36 ICm 4016/2013
Jednací číslo: 36 ICm 4016/2013-17 (KSPH 36 INS 9263/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských č. 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci žalobce: Mgr. Martina Stínková, IČ: 65731905, T.G.Masaryka 346, 272 01 Kladno, zast. Mgr. Jan Stínka, Průchodní 346, 272 01 Kladno, proti žalovanému: Dalibor anonymizovano , anonymizovano , Pařížská 1523/3, 415 01 Teplice,

o odpůrčí žalobě,

takto:

1. Právní úkon dlužníka v podobě kupní smlouvy ze dne 17. 12. 2012, jímž dlužník prodal žalovanému osobní automobil značky Volkswagen Touareg, registrační značky 9S55559, vyrobený v roce 2010, s identifikačním číslem vozidla WVGZZZ7LZADO15894, je neúčinný a žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z tohoto neúčinného právního úkonu. Právní mocí tohoto rozhodnutí náleží osobní automobil značky Volkswagen Touareg, registrační značky 9S55559, vyrobený v roce 2010, s identifikačním číslem vozidla WVGZZZ7LZADO15894, do majetkové podstaty dlužníka SLADOVNA MŠENO s.r.o., IČ: 47541261, se sídlem Mšeno, Žižkova 226, PSČ 277 35.

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění

Žalobou doručenou soudu dne 28.11.2013 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon dlužníka v podobě kupní smlouvy ze dne 17. 12. 2012, jímž dlužník prodal žalovanému osobní automobil značky Volkswagen Touareg, registrační značky 9S55559, je neúčinný a žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z tohoto neúčinného právního úkonu. Soud ve věci žalovaného vyzval usnesením ze dne 4.12.2013 k vyjádření s tím, že jej poučil, že , jestliže žalovaný nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinen ve vyjádření vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří, ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký důvod mu v tom brání, bude mít soud zato, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatněn tento uznává a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaný na uvedené usnesení reagoval svým podáním ze dne 27.12.2013, soudu doručeným dne 6.1.2014, kterým uznal nárok, uplatněný v žalobě. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro postup dle § 153a o.s.ř., rozhodl ve věci soud rozsudkem pro uznání. Ve smyslu § 153a odst. 4 o.s.ř. soud ani nenařizoval ve věci jednání. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že nebyla přiznány žádnému z účastníků řízení, když žádnému z nich náklady řízení ani nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Podle ust. § 205b o.s.ř. u odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. (nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud I. stupně, rozhodnutí soudu I. stupně vydal vyloučený soudce nebo soud I. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo soudce rozhodoval senát) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b o.s.ř.)

V Praze dne 30. ledna 2014 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová