36 ICm 450/2011
36 ICm 450/2011-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, 1050 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou ve věci žalobce Luboše Bárty, bytem Pražská 46, 277 11 Neratovice, proti žalované Dagmaře anonymizovano , anonymizovano , bytem na Hrádku 91, 277 11, Buškovice, Neratovice,

o vyloučení věci ze soupisu z majetkové podstaty

takto:

I. Návrh žalobce, aby z majetkové podstaty dlužnice Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem na Hrádku 91, 277 11, Buškovice, Neratovice, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 13519/2010, byl vyloučen osobní automobil tovární značky Peugeot 406 1, 9 TD, reg. Zn. 2 S 48673, VIN: VF38BDHXE80038288, zapsaný v majetkové podstatě dlužnice jako položka p. č. 21, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svým návrhem se žalobce domáhá vyloučení shora uvedeného osobního automobilu z majetkové podstaty dlužnice Dagmar anonymizovano , nar. 30. 7. 1971, bytem na Hrádku 91, 277 11, Buškovice, Neratovice s tím, že tyto byly sepsány insolvenční správkyní do soupisu majetkové podstaty dlužnice Dagmar anonymizovano , nar. 30. 7. 1971, bytem na Hrádku 91, 277 11, Buškovice, Neratovice, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 13519/2010, a to zcela neoprávněně. Uvedl, že shora uvedený osobní automobil je jeho osobním majetkem a také jediným majetkem, který mu po dohodě s bývalou ženou zůstal.

Žalovaná uvedla, že předmětný osobní automobil má v užívání žalobce, tento byl zakoupen z jeho výlučných prostředků, návrh na vypořádání společného jmění manželů doposud podán nebyl.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2011 č. j. KSPH 36 INS 13519/2010-A-13 byl zjištěn úpadek dlužnice, byla ustanovena insolvenční správkyně Ing. Bc. Hanu Grofovou, se sídlem Opatovická 4, 110 00 Praha 1 a povoleno řešení úpadku dlužnice oddlužením. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2011 č. j. KSPH 36 INS 13519/2010-B-10 soud schválil oddlužení dlužnice Dagmar B á r t o v é , nar. 30. 7. 1971, bytem Na Hrádku 91, 277 11 Byškovice, Neratovice, plněním splátkového kalendáře. Podle zprávy insolvenční správkyně zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 1. dubna 2011 byl předmětný osobní automobil zahrnut do majetkové podstaty dlužnice.

Podle § 224 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ), se do soupisu zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo k němu uplatňuje právo; tuto osobu správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost ji o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který správce tento majetek sepsal.

Podle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, mohou se žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo.

Podle § 229 odst. 3 písm. c) IZ je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce v době od prohlášení konkursu.

Podle § 409 odst. 2 IZ dispoziční oprávnění k majetku, náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník.

Na základě shora uvedených skutečností je zřejmé, že v dané věci nejsou splněny předpoklady, na jejichž základě by soud mohl žalobě o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty vyhovět. Žalobce, pokud tvrdí, že je zde označený majetek, který neměl být zahrnut do majetkové podstaty dlužnice, musí svou žalobu podanou u insolvenčního soudu podat proti insolvenčnímu správci a nikoliv proti samotné dlužnici. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ani pokud by byly splněny předpoklady legitimace účastníků, pokud soud schválil oddlužení dlužnice Dagmar B á r t o v é , nar. 30. 7. 1971, bytem Na Hrádku 91, 277 11 Byškovice, Neratovice, plněním splátkového kalendáře, insolvenční správkyně pak pozbyla dispoziční oprávnění k majetku dlužnice a nemůže již s majetkem dlužnice nakládat. Žalovaná není v daném případě pasivně legitimována, předpoklady, za nichž lze vylučovací žalobě nebyly splněny, soud proto žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 146 odst. 1 písm. c ) o.s.ř, když řízení bylo zastaveno a žalované žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ( § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den ( § 57 odst.2 o.s.ř. ). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu, nebo podání odevzdání orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.)

V Praze dne 20. května 2011

Mgr. Alena Watzková, v. r. samosoudce Za správnost: Monika Klemešová