36 ICm 2793/2011
36 ICm 2793/2011-78 (KSOS 36INS 9271/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce REDSPARK ASSETS LIMITED, reg.č. HE 279813, se sídlem Nicosia, Agiou Nikolaou, 67-69, Office 103, P.C. 2408, Kyperská republika, zastoupeného JUDr. Terezou Novobílskou, advokátkou se sídlem Praha 1, Haštalská 27, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1580/25, insolvenční správkyni dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Luční 1799/3, určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy pohledávky ve výši 20.740,60 Kč z titulu směnky, která byla do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 36 INS 9271/2011 s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Luční 1799/3, přihlášena přihláškou P2, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Řízení bylo zahájeno dne 20.10.2011 žalobou, jíž se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 36 INS 9271/2011 s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano je po právu v celkové výši 25.080,60 Kč jako směnečná suma (25.018,90 Kč) a 6 % úrok od 26.05.2011 do 09.06.2011 (61,70 Kč). Žalobu odůvodnil tím, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku v celkové výši 25.080,60 Kč z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem dne 14.03.2011, jíž se dlužník zavázal zaplatit 25.05.2011 na řad společnosti www.money24.cz a.s. částku 25.018,90 Kč a 6 % úrok ze směnečné sumy ve výši 61,70 Kč za dobu od 26.05.2011 do 09.06.2011. Dne 30.09.2011 byl vyrozuměn insolvenční správkyní, že jeho pohledávka byla u přezkumného jednání dne 22.09.2011 popřena co do pravosti v částce 20.740,60 Kč, a to s odůvodněním, že se jedná o popření úroku v sazbě 79 %, který je účtován v rozporu s dobrými mravy. Žalobce s popřením nesouhlasil. Zdůraznil, že je oprávněným majitelem směnky vystavené dlužníkem k zajištění jeho závazků, přičemž důvodem vzniku přihlášené pohledávky je pouze směnka a závazek z ní, který je nezávislý z důvodu abstraktnosti a nezávislosti právních vztahů ze směnek. Závazek ze směnky je samostatným závazkem, byť se jedná o směnku zajišťující jinou pohledávku. Předložením originálu směnky proto dostatečně prokázal důvod pohledávky a insolvenční správkyně by mohla závazky ze směnky popřít toliko pro formální vady směnky, promlčení nebo při prokázání částečného či úplného zaplacení. Poukázal dále na skutečnost, že mezi směnkou zajištěnými závazky není žádný úrok.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Souhlasila se skutkovými tvrzeními žalobce o zahájení insolvenčního řízení, zjištění úpadku, přihlášení pohledávky žalobce, oznámení o popření pohledávky a jeho doručení. Žalobcem uplatněný nárok neuznávala. Uvedla, že otázka existence kauzy směnky je pro rozhodnutí o nároku žalobce relevantní. Potvrdila, že došlo k uzavření smlouvy o úvěru č. 2410125, a že splacení úvěru spolu se sjednaným příslušenstvím bylo zajištěno směnkou vlastní. Namítala, že je třeba právně posoudit existenci pohledávky, jež je zajištěna směnkou, a to zejména pohledávky na úroky a náklady. Ve vztahu k biankosměnce namítala, že na ní není uvedeno, zda byla uzavřena dohoda o vyplňovacím právu směnečném, jakož i neplatnost směnky pro rozpor mezi platebním místem a domicilem.

Soud prvního stupně rozhodl v pořadí prvním rozsudkem ze dne 11.09.2012 tak, že žalobu, aby bylo určeno, že část žalobcovy pohledávky ve výši 20.740,60 Kč z titulu směnky, která byla do insolvenčního řízení, vedeného s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano přihlášena přihláškou P2, je po právu, zamítl, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Doplňujícím rozsudkem ze dne 13.12.2013 zamítl žalobu, aby bylo určeno, že ještě část žalobcovy pohledávky ve výši 4.340,-Kč ze stejného titulu je po právu a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Ve svém rozhodnutí soud vyšel z následujících zjištění:

-Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.06.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaná byla ustanovena insolvenční správkyní a soud dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením.

ICM R

-Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.08.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. -Přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P2 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 25.018,90 Kč z titulu směnky a 6 % úrok ze směnečné sumy od 26.05.2011 do 09.06.2011 ve výši 61,70 Kč. -Žalovaná pohledávku u přezkumného jednání dne 22.09.2011 popřela co do pravosti ve výši 20.740,60 Kč s argumentací, že pohledávka je co do úroku ve výši 79 % p.a. a co do smluvní pokuty ve výši 5.693 Kč v rozporu s dobrými mravy, stejně tak jsou v rozporu s dobrými mravy náklady arbitráže a poplatek za arbitráž, neboť věřitel ani přes výzvu správkyně podklady k arbitráži nedoložil. Dlužník pohledávku uznal. -Insolvenční správkyně dopisem ze dne 30.09.2011vyrozuměla žalobce o popření části jeho nevykonatelné pohledávky s poučením dle ust. § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ).

Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že žalobce řádně a včas přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka a včas v souladu s ust. § 198 odst. 1 IZ uplatnil své právo žalobou ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání. Žaloba je projednatelná, neboť směřuje proti insolvenční správkyni a žalobce v ní tvrdí skutečnosti ve shodě s přihláškou.

Soud prvního stupně se dále zabýval uplatněným nárokem žalobce, zejména otázkou platnosti směnky. Vyšel ze zjištění, že:

-dne 14.03.2011 byla uzavřena mezi právním předchůdcem žalobce společností www.money24.cz a.s. jako věřitelem a dlužníkem Jaroslavem anonymizovano smlouva o úvěru č. 2410125, na základě níž se věřitel zavázal dlužníkovi poskytnout úvěr ve výši 4.950 Kč a dlužník se zavázal peněžní prostředky splácet 12 měsíčními splátkami po 610 Kč od 15.04.2011. Nedílnou součástí smlouvy účastníci učinili všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti www.money24.cz a.s., v nichž bylo sjednáno, že na zajištění všech současných i všech budoucích nároků věřitele plynoucích z uzavřené smlouvy dlužník vystavil dvě vlastní biankosměnky na řad věřitele bez uvedení směnečné sumy, údaje splatnosti a místa platebního, s doložkou bez protestu, které předal věřiteli spolu s návrhem na uzavření smlouvy a prohlásil, že uvedené biankosměnky vystavil ve svobodné vůli, dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku či donucení. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení dlužníka s plněním jakéhokoliv závazku ze smlouvy je věřitel oprávněn vyplnit na biankosměnkách směnečnou sumu představující částku, která v celkové výši nepřesáhne celkovou výši pohledávky věřitele za dlužníkem vzniklou v souvislosti se smlouvou (tj. včetně úroků, smluvních pokut apod.), datum splatnosti-libovolné datum následující po dni splatnosti jakékoliv pohledávky věřitele za dlužníkem a platební místo-libovolný údaj. -Směnka byla vystavena dlužníkem v Novém Jičíně dne 14.03.2011 na řad společnosti www.money24.cz a.s., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28775406, s doložkou bez protestu . Na směnce je uveden údaj o splatnosti 25.05.2011, směnečná suma 25.018,90 Kč, kterou se výstavce zavázal zaplatit společnosti

ICM R

www.money24.cz a.s., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28775406 a místo placení Náchod .

Na tomto základě soud prvního stupně uvedl, že dle čl. I. § 4 zákona směnečného a šekového, který platí i pro vlastní směnku (§ 77 odst. 2 citovaného zákona), lze směnku učinit splatnou u třetí osoby. V posuzované věci byla směnka učiněna splatnou u právního předchůdce žalobce www.money24.cz a.s., u jehož obchodního jména je uvedena adresa Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7. Vzhledem k vyplněnému místu placení Náchod je v předmětné směnce rozpor mezi domicilem a platebním místem a takovou směnku není možné řádně předložit k placení, a proto se jedná o směnku neplatnou. Z důvodů neplatnosti směnky se nezabýval kauzálními námitkami žalované. Ve vztahu k částce 4.340,-Kč uzavřel, že v tomto rozsahu byla pohledávka žalobce insolvenční správkyní i dlužníkem uznána, a proto nejsou splněny podmínky pro vedení incidenčního sporu a pro věcné projednání žaloby (§ 198 odst. 1 IZ).

Proti tomuto rozsudku v části, v níž byla žaloba zamítnuta o určení pravosti pohledávky ve výši 20.740,60 Kč, podal odvolání žalobce a odvolací soud po zjištění, že toto odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku I. rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.09.2012, č.j.-19 a v závislých výrocích o nákladech řízení, přičemž jako správná přejal skutková zjištění učiněná soudem prvního stupně z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 36 INS 9271/2011. Dále pro účely přezkoumání závěru o tom, že směnka je neplatná, neboť jsou na ní uvedená dvě rozdílná místa placení, zopakoval dokazování směnkou, z níž zjistil, že byla vystavena dlužníkem jako výstavcem s doložkou bez protestu v Novém Jičíně dne 14. března 2011 na částku 25.018,90 Kč, kterou se výstavce zavázal zaplatit 25. května 2011 na řad společnosti www.money24.cz a.s., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28775406. V kolonce místo placení je uvedeno Náchod a kolonka splatno u . . . zůstala nevyplněna. Dne 27.04.2011 byla tato směnka remitentem indosována na žalobce.

Po takto doplněném dokazování odvolací soud uvedl, že k naplnění požadavku určitosti údaje platebního místa postačí, je-li platební místo na směnce vyznačeno alespoň s přesností obce nebo města (viz důvody rozsudků Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2009, sp.zn. 29 Cdo 3964/2007 a ze dne 20. ledna 2011, sp.zn. 29 Cdo 3106/2009). Z judikatorních závěrů je zcela zjevné, že platební místo musí být vymezeno místopisným údajem, a to minimálně s přesností obce nebo města. Promítnuto do poměrů projednávané věci pak odvolací soud neměl pochyb o tom, že údaj Náchod" místopisným údajem je. Dále odvolací soud uvedl, že nelze mít pochyb rovněž o tom, že údaj "splatno u zůstal ve směnce nevyplněn, takže k vymezení platebního místa na směnce prostřednictvím domicilu, tedy k označení třetí osoby, u níž je směnka splatná, nedošlo. Výstavce se zavázal směnku zaplatit 25.05.2011 na řad remitenta (prvního vlastníka směnky), který je na směnce identifikován obchodním názvem, identifikačním číslem a adresou sídla, kterou nelze považovat za platební místo a již vůbec ne za domicil. Podle odvolacího soudu z uvedeného vyplývá, že směnka neobsahuje více platebních míst vedle sebe, ale pouze jedno platební místo-město Náchod. Na rozdíl od soudu prvního stupně pak odvolací soud dospěl k závěru, že důvod neplatnosti směnky není dán. Proto byl rozsudek soudu prvního stupně dle ust. §

ICM R

219a odst. 2 o.s.ř. v napadeném rozsahu zrušen a dle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení se měl soud prvního stupně vázán právním názorem odvolací soudu o platnosti směnky zabývat námitkami, které dosud s ohledem na zaujatý právní názor neřešil, tedy přípustností a důvodností uplatněných kauzálních námitek, které žalovaná proti směnce uplatňuje (s odkazem na čl. I § 17, § 20 zákona směnečného a šekového), včetně námitky neexistence vyplňovacího prohlášení (čl. I. § 10 zákona směnečného a šekového).

Předmětem řízení po zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.09.2012, č.j.-19, ve výrocích I. a II. a doplňujícího rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.12.2013, č.j.-49, ve výroku II., bylo určení, že část žalobcovy pohledávky ve výši 20.740,60 Kč z titulu směnky, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 36 INS 9271/2011 s dlužníkem Jaroslavem anonymizovano přihlášena přihláškou P2, je po právu.

Soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu (Vrchního soudu v Olomouci) znovu věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobce i žalované, kteří se ze soudního jednání omluvili, ačkoliv byli řádně předvoláni. Vycházel přitom z obsahu spisu a dosud provedených důkazů podle ust. § 160 odst. 3, ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) a ust. § 101 odst. 3 o.s.ř.

Podle ust. čl. I. § 10 zákona směnečného a šekového (zákon č. 191/1950 Sb.), dále jen ZSŠ, nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře, anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.

Podle ust. čl. I. § 17 ZŠS, kdo je žalován ze směnky, nemůže činit majiteli námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka.

Dle ust. čl. I. § 20 odst. 1 ZSŠ indosament po splatnosti směnky má stejné účinky jako indosament před splatností. Byla-li směnka indosována teprve po protestu pro neplacení nebo uplynutí lhůty k protestu, má indosament jen účinky obyčejného postupu. Podle odst. 2 dokud není prokázán opak, má se zato, že nedatovaný indosament byl na směnku napsán před uplynutím lhůty k protestu.

Z provedených důkazů soud zjistil a má za prokázané, že žalobce předložil soudu i žalované insolvenční správkyni originál směnky bez protestu vystavené dne 14.03.2011 výstavcem-dlužníkem. Směnka obsahuje směnečný závazek vystavitele zaplatit na řad www.money24.cz a.s., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 28775406 částku 25.018,90 Kč se splatností 25.05.2011, jedná se o směnku vlastní bez protestu. Směnka je splatná v Náchodě. Předmětná směnka byla indosována indosamentem (jedním) z www.money24.cz a.s. na žalobce dne 27.04.2011.

V případě indosované směnky jsou její další majitelé ve smyslu čl. I. ust. § 17 ZSŠ chráněni proti námitkám, které mohl směnečný dlužník uplatnit proti indosantovi. Dlužník (a

ICM R

tedy i insolvenční správkyně) ztratil v prvé řadě své kauzální námitky. Z toho hlediska nabývá indosatář abstraktní směnečný závazek nezatížený předchozími mimosměnečnými vztahy účastníků. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy směnka je indosována ve smyslu ust. § 20 odst. 1 ZSŠ po protestu pro neplacení anebo po uplynutí lhůty k tomuto protestu. V souzeném případě byla směnka splatná 25.05.2011 a rubopis je datován 27.04.2011, platí tedy že indosament byl na směnku napsán před uplynutím lhůty k protestu.

Jelikož se tedy indosace uskutečnila před uplynutím lhůty k protestu, má tedy účinky běžného rubopisu.

Ve smyslu čl. I. ust. § 17 ZSŠ je důkazní břemeno o tom, že věřitel nabyl směnku ke škodě dlužníka, na směnečném dlužníkovi (v tomto případě na insolvenční správkyni). Totéž platí u čl. I. ust. 10 ZSŠ. Bylo tedy na žalované, aby jednak tvrdila, a dále prokazovala, že věřitel-žalobce nabyl směnku ke škodě dlužníka a dále že majitel nabyl směnku ve zlé víře, anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí. Žalovaná v tomto ohledu žádné tvrzení neučinila a důkazy nenavrhla. Jelikož se k jednání soudu po zrušení rozsudku nedostavila, nemohla být ani poučena ve smyslu ust. § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř.

Soud tedy uzavírá, že za situace, kdy v průběhu řízení nebylo tvrzeno ani prokazováno, že by žalobce nabyl předmětnou směnku ve zlé víře a na škodu dlužníka, kdy žalobcem v originále předložená směnka obsahuje veškeré náležitosti, které k platnosti vyžaduje ZSŠ, je opatřena indosamentem, na jejímž základě se žalobce stal majitelem předmětné směnky, žalované nepřísluší kauzální námitka ani námitka neexistence vyplňovacího prohlášení, a proto bylo žalobě v celém rozsahu vyhověno. Pohledávka žalobce přihlášena do insolvenčního řízení jako nevykonatelná z titulu směnečného peníze a směnečného úroku v celkové částce 20.740,60 Kč je tak po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenční správkyni, když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 26.06.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R