36 ICm 1468/2010
Jednací číslo: 36 ICm 1468/2010-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : VÝTAHY SCHMITT+SOHN, s.r.o. , IČ: 25218883 se sídlem 362 11 Karlovy Vary, Jenišov 126, zastoupen: JUDr. Karlem Jelínkem, advokátem se sídlem 362 11 Karlovy Vary, Bělehradská 3A, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, se sídlem 140 00 Praha 4, V Luhu 18, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s., IČ: 25061607 se sídlem 263 01 Dobříš, Za Pivovarem 3, zastoupen: JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátkou se sídlem 140 00 Praha 4, V Luhu 18 o určení pravosti pohledávky

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že má za dlužníkem CON INVEST, a.s., IČ: 25061607 se sídlem 263 01 Dobříš, Za Pivovarem 3 v insolventním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009 pohledávku ve výši 323.304,--Kč , s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení v částce 9.600,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění : Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho pohledávka v částce 323.304,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného nadepsaným soudem pod sp.zn. KSPH 36 INS

9175/2009 ve věci dlužníka CON INVEST, a.s., se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, je po právu. Žalobou se domáhal žalobce určení pravosti pohledávky z titulu nezaplacených faktur č. 100807005 ze dne 25.07.2008, č. 100807009 ze dne 16.07.2008 a č. 100807006 ze dne 10.07.2008 za dodanou, dlužníkem převzatou a schválenou projektovou dokumentaci na kompletní výrobu, dodávku a montáž výtahů v objektů hotelů RUBY a La Pomme Verte. Dlužník na faktury žalobce částečně plnil, čímž ve zbytku nárok žalobce uznal.

Usnesením Krajského soudu v Praze čj. KSPH 36 INS 9175/2009 ze dne 12.05.2010 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Dne 16.06.2010 žalobce přihlásil svoji nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku č. P/112 za dlužníkem v celkové výši 2,920.360,--Kč z titulu smlouvy o provedení díla nebo dodání zboží či jiných plnění pro společnost CON INVEST, a.s. č. S-52-CI025-RH ze dne 13.08.2008 ve znění obchodních podmínek a dodatků č. 1) ze dne 17.09.2009. Fakturou-daňovým dokladem č. 100807005 ze dne 25.07.2008 vyúčtoval žalobce dlužníku zhotovení projektové dokumentace Hotel Ruby v částce 157.080,--Kč, fakturou-daňovým dokladem č. 100807009 ze dne 16.07.2008 vyúčtoval žalobce dlužníku zhotovení projektové dokumentace Hotel La Pomme Verte v částce 92.344,--Kč a fakturou-daňovým dokladem č. 100807006 ze dne 10.07.2008 vyúčtoval žalobce dlužníku zhotovení projektové dokumentace Hotel Rudy v částce 180.880,--Kč. V příloze č.1) přihlášky pak vyčíslil ztrátu na zhotoveném a dále nevyužitelném díle. Při přezkumném jednání dne 14.09.2010 žalovaný popřel přihlášenou pohledávku v plné výši z důvodu pravosti, kterou dovodil z nedoložení provedení díla nebo dodávky.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť žalovaný podáním ze dne 05.01.2011 vzala zpět popření pohledávky žalobce, a to částečně co do výše 323.304,--Kč. V této částce je pohledávka žalobce insolvenčním správcem uznána. Popřena zůstala část pohledávky žalobce v částce 2,597.056,--Kč, tuto část popřené pohledávky žalobce nežaluje. Za této situace považuje žalobu za nedůvodnou.

Žaloba byla podána včas ( pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 14.09.2010, žaloba podána dne 14.10.2010, vyrozumění o popření pohledávky bylo učiněno dne 24.09.2010) a oprávněnou osobou ( žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla u přezkumného jednání popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona ( dále jen IZ). Důvody popření přihlášené pohledávky č. P/112 jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Podáním ze dne 05.01.2011 vzal insolvenční správce-žalovaný zpět popření pohledávky žalobce P/112 v částce 323.304,--Kč, když pohledávku popřel na přezkumném jednání dne 14.09.2010. Soudu současně předložil upravený list č. 112 seznamu pohledávek v insolvenčním řízení vedeném proti dlužníkovi, v němž je vyznačeno, že insolvenční správce své popření bere zpět.

Soud žalobu s ohledem na zpětvzetí popření pohledávky insolvenenčím správce v částce 323.304,--Kč, který tuto částku uznal za oprávněnou, čímždůvod žaloby odpadl, zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust.§ 142 odst.1 o.s.ř., kdy v řízení úspěšnému žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří náklady právního zastoupení podle ust.§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v částce 9.000,--Kč, dva režijní paušály podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb. po 300,--Kč ( převzetí věci, účast na jednání). Celkem 9.600,--Kč.

Právníá zástupce žalovaného nepředložil osvědčení o tom, že je plátce daně z přidané hodnoty, proto mu tato nebyla přiznána. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř. v zákonem stanovené lhůtě.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 17. června 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková