36 ICm 375/2011
36 ICm 375/2011-302 (KSPH 36 INS 12899 / 2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce Metal PRODEX Tech, s.r.o., IČ: 25238558, se sídlem: Republikánská 2, 312 02 Plzeň, zast. JUDr. Pavlem Stroleným, advokátem, se sídlem Nárožní 14, 301 62 Plzeň, proti žalovanému Mgr. Pavlu Ubrovi, se sídlem: Senovážné náměstí 24, Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka LEVITA s.r.o., IČ 26403994, se sídlem Zaječice 72, 251 67 Pyšely o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem LEVITA, s.r.o., IČ: 26403994, se sídlem Zaječice 72, 251 67 Pyšely, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 12899/2010, ve výši 808.835,-Kč j e p o p r á v u.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal, aby soud rozhodl, že jeho pohledávka, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka společnosti LEVITA, s.r.o., IČ: 26403994, se sídlem Zaječice 72, 251 67 Pyšely (dále jen LEVITA ) je v celkové výši 808.835,-Kč po právu. Jednalo se o pohledávku za provedení stavebních prací v rámci akce Bytové domy-Nová Pec-Lipno , jejímž předmětem byla výstavba bytových domů v obci Nová Pec.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil, při jednání dne 16.9.2011 uváděl, že nebylo prokázáno, že došlo k uzavření smlouvy o dílo, že dílo bylo provedeno vadně a žalobce pak v tomto rozsahu uhradil odměnu pouze částečně. Žalovaný odkazoval na své vyjádření ve věci na čl. 15 až 20, žalobce uváděl, že smlouva o dílo byla uzavřena v ústní podobě, když ze strany LEVITY došlo k akceptaci písemných cenových nabídek žalobce

Pohledávka byla tvořena dílčími pohledávkami, a to

č. 1. ve výši 452.200,-Kč-odměna za provedení dešťové a splaškové kanalizace, práce byly prováděny ve dvou etapách a předmětem žaloby je druhá etapa (celková fakturovaná částka činila 723.192,-Kč, ze strany žalovaného bylo částečně hrazeno ve výši 270.992,-Kč). Žalovaný namítal, že práce, nebyly provedeny řádně, kanalizace nebyla uložena do dostatečně hlubokého výkopu, žalovaný uváděl, že kanalizace byla uložena do výkopu, jehož zhotovení zajišťoval žalovaný.

č. 2. ve výši 207.060,-Kč-odměna za zhotovení vodovodní přípojky (celková fakturovaná částka činila 373.225,-Kč, ze strany žalovaného bylo částečně hrazeno ve výši 166.165,-Kč). Žalovaný i zde namítal, že práce, nebyly provedeny řádně, kanalizace nebyla uložena do dostatečně hlubokého výkopu, žalovaný uváděl, že kanalizace byla uložena do výkopu, jehož zhotovení zajišťoval žalovaný.

č. 3. ve výši 126.542,-Kč, šlo o odměnu za provedení dodávky a montáži předizolovaných rozvodů ÚT pro objekty, které byly předmětem výstavby v rámci akce. Žalovaný uváděl, že se jedná o vícepráce (obsažené v nabídce 174a/2009), které si neobjednal a která již byly součástí nabídky 174/2009.

č. 4. ve výši 23.033,-Kč, šlo o odměnu za provedení revize provedené kanalizace kamerou. Žalovaný tuto pohledávku neuznával s tím, že žalobce neprokázal právní důvod vzniku této pohledávky.

Ve věci bylo provedeno dokazování následujícími listinnými důkazy-cenové nabídky č. 172a/2009. protokol o předání díla, specifikace dokumentace, faktura 190/2009, faktura č. 208/2009, cenová nabídka 202/2009 s dodatkem č. 2 a 3, protokol o předání díla, specifikace předané dokumentace, zápis o zkoušce, faktura č. 013/2010, cenová nabídka č.174/2009, cenová nabídka č. 174a/2009, faktura č. 047/2010, část projektové dokumentace vyznačující linii splaškové a dešťové kanalizace, zaznamenávající první i druhou etapu. Spis sp. zn. KSPH 36 INS 12899/2010, zpráva Městského úřadu Prachatice spolu s přílohami na č.l. 148-210, přihláška věřitele Metal PRODEX Tech, s.r.o. do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze.

Ve věci bylo jednáno ve dnech 16.9.2011, 26.7.2012, 26.10.2012, 18.10.2013, 23.10.2014, 19.3.2015, 8.12.2015 a 15.12.2015, ve věci byli vyslechnuti svědci, kteří uvedli následující:

-svědek Aleš Procházka, zaměstnanec žalobce uvedl, že v roce 2008 se dozvěděl od pana Budína o zakázce v Nové Peci (s panem Budínem již dříve spolupracovali). Cenové nabídky, které byly provedeny k důkazu byly za LEVITU odsouhlaseny, a to vždy od pana Budína nebo od pana Chládka. Od pana Chládka se svědek dozvěděl, že pan Budín je osobou, která má rozhodovací pravomoc. Svědek uvedl, že Ing. Chládek ústně objednal provedení kamerových zkoušek s tím, že platba bude provedena následně. Při první schůzce týkající se realizace projektu byl za žalobce on, pan Švihovec, za LEVITU Ing. Chládek a pan Budín. Žalobce neobdržel žádnou projektovou dokumentaci, jednotlivé zakázky se sjednávaly zvlášť, po částech, žalobce vždy obdržel projektovou dokumentaci k jednotlivým fázím. Dohoda o ceně proběhla na základě cenové nabídky, odsouhlasení bylo provedeno ústně. Technický dozor investora vykonával pan Budín, ten také přebíral hotové práce. Pokud jde o kamerovou zkoušku, tou pan Chládek podmínil úhradu faktur za práce, práce byly započaty vždy až po odsouhlasení ceny.

-svědek Ing. Jaroslav Procházka uvedl, že pracoval v roce 2008-2009 pro společnost Metal PRODEX Tech, s.r.o. účastnil se na výstavbě Prameny Lipno, běžnou praxí bylo, že jakákoli část díla byla prováděna po odsouhlasení cenové nabídky panem Chládkem popř. panem Budínem. Svědek potvrdil, že ze strany objednatele došlo k odsouhlasení všech cenových nabídek v případech 1-3. Pan Budín byl panem Chládkem představen jako technický dozor stavby s pověřením schvalovat cenové nabídky a zastupovat LEVITU. Svědek uváděl, že na stavbách se v cenových nabídkách upravují údaje i při předání díla zcela běžně. Žalobce zajišťoval výstavbu kanalizace pro tyto objekty a výstavbu vodovodní přípojky. Kanalizace i vodovodní přípojka byly realizovány na základě smlouvy uzavřené přímo se společností LEVITA, s.r.o. Výkopové práce zajistila společnost LEVITA, s.r.o., výkopy pro realizaci rozvodů předával pan Budín. Veškeré práce v souvislosti s rozvody kanalizace a vody přebíral a kontroloval pan Budín (LEVITA, s.r.o.). Ten i společnosti Metal PRODEX Tech, s.r.o. vždy předával staveniště či jeho část pro provedení dalších prací. Veškeré práce, které společnost Metal PRODEX Tech, s.r.o. v rámci této akce realizovala, proběhly řádně a včas, svědkovi není známo, že by v souvislosti s pracemi, které odvedl žalobce vznikl nějaký problém. Pokud se jedná o zahrnutí výkopu po realizaci rozvodu, toto již bylo mimo společnost Metal PRODEX Tech, s.r.o. a příkaz k němu musel dát pan Budín (LEVITA, s.r.o.).

-svědek Rudolf Švihovec uvedl, že pracoval jako zaměstnanec žalobce, že cenové nabídky byly vyhotoveny na základě podkladů od pana Budína, svědek je pak panu Budínovi předal a po jejich odsouhlasení p. Budínem toto sdělil Ing. Procházkovi, který poté dal pokyny k realizaci. Výkopy neprováděl žalobce.

-svědek Vaněček uvedl, že v době výstavby byl statutárním zástupcem společnosti Expand holding SE, která byla generálním dodavatelem pro společnost LEVITA, s.r.o., když zajišťovala výstavbu 3 obytných domů v akci Prameny Lipno. Žalobce v dané akci figuroval jako subdodavatel pro Expand holding SE, na některé dílčí práce měl žalobce uzavřeny smlouvy přímo s LEVITOU. Pokud se jedná o zemní práce v souvislosti s rozvody odpadů a rozvody energií a pokud se jedná o samotné připojování a realizaci odpadů a rozvodů energií, společnost Expand holding SE realizovala výkopové práce, tyto byly ze strany společnosti Expand holding SE ukončeny někdy před koncem roku 2009. Vzhledem k tomu, že tyto výkopové práce byly realizovány jako vícepráce nebyl na ně k dispozici podrobný projekt. Z toho důvodu byl každý den na stavbě za investora (LEVITA, s.r.o.) pan Budín, který zaměstnancům Expand holding SE uvedl, kde má být a v jaké kvalitě konkrétní výkop a následně bylo takovéto dílo od dotyčného pana Budína vždy předáno. Svědek si není vědom toho, že by ze strany společnosti LEVITA, s.r.o. byly případně vznášeny nějaké výhrady ke kvalitě provedených prací, a to ani ke kvalitě prací, které prováděla společnost Metal PRODEX Tech, s.r.o.

-svědek Jurij Fylypyuk uvedl, že je zaměstnanec žalobce. Pracoval na výstavbě v Nové Peci v roce 2008-2009. Svědkův zaměstnavatel prováděl výstavbu kanalizace, výkopy už byly provedeny. Pokud se jedná o zasypávání výkopů, to nedělali oni, ale někdo jiný.

-svědek Zdeněk Budín uvedl, že byl zaměstnancem společnosti PCH, s.r.o. jedná se o dceřinou společnost společnosti LEVITA, s.r.o., na stavbě pracoval jako koordinátor stavby a technický dozor investora. Výstavba byla zahájena se společností VM Stav Brno. Vzhledem k tomu, že tato společnost byla v prodlení se zahájením výstavby, došlo k ukončení smluvního vztahu a k uzavřením smlouvy se společností Expand holding SE. Rozvody kanalizace tepla a vody dělala společnost Metal PRODEX Tech, s.r.o. Výkopové práce dělala firma Benák (kanalizace) a Expand holding SE (rozvody vody a tepla). Metal PRODEX Tech, s.r.o. dělal pouze pokládku kanalizačního potrubí, teplovody a vody. Pokud se jedná o vodu a teplo, žalobce realizoval připojení domů A, B, C a rovněž tak zajistil vyvedení za silnici k plánovaným domům D, E, F a CH. Tyto výše uvedené práce provedl žalobce řádně, práce byly zkolaudovány. Svědkovi není známo, že by bylo třeba práce reklamovat. Kromě uvedených prací pak, pokud je mi známo, žalobce realizoval teplovodní rozvody v objektech A, B, C a napojení dešťových svodů u všech 3 objektů. Prvotní kontakt a objednání prací u žalobce realizoval Ing. Chládek, předávání staveniště a pokyny k pracím jednotlivých etapách na staveništi samém, již zajišťoval svědek. Pokud se jedná o cenové nabídky žalobce, tyto dostával Ing. Chládek, svědek dostával od žalobce k dispozici vždy soupisy provedených prací. Svědek pak tyto práce kontroloval a odsouhlasil jejich provedení. Na stavbě byly provedeny práce nad rámec původní objednávky, jednalo se o vyústění odboček tepla a vody k původně plánovaným objektům k D, E, F a CH.

-svědek Petr Kubů uvedl, že pracoval jako stavbyvedoucí na předmětné akci, zastupoval společnost Expand holding SE, jako generálního dodavatele apartmánových domů. Žalobce jako subdodavatel realizoval u některých objektů vnitřní rozvody vzduchotechniky, kanalizace a vody a to včetně kompletací. Práce žalobce pro společnost Expand holding SE provedl tak, jak byly objednány v řádné kvalitě, ze strany společnosti Expand holding SE byly tyto práce převzaty a následně

zaplaceny. Žalobce na této akci realizoval venkovní rozvody kanalizací, vody a rozvody tepla. Svědkovi není známo, že by nastal nějaký problém v rámci kolaudačního řízení ani žádný jiný problém z hlediska kvality díla. Svědek uváděl, že žalobce realizoval kanalizaci a rozvody vody a tepla k budovám A, B, C, domnívá se, že zřejmě byly realizovány odbočky kanalizace vody a tepla k plánovaným budovám D, E, F případně CH. Dělala se i kanalizace na druhou stranu etapa A , zda jí ale realizoval Metal PRODEXU Tech, s.r.o. nebo Expand holding SE si nebyl jistý.

Podle § 536 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Podle § 546 odst. 1 obchodního zákoníku je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě.

Podle § 549 obchodního zákoníku dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se tímto způsobem na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Podle § 554 odst. 1 obchodního zákoníku zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.

Podle § 560 odst. 1 obchodního zákoníku dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

Podle § 561 obchodního zákoníku zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Soud po posouzení provedených důkazů ve smyslu § 132 o.s.ř., kdy důkazy hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti, dospěl k závěru, že žaloba je po právu.

Po právní stránce soud věc posoudil ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku upravujícího smlouvu o dílo, když se jednalo o závazkové vztahy mezi podnikateli týkající se jejich podnikatelské činnosti.

Z provedeného dokazování provedeného akceptovanými cenovými nabídkami a výslechy svědků měl soud za prokázané, že v období srpna 2009 (pohledávka č. 1), prosince 2009 (pohledávka č. 2), září 2009 (pohledávka č. 3) a března 2010 (pohledávka č. 4) došlo k uzavření několika smluv o dílo, jejichž předmětem bylo provedení dešťové a splaškové kanalizace, zhotovení vodovodní přípojky, dodávka a montáž předizolovaných rozvodů ÚT pro objekty a provedení kamerové revize kanalizace, to vše v souvislosti s realizací stavební akce, jejímž předmětem byla výstavba bytových domů v obci Nová Pec.

Tyto smlouvy byly uzavřeny v ústní formě, když žalobce vždy (vyjma kamerové zkoušky) zhotovil cenovou nabídku, která byla následně ze strany žalovaného, za kterého jednal p. Chládek a p. Budín akceptována. Uvedené vyplývalo jednak z listinných důkazů, jednak z výpovědí osob jednajících za žalobce, jednak i z výpovědi svědka Budína, jednajícího v dané věci za LEVITU. Rovněž je třeba poukázat i na vyjádření žalobce ohledně pohledávek 1 a 2, kde plnění nepopíral a ze strany LEVITY za tyto práce bylo částečně plněno. Pokud se jedná o pohledávku č. 3, zde je soud toho názoru, že se nejedná o plnění, které by bylo předmětem plnění jiného, k tomu viz. výpověď svědků p. Kubů a p. Budína ohledně připojení rozvodů tepla ke skupině objektů A,B,C na straně jedné a plánovaných objektů D,E,F,CH. Pokud se jedná o pohledávku č. 4 za kamerovou revizi kanalizace, soud měl za prokázané, že objednání kamerové revize ze strany LEVITY bylo prokázané výpověďmi svědků Aleše Procházky a Jaroslav Procházky.

Pokud se jedná o kvalitu provedených prací, dostatečná kvalita provedení kanalizace vyplývá již z kamerové revize (pohledávka č. 4) pokud se jedná o nedostatečnou hloubku výkopu-soud přihlédl ke kolaudačnímu rozhodnutí včetně jeho příloh, osvědčujících provedení a předání předmětných stavebních prací. Soud přihlédl i ke skutečnosti, že výkopy realizoval jiný subjekt než žalobce a kvalitu provedení jednotlivých dílčích činností kontroloval p. Budín, jak tento sám ve své výpovědi uvedl (svědek sám uvedl, že mu není známo, že by práce-pohledávky 1, 2 a 3-bylo třeba reklamovat). Za této situace pak tedy soud k námitkám žalovaného nepřihlédl.

S ohledem na výše uvedené tedy soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Pokud se jedná o náklady řízení, s ohledem na ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona pak soud náhradu nákladů řízení úspěšnému žalobci nepřiznal, když tento ani náhradu nákladů řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. prosince 2015 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová