žalovaného činí na právním zastoupení : -10.000,-Kč jako odměna právního zástupce dle § 5 písm. d) vyhl. 484/2000 ve znění k datu podání žaloby, -4x300 Kč režijní paušál dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 -cestovné za cestu Frýdek-Místek-Ostrava tj. 48 km, při ceně 36,10 Kč/litr a průměrné spotřebě 12,3l/100 km činí 390 Kč (x2 za účast při 2 jednáních), celkem 780 Kč -promeškaný čas 400 Kč (4x0,5 hod, odpovídá soudu známé době jízdy) celkem 12.380,-Kč. Z toho 43% činí 5.323,40 Kč, což je výše nákladů žalovaného hrazených žalobcem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

Ostrava 21. února 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce

ICM B