36 ICm 3259/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajskému soudu v Praze ke sp. zn. 36 ICm 3259/2013

V BrnČ dne 29. íjna 2015 sen. zn.: 29 ICdo 75/2015 Dovolání-vrácení spisu V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. KSPH 36 ICm 3259/2013, když z jeho obsahu se podává, že soud prvního stupnČ dosud neprovedl ádnČ všechny p edepsané úkony ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), ve spojení s ustanovením § 210 odst. 1 o. s. . Z p edkládací zprávy je patrno, že dovolání žalobce (jež smČ uje proti rozsudku odvolacího soudu) nebylo dorueno ostatním úastník m. Ze spisu se splnČní této povinnosti též nepodává, když z ustanovení § 160 odst. 3 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), plyne povinnost insolvenního soudu doruit tuto písemnost (ostatním) úastník m ízení vedle doruení vyhláškou i zvláš a doklad o takovém doruení (nebo o pokynu, který by k doruení smČ oval) ve spisu schází. OpČtovné p edložení vČci Nejvyššímu soudu bude namístČ po splnČní této povinnosti, k emuž se soud prvního stupnČ výslovnČ vyjád í též v p edkládací zprávČ. Budiž dále eeno, že s úinností od 1. ledna 2014 [po novele insolvenního zákona provedené zákonem . 294/2013 Sb., kterým se mČní zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), ve znČní pozdČjších p edpis , a zákon . 312/2006 Sb., o insolvenních správcích, ve znČní pozdČjších p edpis ] není žádných pochyb o tom, že ustanovení § 160 odst. 3 insolvenního zákona pro dobu od 1. ledna 2014 p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny (!) písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.) doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 insolvenního zákona. K tomu dále (p i vylouení aplikace § 75 odst. 2 insolvenního zákona) p edepisuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 insolvenního zákona). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) je pak z ejmé, že insolvenní soud v dobČ po 1. lednu 2014 povinnost doruovat soudní písemnosti v této vČci vyhláškou beze zbytku neplnil. Všechny závady v doruení nech jsou proto p ed novým p edložením vČci Nejvyššímu soudu zhojeny. JUDr. Ji í Z a v á z a l, v. r. Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. p edseda senátu P íloha: spis sp. zn.