36 ICm 2459/2013
36 ICm 2459/2013-39 (KSOS 36 INS 24/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem Družební 1175/10, 742 21 Kopřivnice, IČ 46167102, zastoupeného Mgr. Lukášem Seibertem, advokátem se sídlem Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému Mgr. Lukáši Stočkovi, se sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, insolvenčímu správci dlužnice Žanety anonymizovano , anonymizovano , bytem 755 01 Lhota u Vsetína č.p. 160, o určení zajištění vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Žanetou anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhota u Vsetína č.p. 160, PSČ 755 01 přihlášenou a vykonatelnou pohledávku ve výši 615.070,66 Kč, zajištěnou exekutorským zástavním právem k: -pozemku parc. č. st. 255/1, jehož součástí je stavba-Lhota u Vsetína č. p. 160, rodinný dům, pozemku parc. č. 987/3, zapsaným na LV č. 8 v k. ú. a obci Lhota u Vsetína, ve výlučném vlastnictví dlužnice

-spoluvlastnickému podílu dlužnice o velikosti 4/12 k pozemku parc. č. 991/1, zapsanému na listu vlastnictví č. 148 v k. ú. a obci Lhota u Vsetína -spoluvlastnickému podílu dlužnice o velikosti 4/12 k pozemku parc. č. 991/2, zapsanému na listu vlastnictví č. 932 v k. ú. a obci Lhota u Vsetína -spoluvlastnickému podílu dlužnice o velikosti 2/8 k pozemku parc. č. 5329/1, zapsanému na listu vlastnictví č. 1832 v k. ú. a obci Hošťálková -pozemku parc. č. 2743/35, pozemku parc. č. 2845, pozemku parc. č. 2893, pozemku parc. č. 2894, pozemku parc. č. 2900/1, pozemku parc. č. 2900/10, pozemku parc. č. 2900/11, zapsanému na listu vlastnictví č. 1938 v k. ú. a obci Hošťálková, ve výlučném vlastnictví dlužnice.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.07.2013 došlou soudu téhož dne a doplněnou podáním ze dne 08.07.2014 domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužnicí Žanetou anonymizovano , anonymizovano , bytem Lhota u Vsetína č.p. 160, PSČ 755 01 (dále jen dlužnice) pohledávku ve výši 615.070,66 Kč zajištěnou exekutorským zástavním právem k nemovitostem specifikovaným ve výroku I. tohoto rozsudku (dále jen nemovitosti ). Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že předchozí insolvenční správce dlužnice u přezkumného jednání přihlášené pohledávky žalobce uznal co do důvodu a výše a popřel jejich zajištění. Žalobce proto podal žalobu vůči žalovanému jako nově ustanovenému insolvenčnímu správci v zákonné 30 denní lhůtě. Žalobce u přihlášených pohledávek uplatnil zajištění, přičemž důvodem vzniku zajištění je exekutorské zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice eventuálně ke spoluvlastnickým podílům dlužnice na nemovitostech . Ke vzniku exekutorského zástavního práva došlo dnem doručení exekučních příkazů katastrálnímu úřadu, to je ke dni 28.11.2012. V souladu s ust. § 69a zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen EŘ) ve znění účinném do 31.12.2012. S ohledem na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 02.01.2013, nedopadá na zajištění pohledávek ust. § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) o vzniku práva na uspokojení ze zajištění.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že předchozí insolvenční správce žalovanému nesdělil důvod, proč popřel zajištění. Dále uvedl, že pokud by zástavní právo vzniklo podle exekučního řádu ke dni 28.11.2012, pak neshledal důvod, proč by zástavní právo mělo být popřeno. Navrhl, aby soud učinil dotaz na katastrální úřad, kdy mu byly exekuční příkazy doručeny.

Účastníci řízení souhlasili, aby soud rozhodl v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Mezi účastníky řízení nebylo sporu o skutečnostech: -Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14.03.2013, č. j. KSOS 36 INS 24/2013- A10 rozhodl o úpadku dlužnice a o řešení jejího úpadku oddlužením s tím, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 02.01.2013, -přihláškou doručenou soudu dne 12.04.2013 (evidovanou v příslušné části řízení v insolvenčním rejstříku pod číslem 5) žalobce v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 24/2013 uplatnil vykonatelné a zajištěné pohledávky za dlužnicí v celkové výši 615.070,66 Kč, -u přezkumného jednání v této věci, konaném dne 13.06.2013, tehdejší insolvenční správce dlužnice, Ing. Vít Baštán, přihlášené pohledávky žalobce uznal co do důvodu a výše a popřel jejich zajištění, -žalovaný je insolvenční správce dlužnice -včasné podání žaloby na určení práva, -exekučním příkazem ze dne 27.11.2012, č. j. 143 EX 525/12-20 a exekučním příkazem ze dne 28.11.2012, č. j. 143 EX 525/12-24 bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitostech .

V dané věci byl spor o skutečnost, kdy došlo ke vzniku exekutorského zástavního práva a potažmo tedy, kdy byly exekuční příkazy doručeny katastrálnímu úřadu.

Pro rozhodnutí ve věci byla právně významná skutečnost, kdy vzniklo exekutorské zástavní právo na nemovitostech , a to s ohledem na účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) IZ.

Dle výše uvedeného ustanovení se zahájením insolvenčního řízení je spojen účinek, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka, lze uplatit jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dle ust. § 69a odst. 3 EŘ exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká doručením exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu.

S ohledem na výše uvedená zákonná ustanovení soud zjišťoval, kdy exekuční příkazy byly doručeny katastrálnímu úřadu.

Soud provedl k důkazu exekuční příkazy, jenž byly vyžádány od Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín.

Exekučním příkazem zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech sp. zn. 143 EX 525/12-20 a exekučním příkazem zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech sp. zn. 143 EX 525/12-24 bylo zjištěno, že došlo ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech dlužnice a tyto exekuční příkazy byly katastrálnímu úřadu doručeny dne 28.11.2012, a to exekuční příkaz sp. zn. 143 EX 525/12-20 pod číslem podání PD-6913/2012-80 a exekuční příkaz sp. zn. 143 EX 525/12-24 pod číslem podání PD-6914/2012-84.

Po takto provedeném dokazování, přičemž soud vzal za svá skutková zjištění rovněž shodná tvrzení účastníků řízení, soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. U nemovitostí dlužnice a jejích spoluvlastnických podílů došlo ke vzniku exekutorského zástavního práva dnem doručení exekučních příkazů katastrálnímu úřadu, to je dne 28.11.2012 v souladu s ust. § 69a odst. 3 EŘ; to je před zahájením insolvenčního řízení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 23.10.2014

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová