36 ICm 744/2010
Jednací číslo: 36 ICm 744/2010-52 Spis. značka ins. řízení: KSOS 36 INS 1235/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem ve věci žalobce: Beata anonymizovano , anonymizovano , Orzesze, Pasieki 25, Polská republika, zastoupen JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1199, 738 01 Frýdek-Místek, proti žalovanému : Mgr. Radim Kubica, O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, insolvenční správce dlužníka SIBO, spol. s r.o., Lidická 1264, 739 61 Třinec-Lyžbice, IČO: 439 63 366, zastoupen Mgr. Ivetou Magnuskovou, advokátkou se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. KSOS 36 INS 1235/2010 za dlužníkem SIBO Spol. s r.o. IČO: 43963366, Lidická 1264, 739 61 Třinec-Lužnice pohledávku ve výši 19,423.610,30 Kč z titulu nároku na úhradu kupní ceny a dopravy za dodávku cukerného sirupu včetně příslušenství.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

ICM B -2-Spisová značka :-pokračování

Odůvodnění:

Žalobou došlou insolvenčnímu soudu dne 12.7.2010 se žalobkyně domáhala určení pravosti pohledávky ve výši 19,423.610,30 Kč přihlášené v insolvenčním řízení vedeném na majetek SIBO, spol. s r.o.(dále jen dlužník ). Podaná žaloba byla následně po převzetí právního zastoupení doplňována, přičemž na návrhu žalobkyně setrvala a navrhla, aby jí bylo vyhověno.

K žalobě se vyjádřil žalovaný, jenž ve svém podání došlém soudu 10.2.2011 navrhl vydání rozsudku, kterým bude žaloba v plném rozsahu zamítnuta a na tomto stanovisku nadále setrval. Poukazoval zejména na fakt, že se věci řešené Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 41 K 41/2006, u VS Praha pod spis. zn. 2 Ko 12/2012 (ve věci není vydáno pravomocné rozhodnutí) žalobkyně není držitelkou předmětné pohledávky uplatněné žalobou, když touto je pan Henryk anonymizovano .

Strany před zahájením dokazování označují pro účely řízení za nesporné: -usnesením KS Ostrava spis. zn. 36 INS 1235/2010 z 13.04.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka SIBO, spol. s r.o., -ins. správcem byl ustanoven a funkci nadále vykonává Mgr. Radim Kubica, -dne 10.06.2010 se konalo přezkumné jednání, u nějž byla přezkoumána přihlášená pohledávka žalobce P16, jenž byla v plném rozsahu popřena jako nezaplacená kupní cena za dodávku cukerného sirupu co do částky 19,423.610,30 Kč, -přihláška pohledávky není předmětem sporu o její včasnosti a přezkoumatelnosti.

Ve věci bylo nařízeno jednání, toto se konalo dne 10.01.2013.

K důkazu bylo v průběhu jednání prováděno :

-Rozsudek Okresního soudu v Rybniku z 28.06.2012, spis. zn. VI. GC 117/11,

Žalobce k rozsudku uvedl, že poukazuje na jeho odůvodnění v části, kdy na straně 2 je patrné, že spor řeší otázku pohledávky vůči Vladimiru Cesekovi, jednajícím jako CESEK Vladimir EXPORT Import Mannheim, jenž je odlišná od pohledávky uplatněné v ins. řízení za společností SIBO, spol. s r.o. a tvořící předmět tohoto sporu.

-dohoda ze dne 05.02.2008 uzavřená mezi Henrykem anonymizovano a Beatou anonymizovano .

Žalobce k dohodě uvedl, že shodně s výše uvedenou argumentací je patrné, že výše pohledávek tvořící předmět této dohody je odlišná od výše pohledávek uplatněných v ins. řízení 36 INS 1235/2010.

ICM B -3-Spisová značka :-pokračování

-výslech svědka Henryka anonymizovano , z něj vyplynulo, že v řízení uplatněná pohledávka vznikla při obchodování jeho osoby v rámci podnikání spolu s manželi Sikorovými a to tím, že mu vznikla pohledávka za firmou Vladimir Cesek. Tato firma bez ohledu na registraci v SRN měla skutečné sídlo v Třinci v kanceláři firmy SIBO spol. s r.o.V rámci snahy zajistit úhradu této pohledávky bylo zjištěno, že nelze očekávat úhradu od firmy Vladimir Cesek, jenž byla nemajetná. Za této situace svědek zjistil, že společnost LAUDIS, a.s., v níž byl účasten rovněž spolu s manželi Sikorovými má závazky vůči firmě Vladimir Cesek. Z tohoto důvodu došlo k dohodě, v níž svědek jako firma Saturn a dále firma Saturn1 postoupily firmě LAUDIS, a.s. své pohledávky za firmou Vladimir Cesek, za což měly dostat od firmy LAUDIS, a.s. úhradu. Cena nebyla nominální, nýbrž nižší, proto LAUDIS, a.s. na koupi pohledávky s možností provést započtení proti firmě Vladimir Cesek získal. Tento případ je dle výpovědi svědka vysvětlením kauzy uplatnění pohledávky v řízení 41 K 41/2006 v Hradci Králové.

Oproti tomu, v případě pohledávky uplatňované v tomto řízení je dle svědka situace odlišná. Jde o případ, kdy firma Saturn, tedy p. Henryk anonymizovano koupila pohledávku za SIBO, spol. s r.o. od firmy LAUDIS, a.s. a to smlouvou ze dne 03.10.2005. Touto smlouvou byla koupena část pohledávky, zbytek pohledávky byl ve výši 2,5 mil. Kč koupen od stejného subjektu dodatečně a to prostřednictvím p. Beaty anonymizovano . Tato vždy vystupovala volně též označení Saturn1.Tuto pohledávku koupila ze dne 13.12.2005. S ohledem na neshody s manžely Sikorovými bylo v rámci zajištění pohledávky proti fingovaným zápočtům provedeno postoupení všech těchto pohledávek p. Beatě anonymizovano jako Saturn1. Toto je pohledávka, která tvoří předmět tohoto sporu v tomto řízení.

Svědek dále uvedl, že s ohledem na uplatnění pohledávky v Hradci Králové popsané shora se u OS Rybnik řešila část pohledávky přihlášené v konkursním řízení, což mělo vyřešit otázku oprávněnosti pohledávky za LAUDIS, a.s., když právní úprava postoupení pohledávky se řídila polským právem. Řízení doposud není ukončeno pravomocně.

K otázce prohlášení jeho právního zástupce v rámci konkursního řízení soudu v Hradci Králové, kde měl právní zástupce uvést, že postoupení pohledávky mezi společností LAUDIS, a.s. a p. Henrykem anonymizovano , které je předmětem tohoto sporu u KS Ostrava je neplatné svědek uvedl, že vyjádření právního zástupce je nutno vnímat v kontextu sporu s manžely Sikorovými. Protože společnosti SIBO, spol. s r.o. byly hledány veškeré důvody, proč zpochybnit existenci svého závazku nabytého od LAUDIS, a.s. p. Henrykem anonymizovano , bylo procesně vhodné přijmout možnost takovéhoto závěru a uplatnit pohledávku za společností LAUDIS, a.s. podpořenou tím, že bez ohledu na přesvědčení o zániku pohledávky vůči LAUDIS, a.s. a existenci pohledávky vůči SIBO, spol. s r.o. bude s argumentací o možné neplatnosti v postoupení uplatňována pohledávka vůči LAUDIS, a.s. z důvodu procesní opatrnosti.

ICM B -4-Spisová značka :-pokračování

Strany pro účely řízení označili ve vazbě na shora provedené dokazování a ve vztahu k pohledávce tvořící předmět sporu za nesporné, že -přihláška pohledávky věřitele tvořící předmět sporu je co do důvodu pohledávky pohledávkou odlišnou od pohledávky uplatněné v řízení vedeném u KS Hradec Králové, spis. zn. 41 K 41/2006, uplatňovanou v tomto řízení věřitelem Henrykem anonymizovano a p. Beatou anonymizovano , -pro potřeby rozhodnutí soudu označují za nesporné důkazy a skutkové závěry učiněné v řízení 21 Cm 139/2006. Strany sporu uvedly, že žádají, aby soud posoudil právní povahu ve smyslu zjištění oprávněnosti osoby uplatňovat pohledávku v tomto řízení, když mezi stranami není předmětem sporu otázka její pravosti co do její existence ani výše.

Po provedeném dokazování a na základě nesporných tvrzení účastníků řízení soud shrnul svá skutková zjištění a právní závěry takto: -uplatněná pohledávka žalobkyně není spornou co do důvodu a výše, -argumentace žalovaného o nedostatku pasivní legitimace žalobkyně jako držitele pohledávky uplatněné žalobou s poukazem na výsledky řízení vedeného u KS Hradec Králové, spis. zn. 41 K 41/2006 neshledala oporu v návaznosti na svědeckou výpověď pana Henryka anonymizovano a shodné závěry stran sporu.

Z výše uvedených důvodů soud žalobě v plném rozsahu vyhověl. Na okraj soud konstatuje, že závěry soudu co do pravosti pohledávky a jejího držitele odpovídají závěrům nepravomocného rozsudku zdejšího soudu 21 Cm 139/2006 z 12.2.2010. Přestože strany umožnily převzít důkazy a skutková zjištění učiněná v řízení 21 Cm 139/2006, soud k tomuto z důvodu nadbytečnosti nepřistoupil, když pro rozhodnutí soudu postačují zjištění učiněná v řízení.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy s ohledem na úspěch v řízení by tento nárok by měla strana žalující. Protože však dle ust. § § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, soud žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 24. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce

ICM B