36 ICm 1451/2010
Číslo jednací: 36 ICm 1451/2010-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : AHREND, s.r.o., se sídlem 102 00 Praha 10, U Továren 770/1b, IČ: 452 70 813, zastoupen: JUDr. Petrem Kališem, advokátem se sídlem Praha 7, Nad Královskou Oborou 11, proti žalovanému: 1) JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, se sídlem Praha 4, V Luhu 18, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607 a 2) CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607 o určení pravosti pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607, ve výši 18,679.937,60 Kč, tak jak byla přihlášena do insolvenčního řízení jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009, je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607, ve výši 544.920,--Kč, tak jak byla přihlášena do insolvenčního řízení jako pohledávka nezajištěná a podmíněná, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009, je po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníkem CON INVEST, a.s pohledávku v částce 19,224.857,60 Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu nezaplacené

části ceny díla, zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty v částce 18,679.937,60 Kč a z titulu nároku na náklady řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 45 Cm 49/2006 v částce 544.920,--Kč. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18.12.2009 ve 12.29 hodin, vyhláškou sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-3 ze dne 18.12.2009. Do insolvenčního řízení žalobce přihlásil dne 14.04.2010 za dlužníkem nezajištěnou pohledávku v celkové částce 18,679.937,60 Kč. Přihlášku doplnil dne 08.06.2010 o podmíněnou pohledávku v částce 544.920,--Kč pro nállady řízení ve věci 45 Cm 49/2006. Insolvenční správce i dlužník při přezkumném jednání konaném dne 14.09.2010 popřeli přihlášenou pohledávku co do pravosti. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 01.10.2010, s důvodem popření, že pohledávka nevznikla.

Pohledávka žalobce na zaplacení částky 18,679.937,60 Kč vznikla na základě smlouvy o dílo ze dne 04.02.2004, kdy předmětem smlouvy byla dodávka a montáž interiérových dveří v rámci výstavby bytového komplexu Rubeška II. Dílo bylo provedeno a předáno, což bylo osvědčeno v řízení pu Krajského soudu v Praze sp.zn. 45 Cm 49/2006. Cena díla byla vyúčtována v souladu s čl. VI. Smlouvy o dílo a čl. 17 VSP, cenu díla dlužník nezaplatil. Žalobce dále požadoval zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu dle čl. 20 odst.202 VSP, která byla sjednána ve výši 0,05% denně z dlužné částky . Cena díla včetně sjednaných sankcí byla vyúčtována dlužníku fakturou č. 0500297 splatnou 15.08.2005, č. 0500372 splatnou 31.08.2005, č. 0500373 splatnou 31.08.2005, č. 0500374 splatnou 31.08.2005, č. 0500375 splatnou 31.08.2005, č. 0500376 splatnou 31.08.2005, č. 0500377 splatnou 31.08.2005, č. 0500581 splatnou 06.10.2005, č. 0500582 splatnou 06.10.2005a 600008 splatnou 19.01.2006. Co do dlužné jistiny, vyjma fa č. 600008 dlužník pohledávky žalobce písemně uznal dne 18.11.2005. K úhradě dlužné částky byl dlužník vyzván žalobcem dne 18.11.2005. Nárok byl uplatněn žalobou u Krajského soudu v Praze pod č.j. 45 Cm 49/2005. žalobce dále uplatnil jako pohledávku podmíněnou částku 544.920,--Kč z titulu

Usnesením ze dne 15.12.2010 soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě, která mu byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má zato, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 16.12.2010.

Žalovaný na výzvu soudu reagoval podáním ze dne 07.02.2011, soudu doručeno dne 08.02.2011.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal ( § 114b odst. 5).

V konkrétní věci soud uložil žalovanému usnesením, aby se vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které mu bylo spolu s žalobou doručeno do vlastních rukou dne 16.12.2010. Zároveň byl žalovaný v usnesení poučen, že v případě nevyjádření se, se má zato, že nárok žalobce uznává. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 17.01.2011.

Žalovaný na výzvu soudu reagoval, podáním ze dne 07.02.2011, soudu doručeným dne 08.02.2011. S marným uplynutím lhůty, kterou soud stanovil žalovanému pro písemné vyjádření ve věci, ust.§ 114b odst.5 o.s.ř. spojuje-fikci, že nárok, který byl proti němu uplatněn v žalobě, zcela uznává. Na základě této fikce uznání nároku pak soud rozhodne v neprospěch žalovaného rozsudkem pro uznání ( ust.§ 153a odst.3 o.s.ř.), neboŤ její účinky nelze vyvrátit a nezanikají ani uplynutím času; na tom, že nastala fikce uznání nároku uplatněného žalobou, proto nic nemohou změnit okolnosti, že se žalovaný opožděněn ve věci písemně vyjádřil, že nárok žalobce v tomto vyjádření v plném rozsahu neuznal a že v opožděném vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu ( srovnej rozsudek NS ČR ze dne 08.2005, sp.zn. 21 Cdo 1951/2004, 32 Odo 4363/2007 a R 21/2006). Opožděně podané vyjádření ve věci může mít právní význam jen tehdy, jestliže žalovaný prokáže, že mu v tom bránil vážný důvod, a současně jestliže takový vážný důvod alespoň sdělil soudu ve lhůtě stanovené pro podání

Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode ne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 15. dubna 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: K. Ondráková