36 ICm 2695/2012
Jednací číslo: (2 Cm) 36 ICm 2695/2012-46 (Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 8493/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Mgr. Markem Del Favero, Ph.D. ve věci žalobkyně UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 275 97 075, se sídlem Litvínov, Záluží 1, PSČ 436 70, zastoupené JUDr. Pavlem Švábem, advokátem se sídlem Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 120 00, proti žalované Horizont ISPL v.o.s., IČ 285 99 373, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 788/61, PSČ 710 00, zastoupené Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00, o popření pohledávky

takto:

I.

Řízení se, co do určení, že výše pohledávky žalobkyně za dlužnicí z nezaplacené kupní ceny za dodané pohonné hmoty činí 385.620,10 Kč, z a s t a v u j e .

II.

Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužnici IP 95, s.r.o. , IČ 640 85 649, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 202/225, z nezaplacené kupní ceny z kupních smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy č. 568/2008 činí na jistině 3.120.776,73 Kč, a smluvním úroku z prodlení 1.478.610,41 Kč.

III.

Žádný z účastníků n e m á právo na náklady z řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 19. 9. 2012 domáhala určení výše pohledávky; nedomáhala se určení pořadí pohledávky, jak vyplývá z formulace žalobního petitu, který je v tomto souladný se skutkovými tvrzeními, neboť skutková tvrzení ohledně zajištění a žalobní petit ohledně uspokojení ze zajištění, zcela absentují. V narativní části žaloby tvrdila, že mezi žalobkyní a dlužnicí byla dne 18. 9. 2008 uzavřena rámcová kupní smlouva číslo 568/2008 o dodávkách pohonných ve znění pozdějších dodatků, na základě které se žalobkyně zavázala dodávat dlužnici pohonné hmoty na základě jednotlivých objednávek a dlužnice se zavázala zaplatit kupní cenu za dodané zboží ve lhůtě 21 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. V období od 5. 8. 2009 do 27. 8. 2009 byly dlužnici dodány pohonné hmoty vyúčtované fakturami číslo 1950102302, číslo 1950102959, číslo 1950103147, číslo 1950103626, číslo 1950103808, číslo 1950104284, číslo 1950104571 a číslo 1950104789, celkem tedy dlužnice neuhradila žalobkyni za dodávky zboží vyúčtované výše zmíněnými fakturami částku 3.363.643 Kč, přičemž příslušenství této pohledávky dospělé do zjištění úpadku činí 1.603.373,24 Kč. Dále žalobkyně odmítla, že by porušila povinnost dodávat dlužnici pohonné hmoty na přelomu července a srpna 2009, v důsledku čehož by jí vznikla škoda a také její úkon směřující k jednostrannému započtení její škody písemně odmítla. V té souvislosti poukázala na výsledek řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 3 Cm 435/2009, ve kterém jí bylo vyhověno, co do pohledávky zajištěné bianco směnkou avalovanou statutárním orgánem a dlužnice. Protože tato přihlášená pohledávka byla žalovaným, co do výše popřena, domáhá se žalobkyně jejího zjištění touto incidenční žalobou. Žalovaná se ve svém procesním stanovisku omezila pouze na návrh, aby žaloba byla zamítnuta; k jednání se nedostavila a nepožádala z důležitého důvodu o odročení, naopak svou nepřítomnost omluvila a vyslovila souhlas s tím, aby soud věc projednal a rozhodl v její nepřítomnosti. Takto soud podle § 101 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) postupoval, přitom vycházel z obsahu spisu a z provedených důkazů.

ICM R

Před zahájením jednání ve věci samé zástupce žalobkyně disponoval se žalobou, co do zjištění výše pohledávky 385. 620,10 Kč, neboť v tomto rozsahu nebyla její výše na přezkumném jednání popřena a nadále se domáhal zjištění její výše v rozsahu částky 4.581.387,14 Kč. Soud postupoval podle § 96 odst. 2 a 4 o. s. ř. a řízení v rozsahu částečného zpětvzetí návrhu žalobkyně zastavil. Protože k částečné dispozici došlo dříve, než bylo zahájeno jednání ve věci samé, souhlas žalované se zpětvzetím nepřipadá v úvahu, a proto si soud její procesní stanovisko k této částečné dispozici ani nevyžadoval. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 6. 2012, č. j. KSOS 36 INS 8493/2012-A-11 má soud za prokázáno, že insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice I.P.-95 s. r. o. , IČ 64085694, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 202/225, prohlásil na její majetek konkurs. Z usnesení téhož soudu ze dne 3. 8. 2012, č. j. KSOS 36 INS 8493/2012-A 20 bylo zjištěno, že žalovaná byla ustanovena insolvenční správkyní dlužnice. Žalobkyně přihláškou evidovanou v insolvenčním řízení pod pořadovým číslem P6 přihlásila dne 29. 5. 2012 pohledávku z titulu nezaplacené ceny dodávek zboží vyúčtované fakturami číslo 1950102302 ve výši 9.076,41 Kč, číslo 1950102959 ve výši 243.797,89 Kč, číslo 1940000757 ve výši 436.202,12 Kč, číslo 1950103147 ve výši 236.403,02 Kč, číslo 1950103626 ve výši 823.998,45 Kč, číslo 1950103808 ve výši 773.416,35 Kč, číslo 1950104284 ve výši 326.076,47 Kč, číslo 1950104571 ve výši 262.882,43 Kč a číslo 1950104789 ve výši 251.790,35 Kč, celkem jde-li o jistinu ve výši 3.363.643 Kč a jde-li o příslušenství spočívající ve smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za dobu prodlení do 31. 5. 2012 ve výši 1.603.373,24 Kč, jak bylo zjištěno z této přihlášky. Z protokolu o přezkumném jednání, včetně seznamu přihlášených pohledávek bylo zjištěno, že žalovaná na přezkumném jednání konaném 13. 9. 2012 popřela pohledávku žalobkyně přihlášenou přihláškou evidovanou v insolvenčním řízení pod pořadovým číslem P6, co do výše 4.581.387,14 Kč (zjištěno bylo 385.620,10 Kč) a pořadí. Z podacího razítka soudu bylo zjištěno, že žaloba byla soudu doručena 19. 9. 2012. Z Rámcové kupní smlouvy číslo 568/2008 bylo zjištěno, že žalobkyně a dlužnice jednající jednatelem společnosti podepsali dne 18. 9. 2008 tuto listinu, na základě které s odkazem na § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. se žalobkyně jako prodávající zavazuje dnem podpisu této smlouvy prodávat a žalovaná jako kupující kupovat pohonné hmoty. Koupě a prodej zboží se bude uskutečňovat na základě samostatných kupních smluv, respektive jednotlivých objednávek. Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží a zaplatit za toto zboží kupní cenu s tím, že tato je stanovena platným ceníkem k měrné jednotce jednoho litru při teplotě 15 °C a je uhrazována na základě faktur vystavených prodávajícím s 21 denní splatností ode dne zdanitelného plnění za každou uskutečněnou dodávku zboží podle této smlouvy. Zboží bude prodávajícím dodáváno v množství, na kterém se smluvní strany dohodnout, respektive v množství uvedeném v objednávkách kupujícího potvrzených prodávajícím. Prodávající potvrdí ve lhůtě 48 hodin objednávku kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn ve stejné lhůtě namísto potvrzení objednávky objednané zboží dodat. V případě, že prodávající objednávku nepotvrdí, nebo objednané zboží nedodá, má se za to, že objednávku neakceptoval a dílčí kupní smlouva tak není uzavřena. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou. Z dodatku číslo 3 k rámcové kupní smlouvě bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly ohledně kupní ceny tak, že v případě, pokud kupující odebere v daném kalendářním měsíci minimálně 90 % ze stanoveného množství zboží, nebo maximálně o 25 % více bude mu prodávajícím poskytnuta sleva ve výši 0,06 Kč na 1 l.

ICM R

Z faktury daňový doklad číslo 1950102959, včetně přílohy, daňového dobropisu číslo 1900003484 a vrubopisu číslo 1940000757, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané pohonné hmoty částku 680.000,01 Kč. Z faktury daňový doklad číslo 1950103147, včetně přílohy, přepravního listu číslo 892949, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané pohonné hmoty částku 236.403,02 Kč. Z faktury daňový doklad číslo 150103626, včetně přílohy, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané pohonné hmoty částku 823.998,45 Kč. Z faktury daňový doklad číslo 1950103808, včetně přílohy, přepravního dokladu 002236/U, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané pohonné hmoty částku 773.416,35 Kč. Z faktury daňový doklad číslo 1950104284, včetně přílohy, přepravního listu číslo 895188, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané pohonné hmoty částku 326.076,47 Kč. Z faktury daňový doklad číslo 1950104571, včetně přílohy, přepravního listu číslo 896309, jakož i jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009, včetně soupisu plnění soud zjistil, že dlužnice nezaplatila žalobkyni za dodané podle pohonné hmoty částku 262.882,43 Kč. Jde-li o důkazní prostředky, kterými jsou soukromé listiny soud při zjišťování pravdivosti právně významných skutečností, o jejichž existenci tyto soukromé listiny svědčí, předně vyšel z toho, že listiny jsou pravými. Námitka pravosti nebyla žalovanou stranou uplatněna. Zejména se jedná o jednostranný zápočet ze dne 1. 9. 2009, kdy soud má za to, že tato listina dokazuje, že žalovaný projevil vůli, jejíž obsah je na ni zachycen, a tedy, že je mu byli dodáni pohonné hmoty vyúčtované fakturami na částky výše uvedené. Tento důkazní prostředek je v souladu se zbylými důkazními prostředky, jednotlivými fakturami a přepravními listy. Navíc soud zdůrazňuje, že odporuje běžné zkušenosti, aby někdo podepsal písemnost s právně závazným obsahem, který pro něj může mít právně nepříznivé důsledky, kdyby obsah listiny nebyl pravdivý. Jinými slovy řečeno, je nelogické, aby v běžném životě byly potvrzeny nepravdivé skutečnosti osobou, v jejíž neprospěch svědčí, tedy aby jednatel dlužnice potvrdil, že dlužnici byly dodány pohonné hmoty za celkovou částku 3.120.776,73 Kč, které nezaplatila, byť v daném případě současně dodává, že na tuto pohledávku žalobkyně je započítávána protipohledávka dlužnice. Z listiny dlužnice adresované žalobkyni ze dne 17. 8. 2009, která je nadepsána Uplatnění finanční náhrady vzniklé škody, bylo zjištěno, že dlužnice uplatňuje vůči žalobkyni škodu ve výši 2.904.998 Kč vzniklou tím, že ve dnech 19. 6. 2009 a 31. 7. 2009 došlo ke krácení dodávek pohonných hmot. Z jednostranného zápočtu ze dne 1. 9. 2009 bylo dále zjištěno, že dlužnice započítává svůj závazek ve výši 2.904.998 Kč z titulu náhrady této vzniklé škody vůči pohledávkám žalobkyně z dodávek pohonných hmot ve výši 3.102.776,73 Kč specifikovaných výše ve skutkové části tohoto rozsudku. Z odpovědi žalobkyně na uplatnění finanční náhrady vzniklé škody a jednostranného zápočtu ze dne 16. 9. 2002, která je adresována dlužnici, bylo zjištěno, že žalobkyně vznik škody odmítla, neboť neporušila žádné smluvní ujednání a rovněž odmítla z důvodu neoprávněnosti jednostranný zápočet s tím, že trvá na úhradě pohledávky za dodané a nezaplacené pohonné hmoty ve výši 3.433.357,26 Kč. Z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 10. 2011, č. j. 3 Cm 435/2009-132 ve spojení s částečným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 1. 2014, č. j. 7 Cmo

ICM R

318/2013-235 bylo zjištěno, že směnečný platební rozkaz, kterým se žalobkyně domáhala po dlužnici a jejím statutárním orgánu povinnosti zaplatit částku 3.469.198,60 Kč s příslušenstvím ze zajištění dodávek pohonných hmot na základě rámcové kupní smlouvy číslo 568/2008 vystavenou bianco směnkou dlužnice a ze směnečného rukojemství jejího statutárního orgánu, byl ponechán v platnosti. Krajský soud uzavřel, že zásadní námitkou dlužnice a jejího statutárního orgánu je tvrzení, že předmětná směnka nemá kauzu, přičemž tuto argumentaci odmítl s odůvodněním, že objednávky číslo 03/08/09 a číslo 04/08/09 ze dne 31. 7. 2009 nebyly potvrzeny, dodávky dle nich nebyly uskutečněny, z toho důvodu dle rámcové smlouvy nebyly uzavřeny dílčí kupní smlouvy a žalobkyně dle těchto neuzavřených dílčích kupních smluv nebyla povinna plnit dlužnici, které tak nemohla vzniknout tvrzená škoda. Dle ust. § 120 odst. 1 o.s.ř. věta druhá soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede. Není vázán důkazními návrhy účastníků v tom směru, že by byl povinen provést všechny nabízené důkazy. Zejména neprovede důkazy, které jsou pro věc nerozhodné a nemohou dále směřovat ke zjištění právně relevantního skutkového stavu věci. Pokud soud v průběhu řízení neprovedl další žalující stranou označené důkazy, případně některé důkazy provedl (jedná se zejména o jednotlivé objednávky), pak tyto nehodnotí, neboť skutkový základ tohoto sporu byl zcela zjištěn prostřednictvím provedených důkazních prostředků a provádět další důkazy by bylo nadbytečné a pro věc nerozhodné. Soud činí věc závěr o skutkovém stavu, že žila že, že mnoho 2, že dlužník s nezaplatila žalobkyni vzal dodané pohonné hmoty za pohonné hmoty dodané na základě kupních smluv uzavřených v souladu s rámcovou smlouvou číslo 568/2008 souhrnu částku 3.102.776,73 Kč, přičemž smluvní úrok z prodlení do 31. 5. 2012 činí 1.478.610,41 Kč, úpadek dlužnice byl zjištěn 20. 6. 2012 a žalovaná insolvenční správkyně dlužnice přihlášenou pohledávku, co do výše 4.581.387,14 Kč při přezkumném jednání konaném 13. 9. 2012 popřela, přičemž žaloba byla soudu doručena 19. 9. 2012. Na zjištěný skutkový stav soud navázal právní hodnocení a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Zjištěný skutkový stav podřadil pod § 261 odst. 1, § 409 a následující, zejména ust. §§ 448 a dále pod ust. § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ), ve znění zákona č. 230/2008 Sb.; věc posuzoval též podle § 373 a následující ObchZ. Soud se nejprve zabýval, zda žalobkyně důvodně přihláškou uplatnila svou pohledávku, následně, vzhledem k tomu co v řízení vyšlo najevo, zda je po právu protipohledávka žalované a teprve poté, byla-li by odpověď na obě předestřené otázky kladná, by přistoupil k posouzení, zda došlo k zániku pohledávek v důsledku započtení, jak stanoví § 580 obč. zák. Ustanovení § 409 ObchZ s jednotlivými dílčími smlouvami uzavřenými na základě rámcové smlouvy žalobkyní a dlužnicí spojilo vznik právního vztahu-tzv. čistého relativního obchodu. Tedy právního vztahu vzniklého mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti za podmínek podle ust. § 261 odst. 1 ObchZ. Podstatné části kupních smluv, tj. určení předmětu koupě, kterým byly specifikované pohonné hmoty, dále pak sjednání závazku žalobkyně jakožto prodávající dodat předmět koupě dlužnici jakožto kupují i převést na ni vlastnické právo, sjednání závazku kupující zaplatit určenou kupní cenu, jsou dány, a to včetně náležité identifikace smluvních stran. Soud hodnotí jednotlivé dílčí kupní smlouvy uzavřené na základě rámcové kupní smlouvy číslo 568/2008 jako platné. Obsahem právního vztahu je také subjektivní povinnost dlužnice jako kupující zaplatit kupní cenu.

ICM R

Dlužnice nedostála této subjektivní povinnost v souhrnné výši 3.120.776,73 Kč. Účastníci si platně v souladu s § 369 odst. 1 sjednali smluvní úrok z prodlení, jehož souhrnná výše za dobu předcházející úpadku dlužnice, činí 1.478.610,41 Kč. Pohledávka žalobkyně je poprávu.

V tomto incidenčním sporu jakožto sporném druhu nalézacího řízení se plně prosadí projednací zásada. Její podstatu Nejvyšší soud vymezil ve svém rozsudku ze dne 7. 9. 2006, sp.zn. 22 Cdo 1900/2005 povinností účastníků tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti a povinností označit důkazy k prokázání svých tvrzení, přičemž důsledkem nesplnění těchto povinností je vynesení nepříznivého rozhodnutí pro účastníka, který některou z povinností nesplnil. Žalovaná strana soudu nepředestřela právně relevantní skutková tvrzení ohledně nároku na náhradu škody ze dne 19. 6. 2009 a vzhledem k její absenci u jednání nemohla být poučena podle § 118a odst 1 (též odst. 3) o.s.ř., a protože v tomto směru nedostála svým procesním povinnostem nemůže být její protipohledávka z titulu náhrady škody ze dne 19. 6. 2009 důvodná. Vyšlo-li v průběhu řízení z provedených důkazů najevo, že žalovaná započítává proti pohledávce žalobkyně pohledávku z náhrady škody též ze dne 31. 7. 2009, pak právní úprava odpovědnosti za škodu je v souzené věci reglementována obchodním zákoníkem (§ 373 a násl. ObchZ), neboť škoda, měla být způsobena porušením povinnosti zakotvené v obchodním zákoníku. Předpoklady odpovědnosti za škodu podle obchodněprávní úpravy jsou protiprávnost, vznik škody, příčinná souvislost mezi protiprávností a vznikem škody, předvídatelnost vzniku škody jakožto důsledku protiprávnosti a neexistence okolností vylučujících odpovědnost. Předně nutno uvést, že vzhledem procesní pasivitě žalované strany, byť v mnohém podmíněné skutečností, že se jedná o insolvenční správkyni, nebyl ani nemohl být zjištěn skutkový stav odlišný od toho, který byl právně hodnocen v rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 10. 2011, č.j. 3 Cm 435/2009-132 ve spojení s částečným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 1. 2014, č.j. 7 Cmo 318/2013-245. V tomto rozsudku soud zjistil skutkový stav, který právně zhodnotil tak, že chybí jeden z hmotněprávních předpokladů odpovědnosti za škodu, která měla vzniknout krácením dodávek pohonných hmot 31. 7. 2009, a sice porušení právní povinnosti vyplývající ze smlouvy, v důsledku čehož není dán ani základ nároku na náhradu škody. V souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 4004/2011 je namístě zdůraznit, že nelze-li vzhledem k absenci důkazních návrhů zejména strany žalované dospět k jinému závěru je namístě respektovat řešení této předurčující otázky, tak jak bylo provedeno ve zmíněném rozsudku krajského soudu ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci.

Pohledávka dlužnice, kterou započetla vůči pohledávkám žalobkyně, není po právu. Nemohly tak nastat důsledky předvídané § 580 ObčZ-zánik pohledávek, respektive zánik pohledávek žalobkyně, jejichž výše se v tomto řízení domáhá. Vzhledem k výše rozvedené argumentaci soud žalobě na určení výše popřené pohledávky vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 InsZ, protože žalobkyně byla úspěšná a nemá dle zmiňovaného zákonného ustanovení nárok na náhradu nákladů řízení proti žalované-insolvenční správkyni dlužnice-bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ICM R

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Mgr. Marek Del Favero, Ph.D., v.r. Beáta Valeriánová samosoudce

ICM R