36 ICm 1384/2010
Číslo jednací: 36 ICm 1384/2010-106

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : AQUA-GAS, s.r.o., se sídlem 612 00 Brno, Berkova 534/92, IČ: 255 13 117, zastupen: Mgr. Bc. Vítězslavem Jírou, advokátem se sídlem Brno, Rooseveltova 6/8, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, se sídlem Praha 4, V Luhu 18, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607, o určení pravosti pohledávky, pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem CON INVEST, a.s. se sídlem Dobříš, Za Pivovarem 3, IČ: 250 61 607, ve výši 2,116.369,--Kč, tak jak byla přihlášena do insolvenčního řízení jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníkem CON INVEST, a.s. pohledávku v částce 2,116.369,--Kč z titulu nezaplacené ceny díla dle objednávky č. O-112-CI004-MŠ ze dne 16.08.2006 a dalších objednávek v rámci akce bydlení SMETANKA a uznání závazku ze dne 08.01.2009. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 18.12.2009 ve 12.29 hodin, vyhláškou sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-3 ze dne 18.12.2009. Do insolvenčního řízení žalobce přihlásil nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku v celkové částce 2,116.369,--(z toho jistina 1,981.201,--Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 135.168,--Kč), kterou insolvenční správce při přezkumném jednání konaném dne 14.09.2010 popřel co do pravosti z důvodu toho, že pohledávka nevznikla. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 27.09.2010.

Pohledávka žalobce vznikla z titulu smlouvy o dílo č. O-112-CI004-MŠ ze dne 16.08.2006 z titulu provedené dodávky a montáže zdravotně technických instalací a instalaci ústředního vytápění na akci SMETANKA, nedílnou součástí smlouvy byl dodatek č.2 a objednávky dlužníka č. O-181-CI004 SK, O-223-CI004 SK, O-267 až 273-CI004 SK, O-281, 282-CI004 SK, O-346 až 363-CI004 SK, O-414 až 417-CI004 SK. Cenu díla vyúčtoval žalobce dlužníkovi fakturami, které dlužník uhradil pouze částečně, k datu 09.03.2009 činil dluh na jistině částku 1,981.201,--Kč a zákonný úrok z této částky požadovaný od 10.03.2009 do 17.12.2009 za 283 dnů prodlení činil částku 135.168,--Kč.

Usnesením ze dne 15.12.2010 soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě, která mu byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má zato, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 22.12.2010.

Žalovaný na výzvu soudu nereagoval.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal ( § 114b odst. 5).

V dané konkrétní věci soud uložil žalovanému usnesením, aby se vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které mu bylo spolu s žalobou doručeno do vlastních rukou dne 22.12.2010. Zároveň byl žalovaný v usnesení poučen, že v případě nevyjádření se, se má zato, že nárok žalobce uznává. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 21.01.2011.

Žalovaný na výzvu soudu nereagoval.

S marným uplynutím lhůty, kterou soud stanovil žalovanému pro písemné vyjádření ve věci, ust.§ 114b odst.5 o.s.ř. spojuje-fikci, že nárok, který byl proti němu uplatněn v žalobě, zcela uznává. Na základě této fikce uznání nároku pak soud rozhodne v neprospěch žalovaného rozsudkem pro uznání ( ust.§ 153a odst.3 o.s.ř.), neboť její účinky nelze vyvrátit a nezanikají ani uplynutím času.

Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode ne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 15. dubna 2011

JUDr. Jitka Drobná, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková