36 ICm 4473/2014
Číslo jednací: 36 ICm 4473/2014-25 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 19877/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEMREPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: SMART HYPO, s. r. o., IČO 27774082, tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, proti žalované: Doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D., IČO 46600698, Dlouhá třída 1161/97, 736 01 Havířov, insolvenční správkyně dlužníka Zbyňka anonymizovano , anonymizovano a dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dolní Bečva 371, 756 55 Dolní Bečva, o popření pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že zajištěná pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u KS v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 19877/2014 ve výši 409.735,53 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 18.12.2014 doručenou procesnímu soudu dne 19.12.2014, se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že zajištěná pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u KS v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 19877/2014 ve výši 409.735,53 Kč, je po právu.

Svou žalobu zdůvodnil tím, že:

-Přihláškou ze dne 16.9.2014 uplatnil v citovaném insolvenčním řízení zajištěnou pohledávku v celkové výši 1.479.126 Kč z titulu nesplaceného úvěru, který byl poskytnut na základě smlouvy o úvěru č. 8130000406 ze dne 12.7.2013 ( dále i SÚ ) a smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 12.7.2013, kdy byl dlužníkům poskytnut úvěr v částce 500.000 Kč. V čl. III. bod 1 SÚ se dlužníci zavázali zaplatit celkem částku 1.266.000 Kč sestávající z poplatku za uzavření smlouvy ve výši 16.000 Kč a dále částku 1.250 Kč ve 120 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 10.417 Kč s tím, že poslední, tj. 120. splátka, bude ve výši 10.377 Kč. První splátka byla splatná ke dni vyplacení úvěru, tj. 16.7.2013, a každá další pak vždy k 28. dni každého následujícího měsíce počínaje srpnem roku 2013 až do úplného zaplacení. Dlužníci do doby podání přihlášky pohledávky ze dne 16.9.2014 uhradili plně pouze 9 splátek ve výši 10.417 Kč za měsíce červenec 2013 až březen 2014, na 10. splátku v měsíci dubnu 2014 byla zaplacena částka ve výši 5.000 Kč a byl také uhrazen poplatek za uzavření smlouvy 16.000 Kč. Celkem tedy dlužníci do dne podání přihlášky zaplatili na splátkách pouze částku ve výši 98.753 Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníci neplnili svůj závazek z této smlouvy řádně a včas, byl v souladu s ustanovením čl. III. bod 3 SÚ ke dni 11.3.2014 zesplatněn (viz přihláška pohledávky ze dne 16.9.2014). -Dne 14.11.2014 vzal částečně, tj. do výše částky 125.000 Kč zpět pohledávku č. 2. -Při přezkumném jednání konaném dne 27.11.2014 v jeho nepřítomnosti byla žalovaným přihlášená pohledávka do výše částky 409.735,53 Kč vyloučena dle ustanovení § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v aktuálním znění, dále jen IZ . -Dne 10.12.2014 žalobce obdržel od insolvenčního správce vyrozumění ze dne 4.12.2014.

Co se týče úroků, jež žalovaný popírá, žalobce odkazuje na ust. § 497 a § 502 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním znění (dále jen obch. zákoník), akcentuje skutečnost, že smlouva o úvěru dle obchodněprávní úpravy musí na rozdíl od občanskoprávní smlouvy o půjčce uzavřené dle ust. § 657 a násl. občanského zákoníku vždy obsahovat závazek platit úroky. Jedná se o nezbytnou podmínku (conditio sine qua non) pro vznik smlouvy o úvěru. Úrok byl v daném případě sjednán ve výši 10 % z jistiny za každý rok trvání smlouvy, přičemž úroky jsou pevné po celou dobu sjednané délky trvání úvěru a jsou splatné měsíčně dle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Dlužníci s takto sjednanou výší úroků souhlasili, což stvrdili vlastnoručním podpisem na smlouvě o úvěru. Žalobce má za to, že sjednaná výše úroků je plně v souladu s judikaturou a dobrými mravy a v tomto směru se dovolává rozhodnutí NS ČR, č.j. 21 Cdo 1484/2014.

V čl. III. bod 3 smlouvy o úvěru si žalobce a dlužníci dohodli, že v případě neuhrazení některé splátky v plné výši nebo v řádném termínu může věřitel v souladu s ust. 565 obč. zákoníku žádat zaplacení celé pohledávky, přičemž použitím tohoto práva se stává splatný

ICM R celý dluh včetně příslušenství, smluvních pokut a paušální náhrady nákladů vynaložených na vymáhání pohledávky.

Smluvní strany si ve smlouvě o úvěru zcela jednoznačně dohodly plnění ve splátkách, což stvrzuje splátkový kalendář , který byl dlužníky stvrzen jejich vlastnoručním podpisem. Z důvodu neplnění povinností dlužníků z předmětného závazku řádně a včas byl závazek dlužníků v souladu s citovaným ust. čl. III. bod 3 SÚ ke dni 11.3.2014 zesplatněn. O této skutečnosti byli dlužníci informováni prostřednictvím Oznámení o zesplatnění závazku a uložení smluvních pokut ze dne 10.3.2014. Žádost žalobce o zaplacení celé pohledávky je jednostranným právním úkonem, jehož obsahové náležitosti nejsou stanoveny. Za této situace je za žádost třeba považovat jakýkoliv projev vůle, z něhož je zřejmý úmysl věřitele žádat dlužníka o zaplacení celého dluhu. Smluvní strany mají plně k dispozici, jakým způsobem sjednají splatnost svých závazků. Při sjednávání splatnosti smluvním stranám nic nebrání dohodnout, že v případě prodlení dlužníka s plněním jedné splátky se celý dluh stává splatný bez dalšího.

Na podporu svého názoru žalobce odkazuje na rozhodnutí VS v Praze, č.j. 104 VSPH 169/2014-64, ze dne 24.6.2014, ve kterém se soud zabývá případem podobným předmětnému sporu, a vyslovil názor, že nepřirostly úroky po rozhodnutí o úpadku, nýbrž v okamžiku zesplatnění celého úvěru. Uvádí se v něm, že úroky jsou cenou poskytnutých peněz, kterou v případě řádného splácení ve splátkách zaplatí dlužník věřiteli postupně a v případě prodlení se splácením nastupuje, resp. může nastoupit povinnost splatit celý dluh, tj. včetně úroků, najednou. V dané situaci všechny splátky dluhu z úvěru včetně úroků se staly splatnými před prohlášením úpadku dlužníka, a proto se ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona v tomto případě neuplatní. Věřitel by nepochybně měl v nalézacím řízení nárok na zaplacení všech dosud nezaplacených splátek úvěru a není žádný důvod zastávat názor, že v rámci insolvenčního řízení by postavení věřitele mělo být jiné, jedná-li se o pohledávku s úroky přirostlými před rozhodnutím o úpadku. V této souvislosti vrchní soud akcentoval i skutečnost, že je nutno odmítnout názor, že při prodlení dlužníka se splácením splátek úvěru nelze činit splatným celý dluh včetně úroků, které by v případě řádného splácení, byly splatné až v budoucnu. Pokud by tomu tak mělo být, bylo by v mnohých případech paradoxně výhodnější pro dlužníka, kdyby úvěr nesplácel, neboť by po zesplatnění by vedle dlužné částky úvěru zaplatil věřiteli místo úroků jen úrok z prodlení, který bude zpravidla nižší než dohodnutý úrok.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a své procesní stanovisko zdůvodnila tak, že pohledávku při přezkumném jednání vyhodnotila následovně: 1. v částce 782.390,47 Kč (dílčí pohledávka č. 1) pohledávku uznala a tato byla zjištěna. 2. v částce 409.735,53 Kč (dílčí pohledávka č. 1) pohledávku popřela s odůvodněním vyplývajícím z přezkumného listu, že jde o pohledávku vyloučenou z uspokojení dle § 170 insolvenčního zákona, která je předmětem žaloby. 3. dílčí pohledávku č. 2 uznala.

ICM R

Vyrozumění o popření pohledávky doručila žalobci dne 10.12.2014, jehož obsahem je informace, že pohledávka byla vyloučena v částce 409.735,53 Kč z uspokojení dle § 170 insolvenčního zákona. Popření této pohledávky v uvedené výši bylo učiněno proto, že v předmětné částce jsou obsaženy úroky, které jsou splatné až po úpadku, přičemž citované ustanovení § 170 písm. a) a b) insolvenčního zákona takovouto pohledávku vylučuje z uspokojení v insolvenčním řízení.. Žalobce má nárok na úrok jen za dobu do rozhodnutí o úpadku.

V této souvislosti vyslovila názor, že zesplatněním úvěru nevzniká a nemůže vzniknout věřiteli právo na úhradu všech smluvních úroků, na což by měl právo pouze za dobu, po kterou měl dlužník finanční prostředky k dispozici. Zesplatnění úvěru dle § 565 občanského zákoníku znamená, že věřitel má právo ihned požadovat jistinu a k ní úroky do doby vrácení prostředků. Má za to, že citované ustanovení není o tom, že by se okamžitě zesplatnily všechny budoucí úroky, které coby cena za poskytnutí peněz, se musí počítat jen za tuto dobu, zejména v insolvenčním řízení, kde jsou omezeni rozhodnutím o úpadku.Shledává nesprávným názor žalobce, že zesplatněním věřiteli vzniká nejen nárok na úrok z prodlení, ale nezaniká mu právo na smluvní úroky.

Odvolávaje se na prezentovaný názor má za to, že ujednání ve smlouvě čl. III. bod 3, že zesplatněním vzniká žalobci nárok na celé příslušenství, je v rozporu se zákonem a smyslem samotných smluvních úroků a současně to nevylučuje aplikaci právě § 170 insolvenčního zákona, neboť žalobce požaduje úroky i za dobu po úpadku.

Soud rozhodl o věci dle § 115a o.s.ř. ve spojením s ustavením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili a to žalobce podáním ze dne 23.9.2015 a u žalované , soud souhlas dovodil v souladu s ustanovením § 101 odst.4 o.s.ř., když usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím věci soudem prvního stupně bez nařízení jednání ze dne 25.9.2015 bylo žalované doručené dne 29.9. 2015 a lhůta soudem stanovena k vyjádření marně uplynula.

Ke sporným skutečnostem soud provedl následující zjištění ze spisu sp. zn. KSOS 36 INS 19877/2014, že :

-Vyhláškou ze dne 21.7. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníků č.1: Zbyněk Kretek, rodné č anonymizovano , č.2 Zdeňka anonymizovano , rodné č anonymizovano , oba bytem 756 55, Dolní Bečva 371. -Usnesením z 5. 8. 2014, č.j. KSOS 36 INS 19877/2014-A6 byl zjištěn úpadek dlužníků č.1 Zbyňka anonymizovano a č. 2 Zdeňky anonymizovano (výrok II) a soud povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III). -Přihláškou ze dne 16. 9. 2014 žalobce přihlásil do předmětného insolvenčního řízení celkovou pohledávku ve výši 1.479.126 Kč sestávající:

Z pohledávky číslo 1 zajištěné majetkem dlužníka ve výši 1.151.247,-Kč (jistina)s důvodem vzniku: smlouva o úvěru číslo 81300000406 ze dne 12. 7. 2013 (dále jen

ICM R

SÚ ). Z dalších okolností se podává, že celková dlužná částka byla 1.250.000,-Kč (jistina ve výši 500.000,-Kč, smluvní úroky ve výši 500.000,-Kč, úplata ve výši 250.000,-Kč; poplatek za uzavření smlouvy ve výši 16.000,-Kč). Do dne podání přihlášky bylo na splátky úvěru uhrazeno 98.753,-Kč tedy 9 splátek za měsíce červenec 2013 až březen 2014 ve výši 10 417,-Kč, na 10. splátku za měsíc duben 2014 byla uhrazena částka 5.000,-Kč. Dále byl uhrazen poplatek za uzavření smlouvy ve výši 16.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že spoludlužníci neuhradili svůj závazek z citované SÚ řádně a včas, byl závazek spoludlužníků v souladu s článkem III bod 3 této smlouvy zesplatněn ke dni doručení Oznámení o sesplatnění úvěru se dne 10. 3. 2014, to je ke dni 11. 3. 2014. Následně pak byly uhrazeny na předmětnou půjčku částky: 12. 3. 2014 částka 10.417,-Kč; 8. 4. 2014 částka 5.100,-Kč; 10. 4. 2014 částka 5 .317,-Kč; 12. 5. 2014 částka 5.000,-Kč. Žalobce proto přihlásil celou zbývající dlužnou částku dle článku III bod 6 smlouvy o úvěru. Spolu s touto pohledávkou žalobce přihlásil i příslušenství ve výši 40.879,-Kč, a to zákonné úroky z prodlení za dobu od 12. 3. 2014 do 19. 8. 2014 ve výši 8,05 % p.a. z částky 1.151.247,-Kč.

Dále se z přihlášky podává informace, že předmětná pohledávka je zajištěná zástavním právem-smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 12. 7. 2003, kterou spoludlužníci mají na základě smlouvy darovací, kupní, o zřízení věcného předkupního práva ze dne 28. 12. 2011, právní účinky vkladu práva ke dni 17. 1. 2002, V-114/2002-836 a na základě kolaudačního rozhodnutí č.j.MěÚ/Výst/75/2006/Hr-21 ze dne 22. 2. 2006, právní moc ke dni 18. 3. 2006, Z-1795/2006-836, v podílovém spoluvlastnictví každý o velikosti podílu v rozsahu jedné poloviny z celku nemovitostí zapsaných na LV číslo 1359 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, katastrální území Dolní Bečva, obec Dolní Bečva, okres Vsetín, a to pozemky parcelní číslo St. 880/2-zastavěná plocha a nádvoří (rozsáhlé chráněné území); součástí je stavba: Dolní Bečva č.p. 32 1, rodinný dům, parc. č. 756/3-zahrada (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond). Pohledávka je splatná od 11. 3. 2014 v celé částce 1,177.081,-Kč. Z pohledávky číslo 2 ve výši 287.000,-Kč, zajištěné majetkem dlužníka, která má základ ve smlouvě o úvěru číslo 81300000406 ze dne 12. 7. 2013 představující smluvní pokutu a) dle článku IV. této smlouvy ve výši 0,2 % denně z jistiny, to je z částky 500.000,-Kč =1.000,-Kč za každý započatý den prodlení za 162 dnů prodlení od 11. 3. 2014 do 19. 8. 2014 v celkové výši 162.000,-Kč; b) jednorázové smluvní pokuty ve výši 50.000,-Kč dle článku IV smlouvy o úvěru ze dne 12. 7. 2013 a c) paušální náhrady nákladů ve výši 75.000,-Kč dle článku IV smlouvy o úvěru číslo 8130000406 ze dne 12. 7. 2013.

I předmětná pohledávka číslo 2 je zajištěna shora citovaný zástavním právem-smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 12. 7. 2013. Pohledávka je splatná 11. 3. 2014. Vznik zajištění obou pohledávek je specifikován datem 15. 7. 2013.

Ze smlouvy o úvěru č. 8130000406 uzavřené dle 12.7.2013 mezi žalobcem a dlužníky Zbyňkem Kretkem, anonymizovano a Zdeňkou anonymizovano , r.č. 771114/5875, oba bytem

ICM R

Dolní Bečva 371, 756 55, bylo zjištěno, že v čl. I. je vymezen předmět smlouvy, kde se věřitel zavázal poskytnout spoludlužníkům částečně účelově vázaný bezhotovostní spotřebitelský úvěr v celkové výši 500.000 Kč. Doba trvání úvěru byla sjednána v trvání 120 měsíců. Pod bodem 2 citovaného článku pak bylo sjednáno zaplacení poplatku ve výši 16.000 Kč za sjednání této smlouvy, ve kterém jsou zahrnuty veškeré poplatky zaplacené příslušnému katastrálnímu úřadu v souvislosti s vkladem zástavního práva k nemovitostem zajišťujícím závazek spoludlužníků z této smlouvy, který je splatný ke dni vyplacení úvěru, a k témuž dni je splatná rovněž i první splátka úvěru. Vzhledem k tomu, že úvěr bude věřitelem vyplacen bankovním převodem a dále s ohledem na splatnost poplatku a první splátky, dohodly se smluvní strany, že pohledávka spoludlužníků za věřitelem na vyplacení úvěru bude započtena proti pohledávce věřitele za spoludlužníky na zaplacení poplatku a první splátky úvěru. Za den vyplacení se považuje den, kdy dá věřitel příkaz bance k převodu finančních prostředků na účet určený spoludlužníky.

V čl. II. byly sjednány: úroky a úplata, kdy pod bodem 1. se dlužníci zavázali zaplatit úroky ve výši 10 % z jistiny za každý rok a sjednanou celkovou úplatu 250.000 Kč, přičemž úroky a úplata jsou spolu splatné měsíčně, a po jejich úplném uhrazení je rovněž jistina splatná měsíčně. Měsíční splátka uvedená v čl. III. této smlouvy v sobě zahrnuje nejdříve splátku úroků a úplaty a po jejich úplném uhrazení následně splátku jistiny. Současně bylo ujednáno, že v případě zesplatnění závazků vyplývajících z této smlouvy přirůstá nesplacená část úroků k nesplacené části jistiny. Pod bodem 2. je sjednaná roční sazba nákladů jako pevná ve výši 27,2 %, která nebude po celou dobu smluvního vztahu měněna.

V čl. III. bod 1 upravující splatnost úvěru se spoludlužníci zavázali společně a nerozdílně věřiteli zaplatit celkem částku 1.266.000 Kč, z toho poplatek za uzavření smlouvy ve výši 16.000 Kč a částku 1.250.000 Kč ve 120 pravidelných měsíčních splátkách po 10.417 Kč s tím, že poslední, tj. 120. splátka, bude ve výši 10.377 Kč, a dále s tím, že první splátka bude splatná ke dni vyplacení úvěru, tj. 16.7.2013 a každá další pak vždy k 28. dni každého následujícího měsíce počínaje srpnem 2013 až do úplného zaplacení dlužné částky. Bylo ujednáno, že z pravidelných měsíčních splátek budou nejdříve hrazeny úroky a úplata a následně jistina dle splátkového kalendáře, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Pod bodem 3. bylo ujednáno, že v případě neuhrazení některé splátky v plné výši nebo v řádném termínu může věřitel v souladu s ust.§ 565 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, žádat o zaplacení celé pohledávky, čímž se stává splatný celý dluh včetně příslušenství, úplaty a paušální náhrady nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky. Účinky zesplatnění nastávají okamžikem doručení Oznámení o zesplatnění dlužníkovi či okamžikem, kdy je zesplatnění považováno za doručené, tj. 10. dnem od uložení výzvy k vyzvednutí zásilky či okamžikem odmítnutí přijetí zásilky.

Z Oznámení o zesplatnění závazků a uložení smluvních pokut ze dne 10. 3. 2014 spolu s dodejkami, dle kterých bylo toto oznámení doručeno dlužníků 1+2 dne 11. 3. 2014 bylo zjištěno, že žalobce závazek vyplývající ze smlouvy o úvěru číslo 81300000406 ze dne 12. 7. 2013 zesplatnil v souladu se smluvním ujednání z důvodu prodlení dlužníků s jeho

ICM R splácením. Zesplatnění nastává okamžikem doručení tohoto oznámení. Současně žalobce dlužníky informuje o uložení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z jistiny; to je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení od data zesplatnění a paušální náhrady nákladů vynaložených věřitele v souvislosti s vymáháním dlužné částky ve výši 75.000,-Kč. Tímto se stává splatný celý dluh, to je jistina, včetně úroku a úplaty ,a další nároky vyplývající ze smlouvy v celkové výši 1 262 081 Kč. Současně byli dlužníci vyzváni závazek zaplatit na bankovní účet společnosti žalobce, který byl specifikován a současně dlužníci byli uvědomění o tom, že pokud nebude předmětný závazek plně uhrazen do 30 dnů ode dne doručení tohoto Oznámení, bude v souladu se smlouvou uložena jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč. -Podáním ze dne 14. 11. 2014 žalobce vzal zpět přihlášenou pohledávku číslo 2 do výše částky 125.000 Kč. -Ze seznamu přihlášených pohledávek bylo zjištěno, že na přezkumném jednání konaném dne 27. 11. 2014 byla přezkumu podrobena zajištěná pohledávka v celkové výši 1.354.126 Kč, z čehož byla zjištěna částka 944.390,47 Kč a z pohledávky číslo 1 byla popřena co do pravosti-vyloučena pohledávka v částce 409.735,53 Kč s odkazem na ust. § 170 IZ, ve které jsou započteny úroky po zahájení insolvenčního, což je vyloučeno. -Dlužníci pohledávku uznali v celém rozsahu co do pravosti i pořadí. -Insolvenční řízení doposud neskončilo.

Především soud předesílá, že žaloba byla uplatněna žalobcem včas proti žalované v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ, když přezkumné jednání se konalo dne 27. 11. 2014 a žaloba byla podána u soudu dne 19.12. 2014, Přihláška má náležitosti vymíněné v ustanovení § 174 IZ .

Vyhodnocením provedeného dokazování a tvrzení účastníků vzal soud za prokázány následující skutkový stav:

Pro předmět sporu je podstatné, že ze Smlouvy o úvěru č.81300000406 soud zjistil, že dlužníkům byl poskytnut úvěr ve výši 500.000 Kč se sjednaným úrokem ve výši 10% p.a. z jistiny , tj. částku 5000Kč/rok a celkovou úplatu ve výši 250.000Kč ve 120 splátkách po 10.417 Kč , kdy dle čl. III. splatnost prvé splátky byla dohodnuta ke dni vyplacení úvěru, tj. 16.7.2013 s tím, že každá další splátka až do úplného zaplacení je pak splatná vždy k 28.dni každého následujícího měsíce počínaje měsícem srpnem roku 2013 až do úplného zaplacení dlužné částky ( bod 1) . V případě neuhrazení některé splátky v plném rozsahu nebo v řádném termínu bylo ujednáno právo věřitele v souladu s ust. § 565 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění, žádat o zaplacení celé pohledávky s tím, že použitím tohoto práva se stává splatný celý dluh, včetně příslušenství, úplaty a paušální náhrady nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky. Účinky nastávají okamžitě doručením Oznámení o zesplatnění dlužníkovi či okamžikem, kdy je zesplatnění považováno za doručené, tj. 10. den po uložení k vyzvednutí zásilky či okamžikem odmítnutí přijetí zásilky (bod 3) . V č.l. II bod 1 smlouvy o úvěru se smluvní strany dohodly, že měsíční splátka uvedená v článku III. této smlouvy v sobě zahrnuje nejdříve splátku úroků a úplaty

ICM R a po jejich úplném uhrazení následně splátku jistiny. V případě zesplatnění závazku vyplývajícího z této smlouvy přirůstá nesplacená část úroků a úplaty k jistině.

Z předpisu splátek pro smlouvu podepsaného žalovaným vyplývá, že tento předpis se váže k předmětné uzavřené smlouvě a obsahuje výčet jednotlivých splátek pro úvěr č. 81300000406 s tím, že u každé splátky je uvedeno, co z celkové splátky 10.417 Kč je započítáno na úrok (částka 6.944,67 Kč) a co na úplatu (3.472,33 Kč) a následně na jistinu. Z tohoto předpisu vyplývá, že úroky a úplata měly být hrazeny v prvních 72 splátkách, od 73.-120 splátky měl měla být splácena jistina ve výši 10.417 Kč ( 73. Splátka ) a 120. splátka měla činit částku 10.377 Kč.

Z Oznámení o zesplatnění závazku a o uložení smluvních pokut , bylo zjištěno, že v důsledku prodlení s plněním povinností dlužníků s této smlouvy , byl úvěr zesplatněn ke dni 11.3.2014-celkový dluh ve výši 1.262.081Kč , vyúčtována sml. pokuta ve výši 0,2% z jistiny 500.000 Kč, tj. 1000Kč /den prodlení + 75.000 Kč paušální náhrada nákladů. Z přihlášky pak bylo zjištěno, že žalobce vykazoval u předmětné smlouvy uhrazené platby ve výši celkem 98.753 Kč, přičemž ve lhůtě splatnosti bylo uhrazeno 5 splátek, 2 splátky byly zaplaceny po lhůtě splatnosti tak, že 6. Splátka byla uhrazena dne 30.12.2013 a 7. Splátka byla zaplacena dne 7.2.2014. Žalobce tedy využil svého práva dohodnutého v čl. III. bod 3 SÚ a zůstatek dluhu zesplatnil ke dni doručení Oznámení, což se stalo dne 11.3.2014 a vyzval dlužníky k úhradě zůstatku dluhu v celkové výši 1,262.081 Kč. Insolvenční řízení bylo zahájené v předmětné věci dne 21.7.2014 a úpadek na dlužníky byl prohlášen dnem 20.8.2014.

Pohledávka je zajištěna zástavním právem z majetku dlužníků a to smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti, jak byla shora citovaná , uzavřené dne 12.7.2013. Žalovaná popřela spornou pohledávku co do pravosti proto, že představuje kapitalizované úroky účastníky sjednané, které se staly splatné po prohlášení úpadku a tudíž je tato část pohledávky z uspokojení v insolvenčním řízení vyloučena dle ustanovení § 170 IZ .

Podle § 170 IZ se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů,vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Zjištěný skutkový stav posoudil soud dle ust. § 497 a násl. obchodního zákoníku v rozhodném znění (to je ke dni uzavření smlouvy) a dále dle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, jakož i ust. § 525 obč. zák. a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

ICM R

V daném případě je dle názoru soudu sporná otázka, a) kdy se stala pohledávka žalobce splatná (§ 107 písm. b) IZ), respektive b) zda sporné úroky přirostly k předmětné pohledávce žalobce po rozhodnutí o úpadku (§ 107 písm.a) IZ)

Smlouva o úvěru v citovaném čl. III. bodu 1 obsahuje ujednání o splatnosti 1. splátky (ke dni vyplacení úvěru, tj. 16.7.2013) s tím, že každá další splátka až do úplného zaplacení je pak splatná vždy k 28.dni každého následujícího měsíce počínaje měsícem srpnem roku 2013 až do úplného zaplacení dlužné částky. V případě neuhrazení některé splátky v plné výši nebo v řádném termínu bylo ujednáno právo věřitele s odkazem na ust. § 565 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění žádat o zaplacení celé pohledávky s tím, že použitím tohoto práva se stává splatný celý dluh, včetně příslušenství, úplaty a paušální náhrady nákladů vynaložených věřitelem v souvislosti s vymáháním dlužné částky. Bylo ujednáno, že účinky nastávají okamžitě doručením Oznámení o zesplatnění dlužníkovi či okamžikem, kdy je zesplatnění považováno za doručené.

Soud je přesvědčen, že v daném případě jde o platně uzavřenou dohodu o ztrátě výhody splátek ve smyslu ust. § 565 obč. zák., a žalobce prokázal, že své oprávnění žádat pro nesplnění některé ze splátek po dlužnících celý neuhrazený zůstatek pohledávky najednou, realizoval (a tato skutečnost nebyla mezi účastníky ani sporná). Jednorázová splatnost celého neuhrazeného zůstatku pohledávky, tedy tzv. ztráta výhody splátek či ztráta lhůt, totiž nenastává přímo ze zákona, ale závisí na vůli věřitele, zda toto své právo uplatní, tedy zda dlužníka vyzve k zaplacení celého neuhrazeného zůstatku pohledávky, popř. zda podá u soudu žalobu na plnění, přičemž v obou případech však musí své právo uplatnit do splatnosti nejbližší další splátky. Pokud tak neučiní, může své právo uplatnit i kdykoli později při vynechání některé z dalších splátek. Žalobce tohoto svého práva využil včas. Byla tak navozena jednorázová splatnost úvěru před uplynutím sjednané doby jeho splácení úkonem žalobce coby věřitele. Celý neuhrazený zůstatek úvěru se stal splatným tedy dnem 11.3.2014 (dnem doručení Oznámení o zesplatnění dluhu), tj. před rozhodnutím o úpadku (5.8.2014). K témuž dni, tj. 11.3.2014 pak dle ujednání smluvních stran úroky a úplata přirostly k jistině , když se navíc smluvní strany dohodly, že v případě zesplatnění závazku vyplývajícího z této smlouvy přirůstá nesplacená část úroků a úplaty k jistině ( čl. II. SÚ). Úroky tak nemohly přirůst k jistině až po prohlášení úpadku.

Soud nad rámec uvedeného považuje za potřebné ještě zmínit ustanovení § 171 odst. 1 IZ s přihlédnutím k tomu, že v daném případě se jedná o pohledávku, která je zajištěna zástavním právem k nemovitostem v majetku dlužníků, kde se výslovně uvádí: Byl-li sjednán úrok, zajištěná pohledávka se úročí v rozsahu zajištění ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení úpadku úrokovou sazbou dohodnutou předtím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí jde-li o úrok z prodlení.

Soud má zato, že i citované ustanovení, bezprostředně navazující na ustanovení § 170 IZ vyvrací názor insolvenčního správce, že v daném případě nelze na úroky , jako cenu peněz pohlížet pouze z hlediska, od kdy do kdy měl dlužník peníze v dispozici (což

ICM R z pohledu IS představuje zřejmě sjednanou dobu splácení) , neboť de facto dlužníci peníze v dispozici mají stále, byť byly zesplatněním zrušené splátky.

V této souvislosti lze pouze argumentovat (ve shodě s žalobcem dovolávaným rozhodnutím VS v Praze) tím, že právě dlužníci předmětné peníze, tvořící jistinu, obdrželi a zavázali se zaplatit i jejich cenu v dohodnutých úrocích a úplatě v pravidelných splátkách, což je zvýhodnění, kterého nevyužili. Žalobce coby věřitel tak má jednoznačné právo na uhrazení dohodnuté ceny za poskytnutí úvěru-peněžní půjčky (samozřejmě že i nesplacené jistiny) zejména za situace, že dlužník své závazky neplní.

Soud má zato, že i v insolvenčním řízení právě s ohledem na uvedené i na skutečnost, že by bylo dle jeho názoru v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku i dobrými mravy, kdyby nebyla přiznána dohodnutá cena peněz žalobci coby věřiteli, který své závazky ze smlouvy splnil řádně a včas, využil sjednané možnosti zesplatnění závazku ještě před zahájením insolvenčního řízení a taky i daleko předtím, než byl na majetek dlužníků prohlášen konkurz pro neplnění základní povinností dlužníků z téhož závazku (smlouvy o úvěru) platit dohodnuté splátky. V tomto případě soud jednoznačně souhlasí s názorem žalobcem prezentovaným v rozhodnutí VS v Praze , na které pro stručnost odkazuje.

Řídě se uvedenou úvahou , shledal soud žalobu důvodnou a rozhodl tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Nákladový výrok v odst. II. vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst.1 IZ

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 26.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R