36 ICm 51/2012
36 ICm 51/2012-143 (36 INS 15560/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 44848943, se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Martinem Štuksou, advokátem, se sídlem Kaplická 12, 140 00 Praha 4, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem: Široká 5, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Říčany, Roklanská 151/13, IČ 75296969, zast. Mgr. Hana Himmatová, advokátem, se sídlem Praha 1, Široká 5 o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalobce ve výši 15.049.496,82 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Jitky anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 15560/2011, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vůči žalovanému určení pravosti pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení na majetek dlužnice dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Říčany, Roklanská 151/13, IČ 75296969 (dále jen dlužnice) a žalovaným popřených ve výši

14.549.496,82 Kč s přísl. a 500.000,-Kč zajištěných zástavním právem k nemovitostem zapsaných na listu vlastnictví č. 227 pro kat. území Špičák, obec Železná Ruda.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uváděl, že žalobce neprokázal pasivní legitimaci dlužnice založenou na zákonných nebo smluvních důvodech, když tato pasivní legitimace dle žalovaného nevyplývala ze smlouvy o podřízeném úvěru v programu PROGRES. Nebylo dáno najisto, jaké závazky by měly připadnout k tíži dlužnice z důvodu vypořádání SJM dlužnice a jejího zesnulého manžela a zajištění dílčích pohledávek pak bylo ze strany žalovaného popíráno z důvodu neexistence samotné zajištěné pohledávky.

Řízení podle soudem prvního stupně podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. přerušeno do skončení řízení vedeného u Okresního soudu Praha-východ vedeného pod sp. zn. 25 D 654/2009 (dědické řízení ve věci zemřelého manžela dlužnice. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání žalobce, který uváděl, že pohledávka byla do řízení přihlášena jako podmíněná, neboť v té době žalobce nevěděl, že dědické řízení již bylo ukončeno a v době zahájení insolvenčního řízení dlužnice již bylo dáno právní nástupnictví dlužnice. Žalobce dále uváděl, že závazek vůči žalobci byl součástí SJM dlužnice a jejího zemřelého manžela a dlužnice proto za něj odpovídá v plné výši. Dlužnice pak rovněž pokračovala v živnosti svého zemřelého manžela a patří mezi dědice, takže její odpovědnost za závazek je jednoznačně dána a dědické řízení tak nemůže mít žádný vliv na rozsah odpovědnosti dlužnice. O odvolání rozhodl Vrchní soud v Praze dne 26.3 2013 tak, že usnesení o přerušení řízení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění odvolací soud uvedl, že shledal oprávněnými námitky žalobce a na tyto odkázal. Odvolací soud rovněž uvedl, že z odůvodnění rozhodnutí o přerušení řízení není zřejmé, jakou otázku v tomto incidenčním sporu by si musel soud řešit jako předběžnou a z toho důvodu nejsou závěry soudu prvního stupně přezkoumatelné.

Následně bylo soudem prvního stupně v řízení pokračováno a bylo jednáno ve dnech 22.8.2014, 18.9.2014 a 26.9.2015.

K důkazu bylo čteno usnesení Okresního soudu Praha-východ, č.j. 25 D 654/2009-450, vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky, přihláška žalobce do insolvenčního řízení, insolvenční spis KSPH 36 INS 15560/2011, dědický spis 25 D 654/2009, výpisy z účtu č. 7041911208/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041913406/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041913502/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpis z obchodního případu 2006-1238-RO-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041914505/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041914409/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041914206/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041912200/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041900103/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.01-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041909909/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, výpisy z účtu č. 7041919904/4300-Jaroslav Urban, období k 01.01.06-31.10.11, žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 25.04.2006-Jaroslav Urban, (12.500.000 Kč), žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 17.05.2006-Jaroslav Urban, (297.394 Kč), žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 25.05.2006-Jaroslav Urban, (135.953 Kč), žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 08.06.2006-Jaroslav Urban, (233.575 Kč), žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 18.06.2006-Jaroslav Urban, (81.003 Kč), žádost o čerpání úvěru č. smlouvy 2006-1238-RO ze dne 23.06.2006-Jaroslav Urban, (252.074 Kč), výpisy z katastru nemovitostí LV č. 1908 Katastrální území Říčany u Prahy, okres Praha-východ, stav ke dni 01.11.2009, výpisy z katastru nemovitostí LV č. 227 Katastrální území Špičák, okres Klatovy, stav ke dni 15.04.2014.

Žalovaný uváděl, že pokud se jedná o žalobcem uváděnou výši pohledávky, žalovaný vycházel z usnesení OS Praha-východ sp. zn. 25 D 654/2009, kde byla obecná cena majetku manželů Jaroslava Urbana a Jitky anonymizovano stanovena na částku 4.158.368,66 Kč. K tomu rovněž žalovaný odkazoval na to, že přihláška žalobce do insolvenčního řízení byla přihlášena jako podmíněná (a to jak dílčí pohledávka č. 1 ve výši 13.361.389,55 Kč, tak dílčí pohledávka č. 2 ve výši 500.000,-Kč). Obě tyto dílčí pohledávky byly v přihlášce vázány na právní moc rozhodnutí o vypořádání SJM, s ohledem na skutečnost, že 14.5.2009 došlo k úmrtí Jaroslava Urbana, manžela dlužnice Jitky anonymizovano .

Žalobce uváděl, že žalovaný pomíjí skutečnost, že vyčíslení hodnoty aktiv a pasiv uvedených v dědictví po zemřelém Jaroslavu anonymizovano bylo provedeno v rámci vyčíslení ceny podniku, kdy hodnota nemovitostí, obsažených v SJM Jaroslava Urbana a Jitky anonymizovano , byla zohledněna v rámci poměru aktiv a pasiv v rámci tohoto podniku (věci sloužící pro podnikatelskou činnost zemřelého Jaroslava Urbana). Rovněž je dle žalobce třeba přihlédnout ke skutečnosti, že probíhá likvidace dědictví. Pokud se jedná o skutečnost, že pohledávka byla přihlášena jako podmíněná, to z toho důvodu, že žalobce vycházel z informací, které měl k dispozici. Pasivní legitimace je dána tím, že dlužnice nabyla majetek po zemřelém manželovi, pokud by v rámci dědického řízení nabyl celý majetek některý z dědiců, odlišných dlužnice Jitky anonymizovano , s tím, že by zároveň převzal pasiva tohoto dědictví, pak by nebylo možné požadovat plnění z pohledávky po dlužnici.

Žalovaný rovněž uváděl, že je třeba vyčkat až proběhne likvidace dědictví a fakticky tak bude provedeno ocenění položek, které ve svém souhrnu tvoří jednu polovinu podniku zůstavitele (rozsah majetku náležejícího do dědictví).

Žalobce také dále uváděl, že dle jeho názoru se závěry žalovaného ohledně vztahu mezi usnesením OS Praha-východ sp. zn. 25 D 654/2009 a samotnou likvidací dědictví nelze zcela souhlasit. Je pravdou, že v samotném textu v části usnesení OS Praha-východ sp. zn. 25 D 654/2009, týkající se jedné poloviny podniku zůstavitele není uvedeno ocenění jednotlivých dílčích položek, nicméně usnesení samo obsahuje obvyklou cenu majetku SJM ke dni úmrtí zůstavitele, kdy tato je vyčíslena částkou 4.158.368,66 Kč (tato částka je pak výsledkem porovnání aktiv a pasiv majetku v SJM).

Podle § 143 odst. 1 písm. b) obč. zák. společné jmění manželů tvoří (mimo jiné) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle § 145 odst. 3 obč. zák. závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Podle § 511 odst. 1 obč. zák. jestliže je právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

Podle § 149 odst. 2 věty třetí obč. zák. se při vypořádání společného jmění manželů po jeho zániku vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou manželé povinni splnit rovným dílem.

Soud měl po provedeném dokazování za prokázané, že žalobce poskytl manželi dlužnice úvěr ze smlouvy o podřízeném úvěru ve výši 13.500.000,-Kč. Soud měl rovněž za prokázáno, že nebyla ze strany manžela dlužnice splněna povinnost zřídit další zástavní právo ve prospěch žalobce k nemovitostem manžela dlužnice v k.ú. Říčany (na základě dodatku ke smlouvě o podřízeném úvěru. Ze smlouvy a zřízení zástavního práva a z výpisu z katastru nemovitostí bylo prokázáno zajištění pohledávek žalobce k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na LV č. 227 pro k.ú. Špičák, obec Železná Ruda. Manžel dlužnice zemřel dne 14.5.2009 a dlužnice pokračovala v živnosti svého manžela, dědictví neodmítla a je tak právní nástupkyní svého manžela. Dědické řízení probíhá u Okresního soudu pro Prahu-východ pod sp.zn. 25 D 654/2009, usnesením č.j. 25D 654/2009-450 bylo rozhodnuto o rozsahu majetku patřícího do dědictví a o vypořádání majetku patřícího do SJM dlužnice a jejího zesnulého manžela. Pro předlužení bylo rozhodnuto o likvidaci dědictví.

S ohledem na výše uvedené má tedy soud, shodně s žalobcem, za to, že byť dlužnice nebyla účastníkem smluvního vztahu s žalobcem, bylo prokázáno, že dluhy z úvěrové smlouvy považovala za dluhy patřící do společného jmění jejího a manžela dlužnice, což vyplývá z rozhodnutí o vypořádání SJM v dědickém řízení. Stejně tak dlužnice považovala za součást společného jmění majetek, který je předmětem zajištění pohledávky žalobce.

Podle § 511 obč. zák. platného do 31.12.2013 je žalobce oprávněn požadovat splnění celého společného závazku po kterémkoliv z dlužníků, v daném případě i po dědici po zůstaviteli. Poměr, v jakém dědici nabudou dědictví může mít význam pouze pro způsob, jakým se vzájemně vypořádají poté, co bude část závazku, připadající na zůstavitele splněna.

S ohledem na výše uvedené tedy soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Pokud se jedná o náklady řízení, nepřiznal soud náhradu nákladů řízení žádné ze stran, když žalobce právo na náhradu nákladů řízení ve smyslu § 202 odst. 1 insolvenčního zákona neuplatnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. září 2014 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová