36 ICm 3706/2013
36 ICm 3706/2013-38 (KSOS 36 INS 11769/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobkyně JUDr. Dagmar Jahnové, se sídlem Generála Hlaďo 4, Nový Jičín, PSČ 741 01, insolvenční správkyně dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Žižkova 129/42, Nový Jičín, PSČ 741 01, proti žalované Kláře anonymizovano , anonymizovano , bytem Podhorní Újezd a Vojice čp. 83, PSČ 507 54, zastoupené JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem Gočárova třída 1013, Hradec Králové, PSČ 500 02, o popření pohledávek

takto:

I. Řízení se co do částky 3.557,40 Kč zastavuje.

II. Žaloba se v části určení, že žalovaná nemá za dlužnicí Zdeňkou anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Žižkova 129/42, Nový Jičín, PSČ 741 01, pohledávku č. 1 ve výši 50.286,-Kč z titulu smlouvy o půjčce, zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 31.10.2013 došlou soudu dne 01.11.2013 domáhala se žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaná nemá za dlužnicí Zdeňkou anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Žižkova 129/42, Nový Jičín, PSČ 741 01 (dále jen dlužnice) pohledávku č. 1 ve výši 50.286,-Kč z titulu smlouvy o půjčce a dále pohledávku č. 2 ve výši 3.557,40 Kč z titulu nákladů exekuce.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaná si přihláškou ze dne 30.04.2013 přihlásila dvě pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice. Pohledávka č. 1 byla přihlášena z titulu dluhu z půjčky ve výši 30.600,-Kč s příslušenstvím ve formě nákladů nalézacího řízení a úroku z prodlení ke dni 29.04.2013 ve výši 19.686,-Kč, celkem tedy částku 50.286,-Kč, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. EPR 82448/2012-9. Pohledávka č. 2 byla přihlášena z titulu nákladů právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 14.111,30 Kč na základě exekučních příkazů Exekutorského úřadu Semily, č.j. 118 Ex 31/13-10, 118 Ex 31/13-29, 118 Ex 31/13-39. Žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužnice vyzvala dne 31.07.2013 žalovanou, aby doplnila a opravila svou přihlášku a doložila smlouvu o půjčce peněz a dále příkazy k úhradě nákladů exekuce. Žalovaná smlouvu o půjčce peněz nedoložila s odůvodněním, že k prokázání jejího nároku postačuje elektronický platební rozkaz a dále že příkaz k úhradě nákladů exekuce v exekučním řízení dosud nebyl vydán. Žalobkyně tak měla za to, že žalovaná neprokázala existenci pohledávky č. 1, když elektronický platební rozkaz k prokázání pohledávky nestačí. Co se týče pohledávky č. 2, měla žalobkyně za to, že se nejedná o pravomocně přiznané náklady řízení. Žalobkyně proto pohledávky u přezkumného jednání popřela.

Žalovaná v písemném procesním stanovisku uvedla, že pohledávka č. 1 byla pravomocně přiznaná platebním rozkazem Okresního soudu v Novém Jičíně a že důvodem vzniku této pohledávky byla smlouva o půjčce ze dne 30.01.2012. Předmětem této smlouvy byla půjčka peněz v částce ve výši 20.000,-Kč, přičemž dlužnice měla tuto půjčku splácet v měsíčních splátkách po 3.400,-Kč. Pro případ prodlení s úhradou splátek byl dohodnut smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky. Žalovaná nárok uplatněný v žalobě v rozsahu přihlášené pohledávky č. 2 uznala.

Žalobkyně podáním ze dne 13.08.2014 vzala žalobu částečně zpět v rozsahu 3.557,40 Kč zpět. Řízení tak bylo v této části dle ust. § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. zastaveno. V rozsudku jsou proto učiněna skutková zjištění a právní kvalifikace pouze ve vztahu k pohledávce č. 1.

Podáním ze dne 26.08.2014 žalovaná poukázala, že právní důvod vzniku pohledávky č. 1 není nutno zkoumat vzhledem k existenci pravomocného exekučního titulu. V této souvislosti odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.07.2013 sp. zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém je konstatováno, že insolvenčnímu správci nepříslušní právo právního posuzování pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného soudem s tím, že u platebního rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu se právní posouzení projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí, jež neobsahují žádné odůvodnění vydal.

Žalovaná se k ústnímu jednání konanému dne 28.08.2014 po omluvě nedostavila, soud proto jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v její nepřítomnosti. Žalobkyně setrvala na žalobě v plném rozsahu.

Soud nejprve zjišťoval, zda jsou splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.05.2013 č.j. KSOS 36 INS 11769/2013-A-14 byl zjištěn úpadek Zdeňky anonymizovano , bytem Žižkova 129/42, Nový Jičín a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná.

Přihláškou pohledávky P3 si žalovaná jako insolvenční věřitel č. 3 přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku č. 1 v celkové výši 50.286,-Kč jako pohledávku vykonatelnou dle platebního rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. EPR 82448/2012-9, jež se sestávala z výše jistiny ve výši 30.600,-Kč a z nákladů nalézacího řízení ve výši 19.686,-Kč přiznané výše uvedeným platebním rozkazem. K prokázání vzniku a existence této pohledávky žalovaná k přihlášce přiložila platební rozkaz Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. EPR 82448/2012-9.

Z opravy přihlášky žalované ze dne 12.08.2013 bylo zjištěno, že pohledávka č. 1 byla pravomocně přiznána platebním rozkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11.12.2012, č.j. EPR 82448/2012-9 a toto rozhodnutí se stalo dne 12.01.2013 vykonatelným. Jako důkaz byl přiložen výše uvedený platební rozkaz.

Ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele-žalované u přezkumného jednání dne 03.10.2013 bylo zjištěno, že žalobkyně jako insolvenční správce popřela pohledávku č. 1 ve výši 50.286,-Kč z důvodu neexistující pohledávky, když nebyl doložen právní důvod vzniku pohledávky.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že byly splněny předpoklady, za nichž se může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat, tj. zjištění úpadku a ustanovení žalované insolvenčním správcem, řádné přihlášení pohledávky a její popření. S ohledem na skutečnost, že přezkumné jednání se konalo dne 03.10.2013 a žaloba byla u soudu podána dne 01.11.2013, byl rovněž učiněn závěr o včasnosti podání žaloby ve smyslu ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Podle ust. § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Výše uvedené ustanovení IZ výrazně omezuje právo správce nebo věřitelů popírat vykonatelné pohledávky. Pro úspěch takového popření bude určující, zda skutečnosti, které dříve neuplatnil dlužník, jsou způsobilé změnit výsledek sporu o pohledávku , současně se však zapovídá popření takové pohledávky jen pro jiné právní posouzení věci popírajícím.

Soud tedy ve smyslu výše uvedeného zjišťoval, zda námitka insolvenčního správce, že pohledávka neexistuje, když nebyl doložen právní důvod vzniku pohledávky, je způsobilým důvodem popření. Soud učinil závěr, že se nejedná o skutkovou ani právní námitku tak, jak má na mysli ust. § 199 IZ, ale pouze o námitku ve vztahu k nesplnění břemene důkazního. Tato námitka tak není způsobilým důvodem popření vzhledem k ust. § 199 IZ a žalobu z tohoto důvodu zamítnul.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 04.09.2014

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová